Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) – Врбница – Бијело Поље (Црна Гора)

Проглашава се Закон о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) – Врбница – Бијело Поље (Црна Гора), који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 18

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) – Врбница – Бијело Поље (Црна Гора)

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) – Врбница – Бијело Поље (Црна Гора), потписан у Београду, 1. августа 2018. године, у оригиналу на српском и црногорском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) – Врбница – Бијело Поље (Црна Гора)

Влада Републике Србије и Влада Црне Горе (у даљем тексту: „стране”),

полазећи од пријатељских и добросуседских односа и сарадње између две државе,

имајући у виду реалне могућности за даље јачање и унапређење узајамно корисне и равноправне дугорочне сарадње између две државе, као и њихову жељу да створе најпогодније услове за развој такве сарадње,

примењујући одлуке о побољшању европске и регионалне саобраћајне инфраструктуре, као и законодавство и стандарде Европске уније у делу који се односи на граничне прелазе и контролу преласка државне границе,

у жељи да унапреде кретање грађана и промет роба између две државе и олакшају саобраћај преко заједничке државне границе,

споразумеле су се о следећем:

Саобраћај људи и промет роба преко државне границе

Члан 1.

Саобраћај људи и промет роба преко државне границе између Републике Србије и Црне Горе дозвољен је само на граничним прелазима за међународни и погранични саобраћај или другим местима одређеним споразумима између страна.

Гранични прелаз

Члан 2.

Стране одређују гранични прелаз за међународни железнички путнички и робни саобраћај Пријепоље – Врбница – Бијело Поље, на заједничкој државној граници, на железничкој прузи Београд–Бар.

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају, потписаног у Београду, 9. марта 2009. године, гранична контрола путничких возова у току вожње спроводи се на граничној прузи Пријепоље Теретна – Бијело Поље, у оба смера и за време бављења у граничним станицама Пријепоље Теретна и Бијело Поље (Црна Гора), Врбница (Република Србија), а теретних возова у заједничкој граничној станици Бијело Поље.

Категорија граничног прелаза

Члан 3.

Пријепоље – Врбница – Бијело Поље је гранични прелаз прве (I) категорије.

Гранични прелаз Пријепоље – Врбница – Бијело Поље отворен је 24 сата дневно.

Преко граничног прелаза Пријепоље – Врбница – Бијело Поље могу се извозити, увозити и провозити све врсте роба, укључујући нафту, деривате нафте и робе на које се приликом увоза и стављања у промет плаћа акциза, према прописима страна, као и пошиљке које подлежу ветеринарској и фитосанитарној контроли.

На граничном прелазу Пријепоље – Врбница – Бијело Поље организована је фитосанитарна и ветеринарска контрола.

Радно време инспекцијских служби на граничном прелазу Пријепоље – Врбница – Бијело Поље одређено је одговарајућим протоколима инспекцијских служби за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају.

Мешовита комисија

Члан 4.

За праћење спровођења одредаба овог споразума и споразума о осталим граничним прелазима и регулисања режима пограничног саобраћаја образује се јединствена Мешовита комисија, у чији састав ће свака страна именовати председника свог дела Комисије и још четири члана, те њихове заменике (у даљем тексту: Мешовита комисија).

Послови и начин рада Мешовите комисије уредиће се Пословником. Пословник ће бити усвојен на првом састанку Мешовите комисије, која ће се одржати у року од 60 дана од дана почетка примене овог споразума.

О именовању и изменама председника свог дела Мешовите комисије, стране ће се међусобно обавештавати дипломатским путем, а о изменама чланова Мешовите комисије председници комисија ће се обавештавати разменом писама.

Задатак Мешовите комисије за потребе овог споразума је да усклађује рад надлежних органа у решавању просторних, техничких и других питања везаних за граничне прелазе, и то:

– прати и анализира степен фреквентности граничних прелаза и предлаже мере и радње за бржи проток људи и роба;

– предлаже отварање, затварање или промену броја и врсте граничних прелаза;

– предлаже категоризацију међународних граничних прелаза и врсту контроле на граничним прелазима;

− предлаже граничне прелазе на заједничким локацијама и начин рада на истим;

− извршава и друге послове који су непосредно везани за граничне прелазе.

Мешовита комисија ће се састајати и радити према указаној потреби, а најмање једном квартално, наизменично на територији страна.

Важење споразума

Члан 5.

Споразум се закључује на неодређено време.

Свака страна може споразум отказати дипломатским путем, у писаној форми. У том случају, овај споразум престаће да важи шест месеци од дана када је друга страна примила ноту о отказивању.

Ступање на снагу споразума

Члан 6.

Овај споразум ступа на снагу од дана пријема последњег писаног обавештења, дипломатским путем, којим се стране међусобно информишу о завршетку унутрашњих правних процедура потребних за његово ступање на снагу.

Потписано у Београду, 1. августа 2018. године, у два оригинална примерка, сваки на српском и црногорском језику, при чему су оба текста једнако веродостојна.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Потпредседник Владе и

министар унутрашњих
послова,

др Небојша Стефановић, с.р.

ЗА ВЛАДУ ЦРНЕ ГОРЕ

Министар

унутрашњих послова,

Мевлудин Нухоџић, с.р.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.