Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) – Ранче (Црна Гора)

Проглашава се Закон о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) – Ранче (Црна Гора), који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 19

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) – Ранче (Црна Гора)

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) – Ранче (Црна Гора), потписан у Београду, 1. августа 2018. године, у оригиналу на српском и црногорском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) – Ранче (Црна Гора)

Влада Републике Србије и Влада Црне Горе (у даљем тексту: „стране”),

полазећи од пријатељских и добросуседских односа и сарадње између две државе,

имајући у виду реалне могућности за даље јачање и унапређење узајамно корисне и равноправне дугорочне сарадње између две државе, као и њихову жељу да створе најпогодније услове за развој такве сарадње,

примењујући одлуке о побољшању европске и регионалне саобраћајне инфраструктуре, као и законодавство и стандарде Европске уније у делу који се односи на граничне прелазе и контролу преласка државне границе,

у жељи да унапреде кретање грађана и промет роба између две државе и олакшају саобраћај преко заједничке државне границе,

споразумеле су се о следећем:

Саобраћај људи и промет роба преко државне границе

Члан 1.

Саобраћај људи и промет роба преко државне границе између Републике Србије и Црне Горе дозвољен је само на граничним прелазима за међународни и погранични саобраћај или другим местима одређеним споразумима између страна.

Стране ће адекватним средствима и одговарајућом контролом затворити све локације које нису обухваћене ставом 1. овог члана, о чему ће, благовремено, обавестити своје грађане.

Гранични прелаз

Члан 2.

Стране одређују гранични прелаз за међународни друмски путнички и робни саобраћај Јабука–Ранче, на заједничкој државној граници на путном правцу Пријепоље–Пљевља.

Гранични прелаз Јабука–Ранче отворен је 24 сата дневно за саобраћај путника и промет роба, осим роба које подлежу инспекцијској контроли и роба на које се приликом увоза и стављања у промет плаћа акциза, према прописима страна.

На граничном прелазу Јабука–Ранче, на страни Републике Србије нема, а на страни Црне Горе има организоване фитосанитарне и ветеринарске инспекцијске службе.

У циљу бржег протока роба из Републике Србије, без присуства и прегледа граничног фитосанитарног или ветеринарског инспектора, могу се извозити пошиљке које подлежу фитосанитарној и ветеринарској инспекцијској контроли у Црној Гори, осим живих животиња и хране животињског порекла, уколико те пошиљке прати потребна прописана документација.

У случају повраћаја пошиљки из било ког разлога исти ће се извршити преко граничног прелаза Гостун–Добраково или овог граничног прелаза, с тим што ће ванредни инспекцијски надзор организовати надлежна гранична инспекција Републике Србије.

Након обезбеђивања одговарајућих техничких, инфраструктурних и кадровских услова, о чему ће се стране узајамно обавестити дипломатским путем, надлежни органи страна, могу преко граничног прелаза Јабука–Ранче споразумно одобрити међународни промет свих роба које подлежу инспекцијском надзору.

Радно време и услови за организовање ванредног инспекцијског прегледа, на граничном прелазу Јабука–Ранче одредиће се одговарајућим протоколима надлежних инспекцијских служби страна.

Мешовита комисија

Члан 3.

За праћење спровођења одредаба овог споразума и споразума о осталим граничним прелазима и регулисања режима пограничног саобраћаја образује се јединствена Мешовита комисија, у чији састав ће свака страна именовати председника свог дела Комисије и још четири члана, те њихове заменике (у даљем тексту: Мешовита комисија).

Послови и начин рада Мешовите комисије уредиће се Пословником. Пословник ће бити усвојен на првом састанку Мешовите комисије, која ће се одржати у року од 60 дана од дана почетка примене овог споразума.

О именовању и изменама председника свог дела Мешовите комисије, стране ће се међусобно обавештавати дипломатским путем, а о изменама чланова Мешовите комисије председници комисија ће се обавештавати разменом писама.

Задатак Мешовите комисије за потребе овог споразума је да усклађује рад надлежних органа у решавању просторних, техничких и других питања везаних за граничне прелазе, и то:

– прати и анализира степен фреквентности граничних прелаза и предлаже мере и радње за бржи проток људи и роба;

– предлаже отварање, затварање или промену броја и врсте граничних прелаза;

– предлаже категоризацију међународних граничних прелаза и врсту контроле на граничним прелазима;

– предлаже граничне прелазе на заједничким локацијама и начин рада на истим;

– извршава и друге послове који су непосредно везани за граничне прелазе.

Мешовита комисија ће се састајати и радити према указаној потреби, а најмање једном квартално, наизменично на територији страна.

Важење споразума

Члан 4.

Споразум се закључује на неодређено време.

Свака страна може споразум отказати дипломатским путем, у писаној форми. У том случају, овај споразум престаће да важи шест месеци од дана када је друга страна примила ноту о отказивању.

Ступање на снагу споразума

Члан 5.

Овај споразум ступа на снагу од дана пријема последњег писаног обавештења, дипломатским путем, којим се стране међусобно информишу о завршетку унутрашњих правних процедура потребних за његово ступање на снагу.

Потписано у Београду, 1. августа 2018. године, у два оригинална примерка, сваки на српском и црногорском језику, при чему су оба текста једнако веродостојна.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Потпредседник Владе и

министар унутрашњих
послова,

др Небојша Стефановић, с.р.

ЗА ВЛАДУ ЦРНЕ ГОРЕ

Министар

унутрашњих послова,

Мевлудин Нухоџић, с.р.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.