Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша

Проглашава се Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 21

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Протокол између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша, који је потписан у Њујорку, 26. септембра 2018. године, у оригиналу на српском, арапском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Протокола у оригиналу на српском језику гласи:

ПРОТОКОЛ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ ДИПЛОМАТСКИХ И СЛУЖБЕНИХ/СПЕЦИЈАЛНИХ ПАСОША

Влада Републике Србије и Влада Уједињених Арапских Емирата у даљем тексту „Стране”;

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша, потписаног у Београду, 14. марта 2014. године (у даљем тексту „Споразум”),

Сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

1. Назив Споразума мења се и гласи:

„Споразум између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о узајамном укидању виза за носиоце дипломатских, службених, специјалних, обичних и услужних пасоша”.

2. Члан 1. Споразума мења и гласи:

а. У циљу спровођења Споразума, Стране су се сагласиле да додају следећа документа на списак валидних докумената за улазак држављана обе земље на територију друге Стране:

За држављане Републике Србије:

─ дипломатски пасош

─ службени пасош

─ обичан пасош

За држављане УАЕ:

─ дипломатски пасош

─ специјални пасош

─ обичан пасош

─ услужни пасош

б. Држављани обе државе, носиоци пасоша наведених у ставу (а) овог члана, као и службеници дипломатских и конзуларних мисија, осим оних на територији државе друге Стране, имају право на улазак, излазак, транзит и боравак на територији друге Стране без визе и бесплатно, у трајању најдуже до деведесет (90) дана, преко граничних прелаза за међународни путнички саобраћај”.

3. Термин „пасоши” у свим деловима Споразума означаваће „дипломатски, службени, специјални, обичан и услужни пасош”.

Члан 2.

1. Овај протокол се закључује на неограничени временски период и ступа на снагу даном пријема последњег обавештења у писаном облику, дипломатским путем, да су у земљама Страна спроведене одговарајуће процедуре за ступање на снагу овог протокола.

2. Овај протокол престаје да важи у тренутку раскида Споразума.

Сачињено у Њујорку, 26. септембра 2018. године у два оригинала на српском, арапском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају различитог тумачења одредаба овог протокола, меродаван је текст на енглеском језику.

За Владу

Републике Србије

За Владу

Уједињених Арапских Емирата

Члан 3.

Овај протокол ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.