Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 22

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је потписан у Београду, 7. марта 2018. године, у оригиналу на српском, грузијском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ ГРУЗИЈЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ ОБИЧНИХ ПАСОША

Влада Републике Србије и Влада Грузије (у даљем тексту: Уговорне стране),

У циљу унапређења пријатељских односа својих земаља,

Руковођене жељом да олакшају путовање држављана сваке Уговорне стране, носилаца обичних пасоша, на територије својих држава, сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

Држављани Републике Србије, носиоци обичних пасоша Републике Србије и држављани Грузије, носиоци обичних пасоша Грузије, ослобођени су обавезе прибављања визе за улазак, излазак и транзит преко територије државе друге Уговорне стране у трајању најдуже до 90 (деведесет) дана, у оквиру периода од 180 (сто осамдесет) дана од датума првог уласка.

Члан 2.

Држављани државе сваке Уговорне стране имају право на улазак, излазак или транзит преко територије државе друге Уговорне стране на граничним прелазима предвиђеним за међународни путнички саобраћај и обавезни су да се придржавају свих неопходних процедура, у складу са одговарајућим прописима надлежних органа друге Уговорне стране.

Члан 3.

Држављани државе сваке Уговорне стране обавезни су да се придржавају закона и прописа који су на снази на територији државе на чијој територији бораве, осим ако није другачије предвиђено међународним уговорима чије су обе државе потписнице.

Члан 4.

Овим споразумом не ограничава се право државе сваке Уговорне стране да без образложења ускрати дозволу уласка или боравка држављанима државе друге Уговорне стране који се на територији те државе сматрају непожељним.

Члан 5.

Свака Уговорна страна има право да, у целини или делимично, привремено обустави примену овог споразума у интересу државне безбедности, јавног реда или здравља. О намери да се обустави примена овог споразума или о укидању такве обуставе, свака Уговорна страна упућује другој Уговорној страни писмено обавештење унапред, дипломатским путем.

Члан 6.

1. Уговорне стране, дипломатским путем, размењују узорке својих обичних пасоша из члана 1. овог споразума, најкасније 30 (тридесет) дана од датума потписивања овог споразума.

2. За време периода важења овог споразума, свака Уговорна страна је обавезна да обавести другу Уговорну страну, дипломатским путем, најкасније 30 (тридесет) дана пре увођења измена на узорку постојећих обичних пасоша и да истој проследи узорке нових обичних пасоша.

Члан 7.

1. Овај споразум ступа на снагу првог дана у месецу који следи након датума пријема, дипломатским путем, последњег писменог обавештења којим се Уговорне стране међусобно обавештавају о томе да су спроведене унутрашње националне процедуре неопходне за његово ступање на снагу.

2. Свака Уговорна страна може да раскине овај споразум тако што ће писмено, дипломатским путем, обавестити другу Уговорну страну о раскиду. У том случају, Споразум престаје да важи 6 (шест) месеци од датума пријема обавештења о раскиду који је упутила друга Уговорна страна.

3. Сви спорови који настану у вези с применом или тумачењем овог споразума решаваће се путем консултација и преговора између Уговорних страна.

4. Овај споразум може се изменити или допунити уз узајамну сагласност Уговорних страна, посебним документом, који ступа на снагу у складу са ставом 1. овог члана. Тако израђени документ представљаће саставни део овог споразума.

Члан 8.

Ако домаће законодавство Уговорне стране прописује другачије, повољније услове од оних одређених овим споразумом, примениће се домаће законодавство.

Сачињено у Београду, 7. марта 2018. године, у два оригинална примерка, на српском, грузијском и енглеском језику, при чему су сва три текста једнако веродостојна. У случају различитог тумачења, меродаван је текст на енглеском језику.

За Владу

Републике Србије

Ивица Дачић

За Владу

Грузије

Микхеил Јенелидзе

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.