Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 24

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима, сачињен у Београду, 12. октобра 2018. године, у оригиналу на српском, хебрејском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ ДРЖАВЕ ИЗРАЕЛ О УЗАЈАМНОЈ ПОМОЋИ У ЦАРИНСКИМ ПИТАЊИМА

Влада Републике Србије и Влада Државе Израел (у даљем тексту: стране уговорнице);

сматрајући да прекршаји царинских прописа наносе штету безбедности и јавном здрављу, као и привредним, пореским и трговинским интересима њихових држава;

имајући у виду значај тачног обрачуна царинских дажбина и других дажбина које се наплаћују приликом увоза и извоза робе, тачног утврђивања тарифног сврставања, царинске вредности и порекла такве робе, као и правилну примену прописа који се односе на мере забране, ограничења и контроле;

сматрајући да незаконит промет опојних дрога и психотропних супстанци представља опасност по јавно здравље и друштво;

препознајући потребу за међународном сарадњом у питањима која се односе на управљање царинским прописима и њихову примену;

уверене да радње усмерене ка спречавању кршења царинских прописа могу да буду ефикасније уз сарадњу њихових царинских органа;

имајући у виду Препоруку Савета за царинску сарадњу о узајамној административној помоћи од 5. децембра 1953. године;

сагласиле су се о следећем:

Члан 1.
ДЕФИНИЦИЈЕ

У смислу овог споразума:

1. „царински орган” у Републици Србији је Министарство финансија – Управа царина, а у Држави Израел је Царински директорат Пореске управе Израела при Министарству финансија;

2. „царински прописи” су закони и прописи који се примењују на царинском подручју држава страна уговорница, а односе се на увоз, извоз и транзит робе, као и на царинске дажбине, порезе и друге накнаде или на мере забране, ограничења и контроле у вези са прометом робе преко националних граница;

3. „контролисана испорука” је метод којим се дозвољава да пошиљке које садрже или за које се сумња са садрже опојне дроге, психотропне супстанце или супстанце које су њихова замена, или остала роба о којој постоји договор царинских органа, изађу, прођу кроз или уђу у царинска подручја држава страна уговорница, са знањем и под контролом надлежних органа држава страна уговорница, са циљем да се истраже прекршаји и идентификују лица која су умешана у њих;

4. „информације” су, између осталог, извештаји, евиденције, и документација, компјутеризована или не, као и њихове оверене копије;

5. „царински прекршај” је свако кршење или покушај кршења царинских прописа;

6. „лице” је физичко лице или правно лице;

7. „царински орган молилац” је царински орган државе стране уговорнице који, у складу са овим споразумом, подноси захтев за помоћ или који прима такву помоћ на иницијативу другог царинског органа;

8. „замољени царински орган” је царински орган државе стране уговорнице који, у складу са овим споразумом, прима захтев за помоћ или који пружа такву помоћ на сопствену иницијативу.

Члан 2.
ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА

1. Стране уговорнице ће, преко царинских органа својих држава, пружати једна другој помоћ у циљу обезбеђивања правилне примене царинских прописа, тачног обрачуна царинских дажбина и других дажбина на увоз и извоз робе и тачног утврђивања тарифног сврставања, вредности и порекла такве робе.

2. Стране уговорнице ће, преко царинских органа својих држава, такође, пружати помоћ једна другој у спречавању, истраживању, борби против царинских прекршаја и њиховом судском гоњењу.

3. Помоћ предвиђена овим споразумом ће се пружати у складу са националним законодавством замољене стране уговорнице.

4. Помоћ предвиђену овим споразумом пружаће царински органи држава страна уговорница.

5. Одредбе овог споразума односе се искључиво на пружање узајамне помоћи у царинским питањима између страна уговорница. Оне ни на који начин не дају право било ком физичком или правном лицу да добије, ускрати или искључи неки доказ или да онемогући извршење по захтеву.

6. Помоћ предвиђена овим споразумом не обухвата хапшење или задржавање лица нити наплату или принудну наплату царинских дажбина, других такси, новчаних казни или других новчаних износа.

Члан 3.
ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ

1. У складу са националним законодавством замољене стране уговорнице, царински органи, на захтев, достављају један другоме обавештења о томе да ли је роба која је извезена са царинског подручја државе једне од страна уговорница или увезена на њега, на прописан начин увезена на царинско подручје државе друге стране уговорнице или извезена са њега. Та обавештења могу садржати врсту царинског поступка за царињење робе, ако је тако затражено.

2. Замољени царински орган ће, у оквиру својих надлежности и у складу са својим националним законодавством, спровести, на захтев или самоиницијативно, уз накнадно писано одобрење царинског органа молиоца, посебан надзор над:

а) превозним средствима за која постоји основана сумња да се користе у царинским прекршајима на царинском подручју државе стране уговорнице молиоца;

б) робом коју је царински орган молилац означио као предмет незаконитог промета усмереног ка царинском подручју државе стране уговорнице молиоца;

в) одређеним лицима за која се зна или за која постоји основана сумња да учествују у извршењу прекршаја на царинском подручју државе стране уговорнице молиоца;

г) одређеним местима где су формиране залихе робе, за коју се сумња да се користи у сврху незаконитог увоза на царинско подручје државе стране уговорнице молиоца.

3. Царински органи држава страна уговорница ће, у складу са националним законодавством замољене стране уговорнице, доставити један другом све неопходне информације које би могле бити од користи царинском органу молиоцу, о већ извршеним или планираним радњама, које могу да представљају царински прекршај на царинском подручју државе друге стране уговорнице. У случајевима који укључују опојне дроге, психотропне супстанце или у којима би се могла нанети знатна штета привреди, јавном здрављу, безбедности или било ком другом виталном интересу друге стране уговорнице, такве информације ће бити достављене, кад год је то могуће, и ако нису затражене.

Члан 4.
СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА САРАДЊА И ПОМОЋ

1. Царински органи држава страна уговорница, самоиницијативно или на захтев, достављају један другоме информације о:

а) активностима које могу да буду корисне у сузбијању царинских прекршаја, и нарочито, о посебним средствима борбе против царинских прекршаја;

б) новим методама које се користе у кршењу царинских прописа;

в) запажањима и открићима, која су резултат успешне примене нових средстава и техника у сузбијању царинских прекршаја;

г) техникама и побољшаним методама за поступак са путницима и теретом; и

д) њиховим царинским прописима.

2. Стране уговорнице ће, преко царинских органа својих држава, тражити сарадњу, између осталог, у:

а) започињању, развијању и усавршавању посебних програма стручне обуке за своје запослене;

б) успостављању и одржавању канала комуникације између царинских органа са циљем да се олакша сигурна и брза размена информација;

в) омогућавању ефикасне координације царинских органа, укључујући и размену особља, стручњака и именовање официра за везу;

г) проучавању и испитивању нове опреме и поступака;

д) поједностављењу и усаглашавању њихових царинских процедура; и

ђ) другим општим административним питањима која би, с времена на време, захтевала њихово заједничко деловање.

Члан 5.
ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА

1. Захтеви у складу са овим споразумом подносе се у писаном облику. Када је могуће, уз њих се прилажу документа која би могла бити од помоћи у њиховом испуњењу. Када хитност поступка то захтева, могу да се прихвате и усмени захтеви, који морају да се што пре писмено потврде.

2. Захтеви из става 1. овог члана садрже следеће податке:

а) назив царинског органа молиоца;

б) о којој врсти поступка се ради;

в) врста помоћи, предмет захтева и разлог за његово подношење;

г) имена и адресе лица која учествују у поступку, ако су познати;

д) кратак опис случаја који се разматра и правни акти који се примењују; и

ђ) веза између тражене помоћи и предмета на који се та помоћ односи.

3. Сви захтеви се подносе на енглеском језику.

4. Ако захтев не испуњава формалне услове из става 2. овог члана, може се затражити његова исправка или допуна. Ово не сме утицати на предузимање неопходних мера које се морају одмах спровести.

5. Помоћ се остварује кроз непосредне контакте између царинских органа.

Члан 6.
ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ

1. Замољени царински орган предузеће све неопходне мере како би поступио по захтеву у разумном временском року и, ако је неопходно, иницираће све мере потребне за његово спровођење.

2. Ако замољени царински орган не располаже траженим информацијама, предузеће све неопходне мере да те информације добије. Ако је потребно, замољеном царинском органу може помоћи други надлежни орган државе замољене стране уговорнице. Међутим, одговори на захтеве биће упућени искључиво од стране замољеног царинског органа.

3. У случају да замољени царински орган није орган надлежан да одговори на захтев, он ће или одмах проследити захтев одговарајућем органу који ће на њега одговорити у складу са својим овлашћењима у оквиру свог националног законодавства и тај одговор ће преко замољеног царинског органа бити достављен органу молиоцу, или обавестити царински орган молиоца о одговарајућој процедури у вези са захтевом.

4. Царински орган државе једне стране уговорнице ће, на захтев царинског органа државе друге стране уговорнице, спровести све потребне истражне поступке, укључујући испитивање експерата и сведока или лица за која постоји сумња да су извршила царински прекршај, и извршити провере, контроле и испитати чињенично стање у вези са питањима која су предмет овог споразума. Резултати тих истрага, провера, контрола и утврђивања чињеничног стања саопштиће се царинском органу молиоцу у најкраћем року.

5. a) На захтев, и под условима које сам постави, замољени царински орган може да дозволи да службена лица царинског органа молиоца бораве на територији државе замољене стране уговорнице, онда када њена службена лица истражују царинске прекршаје који су од значаја за страну уговорницу молиоца, укључујући њихово присуство током истражних радњи;

б) Присуство службених лица царинског органа молиоца на територији државе замољене стране уговорнице је искључиво у саветодавне сврхе. Ништа из тачке а) овог става не може бити протумачено на начин који би тим службеним лицима дао законска или истражна овлашћења која, у складу са националним законодавством, припадају царинским службеницима замољеног царинског органа.

6. Када службена лица царинског органа молиоца, бораве на територији државе замољене стране уговорнице, у складу са овим споразумом, дужна су да у било ком тренутку пруже доказ о сопственом идентитету, као и писмено овлашћење с уписаном сврхом боравка на предметној територији и сматраће се одговорним за сваки прекршај који евентуално почине.

7. Службена лица царинског органа молиоца, која су овлашћена да спроводе истражне радње у вези са прекршајима царинских прописа, могу да захтевају да службена лица царинског органа молиоца прегледају одговарајуће информације, укључујући књиге, регистре и другу документацију или да доставе њихове копије и пруже сваку информацију која се односи на предметни царински прекршај.

8. Царински орган молилац ће, на захтев, бити обавештен о времену и месту спровођења захтеване истраге, а у циљу координирања активности.

Члан 7.
ПРЕДМЕТИ, ДОКУМЕНТА И СВЕДОЦИ

1. Царински органи држава страна уговорница, на захтев и у складу са националним законодавством замољене стране уговорнице, доставиће информације у вези са превозом и испоруком робе, укључујући податке о вредности, пореклу, размештају и одредишту робе.

2. На изричит писани захтев, копије информација и других материјала пружених у складу са овим споразумом биће на одговарајући начин оверене. Оригинални примерци тих информација и других материјала могу се захтевати само у случају када копије нису довољне.

3. Достављање оригиналних примерака информација и других материјала у складу са овим споразумом ни на који начин не мења права замољеног царинског органа или трећих страна. Оригинали морају да се што пре врате. На захтев, оригинали који су потребни за правосудне или сличне сврхе одмах ће се вратити.

4. Замољени царински орган ће, заједно са пруженом информацијом, доставити сва упутства неопходна за њено тумачење или употребу.

5. На захтев царинског органа државе једне стране уговорнице, царински орган државе друге стране уговорнице ће овластити своја службена лица, уз њихов пристанак, да се појаве у својству сведока у судским или управним поступцима на територији државе стране уговорнице молиоца, и да доставе предмете, документа и друге материјале или њихове оверене копије, потребне за те поступке.

У таквом захтеву мора да се назначи време и врста поступка, имена укључених страна и својство у ком се службено лице појављује.

Члан 8.
УРУЧИВАЊЕ ДОКУМЕНАТА

1. На захтев, замољени царински орган ће, у складу са националним законодавством замољене стране уговорнице, предузети све неопходне мере да уручи сва документа и да достави све одлуке донете у складу са овим споразумом лицу са боравиштем или смештајем на територији његове државе.

2. Замољени царински орган ће, ако је могуће, уручити доставницу или потврду о обавештењу на начин који је описан у захтеву. Ако ово није могуће или ако се захтев не може испунити на прописани начин, царински орган молилац ће о томе бити обавештен, уз навођење разлога за то.

Члан 9.
КОНТРОЛИСАНА ИСПОРУКА

1. Царински органи држава страна уговорница ће предузети све неопходне мере да, у складу са својим могућностима и са својим националним законодавством, обезбеде одговарајуће спровођење метода контролисане испоруке на међународном нивоу, ради идентификовања лица која се баве недозвољеним прометом опојних дрога, психотропних супстанци или друге робе, и предузимања законских мера против њих.

2. Одлуке о коришћењу контролисане испоруке доносе се од случаја до случаја а, по потреби, у складу са аранжманима или договорима постигнутим у одређеном случају. Царински органи могу, ако је то потребно, и у складу са националним законодавством страна уговорница, да узму у обзир финансијске аранжмане и постигнуте договоре.

3. Незаконите пошиљке чија се испорука, према договору, контролише, могу, уз узајамну сагласност надлежних органа, бити заустављене и може се дозволити наставак њиховог кретања а да опојне дроге и психотропне супстанце, или друга роба, у зависности од услова, остану недирнути или да се, у потпуности или делимично, уклоне или замене.

Члан 10.
ИЗУЗЕЦИ ОД ПРУЖАЊА ПОМОЋИ

1. Ако замољена страна уговорница сматра да испуњавање захтева у складу с овим споразумом може да нанесе штету суверенитету, безбедности, јавној политици или другим битним националним интересима њене државе, или да може да доведе до повреде трговинске, индустријске или професионалне тајне, она може да одбије да пружи помоћ или да је пружи уз испуњење одређених услова или захтева.

2. Ако се захтев одбије или не може да буде испуњен делимично или у целости, царински орган молилац ће о томе одмах бити обавештен, уз навођење разлога за такву одлуку.

3. Ако царински орган молилац затражи помоћ коју он сам не би могао да пружи у случају да је замољен, он ће на то указати у свом захтеву. Замољеном царинском органу ће, у том случају, бити препуштено да одлучи да ли ће да удовољи захтеву.

4. Замољени царински орган може да одложи пружање помоћи ако ће таква помоћ да утиче на истрагу, кривично гоњење или поступке који су у току. У том случају, замољени царински орган ће консултовати царински орган молиоца како би се одлучило да ли помоћ може да се пружи под условима замољеног царинског органа.

Члан 11.
ОБАВЕЗА ПОВЕРЉИВОСТИ

1. Информације и друга саопштења примљена у складу са овим споразумом могу се користити искључиво у сврхе предвиђене споразумом, осим у случајевима када је замољени царински орган дао писано овлашћење за њихову употребу у друге сврхе.

2. Све информације и друга саопштења царинским органима држава било које стране уговорнице, у складу са овим споразумом, поверљиве су природе и не смеју се преносити другим лицима или телима осим царинском органу молиоцу који их је примио, oсим онако како је предвиђено овим споразумом.

3. Информације и друга саопштења пружена у складу са овим споразумом могу се користити у истрагама и судским и управним поступцима.

4. Одредбе става 2. овог члана не односе се на прекршаје у вези са опојним дрогама и психотропним супстанцама. Такве информације могу се пренети другим органима државе стране уговорнице молиоца који су директно укључени у борбу против незаконитог промета дроге. Такође, информације о царинским прекршајима који се односе на јавно здравље, јавну безбедност и заштиту животне средине државе стране уговорнице чији је царински орган примио информацију могу да се проследе надлежним државним органима који се тим питањима баве.

Такве информације сматраће се поверљивим и биће заштићене на исти начин на који су и друге информације заштићене законима о поверљивости и тајности података онако како је прописано у националном законодавству стране уговорнице државе чији царински орган их је примио.

5. Царински орган молилац ће користити доказни материјал или информације добијене у складу с овим споразумом искључиво у сврхе наведене у захтеву, осим у случају претходног писаног одобрења од стране замољеног царинског органа.

Члан 12.
ТРОШКОВИ

1. Царински органи држава страна уговорница неће потраживати никаква средства на име трошкова насталих током примене овог споразума, осим средстава за трошкове сведока, накнада за трошкове експерата и трошкове преводилаца, ако нису државни службеници.

2. Ако за удовољавање захтева настану или могу да настану значајни и изузетни трошкови, царински органи држава страна уговорница договориће се под којим ће се условима удовољити захтеву, као и о начину надокнаде тих трошкова.

Члан 13.
ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Овај споразум се примењује на царинским подручјима држава страна уговорница.

Члан 14.
СПРОВОЂЕЊЕ СПОРАЗУМА

За спровођење овог споразума надлежни су царински органи држава страна уговорница. Они ће, између осталог:

а) одржавати директну комуникацију у сврху бављења питањима која проистичу из овог споразума;

б) након обављених консултација, ако је потребно, издати упутства или договорене процедуре за спровођење овог споразума;

в) настојати да у заједничком договору реше проблеме или недоумице које произлазе из примене овог споразума или царинска питања која би могла да се јаве између њих;

г) договорити сусрет, ако једна од страна уговорница то затражи, ради разговора о примени овог споразума или о другим царинским питањима која произлазе из споразумног односа;

д) организовати да њихове службе за истрагу буду у непосредној међусобној вези; и

ђ) закључивати посебне протоколе о међусобној сарадњи а у вези са спровођењем овог споразума.

Члан 15.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ, ДОПУНЕ И ОТКАЗИВАЊЕ

1. Свака страна уговорница ће обавестити другу страну уговорницу, писмено, дипломатским путем, да су испуњене све унутрашње правне процедуре потребне за ступање на снагу овог споразума. Овај споразум ступа на снагу тридесет (30) дана од дана када је друга страна уговорница примила такво обавештење.

2. Овај споразум може да се измени или допуни уз обострану сагласност, писменим путем. За све измене и допуне овог споразума примењује се иста процедура као и за његово ступање на снагу.

3. Стране уговорнице сагласне су да се, на захтев једне од њих, састану ради разматрања потребе за ревизијом споразума.

4. Свака страна уговорница може да откаже овај споразум у било које време.

Споразум престаје да важи по истеку шест (6) месеци од дана када је једна од страна уговорница дипломатским путем дала другој страни уговорници писмено обавештење о отказивању. Поступци који су у току у тренутку отказивања биће извршени до краја у складу са одредбама овог споразума.

У потврду тога, доле потписани, прописно овлашћени за то од стране својих влада, потписали су овај споразум.

САЧИЊЕНО у Београду, 12. октобра 2018. године што одговара дану_______ године_____ 5778 у по два примерка на српском, хебрејском, и енглеском језику, с тим што сви текстови имају подједнаку важност. У случају неслагања у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

За Владу
Републике Србије

Милош Томић, с.р.

За Владу
Државе Израел

Њ.Е. Алона Фишер-Кам, с.р.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.