Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 31

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина, сачињен у Београду, 15. септембра 2018. године, у оригиналу на српском, хиндуском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина

Влада Републике Србије и Влада Републике Индије, (у даљем тексту: Уговорне стране),

у жељи да подстичу билатералну сарадњу у области заштите биља и биљног карантина,

препознајући користи међународне сарадње у области биљног карантина, ради спречавања уношења, успостављања, контаминације или ширења регулисаних штеточина које су подвргнуте карантину,

да би олакшале међусобну трговину и размену биља и биљних производа на пољу биљног карантина,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Надлежни органи задужени за координацију и примену одредаба овог споразума су:

У Републици Србији:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,

Управа за заштиту биља, са седиштем у Београду;

У Републици Индији:

Министарство пољопривреде и добробити фармера,

са седиштем у Њу Делхију.

Члан 2.

Изрази који се примењују у контексту овог споразума имају значења која су наведена у Међународном стандарду за фитосанитарне мере 5 (ИСПМ-5):

а) биље: живе биљке и делови живих биљака, укључујући семе и гермплазму;

б) биљни производи: непрерађени материјал биљног порекла (укључујући и зрно), као и прерађени производи који, по својој природи или природи прераде, могу представљати ризик за уношење и ширење штетних организама;

в) штетни организми: било која врста, сој или биотип биљака, животиња или патогених организама који је штетан за биље или биљне производе;

г) регулисани штетни организми: карантински штетни организам: штетни организам од потенцијалног економског значаја за подручје које угрожавају, а на којем још није присутан или је присутан, али није широко распрострањен и под службеним је надзором; регулисани некарантински штетни организам: некарантински штетни организам чије присуство на биљу намењеном за садњу може проузроковати економски неприхватљиве последице, и који је из тог разлога регулисана на територији државе стране увознице.

Члан 3.

Уговорне стране ће обавештавати једна другу о листама регулисаних штетних организама, као и специфичним фитосанитарним захтевима (забране, ограничења, услови) који се односе на увоз или транзит биља и биљних производа.

Уговорне стране могу навести у неким приликама додатне фитосанитарне захтеве који се односе на увоз или транзит биља и биљних производа који подлежу фитосанитарној контроли.

Члан 4.

Надлежни органи држава Уговорних страна ће информисати једни друге, без одлагања, о променама на листама регулисаних штетних организама, као и о предузетим фитосанитарним мерама.

Члан 5.

Надлежни органи држава Уговорних страна ће обезбедити да се извоз или транзит пошиљки у/преко територије државе Уговорне стране врши у складу са законским одредбама државе увознице или транзитне земље, респективно.

Члан 6.

Сваку пошиљку за извоз, која подлеже фитосанитарној контроли, мора пратити фитосанитарни сертификат издат у складу са обрасцем наведеним у Међународној конвенцији о заштити биља и издат од надлежног органа државе Уговорне стране.

Фитосанитарни сертификат не искључује право земље увознице да на одговарајући начин врши фитосанитарни преглед и предузима потребне мере у складу са важећим прописима те земље.

У случају ре-експорта, фитосанитарни сертификат за ре-експорт мора пратити оригинална копија фитосанитарног сертификата земље порекла.

Члан 7.

Надлежни органи држава Уговорних страна ће обавештавати једни друге о граничним прелазима на којима се може обављати увоз, извоз и транзит пошиљака.

Члан 8.

Надлежни органи држава Уговорних страна могу приликом увоза одбити, уништити биље или предузети друге неопходне фитосанитарне мере у случају да током фитосанитарног прегледа констатују да нису поштовани фитосанитарни прописи који важе на територији држава Уговорних страна.

Члан 9.

Надлежни органи држава Уговорних страна ће:

а) разменити прописе из области заштите биља најкасније два месеца од датума ступања Споразума на снагу;

б) подржавати размену стручњака ради упознавања са организацијом заштите биља, као и са искуствима и научним резултатима у заштити;

в) размењивати информације о свим важним стручним часописима, монографијама и публикацијама у области заштите биља и биљног карантина, који се објављују у њиховим земљама.

Члан 10.

Ради решавања специфичних питања која се односе на примену одредаба овог споразума, одржаваће се састанци уз обострану сагласност.

Састанци ће се одржавати наизменично у Републици Србији и Републици Индији.

Датум и место сваког састанка ће бити одређени узајамним договором.

Свака Уговорна страна сноси путне трошкове своје делегације.

Трошкове организације сноси земља домаћин.

Члан 11.

Уговорне стране ће користити све разумне напоре, путем директних консултација и преговора или путем одговарајућих дипломатских канала да реше било који спор који произађе из тумачења одредаба овог споразума.

Члан 12.

Овај споразум ни у ком случају нема утицаја на права и обавезе Уговорних страна које произлазе из других међународних уговора у којима су оне уговорне стране.

Члан 13.

Споразум ступа на снагу тридесетог (30) дана од датума пријема последњег писаног обавештења којим се Уговорне стране међусобно обавештавају, дипломатским путем, да су испуњени сви услови предвиђени националним законодавством за ступање овог споразума на снагу.

Споразум се закључује на период од пет (5) година и биће прећутно продужаван на периоде од по годину дана, све док га једна од Уговорних страна не откаже дипломатским путем, у писаној форми, најмање шест (6) месеци пре његовог истека.

Сачињено у Београду, 15. септембра 2018. године, у два оригинална примерка, сваки на српском, хиндуском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају неслагања у погледу тумачења Споразума, меродаван ће бити текст на енглеском језику.

За Владу Републике Србије

Бранислав Недимовић, с.р.

министар пољопривреде, шумарства и водопривреде

За Владу Републике Индије

Њ.Е. Субрата Батачарџи, с.р.

амбасадор

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.