Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 10

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице сачињен у Београду 30. јануара 2019. године, у оригиналу на српском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ТРАНСПОРТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ О СЕДИШТУ СТАЛНОГ СЕКРЕТАРИЈАТA ТРАНСПОРТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Преамбула

Република Србија коју представља проф. др Зорана Михајловић, потпредседница Владе,

и

Транспортна заједница коју представља __________________, директор Сталног Секретаријата Транспортне заједнице, (у даљем тексту: Стране),

ИМАЈУЋИ У ВИДУ Уговор о оснивању Транспортне заједнице од 9. октобра 2017. године и пре свега члан 21(д) и члан 33.

У ЖЕЉИ да закључе споразум у сврху имплементације Одлуке бр. 2017/1 Савета министара Транспортне Заједнице који обезбеђује да седиште Сталног Секретаријата Транспортне Заједнице буде у Београду;

У ЖЕЉИ да одреде статус, привилегије и имунитете Транспортне заједнице у Републици Србији као и све друга питања неопходна за испуњење његове сврхе и ефикасно функционисање у складу са Споразумом;

УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР помоћ коју пружа Република Србија при успостављању Транспортне заједнице;

ДОГОВОРИЛЕ СУ се око следећег:

Члан 1.
ДЕФИНИЦИЈЕ

У сврху овог споразума:

(а) „Уговор” је Уговор о оснивању Транспортне заједнице;

(б) „Уговорне стране” су уговорне стране Уговора које су Европска унија и Стране југоисточне Европе (Република Албанија, Босна и Херцеговина, Бивша Југословенска Република Македонија, Косово *, Црна Гора и Република Србија);

(в) „Посматрачи” представљају државе чланице Европске уније у складу са чланом 22. и чланом 24. став 2. Уговора о оснивању Транспортне заједнице;

(г) „Надлежни органи у Републици Србији” су они државни и органи локалне самоуправе у Републици Србији који су, у складу са законима који важе у Републици Србији, надлежни за питања која се регулишу овим споразумом;

(д) „Секретаријат” је Стални секретаријат Транспортне заједнице основан чланом 28. Уговора;

(ђ) „Директор” је лице именовано за директора Секретаријата у складу са чланом 30. Уговора;

(е) „Службеници Секретаријата” означавају директора, заменика директора и све друге особе из уговорних страна стално запослене у Сектретаријату у складу са Кадровским прописима Секретаријата, као и привремено распоређене особе;

(ж) „Локално особље” јесу особе из Републике Србије осим званичника Сектретаријата, које запошљава Секретаријат ради техничког рада као што су одржавање, чишћење, возачи итд.;

(з) „Званичне активности” представљају све активности које су неопходне за остваривање функције Транспортне заједнице, као што је дефинисано у Уговору о оснивању Транспортне заједнице;

* Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и усклађена је са Резолуцијом УНСЦР 1244/1999 и Мишљењем Међународног Суда Правде о проглашењу независности Косова.

(и) „Званични посетиоци” јесу све особе које учествују на састанцима тела Транспортне заједнице и другим састанцима које организује Транспортна заједница;

(ј) „Имовина Транспортне заједнице” означава укупну имовину, укључујући финансијска средства, приходе и друга средства као и покретну и непокретну имовину која се налазе у власништву, или у поседу или којима Транспортна заједница управља у обављању својих званичних активности;

(к) „Архива” означава целокупну евиденцију, кореспонденцију, документа, рукописе, компјутерске записе, непокретне и покретне слике, аудио-визуелне записе, као и сваку другу евиденцију која се налази у власништву или у поседу Транспортне заједнице у циљу обављања њених званичних активности;

(л) Члановима породице сматрају се супружник званичника Секретаријата и издржавана деца слободног брачног стања до навршене 26-те године живота, који живе у заједничком домаћинству са званичником Секретаријата и који су нотификовани надлежним властима на исти начин као и званичник Секретаријата;

(љ) „уобичајено пребивалиште” означава место у којем особа обично живи, односно живи најмање 185 дана у календарској години, због личних и професионалних разлога, или, у случају лица без разлога професије, због личних разлога који показују блиске везе између те особе и места где живи. Уобичајено пребивалиште особе чије су везе због запослења на другачијем месту од његових личних веза и која стога живи на различитим местима смештеним у две или више држава, сматраће се местом његових личних веза, под условом да се дата особа редовно враћа тамо. Овај последњи услов не мора бити испуњен у случају да особа живи у земљи како би извршила задатак претходно дефинисаног трајања. Похађање универзитета или школе не подразумева пренос уобичајеног пребивалишта.

Члан 2.
ПРАВНО ЛИЦЕ

Република Србија признаје својство правног лица Транспортне Заједнице, којe произилази из Уговора о оснивању Транспортне заједнице, и њен правни капацитет унутар Републике Србије, посебно овлашћења:

(а) да уговара;

(б) да стиче и располаже непокретном и покретном имовином;

(в) да покреће и учествује у правним поступцима и

(г) да предузима и друге активности које су неопходне за обављање званичних активности.

Члан 3.
СЕДИШТЕ

(1) Седиште Секретаријата ће се налазити у Београду и укључиваће земљиште, објекте или делове објеката, инсталације, канцеларије и паркинг места које Секретаријат трајно или привремено заузима за све своје активности.

(2) Било који простор у Београду или изван њега у мери у којој Секретаријат користи, уз сагласност надлежних органа, за службене састанке, привремено ће се сматрати делом седишта Секретаријата. Секретаријат ће обезбедити све такве привремене просторије.

(3) Република Србија ће обезбедити просторије за седиште и неопходну опрему у складу са Анексом овог споразума. Стране ће прегледати сваке три године од ступања на снагу овог споразума да ли су просторије седишта Секретаријата одговарајуће за сврху и службене активности Секретаријата и ако је потребно, допунити Анекс овог споразума.

Члан 4.
НЕПОВРЕДИВОСТ СЕДИШТА

(1) Седиште Секретаријата је неповредиво.

(2) Ниједан службеник нити званичник Републике Србије или друго лице са било каквим јавним овлашћењима у Републици Србији, не може да уђе у седиште како би вршило било које дужности осим уз пристанак и под условима које одобри Директор. Међутим, у случају пожара или других ванредних ситуација, сматраће се да је овај пристанак дат уколико су неопходне хитне мере заштите.

(3) Директор може одредити интерне прописе који делују у седишту Секретаријата у сврху утврђивања овде датих услова у свим аспектима неопходним за пуно извршавање службених активности. Уколико овим споразумом није другачије одређено, закони Републике Србије примењују се на сва питања која нису регулисана горе наведеним интерним прописима.

(4) Правни акти које издају надлежни органи Републике Србије могу бити уручени у просторијама седишта.

(5) Седиште се неће користити на начин неспојив са његовом функцијом.

Члан 5.
ИЗУЗЕЋЕ ОД СУДСКИХ ПОСТУПАКА И ИЗВРШЕЊА

(1) Транспортна Заједница ће бити изузета од судских поступака и извршења у РС, осим у случајевима:

(а) У мери у којој се Секретаријат изричито одрекао таквог имунитета у одређеном случају;

(б) Грађанске парнице коју покрене треће лице услед смрти, материјалне штете или личне повреде проузрокованих саобраћајним прекршајем моторним возилом које припада или се користи у име Секретаријата;

(в) Пленидбе/одузимања, у складу са одлуком административних или судских тела, плате, дохотка, или накнада које Транспортна заједница дугује запосленом, осим у случају да Транспортна заједница обавести власти РС да се не одриче имунитета у року од 14 дана од дана добијања одлуке. У свим случајевима Транспортна заједница се обавезује да ће подстицати запослене да делају у складу са правним обавезама.

(г) Противтужбе у директној вези са процедуром покренутом од стране Транспортне заједнице;

(д) Тужби локалних запослених у складу са Законом о раду РС.

(2) Не доводећи у питање ст. (1) и (3), имовина Транспортне заједнице, где год се налазила и ко год њоме управља, изузета је од било ког облика извршења, укључујући претрес, заплену, конфискацију, замрзавање, експропријацију и секвестрацију или свако друго лишавање такве имовине.

(3) Имовина Секретаријата такође су изузети од било ког облика административне или привремене судске контроле.

Члан 6.
НЕПОВРЕДИВОСТ АРХИВА

Архива Транспортне заједнице је неповредива у сваком тренутку где год се налазила.

Члан 7.
ЗАШТИТА ПРОСТОРИЈА СЕДИШТА

(1) Надлежни органи ће предузети све неопходне мере да осигурају да ниједно лице или група лица не покуша да наруши мир седишта неовлашћеним уласком у седиште или немирима у непосредној близини седишта, и обезбедити заштиту која је потребна за ове сврхе. Надлежни органи ће предузети безбедносне мере да заштите особље Секретаријата и њихову имовину и да заштиту објекте Секретаријата на исти начин као што се то чини предузимањем мера за заштиту особља дипломатских мисија у Београду.

(2) Ако тако затражи Директор или службеник Секретаријата који га мења, српске власти ће обезбедити одговарајућу интервенцију за очување јавног реда и мира у седишту и за уклањање лица из седишта на захтев или као што је неопходно у датој ситуацији.

Члан 8.
ЈАВНЕ УСЛУГЕ У ПРОСТОРИЈАМА СЕДИШТА

(1) Власти Републике Србије ће предузети све адекватне мере да се постарају да је седиште снабдевено свим неопходним јавним услугама у сваком тренутку.

(2) У случају прекида или претњи прекидом снабдевања јавним услугама, укључујући комуникацију и транспорт, Република Србија ће сматрати потребе Транспортне заједнице од једнаке важности као и сродне потребе својих кључних агенција и покушаће осигурати да рад Транспортне заједнице не буде пристрасно сагледан.

Члан 9.
КОМУНИКАЦИЈА

(1) Република Србија ће се побринути да Транспортна заједница може да шаље и прима дописе у било ком облику у вези са својим званичним активностима без цензуре или других облика ометања.

(2) Транспортна заједница ће у Републици Србији, за своју званичну комуникацију и пренос свих својих докумената, у било ком облику, уживати третман који није мање повољан од оног који Република Србија пружа дипломатским мисијама или међународним организацијама, по питању приоритета, тарифа и такси за електронски, кабловски, радио-програмски, телеграфски, телефонски и други облик комуникације.

Члан 10.
ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОРЕЗА И ЦАРИНЕ

(1) Транспортна заједница и њена имовина ослобађају се свих облика опорезивања у складу са овим чланом.

(2) Транспортна заједница као власник, корисник или закупац покретне или непокретне имовине ослобођена је од било каквих државних, регионалних или комуналних такси, провизија и накнада, под условом да то није порез, провизија или накнада за специфично наручене услуге. Изузеци предвиђени у овом ставу неће се примењивати на порезе, провизије и накнаде ако, у складу са законодавством Републике Србије, њихов крајњи терет сноси сауговарач Транспортне заједнице.

(3) Цена роба и услуга које се испоручују Транспортној заједници, укључујући закуп и накнаде за изнајмљивање, ослобађају се пореза на додату вредност, акциза и других сличних пореза и накнада.

(4) Транспортна заједница ослобађа се свих административних трошкова, судских такси и других сличних новчаних обавеза у вези са свим трансакцијама које се односе на аквизицију или куповину имовине, робе и услуга у којима је Транспорта заједница уговорна страна, укључујући и све документе који евидентирају такве трансакције.

(5) Роба, укључујући моторна возила и њихове резервне делове, које Транспортна заједница увози или извози, а која су неопходна за њене званичне активности, изузета су од плаћања царине, пореза на додатну вредност, акциза и других сличних накнада и пореза као и економских забрана и рестрикција које се тичу увоза и извоза.

(6) Секретаријат је ослобођен плаћања било каквих пореза, провизија или накнада у вези са коришћењем моторних возила, изузев пореза, провизија или накнада које се плаћају за издавање саобраћајних дозвола, регистрационе налепнице и дипломатске регистарске таблице које издају надлежни органи у складу са ставом (2) члана 15.

(7) Роба која је била ослобођена од плаћања царине и других накнада у складу са овим чланом, у року од три године од дана увоза не може се отуђити, дати на коришћење другом лицу, осим у сврхе за које је била ослобођена од плаћања дажбина. Ова роба не може се давати у залог, на позајмицу или као обезбеђење за извршење друге обавезе.

Члан 11.
ФИНАНСИЈСКЕ ПОГОДНОСТИ

Република Србија предузима све мере како би се постарала да Секретаријат у сваком тренутку може:

(а) да купује и прима путем овлашћених канала, поседује и располаже свим валутама или хартијама од вредности;

(б) да отвара и користи банкарске рачуне у било којој валути; и

(в) да преноси своја средства, хартије од вредности и валуте ка, од, или унутар Републике Србије.

Члан 12.
СОЦИЈАЛНO ОСИГУРАЊЕ

(1) Транспортна заједница и службеници Транспортне заједнице изузети су од примене правних прописа за било које осигурање социјалне сигурности Републике Србије.

(2) Службеници Секретаријата и чланови њихових породица имају право да учествују у било ком осигурању социјалне сигурности Републике Србије (здравствено осигурање, осигурање у случају несрећа, инвалидитета, незапослености и пензијско осигурање).

(3) На лица која су локално радно ангажована примењују се правни прописи Републике Србије.

Члан 13.
ТРАНЗИТ

(1) Република Србија ће предузети све неопходне мере да олакша улазак и привремени боравак у Републици Србији лица наведених у ставу (2) овог члана. Република Србија ће им дозволити да напусте Републику Србију без сметњи и обезбедити несметано путовање са или ка седишту.

(2) Став (1) примењује се на следећа лица:

(а) представнике свих Уговорних страна и посматрача Савета министара Транспортне заједнице;

(б) представнике и особе које мењају представнике свих Уговорних страна и представнике посматрача Регионалног управног одбора у Транспортној заједници;

(в) службенике Секретаријата и чланове њихових породица и

(г) званичне посетиоце

(3) Визе које могу бити захтеване за лица наведена у ставу (2) биће издате без накнаде и у најкраћем могућем року.

(4) Ниједна активност коју обавља било које лице из става (2) у својој службеној дужности неће представљати разлог за спречавање његовог уласка, привременог боравка или одласка из Републике Србије.

(5) Република Србија има право да затражи разумне доказе како би установила да лица која траже права гарантована овим чланом припадају категоријама описаним у ставу (2), и да захтева усклађеност на разуман начин у смислу карантина и здравствених регулативама.

(6) У складу са начелом једнаког третмана, Република Србија гарантује примену одредаба овог члана свим лицима из става (2) који се односи на њихово својство у складу са овим споразумом.

Члан 14.
СЛУЖБЕНИЦИ СЕКРЕТАРИЈАТА

Службеници Секретаријата, у Републици Србији и у односу на Републику Србију, уживају следеће привилегије и имунитете:

(а) имунитет од свих облика судског поступка за речи које су изговорене или написане и сва дела која изврше у службеном својству; овај имунитет наставља да траје након што дата лица престану да буду званичници Секретаријата; имунитет се, међутим, не односи на грађанске парнице које покрене треће лице услед смрти, материјалне штете или личне повреде проузроковане саобраћајним прекршајем моторним возилом који је изазвао службеник Секретаријата;

(б) имунитет од одузимања личног и службеног пртљага и, недоводећи у питање важећа правила Европске Уније и међународна правила у области ваздухопловне безбедности, од прегледа њиховог службеног пртљага и, ако лица спадају у домен члана 15, имунитет од прегледа њиховог личног пртљага;

(в) неповредивост свих званичних докумената, података и другог материјала;

(г) ослобађање од плаћања пореза на зараде, накнаде, укључујући и друге приходе, новчане накнаде, одштете и пензије које им исплаћује Секретаријат у вези са њиховим запослењем у истоме. Ово ослобађање обухвата и сваку помоћ која се даје породицама службеника Секретаријата;

(д) изузеће од било којег облика опорезивања прихода који су остварили они или чланови њихових породица из извора изван Републике Србије;

(ђ) изузеће од пореза на наслеђе и поклоне, осим у погледу непокретности која се налази у Републици Србији;

(е) изузеће од ограничења имиграције и формалности регистрације за службенике Секретаријата и чланове породице;

(ж) слободу да стичу и поседују у Републици Србији стране хартије од вредности, девизне рачуне, другу покретну имовину и, под исти условима за све службенике Секретаријата, непокретну имовину искључујући пољопривредно земљиште, и након завршетка запослења у Секретаријату, право на пренос из Републике Србије, без сметњи, својих фондова у истој валути и у истом износу као што су донели у Републику Србију;

(з) право на увоз робе, укључујући и моторна возила, за личне или породичне потребе, без пореза, ПДВ-а, акциза и других накнада са изузећем од економских забрана увоза и ограничења увоза и извоза.

Роба која је била ослобођена од плаћања царине, ПДВ-а, акциза и других накнада, у року од три године од дана увоза не може се отуђити, дати на коришћење другом лицу, осим у сврхе за које је била ослобођена од плаћања увозних дажбина. Ова роба не може се давати у залог, на позајмицу или као обезбеђење за извршење друге обавезе;

(и) изузеће од плаћања било каквих пореза или накнада у вези са коришћењем моторних возила, осим пореза или накнада за саобраћаје дозволе, регистрационе налепнице и дипломатске регистарске таблице које издају надлежни органи у складу са ставом (2) члана 15;

(ј) исти степен заштите и могућност репатријације за њих и чланове њихових породица, који се пружа у време међународне кризе, члановима особља дипломатских мисија истог ранга у Републици Србији;

(к) могућност за чланове њихових породица да имају приступ тржишту рада у складу са важећим законодавством Републике Србије које дефинише услове и процедуре за запошљавање странаца под условом да се, уколико обављају плаћену делатност, привилегије и имунитети у складу са овим споразумом не примењују по питању таквог запослења. Свака ограничења која Република Србија прописује за запошљавање странаца као што су квоте неће се примењивати на чланове породице и послодавце који запошљавају или желе запослити чланове породице који се пријављују за радне дозволе.

Члан 15.
ДИМПЛОМАТСКЕ ПРИВИЛЕГИЈЕ И ИМУНИТЕТ

(1) Поред привилегија и имунитета из члана 14. Директору Секретаријата и заменицима Директора Секретаријата, и члановима њихових породица дају се привилегије и имунитет, изузећа и могућности које се додељују шефовима дипломатских мисија или члановима таквих мисија истог ранга.

(2) Надлежни органи издају за свако моторно возило Секретаријата дипломатску регистарску таблицу којом се може идентификовати као службено возило међународне организације. Дипломатске регистарске таблице такође се издају за моторна возила која су у власништву или користе службеници Секретаријата.

Члан 16.
ЗВАНИЧНИ ПОСЕТИОЦИ

(1) Званични посетиоци за време обављања својих функција и током путовања у и из Републике Србије уживају следеће привилегије и имунитете у обиму неопходном за ефикасно обављање својих функција:

(а) имунитет од свих облика судског поступка за речи које су изговорене или написане и сва дела која изврше у службеном својству; овај имунитет наставља да траје за званичне посетиоце и након што дата лица престану да буду посетиоци Секретаријата;

(б) неповредивост свих њихових службених докумената, података и других материјала;

(в) имунитет од одузимања личног и службеног пртљага; и

(г) средства за размену неопходна за пренос њихових накнада и трошкова.

(2) Дани које лице из става 1 проведе на територији Републике Србије у циљу обављања дужности неће улазити у дане који су неопходни за поседовање боравка у Републици Србији у пореске сврхе. Таква лица ће пре свега бити ослобођена од опорезивања зарада и трошкова које је платио Секретаријат током датих периода обављања дужности.

(3) Секретаријат ће благовремено обавестити надлежне органе Републике Србије о именима и статусу особа на које се овај члан односи.

Члан 17.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ, ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА

(1) Транспортна заједница ће обавестити Генерални Секретаријат Владе Републике Србије о постављању Директора, уколико је могуће, 30 дана пре ступања на дужност.

(2) Генерални секретаријат Владе Републике Србије ће издати идентификационе документе службеницима Секретаријата и члановима њихових породица. Таква идентификациона документа служе за идентификацију носилаца код надлежних органа.

(3) Транспортна заједница ће листу службеника Секретаријата доставити Генералном Секретаријату Владе Републике Србије, као и ревидирану листу у складу са променама.

Члан 18.
СВРХА И ДЕЛОКРУГ ПРИВИЛЕГИЈА И ИМУНИТЕТА

(1) Привилегије и имунитети који се гарантују овим споразумом додељују се у интересу Транспортне заједнице и обезбеђују да Секретаријат може несметано обављати своје службене активности у сваком тренутку и да особе које обављају дате активности имају потпуну независност. Привилегије и имунитети се не дају због личне користи особа којима се оне гарантују.

(2) Транспортна заједница ће се одрећи имунитета у случају када сматра да такав имунитет омета спровођење правде и да се може одрећи имунитета без штете по интересе Транспортне заједнице.

Члан 19.
УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВИЛИМА ДРЖАВЕ ДОМАЋИНА

Без обзира на привилегије и имунитете додељене овим споразумом, дужност је свих лица које уживају такве привилегије и имунитете да поштују законе и прописе земље домаћина, и да се не мешају у унутрашње послове земље домаћина.

Члан 20.

Транспортна заједница ће у сваком тренутку сарађивати са надлежним органима како би се омогућило правилно спровођење закона и спречила појава било какве злоупотребе у вези са погодностима, привилегијама и имунитетима додељеним лицима из овог споразума.

Члан 21.
ОБАВЕЗЕ ВЛАДЕ

У случају и када овај споразум намеће обавезе надлежним органима, Влада Републике Србије је одговорна за испуњење таквих обавеза.

Члан 22.
ИЗУЗЕЋЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

Република Србија ће бити ослобођена међународне одговорности за било коју радњу коју на њеној територији спроводи Транспортна заједница или службеник Секретаријата.

Члан 23.
ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

У оквиру примене овог Споразума, забрањена је дискриминација по родној основи, по основи расног или етничког порекла, националности, језика, вере или убеђења, инвалидитета, старости или сексуалне оријентације.

Члан 24.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

(1) Стране ће настојати да реше било који спор у вези са тумачењем или применом овог споразума или било које питање које утиче на седиште Секретаријата или међусобне односе путем преговора или другог договореног начина решавања спорова.

(2) Ако у року од шест месеци Стране не реше спор преговорима или другим договореним начином решавања у року од шест месеци, било која Страна може упутити спор на коначну одлуку арбитражи од три арбитара; једног бира Секретаријат, једног бира Министар спољних послова Републике Србије, а трећег, који је уједно и председавајући, бирају прва двојица арбитара. Уколико прва двојица арбитара не могу да се договоре око избора трећег у року од шест (6) месеци након њиховог именовања, њега ће изабрати Председник Међународног суда правде на захтев било које од Страна.

(3) Седиште арбитраже ће бити у Београду, а језик арбитраже ће бити енглески. Осим ако се Уговорне стране не договоре другачије, арбитражни суд ће одредити правила за арбитражу у циљу олакшавања правовременог поступка уз разумне трошкове за уговорне стране.

(4) Транспортна заједница доноси адекватне одредбе за одговарајуће начине решавања спорова који произилазе из уговора или других спорова којима је Транспортна заједница страна.

Члан 25.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

(1) Овај споразум ступа на снагу на дан пријема последњег обавештења којим се стране међусобно обавештавају о окончању свих унутрашњих процедура неопходних за ступање на снагу овог споразума.

(2) Овај споразум престаје да важи након престанка рада Транспорте заједнице у Републици Србији. У том случају, стране ће сарађивати у циљу осигурања уредног прекида рада Секретаријата на његовом седишту у Републици Србији и располагања његовом имовином.

(3) Овај споразум може бити измењен на основу писмене сагласности Странa. Измене ступају на снагу у складу са ставом 1. овог члана. Анекс овог споразума може се изменити слањем дописа између уговорних страна.

(4) У складу са ставом (2) овог члана, до истека пете године од датума ступања на снагу Уговора, овај Споразум се може раскинути искључиво писменим споразумом између Страна. Стога, свака Страна може да откаже овај споразум упућивањем писменог обавештења дипломатским путем другој Страни. У том случају Споразум престаје да важи након истека шест (6) месеци од дана пријема тог обавештења.

Сачињено у Београду, 30. јануара 2019. године, у два оригинална примерка, сваки на српском и енглеском језику, при чему су оба текста једнако аутентична.

За Републику Србију

За Транспортну заједницу

АНЕКС

ДЕФИНИЦИЈА СЕДИШТА И ОДГОВАРАЈУЋА ОПРЕМА И УСЛОВИ ЗА ЊЕГОВУ УПОТРЕБУ

Просторије седишта Секретаријата нуди Република Србија у складу са чланом 3(3) овог споразума.

Просторије седишта налазе се на адреси Масарикова 5, 18. спрат (целокупан).

Просторије имају површину од 603 m2 и то

480 m2 канцеларијског простора

1 мушки тоалет

1 женски тоалет

чајну кухињу

2 оставе

Република Србија обезбеђује Директору бесплатан паркинг простор у гаражи у улици Масарикова 5.

Реновирање: пре примопредаје канцеларија Транспортној заједници, Република Србија ће извршити свеобухватну адаптацију целокупног пословног простора који обухвата следеће и све друге неопходне мере обнове:

– адаптација електричног система у складу са највишим нормама које су тренутно доступне;

– адаптација/замена ако је потребно система осветљења;

– адаптација/уградња детектора пожара/дима и аутоматских апарата за гашење пожара у свим канцеларијама и заједничким просторима (укључујући кухињу и тоалете);

– адаптација прозора и топлотне изолације канцеларија;

– адаптација мушког и женског тоалета и уградња чајне кухиње;

– салу за састанке за најмање четрдесет (40) особа. У просторију ће бити инсталирани каблови за потенцијалну уградњу рачунарских екрана и пројектора за презентације. Мобилни зидови би требали оставити могућност поделе простора у два или три одвојена простора;

– просторија за видео-конференције за најмање 12 особа. У просторију ће бити инсталирани каблови за будућу уградњу видео-конференцијске опреме;

– уградња двоја сигурносних врата/аларма са камерама и шифрама кључева за одвајање канцеларија из простора са лифтом/степеништем како би се спречио приступ канцеларијама од стране неовлашћених лица;

– кречење целокупног простора, мењање подова и плафона.

Република Србија ће опремити простор канцеларијским намештајем (столовима, столицама, ормарима, креденцима, лампама). Трошкове инвестиционог одржавања, односно евентуалних оштећења и поправки које је неопходно извршити (на инсталацијама, санитарији и столарији) током даљег коришћења, по извршеној примопредаји, сноси Транспортна заједница.)

Свако накнадно опремање простора намештајем током рада није обавеза Транспортне заједнице.

Набавка рачунара, штампача и друге неопходне пратеће техничке опреме је обавеза Секретаријата, као и одржавање сервера и интернет мреже коју ће користити.

Влада Републике Србије ће током периода коришћења просторија за потребе Секретаријата Транспортне заједнице подмиривати:

1. Трошкове грејања и хлађења

2. Трошкове утрошене електричне енергије

3. Трошкове утрошене воде

4. Трошкове чишћења просторија

5. Трошкове приватног обезбеђења који се односе на заштиту особља објекта у ком се налази седиште.

Транспортна заједница ће преузети следеће трошкове

1. Месечне рачуне за телефоне

2. Месечне рачуне за коришћење интернета и одржавање интернета.

Транспортна заједница ће осигурати редовно одржавање просторија седишта до престанка важења овог споразума.

У случају додатног канцеларијског простора који је потребан након повећања броја званичника који раде у Секретаријату, Република Србија ће бити одговорна за проналажење других одговарајућих просторија за седиште које задовољавају потребе Транспортне заједнице, као да покрије трошкове селидбе Секретаријата у нове просторије.

Члан 3.

О изменама Анекса одлучује Влада.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.