Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 11

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала, који је потписан 9. октобра 2018. године, у Астани, у оригиналу на српском, казашком, руском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН О САРАДЊИ У БОРБИ ПРОТИВ КРИМИНАЛА

Влада Републике Србије и Влада Републике Казахстан, у даљем тексту: „Стране,”

вођене начелима узајамног поштовања суверенитета, равноправности и независности својих држава,

сматрајући да је важно обезбедити сарадњу у ефикасној заштити права и слобода грађана обеју држава,

у жељи да развијају међусобну сарадњу у борби против криминала,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

1. Стране, у складу са националним законодавством својих држава којим су државе двеју Страна обавезане, сарађују у борби против следећих облика криминала:

1) организовани криминал;

2) екстремизам;

3) тероризам и финансирање тероризма;

4) кривична дела против живота и здравља људи;

5) кривична дела припремана или извршена употребом оружја, муниције, експлозива, отровних, нуклеарних, биолошких и радиоактивних агенаса;

6) недозвољена трговина опојним дрогама, психотропним супстанцама и њиховим прекурсорима;

7) кривична дела у вези са незаконитим миграцијама и трговином људима, људским органима, као и радна и сексуална експлоатација;

8) фалсификовање и дистрибуција фалсификованог новца, средстава плаћања, чекова и вредности;

9) незаконита трговина културним и историјским наслеђем;

10) кривична дела против имовине;

11) корупција;

12) привредни криминал.

2. Према узајамном договору, Стране такође сарађују у борби против свих других кривичних дела за чије је спречавање, откривање и истрагу потребна сарадња централних надлежних органа њихових држава.

Члан 2.

Централни надлежни органи држава двеју Страна, у складу са националним законодавством својих држава, остварују следеће видове сарадње:

1) поступање по захтевима;

2) размена информација о оперативним истрагама, оперативном откривању криминала и архивских информација;

3) координирано и по потреби заједничко спровођење мера оперативног откривања и истрага;

4) размена практичног искуства у спречавању и борби против криминала;

5) привремена размена експерата ради прибављања информација од заједничког интереса везано за различите аспекте борбе против организованог криминала и везано за опрему за откривање кривичних дела;

6) размена законских аката о спречавању и борби против организованог криминала;

7) размена резултата научног истраживања у области откривања кривичних дела, криминологије и судске медицине;

8) пружање узајамне помоћи у обукама, специјализовању и унапређењу техничких и стручних вештина специјализованих стручњака.

Члан 3.

У року од 30 радних дана од ступања на снагу овог споразума, Стране ће обавестити једна другу дипломатским путем о надлежним органима одговорним за спровођење одредби овог споразума.

Члан 4.

1. Размена информација и достављање захтева за поступање сагласно овом споразуму врши се писаним путем преко централних надлежних органа држава двеју Страна. Захтев садржи следеће:

1) молбу у којој се наводи основ захтева и служба или органи молиље и замољена служба или органи;

2) опис предмета поводом којег се тражи помоћ;

3) садржај захтева и информације потребне за поступање по захтеву.

У случајевима када је потребно хитно поступити по захтеву за сузбијање, спречавање или расветљавање кривичног дела, централни надлежни органи држава двеју Страна могу и усменим путем комуницирати у циљу спровођења овог споразума, а формалности се одмах након тога потврђују писаним путем преко утврђених канала.

2. Захтев, пратећи документи и накнадна комуникација праћени су писменим преводом на језик Стране молиље или на енглески језик.

3. Страна молиља може тражити додатне информације ако сматра да информације добијене као одговор на претходни захтев нису довољне. Централни надлежни органи држава двеју Страна поступају по захтевима у што краћем року.

4. У склопу овог споразума не размењују се информације које представљају државну тајну (државне тајне) сагласно националном законодавству држава двеју Страна.

5. Замољена Страна може у целини или делимично одбити да испуни захтев, ако би испуњење тог захтева представљало претњу по суверенитет, безбедност, јавни ред, правила организације и рада правосуђа или друге важне интересе њене државе или ако је испуњење захтева у супротности са националним законодавством њене државе или њеним обавезама које проистичу из међународних споразума.

6. Замољена Страна без одлагања обавештава Страну молиљу о разлозима непоступања по захтеву или у вези са његовим делимичним испуњењем.

Члан 5.

Стране одвојено сносе трошкове неопходне за спровођење Споразума у оквирима својих финансијских средстава како предвиђа национално законодавство држава двеју Страна, осим ако се другачије не договоре у сваком конкретном случају.

Члан 6.

Овај споразум не утиче на права и обавезе Страна које проистичу из других међународних споразума које Стране признају и не искључује осмишљавање и развој других обострано прихватљивих облика сарадње.

Члан 7.

1. Стране предузимају све мере како би заштитиле добијене информације које било која Страна одређује као информације ограниченог приступа сагласно националном законодавству својих држава.

2. Стране не прослеђују трећим странама информације, документа нити техничку опрему достављену према овом споразуму без претходног писменог одобрења централних надлежних органа државе замољене Стране.

Члан 8.

Спорови који могу проистећи из тумачења или спровођења овог споразума решавају се међусобним преговорима односно консултацијама између Страна.

Члан 9.

Овај споразум мења се и допуњује уз узајамну сагласност двеју Страна. Измене и допуне се састављају у виду засебних протокола који чине саставни део овог споразума.

Члан 10.

Овај споразум ступа на снагу на дан пријема, дипломатским путем, последњег писаног обавештења Страна о испуњењу интерних процедура потребних за ступање на снагу овог споразума.

Овај споразум се закључује на неодређено време и остаје на снази све док једна Страна не обавести другу Страну дипломатским путем о својој намери да га раскине. У том случају, Споразум престаје да важи шест месеци након што једна од двеју Страна прими то обавештење.

Сачињено у Астани, 9. октобра 2018. године, у два оригинална примерка на српском, казашком, руском и енглеском језику, при чему су сви подједнако веродостојни. У случају разлика у тумачењу овог споразума, Стране ће примењивати текст на енглеском језику.

За Владу

Републике Србије

За Владу

Републике Казахстан

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.