Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 12

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају, потписан у Будимпешти, 9. фебруара 2018. године, у оригиналу на српском, мађарском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају

Влада Републике Србије и Влада Мађарске (у даљем тексту: Уговорне стране) сагласиле су се да се Споразум потписан 24. јануара 2012. године између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају (у даљем тексту: Споразум) измени и допуни на следећи начин:

Члан 1.

Члан 5. став 3. Споразума мења се и гласи:

„Возилима која превозе опасну робу допуштено је да прелазе границу на граничним прелазима у складу са чл. 7–13б, 15–16. и 18–19. Возило које превози опасну робу је возило које мора да буде обележено у складу са прописима ADR, RID и ADN.”

Члан 2.

Члан 7. став 4. Споразума завршава се следећом реченицом:

„Уговорне стране се могу договорити да повећају највећу дозвољену укупну масу у случају побољшања инфраструктуре.”

Члан 3.

Члан 8. став 4. Споразума мења се и гласи:

„Ако постоје неопходни персонални, технички и инфраструктурни услови, Уговорне стране такође могу одобрити међународни промет путника преко граничног прелаза или продужење радног времена, о чему се узајамно обавештавају дипломатским путем.”

Члан 4.

Наслов члана 10. Споразума мења се и гласи:

„Гранични прелаз Хоргош–Реске”

Члан 5.

(1) Наслов члана 11. Споразума мења се и гласи:

„Гранични прелаз Хоргош 2 – Реске 2”

(2) Члан 11. став 1. Споразума мења се и гласи:

„Гранични прелаз Хоргош 2 – Реске 2 је отворен за међународни промет путника изузимајући аутобусе, теретни саобраћај и возила која превозе опасну робу. Контрола прелажења границе врши се на заједничком граничном прелазу на територији Мађарске, у складу са ставовима 4–10. овог члана.”

(3) Члан 11. став 8. мења се и гласи:

„Службена лица Републике Србије овлашћена су да користе средства принуде, осим службеног оружја, према лицима која нарушавају ред у оперативној области, контролу прелажења границе или непосредно угрожавају живот и безбедност других и службених лица или безбедност имовине. Средства и методе принуде примењују се у складу са одговарајућим законима Републике Србије. Службена лица Мађарске морају се одмах обавестити о таквим радњама, а на захтев пружају подршку.”

(4) Члан 11. став 9. мења се и гласи:

„У обављању својих дужности у оперативној области службеним лицима Републике Србије је допуштено да носе своју службену униформу, ознаке, службено оружје (малокалибарско) и неопходну службену опрему као и да са собом воде службене псе. Службено оружје може се користити искључиво за легитимну одбрану. Новац и друге вредности које службена лица Републике Србије привремено задрже током контроле прелажења границе или које ова лица носе у службене сврхе, као и одузети и привремено задржани предмети, могу се однети на територију Републике Србије.”

(5) Члан 11. став 10. Споразума мења се и гласи:

„Увоз опреме и уређаја за телекомуникацију и пренос података који су неопходни за активности контроле прелажења границе од стране службених лица Републике Србије одвија се у складу са чланом 23.”

(6) Члан 11. став 11. Споразума престаје да важи.

Члан 6.

Члан 12. став 4. Споразума мења се и гласи:

„Ако постоје неопходни персонални, технички и инфраструктурни услови, Уговорне стране такође могу одобрити међународни промет путника преко граничног прелаза или продужење радног времена, о чему се узајамно обавештавају дипломатским путем.”

Члан 7.

(1) Члан 13. став 1. Споразума мења се и гласи:

„Контрола прелажења границе врши се на заједничком граничном прелазу на територији Мађарске. Сходно се примењују одредбе члана 11. став 4–10.”

(2) Члан 13. став 6. Споразума мења се и гласи:

„Ако постоје неопходни персонални, технички и инфраструктурни услови, Уговорне стране такође могу одобрити међународни промет путника преко граничног прелаза или продужење радног времена, о чему се узајамно обавештавају дипломатским путем.”

Члан 8.

(1) II део Споразума допуњава се са два нова члана нумерисана као члан 13.а и 13.б.

(2) Нови члан 13.а гласи:

„Члан 13.а

Будући друмски гранични прелаз Рабе – Кибекхаза

(1) Контрола прелажења границе врши се на заједничком граничном прелазу на територији Мађарске. Сходно се примењују одредбе члана 11. став 4–10.

(2) Гранични прелаз је отворен за путнички саобраћај (изузимајући превоз аутобусом):

a) држављана Републике Србије,

б) држављана држава чланица Европске уније, држављана других држава које су стране Споразума о европском економском простору, држављана Швајцарске конфедерације и

в) чланова породице лица из тачке б) који су држављани трећих земаља и уживају право Уније на слободно кретање грађана Европске уније.

(3) Радно време је од 7.00 до 19.00 часова.

(4) Возилима која превозе опасну робу није допуштено да прелазе овај гранични прелаз.

(5) Након обезбеђивања одговарајућих персоналних, техничких и инфраструктурних услова, Уговорне стране се договарају о датуму отварања граничног прелаза дипломатским путем.

(6) Ако постоје неопходни персонални, технички и инфраструктурни услови, Уговорне стране такође могу одобрити међународни промет путника преко граничног прелаза или продужење радног времена, о чему се узајамно обавештавају дипломатским путем.”

(3) Нови члан 13.б гласи:

„Члан 13.б

Будући друмски гранични прелаз Растина–Бачсентђерђ

(1) Контрола прелажења врши се на заједничком граничном прелазу на територији Мађарске. Сходно се примењују одредбе члана 11. став 4–10.

(2) Гранични прелаз је отворен за путнички саобраћај (изузимајући превоз аутобусом):

a) држављана Републике Србије,

б) држављана држава чланица Европске уније, држављана других држава које су стране Споразума о европском економском простору, држављана Швајцарске конфедерације и

в) чланова породице лица из тачке б) који су држављани трећих земаља и уживају право Уније на слободно кретање грађана Европске уније.

(3) Радно време је од 7.00 до 19.00 часова.

(4) Возилима која превозе опасну робу није допуштено да прелазе овај гранични прелаз.

(5) Након обезбеђивања одговарајућих персоналних, техничких и инфраструктурних услова, Уговорне стране се договарају о датуму отварања граничног прелаза дипломатским путем.

(6) Ако постоје неопходни персонални, технички и инфраструктурни услови, Уговорне стране такође могу одобрити међународни промет путника преко граничног прелаза или продужење радног времена, о чему се узајамно обавештавају дипломатским путем.”

Члан 9.

Члан 15. став 3. Споразума мења се и гласи:

„На граничном прелазу су доступне фитосанитарне и ветеринарске провере.”

Члан 10.

Члан 18. став 4. Споразума мења се и гласи:

„На граничном прелазу су доступне фитосанитарне и ветеринарске провере.”

Члан 11.

Члан 18. став 5. и члан 19. став 4. Споразума престају да важе.

Члан 12.

Члан 22. Споразума завршава се следећим ставом:

„(3) Стране ће закључити правилник о раду заједничких граничних прелаза.”

Члан 13.

Прва реченица става 5. члана 24. мења се и гласи:

„Овај споразум не доводи у питање права и обавезе које проистичу из чланства Мађарске у Европској унији, а нарочито одредаба Кодекса о шенгенским границама, и чланства Мађарске и Републике Србије у међународним организацијама.”

Члан 14.

(1) Овај споразум ступа на снагу првог дана другог месеца након пријема последњег писаног обавештења којим Уговорне стране обавештавају једна другу дипломатским средствима о испуњењу унутрашњих услова неопходних за ступање на снагу овог споразума.

(2) Овај споразум остаје на снази све док је Споразум на снази.

Сачињено у Будимпешти, 9. фебруара 2018. године, у два примерка, сваки на српском, мађарском и енглеском језику, при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају разлика у тумачењу, текст на енглеском језику има предност.

У име Владе Републике Србије

др Небојша Стефановић, с.р.

У име Владе Мађарске

Шандор Пинтер, с.р.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.