Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај

Проглашава се Закон о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 15

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај, потписан у Београду, дана 1. августа 2018. године, у оригиналу на српском и црногорском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај

Влада Републике Србије и Влада Црне Горе (у даљем тексту: „стране”),

полазећи од пријатељских и добросуседских односа и сарадње између две државе,

имајући у виду реалне могућности за даље јачање и унапређење узајамно корисне и равноправне дугорочне сарадње између две државе, као и њихову жељу да створе најпогодније услове за развој такве сарадње,

примењујући одлуке о побољшању регионалне и европске саобраћајне инфраструктуре, као и законодавство и стандарде Европске уније, Уредбу (ЕУ) 2016/399 Европског Парламента и Већа од 9. марта 2016. године о Законику Уније о правилима којима се уређује кретање лица преко граница, у делу који се односи на граничне прелазе и контролу преласка државне границе,

у жељи да унапреде кретање грађана и промет роба између две државе и олакшају саобраћај преко заједничке државне границе,

споразумеле су се о следећем:

Саобраћај људи и промет роба преко државне границе

Члан 1.

Саобраћај људи и промет роба преко државне границе између Републике Србије и Црне Горе дозвољен је само на граничним прелазима за међународни и погранични саобраћај или другим местима одређеним споразумима између страна.

Стране ће адекватним средствима и одговарајућом контролом затворити све локације које нису обухваћене ставом 1. овог члана, о чему ће, благовремено, обавестити своје грађане.

Одређивање заједничког граничног прелаза

Члан 2.

Стране на заједничкој државној граници одређују заједнички гранични прелаз за међународни друмски путнички саобраћај Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна Гора), (у даљем тексту: ЗГП).

ЗГП ће бити изграђен на територији Црне Горе, у месту званом „Чемерно”, на путном правцу Прибој–Пљевља.

Локацију ЗГП и његове техничке параметре одредиће Мешовита комисија.

ЗГП почиње да функционише након испуњења услова за несметано функционисање граничних служби страна.

ЗГП за међународни друмски путнички саобраћај отворен је 24 сата дневно, за саобраћај путника.

Заједнички гранични прелаз

Члан 3.

Заједнички гранични прелаз је гранични прелаз на којем службе страна, једна након друге врше улазне и излазне контроле једним заустављањем, усклађивањем процедура, у складу са својим националним законодавством и овим билатералним споразумом, у циљу бржег саобраћаја преко заједничке државне границе, поједностављења граничних процедура, рационалнијег коришћења ресурса и успешније сарадње служби.

Протокол за спровођење Споразума

Члан 4.

Стране су сагласне да, у складу са овим споразумом, потпишу протокол о његовој имплементацији у којем ће бити утврђене процедуре спровођења заједничке граничне контроле, техничка и финансијска питања у вези изградње и функционисања ЗГП-а, и то:

Протокол између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Црне Горе о спровођењу заједничке граничне контроле и плаћању трошкова насталих у раду на ЗГП Границе–Чемерно.

Мешовита комисија

Члан 5.

За праћење спровођења одредаба овог споразума и споразума о осталим граничним прелазима и регулисања режима пограничног саобраћаја образује се јединствена Мешовита комисија, у чији састав ће свака страна именовати председника свог дела Комисије и још четири члана, те њихове заменике (у даљем тексту: Мешовита комисија).

Послови и начин рада Мешовите комисије уредиће се Пословником. Пословник ће бити усвојен на првом састанку Мешовите комисије, која ће се одржати у року од 60 дана од дана почетка примене овог споразума.

О именовању и изменама председника свог дела Мешовите комисије, стране ће се међусобно обавештавати дипломатским путем, а о изменама чланова Мешовите комисије председници комисија ће се обавештавати разменом писама.

Задатак Мешовите комисије за потребе овог споразума је да усклађује рад надлежних органа у решавању просторних, техничких и других питања везаних за граничне прелазе, и то:

– прати и анализира степен фреквентности граничних прелаза и предлаже мере и радње за бржи проток људи и роба;

– предлаже отварање, затварање или промену броја и врсте граничних прелаза;

– предлаже категоризацију међународних граничних прелаза и врсту контроле на граничним прелазима;

– предлаже граничне прелазе на заједничким локацијама и начин рада на истим;

– извршава и друге послове који су непосредно везани за граничне прелазе.

Мешовита комисија ће се састајати и радити према указаној потреби, а најмање једном квартално, наизменично на територији страна.

Важење споразума

Члан 6.

Споразум се закључује на неодређено време.

Свака страна може споразум отказати, дипломатским путем, у писаној форми. У том случају, овај споразум престаће да важи шест месеци од дана када је друга страна примила ноту о отказивању.

Ступање на снагу споразума

Члан 7.

Овај споразум ступа на снагу од дана пријема последњег писаног обавештења, дипломатским путем, којим се стране међусобно информишу о завршетку унутрашњих правних процедура потребних за његово ступање на снагу.

Потписано у Београду, 1. августа 2018. године, у два оригинална примерка, сваки на српском и црногорском језику, при чему су оба текста једнако веродостојна.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Потпредседник Владе и

министар унутрашњих
послова,

др Небојша Стефановић, с.р.

ЗА ВЛАДУ ЦРНЕ ГОРЕ

Министар

унутрашњих послова,

Мевлудин Нухоџић, с.р.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.