Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја

Проглашава се Закон о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Једанаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 14. фебруара 2019. године.

ПР број 16

У Београду, 15. фебруара 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја, потписан у Београду, дана 1. августа 2018. године, у оригиналу на српском и црногорском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ О РЕГУЛИСАЊУ РЕЖИМА ПОГРАНИЧНОГ САОБРАЋАЈА

Влада Републике Србије и Влада Црне Горе (у даљем тексту: „стране”),

полазећи од пријатељских односа, сарадње и добросуседских односа између две државе,

имајући у виду реалне могућности за даље јачање и унапређење узајамно корисне и равноправне дугорочне сарадње између две државе, као и њихову жељу да створе најпогодније услове за развој такве сарадње,

примењујући њихову одлуку о побољшању регионалне и европске саобраћајне инфраструктуре,

узимајући у обзир Уредбу (ЕЗ) бр. 1931/2006 Европског Парламента и Већа о утврђивању правила о пограничном саобраћају на спољним копненим границама држава чланица, те о изменама одредби Шенгенске конвенције,

у намери да регулишу режим пограничног саобраћаја, са циљем да развијају и унапређују сарадњу између становништва пограничних подручја, која је основ добре сарадње између суседних држава, те да спречавају незаконите преласке државне границе,

излазећи у сусрет захтевима да се становништву настањеном у пограничним подручјима страна олакша прелажење заједничке државне границе у циљу решавања свакодневних животних потреба, сагласиле су се о следећем:

Предмет споразума

Члан 1.

Овим споразумом, успоставља се режим, односно систем правила пограничног саобраћаја преко заједничке државне границе у пограничном подручју између страна.

Дефиниције

Члан 2.

У сврху овог споразума, примењиваће се следеће дефиниције:

1) „државна граница” је замишљена вертикална раван која пролази граничном линијом и дели копнени, ваздушни и водени простор и подземље између страна;

2) „погранично подручје” је област уз државну границу, која се пружа највише до 10 km од државне границе. Стране ће прецизирати, у оквиру ове области, које се јединице локалне самоуправе сматрају пограничним подручјем. Уколико простирање дела јединица локалне самоуправе из пограничног подручја премашује растојање од 10 km од државне границе, али не више од 15 km, она ће се у целини сматрати делом пограничног подручја. Погранично подручје које укључује општине и насеља у Црној Гори наведено је у Прилогу А и погранично подручје које укључује општине и насеља у Републици Србији наведено је у Прилогу Б;

3) „становници пограничног подручја” су држављани страна који имају пребивалиште у пограничном подручју;

4) „погранични саобраћај” је уобичајено прелажење државне границе од стране становника пограничних подручја са циљем боравка у пограничном подручју друге стране из социјалних, културних, спортских, образовних, економских, породичних, верских или других оправданих разлога, за период који не прелази време одређено овим споразумом;

5) „дозвола за погранични саобраћај” представља посебну исправу, која становницима пограничног подручја омогућава прелазак државне границе и боравак у пограничном подручју друге стране, сагласно одредбама овог споразума;

6) „прелазно место” значи место одређено изван службено отворених граничних прелаза за погранични и међународни саобраћај које је због локалних околности или, изузетно, када постоји захтев посебне природе, отворено за прелаз заједничке државне границе под условима режима пограничног саобраћаја сагласно одредбама овог споразума.

Услови за прелазак државне границе

Члан 3.

Становници пограничног подручја могу да прелазе државну границу у режиму пограничног саобраћаја, под условом да:

1. поседују дозволу за погранични саобраћај;

2. за лице, у евиденцијама не постоји забрана уласка у земљу друге стране;

3. лице не представља претњу по безбедност, јавно здравље и међународне односе.

Боравак у пограничном подручју

Члан 4.

Становници пограничних области могу да бораве у пограничном подручју друге стране у циљу остваривања разлога због којих им се издаје дозвола за погранични саобраћај, с тим да трајање сваког непрекидног боравка у пограничном подручју не може бити дуже од 30 дана.

Када боравак лица у пограничном подручју друге стране прелази 30 дана, примењиваће се одредбе унутрашњег законодавства страна.

Дозвола за погранични саобраћај

Члан 5.

Дозвола за погранични саобраћај, под условима режима пограничног саобраћаја, омогућава њеном имаоцу прелазак заједничке државне границе ради уласка у погранично подручје друге стране и повратка из њеног пограничног подручја, или боравка у пограничном подручју друге стране у периоду предвиђеном овим споразумом.

Дозвола за погранични саобраћај издаје се на непосредни лични захтев који се подноси на Обрасцу чији је садржај утврђен у Прилогу Ц овог споразума. Поред тог обрасца, уз захтев за издавање дозволе за погранични саобраћај обавезно је приложити и следеће документе:

1. важећу путну исправу или личну карту;

2. две фотографије формата 3,5 x 4,5 cm, не старију од 6 месеци;

3. документ којим се доказује оправдана потреба за редовно прелажење заједничке државне границе у погранично подручје друге стране;

4. документ којим се може доказати пребивалиште у пограничном подручју, како је одређено Споразумом, односно у Прилогу А и Б, у трајању од најкраће једне (1) године и који није старији од шест (6) месеци рачунајући од датума подношења захтева. Надлежни органи страна размениће обавештења о документима на основу којих се, у складу са њиховим законодавством, може доказати пребивалиште у пограничном подручју.

Обавеза из става 2. тачка д) овога члана не односи се на супружнике лица која имају пребивалиште у пограничном подручју најкраће једну (1) годину, њихову децу која нису напунила осамнаест (18) година старости (укључујући и усвојену децу), те на лица која имају пребивалиште у пограничном подручју краће од једне (1) године на локацији која се налази у непосредној близини заједничке државне границе, на специфичном географском положају и где постоји оправдана потреба честог прелажења заједничке државне границе.

У поступку подношења захтева за издавање дозволе за погранични саобраћај малолетнике до 18 година заступаће њихови родитељи, а малолетнике без законских заступника, као и лица лишена пословне способности по правоснажној судској одлуци, заступаће старатељи одређени судском одлуком.

Малолетним лицима која прелазе заједничку државну границу између страна ради редовног школовања на пограничном подручју друге стране или који ради школовања прелазе преко територије друге стране, може се, на захтев једног од родитеља или другог законског заступника или старатеља, издати дозвола за погранични саобраћај с роком важења од две године.

Услови за издавање дозволе за погранични саобраћај

Члан 6.

Дозвола за погранични саобраћај издаће се лицу које:

1. приложи документ издат од надлежног државног органа којим може да докаже свој идентитет и држављанство;

2. достави документе којим доказује статус становника пограничног подручја и постојања оправданог разлога за често прелажење државне границе и боравак у пограничном подручју друге стране, у режиму пограничног саобраћаја;

3. нема забрану уласка у земљу друге стране;

4. не представља претњу по безбедност и јавно здравље.

Дозвола се издаје са роком важења од 5 (пет) година.

Надлежни орган за пријем захтева и издавање дозволе за погранични саобраћај

Члан 7.

Становници пограничног подручја Републике Србије захтев за издавање дозволе за погранични саобраћај могу поднети надлежном одељењу – станици граничне полиције Црне Горе, према месту подручја доказаног правног интереса (или пребивалишта).

Становници пограничног подручја Црне Горе захтев за издавање дозволе за погранични саобраћај могу поднети станици граничне полиције Републике Србије, према месту подручја доказаног правног интереса (или пребивалишта).

Рок за решавање по захтеву из става 1. овог члана је 30 дана.

У случају одбијања захтева за издавање дозволе за погранични саобраћај, може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема решења, за становнике пограничног подручја Републике Србије, Министарству унутрашњих послова Црне Горе, а за становнике пограничног подручја Црне Горе, Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

Надлежни органи страна водиће евиденцију о поднесеним и одбијеним захтевима и издатим, продуженим, изгубљеним и одузетим дозволама за погранични саобраћај.

Садржина дозволе за погранични саобраћај

Члан 8.

Дозвола за погранични саобраћај садржи:

а. назив на службеном језику страна;

б. серијски број дозволе за погранични саобраћај;

в. име и презиме, датум рођења и пол имаоца дозволе за погранични саобраћај;

г. држављанство, место пребивалишта и адресу становања;

д. фотографију имаоца дозволе за погранични саобраћај формата 3,5 x 4,5 cm;

ђ. назив органа надлежног за издавање дозволе за погранични саобраћај, место и датум издавања, датум до када важи дозвола за погранични саобраћај, потпис овлашћеног лица и печат надлежног органа;

е. погранично подручје у којем ималац може да се креће и борави;

ж. број путне исправе или личне карте на основу које је утврђен идентитет имаоца дозволе за погранични саобраћај;

з. назив граничног прелаза, односно прелазног места, на којем је дозвољен прелазак државне границе;

и. потпис имаоца дозволе за погранични саобраћај; и

ј. напомену да ималац дозволе за погранични саобраћај може да се креће и борави само у пограничном подручју и да је свака злоупотреба кажњива.

Дозвола за погранични саобраћај садржи техничке карактеристике, у складу са прописима страна.

Изглед и форма дозволе за погранични саобраћај приказан је у Прилогу Д овог споразума. Стране ће разменити специјалне дозволе за погранични саобраћај након потписивања овог споразума.

Губитак и оштећење дозволе

Члан 9.

Губитак, оштећење или крађу дозволе за погранични саобраћај на територији друге стране, ималац мора пријавити надлежним органима те стране без одлагања.

У вези са околностима из става 1. овог члана, надлежни гранични орган издаје потврду којом ће ималац дозволе за погранични саобраћај моћи да пређе државну границу и врати се на територију стране у којој има пребивалиште.

Потврда о губитку, оштећењу или крађи дозволе за погранични саобраћај приказана је у Прилогу Е овог споразума.

Административни трошкови

Члан 10.

Административни трошкови за обраду захтева за издавање дозволе за погранични саобраћај биће минимални и не могу да пређу висину административних трошкова за издавање путне исправе.

Свака страна може да донесе одлуку о смањењу или одустајању од наплате административних трошкова за обраду захтева за издавање дозволе за погранични саобраћај.

Прилог за пољопривреднике

Члан 11.

Уз дозволу за погранични саобраћај, на захтев имаоца, може се издати и прилог за пољопривреднике, ако ималац приложи доказ издат од стране надлежног органа да је:

1. власник, сувласник, двовласник или корисник пољопривредног земљишта које дели гранична линија или се то земљиште у целини налази на пограничном подручју друге стране;

2. члан породице или пољопривредни радник у уговорном односу са лицем наведеним у тачки 1);

3. власник домаћих животиња и пчела, које се одводе на испашу или рад на погранично подручје друге стране, као и пастир или узгајивач који је у уговорном односу са власником, а пограничним подручјем сматра се област на територијама страна, којa се пружа највише до 10 km од државне границе;

4. лице које има право коришћења шуме или право коришћења воде на пограничном подручју друге стране;

5. власник, сувласник, закупац или корисник пољопривредног земљишта, као и члан његове уже породице и пољопривредни радник у уговорном односу са њим, а који мора да прелази преко неког од граничних прелаза између страна, јер је то најпогоднији пут до његовог пољопривредног земљишта, иако се то земљиште и његово пребивалиште налази на пограничном подручју исте стране;

6. запослен у задрузи или другом правном лицу које има такво земљиште.

Изглед и форма прилога за пољопривреднике приказан је у Прилогу Ф овог споразума.

Дозвола за погранични саобраћај са прилогом за пољопривреднике

Члан 12.

Имаоци дозволе са прилогом за пољопривреднике имају право да, у складу са законима и другим прописима страна:

1. прелазе државну границу на граничним прелазима одређеним за међународни и погранични саобраћај између страна, као и на другим местима уписаним у прилог за пољопривреднике, неограничен број пута;

2. уносе и износе опрему, алат, превозна средства, резервне делове, као и неопходни материјал који служи за обраду пољопривредног земљишта или шумску експлоатацију у пограничном подручју друге стране;

3. уносе без посебног инспекцијског надзора: семе, садни материјал, биље и производе биљног порекла на које се примењују фитосанитарни прописи само у количинама потребним за сетву или садњу на пољопривредним површинама наведеним у прилогу за пољопривреднике тј. сразмерно површинама пољопривредних парцела и средства за заштиту и исхрану биља само у количинама потребним за третирање површина неведених у прилогу за пољопривреднике;

4. унесе у место пребивалишта, без увозне дозволе, плаћања царине и других дажбина, властите производе стечене на свом поседу у пограничном подручју друге стране (све количине биља, биљних производа који су произведени на парцелама из прилога за пољопривреднике: воће, поврће, слама, кукурузовина, сено, прерађевине настале од овог биља, и др, као и семе и садни материјал) у количинама и на начин како је наведено у тачки 3) овог члана;

5. унесе у место пребивалишта, без увозне дозволе, плаћања царине и других дажбина, властите шумско-дрвне производе и дрво са свог поседа у пограничном подручју друге стране, на основу потврде коју издаје надлежни орган за шуме, превозећи их преко државне границе само на оним путевима које сагласно одреде гранични органи обе стране и који су уписани у прилогу за пољопривреднике.

Имаоци дозволе са пољопривредним прилогом обавезни су да производе из тачке 4) овог члана пренесу на погранично подручје стране где имају пребивалиште, а ти се производи могу продавати и на други начин стављати у промет само у држави пребивалишта имаоца дозволе са прилогом за пољопривреднике.

За носиоце дозволе за погранични саобраћај који немају прилог за пољопривреднике у целости се примењују фитосанитарни прописи споразумних страна па они могу поменуте производе преносити само на међународним граничним прелазима који су одређени за промет биља.

Надлежне граничне службе страна врше контролу и евиденцију количине и врсте производа из овог члана у складу са подацима из пољопривредног улошка.

Места за прелажење државне границе у режиму пограничног саобраћаја

Члан 13.

Стране ће настојати да предузимају мере којима ће се олакшавати прелажење државне границе у режиму пограничног саобраћаја, при чему могу да:

а) отворе посебне граничне прелазе намењене само за погранични саобраћај;

Република Србија отвара гранични прелаз за погранични саобраћај Врбница, на путном правцу Сјеница – Бијело Поље, на територији Републике Србије, у месту Врбница. На страни Црне Горе суседни је гранични прелаз за међународни саобраћај Добраково.

б) обезбеде посебне траке намењене за одвијање пограничног саобраћаја на постојећим граничним прелазима за међународни саобраћај и

ц) изузетно, због локалних околности становништва које живи у пограничном подручју, када постоје захтеви посебне природе, одреде прелазна места за прелажење заједничке државне границе ван службено отворених граничних прелаза, под условима режима пограничног саобраћаја сагласно одредбама овог споразума.

Прелазна места за прелажење заједничке државне границе ван службено отворених граничних прелаза приказана су у Прилогу Г овог споразума.

Контролу преласка заједничке државне границе на прелазним местима, у складу са анализом ризика, спроводиће граничне полиције страна како би спречили незаконити прелазак заједничке државне границе.

Изузетно, на граничним прелазима из тачке а) као и на посебним тракама из тачке б) овог члана, лица која су добро позната граничним службеницима услед њиховог честог прелажења државне границе, могу да буду предмет повремене граничне контроле.

Приликом преласка заједничке државне границе под условима режима пограничног саобраћаја неће се уносити штамбиљи у дозволу за погранични саобраћај.

У циљу вођења евиденција уласка, изласка и боравка становника у пограничном подручју страна, може се издати потврда на којој се отискује штамбиљ.

Поштовање националног законодавства

Члан 14.

Лица која прелазе државну границу и бораве у пограничном подручју друге стране, у складу са режимом пограничног саобраћаја утврђеног овим споразумом, дужна су да поштују национално законодавство те стране.

Прелажење државне границе ради испаше животиња

Члан 15.

Имаоци дозволе за погранични саобраћај са прилогом за пољопривреднике, који воде домаће животиње на испашу или рад, са пограничног подручја једне стране на погранично подручје друге стране, морају приликом прелажења државне границе надлежним органима страна уручити ради овере, попис домаћих животиња који сами сачињавају. Дужни су да за сваку домаћу животињу коју воде на погранично подручје друге стране имају исправу о њеном здравственом стању, издату од стране овлашћене ветеринарске установе, а домаћа животиња мора да буде прописно означена.

Ако се домаћа животиња окоти, угине или буде убијена на пограничном подручју друге стране, та чињеница мора бити унета у исправу коју издаје надлежни ветеринарски орган те стране.

Повратак домаћих животиња са испаше или рада, укључујући и младунчад окоћену током испаше, извршиће се преко истог граничног прелаза или прелазног места преко кога су одведене у погранично подручје друге стране.

Производи добијени од животиња током испаше (млеко и млечни производи, вуна, месо, мед и др.) морају се вратити на територију стране у којој ималац дозволе има пребивалиште.

Продаја животиња на испаши и вештачка оплодња животиња са једног пограничног подручја на другом пограничном подручју нису дозвољени, без сагласности надлежног органа друге стране.

Уколико дође до отуђења домаће животиње на пограничном подручју друге стране, обрачунаће се прописане царинске дажбине и друга давања у складу са националним законодавством те стране.

На домаће животиње, за време боравка у пограничном подручју друге стране, примењују се прописи о заштити животиња од заразних болести те стране.

Мере заштите

Члан 16.

У случају да на једном пограничном подручју дође до појава заразних болести становништва, животиња и биља, појава штеточина и случајева загађивања земље, воде и ваздуха, надлежни органи стране тог пограничног подручја дужни су да о томе одмах обавесте надлежне органе друге стране. Надлежни органи стране дужни су да се договоре о обостраном предузимању мера здравствене заштите, фитосанитарних, ветеринарских и санитарних мера и да се међусобно обавештавају о ограничењима и забранама, као и о обустављању њихових примена.

Уколико то захтевају посебне околности, надлежни органи страна могу привремено да обуставе прелажење државне границе, забране или ограниче увоз, извоз или провоз одређених животиња или биља и производа животињског или биљног порекла, о чему су дужни да одмах, преко најближег органа за контролу прелажења државне границе и дипломатским путем, обавесте другу страну, као и да о престанку тих мера обавесте другу страну најкасније 24 часа пре обуставе мера.

Злоупотреба режима пограничног саобраћаја

Члан 17.

Свака злоупотреба режима пограничног саобраћаја, установљеног сагласно овом споразуму, подлеже одговарајућим казненим мерама у складу са унутрашњим законодавством страна.

Дозвола за погранични саобраћај ће се одузети и поништити, уколико њен ималац поступа супротно одредбама овог споразума.

Надлежни органи страна размењиваће једном месечно спискове свих лица према којима су предузете мере из става 1. и става 2. овог члана.

Режим преласка државне границе у ванредним околностима

Члан 18.

У случају ванредних околности услед несреће, природних непогода и у другим хитним случајевима, санитарно особље и особље хитне медицинске помоћи, ватрогасци и остале спасилачке екипе, са неопходном опремом, као и угрожено становништво из пограничног подручја, може да пређе границу на било ком месту и без докумената потребних за прелажење границе, како би могли да помогну или да им помоћ буде указана у пограничном подручју друге стране.

О таквом прелазу одмах се обавештава најближи надлежни орган друге стране.

Мешовита комисија

Члан 19.

За праћење спровођења одредаба овог споразума и споразума о граничним прелазима образује се јединствена Мешовита комисија, у чији састав ће свака страна именовати председника свог дела Комисије и још четири члана, те њихове заменике (у даљем тексту: Мешовита комисија).

Послови и начин рада Мешовите комисије уредиће се Пословником. Пословник ће бити усвојен на првом састанку Мешовите комисије, која ће се одржати у року од 60 дана од дана почетка примене овог споразума.

О именовању и изменама председника свог дела Мешовите комисије, стране ће се међусобно обавештавати дипломатским путем, а о изменама чланова Мешовите комисије председници комисија ће се обавештавати разменом писама.

Задатак Мешовите комисије за потребе овог споразума је да усклађује рад надлежних органа у решавању просторних, техничких и других питања везаних за граничне прелазе, и то:

– врши надзор над издавањем дозвола за погранични саобраћај;

– предлаже затварање постојећих и отварање нових прелазних места;

– у случају потребе предлаже измену територије која спада у погранично подручје, у погледу укључивања нових јединица локалне самоуправе;

– координира активности служби укључених у реализацију обавеза предвиђених споразумом (чланови комисије за своју страну);

– извршава друге послове и задатке у вези са режимом пограничног саобраћаја.

Мешовита комисија ће се састајати и радити према указаној потреби, а најмање једном квартално, наизменично на територији страна.

Примена законодавства страна и однос према другим међународним споразумима и обавезама

Члан 20.

Овај споразум не утиче на одредбе које проистичу из унутрашњег законодавства страна које се односе на:

а) привремени или стални боравак односно стално настањене;

б) приступ и обављање привредних активности;

ц) царињење и опорезивање.

Овај споразум не утиче на права и обавезе страна које произилазе из других међународних споразума чије су стране потписнице и неће створити додатне обавезе када се ради о спровођењу Споразума о реадмисији између Републике Србије и Црне Горе.

Ступање на снагу и важење

Члан 21.

Овај споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу пријемом последњег писаног обавештења, дипломатским путем, којима се стране међусобно информишу о завршетку унутрашњих правних процедура потребних за његово ступање на снагу.

Овај споразум може бити измењен и допуњен узајамном писаном сагласношћу страна. Измене и допуне ступају на снагу у складу са ставом 1. овог члана.

Свака од страна може привремено, у потпуности или делимично, да обустави примену овог споразума из разлога националне безбедности, или других интереса од јавног значаја. Друга страна ће о разлозима за обустављање примене овог споразума бити обавештена без одлагања, дипломатским путем и у писаној форми.

Свака страна може отказати овај споразум дипломатским путем. Споразум ће престати да важи 60 (шездесет) дана од дана пријема ноте са таквим обавештењем.

Потписано у Београду, 1. августа 2018. године, у два оригинална примерка, сваки на српском и црногорском језику, при чему су оба текста једнако веродостојна.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Потпредседник Владе и

министар

унутрашњих послова,

др Небојша Стефановић, с.р.

ЗА ВЛАДУ ЦРНЕ ГОРЕ

Министар

унутрашњих послова,

Мевлудин Нухоџић, с.р.

ПРИЛОГ „А”

ПОГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ УКЉУЧУЈЕ ОПШТИНЕ И НАСЕЉА У ЦРНОЈ ГОРИ

РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ

РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ

1.

БОШЧИНОВИЋИ

36.

ЉУЋЕ

2.

БЈЕЛОШЕВИНА

37.

МАЛЕ КРЋЕ

3.

БОЉАНИЋИ

38.

МАТАРУГЕ

4.

БОРИШИЋИ

39.

МЕТАЉКА

5.

БОРОВИЦА

40.

МИЛАКОВИЋИ

6.

БУРИЋИ

41.

МИЛУНИЋИ

7.

ВЕЛИКЕ КРЋЕ

42.

МИРОНИЋИ

8.

ВИДРЕ

43.

МРЗОВИЋИ

9.

ВИЈЕНАЦ

44.

ОБАРДЕ

10.

ВРУЉА

45.

ОРЉА

11.

ГОТОВУША

46.

ОТИЛОВИЋИ

12.

ГРЕВО

47.

ПЛИЈЕШЕВИНА

13.

ДОЊА БРВЕНИЦА

48.

ПЛИЈЕШ

14.

ДУБАЦ

49.

ПЉЕВЉА

15.

ДУБОЧИЦА

50.

ПОБЛАЋЕ

16.

ДУБРАВА

51.

ПОТКОВАЧ

17.

ДУЖИЦЕ

52.

ПОТРЛИЦА

18.

ДУРУТОВИЋИ

53.

ПРЕХАРИ

19.

ЂУЛИ

54.

ПРИСОЈИ

20.

ЖИДОВИЋИ

55.

РАБИТЉЕ

21.

ЗАБРЂЕ

56.

РАЂЕВИЋИ

22.

ЗБЉЕВО

57.

СЕЛИШТА

23.

ЗЕКАВИЦЕ

58.

СЛАТИНА

24.

ЗЕНИЦА

59.

СТРАНИЦЕ

25.

ЗОРЛОВИЋИ

60.

СТРАХОВ ДО

26.

ЈАГОДНИ ДО

61.

ЦРЉЕНИЦЕ

27.

КАЛУШИЋИ

62.

ЦРНИ ВРХ

28.

КОВАЧИ

63.

ШУМАНИ

29.

КОВАЧЕВИЋИ

64.

БАБАИЦИ

30.

КОЗИЦА

65.

БИЈЕДИЦИ

31.

КОМИНЕ

66.

БЛИСКОВО

32.

КОТЛИНЕ

67.

ВОЉАВАЦ

33.

КОТОРАЦ

68.

ГОДИЈЕВО

34.

КУКАВИЦА

69.

ГОДУСА

35.

ЉУТИЋИ

70.

ГРАБ

РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ

РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ

71.

ГРАНЦАРЕВО

102.

РАСОВО

72.

ГУБАВАЦ

103.

РОДИЈЕЉА

73.

ДОБРАКОВО

104.

СЕЛА

74.

ДОБРИЊЕ

105.

СИПАЊЕ

75.

ДОЛАЦ

106.

ДЗАФИЦА БРДО

76.

ДУБОВО

107.

ШОЉА

77.

ДЈАЛОВИЦИ

108.

АЗАНЕ

78.

ЗЉАК

109.

ВРШЕВО

79.

ЗМИНАЦ

110.

ДАШЧА РИЈЕКА

80.

ИВАЊЕ

111.

ДОБРОДОЛЕ

81.

КАЊЕ

112.

ЈАВОРОВА

82.

КОВРЕН

113.

МУРОВАЦ

83.

КОСТЕНИЦА

114.

ПОНОР

84.

КУКУЉЕ

115.

ПОРОЧЕ

85.

ЛЕКОВИНА

116.

САВИН БОР

86.

МЕТАЊАЦ

117.

БАЋ

87.

МИЛОВО

118.

БАШЧА

88.

МИОЦЕ

119.

БЕСНИК

89.

МИРОЈЕВИЦИ

120.

БИЈЕЛА ЦРКВА

90.

МОЈСТИР

121.

БИШЕВО

91.

МОКРИ ЛУГ

122.

БУКОВИЦА

92.

МУСЛИЦИ

123.

ВУЧА

93.

НЕГОБРАТИНА

124.

ГОРЊА ЛОВНИЦА

94.

НЕДАКУСИ

125.

ГРАХОВО

95.

ЊЕГЊЕВО

126.

ГРИЖИЦЕ

96.

ОРАХОВИЦА

127.

ДОЊА ЛОВНИЦА

97.

ОСМАНБЕГОВО СЕЛО

128.

ЈАБЛАНИЦА

98.

ПАВИНО ПОЉЕ

129.

ПАУЧИНА

99.

ПОЗЕГИЊА

130.

РАДЕТИНА

100.

ПОТКРАЈЦИ

131.

ЦРНОКРПЕ

101.

РАДУЛИЦИ

ПРИЛОГ „Б”

ПОГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ УКЉУЧУЈЕ ОПШТИНЕ И НАСЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ

РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ

1.

ШПИЉАНИ

48.

РУДНИЦА

2.

ЦЕТАНОВИЋЕ

49.

КОЛОВРАТ

3.

ЦАРИЧИНА

50.

ЗАПАДНИ МОЈСТИР

4.

ХЕРЦЕГОВАЧКА ГОЛЕША

51.

ДОЊЕ БАБИНЕ

5.

УГАО

52.

БУЈКОВИЋЕ

6.

ТУЗИЊЕ

53.

БОРОШТИЦА

7.

ТРИЈЕБИНЕ

54.

ДУЛЕБЕ

8.

СУВИ ДО

55.

ОСТРОВИЦА

9.

СТРМАЦ

56.

КРАЈИНОВИЋИ

10.

САШ

57.

ОРАОВАЦ

11.

РИТОШИЋИ

58.

ПОПЕ

12.

РАТАЈСКА

59.

НАБОЈЕ

13.

ПОТКРШ

60.

СЛАТИНА

14.

ОСОЈЕ

61.

ЗАСТУП

15.

ЗАВИНОГРАЂЕ

62.

БАРЕ

16.

ЗАБРЂЕ

63.

ЧАУШЕВИЋИ

17.

ЂУРАШИЋИ

64.

КАЛУЂЕРОВИЋИ

18.

ЂЕРЕКАРЕ

65.

ЗАБРЊИЦА

19.

ДУЈКЕ

66.

ЗАБРДЊИ ТОЦИ

20.

ДРАГА

67.

КРУШЕВО

21.

ДОЛОВО

68.

БУЂЕВО

22.

ДОЛИЋЕ

69.

БУКОВИК

23.

ДЕТАНЕ

70.

ГОСТУН

24.

ГРАЧАНИЦА

71.

МИЛАКОВИЋИ

25.

ГОШЕВО

72.

МРЧКОВИНА

26.

ГОДОВО

73.

КОРПИВНА

27.

ВРБОВО

74.

ДОЊИ СТРАЊАНИ

28.

ВИШЊЕВА

75.

ХРТА

29.

БРВИНЕ

76.

БЈЕЛАХОВИНА

30.

БРАЋАК

77.

БАЛИЋЕ

31.

БОЉАРЕ

78.

ПОТОК

32.

БАРЕ

79.

ОРАШАЦ

33.

ЈУЖНИ КОЧЕРНИК

80.

МИЉЕВИЋИ

34.

СОЧИЦЕ

81.

СКОКУЋЕ

35.

ВЕЉЕ ПОЉЕ

82.

СЕЉАШНИЦА

36.

ГНИЛА

83.

РАЖДАГИЊА

37.

ТУТИН

84.

МАТАРУГЕ

38.

ОШТРА СТИЈЕНА

85.

ЛУКАВИЦА

39.

КОВАЧЕВАЦ

86.

ЛИПИЦА

40.

ИВАЊЕ

87.

ЛЕСКОВА

41.

ЗАХУМСКО

88.

КАМЕНА ГОРА

42.

ГРОБНИЦЕ

89.

ИВЕЗИЋИ

43.

ВИНИЦКА

90.

ГОЈАКОВИЋИ

44.

БРОДАРЕВО

91.

БУЧЈЕ

45.

РАДУША

92.

БРАЈКОВАЦ

46.

ШАРОЊЕ

93.

ЗВИЈЕЗД

47.

ДЕВРЕЧ

94.

ГОРЊИ СТРАЊАНИ

РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ

95.

СТАРЧЕВИЋЕ

96.

РЕЖЕВИЋЕ

97.

ПРИБОЈСКА ГОЛЕША

98.

ЈУНЧЕВИЋИ

99.

ЈАБУКА

100.

КИЈЕВЦИ

101.

ЦРКВЕНИ ТОЦИ

102.

ПРИЈЕПОЉЕ

103.

СЕЉАНЕ

104.

ГОРЊЕ БАБИНЕ

105.

КРЊАЧА

106.

КАРОШЕВИНА

107.

МИТРОВА

108.

ЦРНИШ

109.

ЖУПА

110.

РИБАРИЋЕ

111.

ЈЕЛИЋЕ

112.

ИСТОЧНИ МОЈСТИР

113.

ДОБРИЊЕ

ПРИЛОГ „Г”

ПРЕЛАЗНА МЕСТА ЗА ПРЕЛАЖЕЊЕ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ВАН СЛУЖБЕНО ОТВОРЕНИХ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА

На заједничкој државној граници између Републике Србије и Црне Горе одређују се следећа прелазна места за прелажење државне границе ван граничних прелаза у режиму пограничног саобраћаја и то:

Редни број

Назив микролокације

Путни правац

ОПШТИНЕ

ГПС

координате

1.

„Кукуровићи”

КУКУРОВИЋИ–ПОБЛАЋЕ

Прибој/Пљевља

Н: 43° 29΄ 59,1˝

Е: 19° 13΄ 14,7˝

2.

„Буковик”

БУКОВИК–МЛАКВА

Прибој/Пљевља

Н: 43° 29΄ 32,9˝

Е: 19° 13΄ 02,2˝

3.

„Вучево 2”

КУЋЕ СВРКОТА – ВУЧЕВО

Прибој/Пљевља

Н: 43° 28΄ 42,8˝

Е: 19° 13΄ 54,4˝

4.

„Буква”

ЗАОСТРО – КАМЕНИ МОСТ

Прибој/Пљевља

Н: 43° 27΄ 16,5˝

Е: 19° 16΄ 34,2˝

5.

„Иванов До”

ЗАМИШЉАЈ–КАМЕНСКО

Прибој/Пљевља

Н: 43° 23΄ 35,4˝

Е: 19° 25΄ 39,9˝

6.

„Школа Адровићи”

ОГРАДЕ–АДРОВИЋИ

Прибој/Пљевља

Н: 43° 23΄ 30,0˝

Е: 19° 26΄ 16,4˝

7.

„Жунин Поток”

ЉЕЉЕНИЦА–ЦРЉЕНИЦЕ

Пријепоље/ Пљевља

Н: 43° 22΄ 27,2˝

Е: 19° 26΄ 59,7˝

8.

„Бијов Гроб”

ИВЕЗИЋИ/КОМАРАН – ГРАБ

Пријепоље /Бијело Поље

Н: 43° 12’ 38,1’’

Е: 19° 38’ 01,5’’

9.

„Кнежевићи 1”

СЛАТИНА–ДРАШКОВИНА

Пријепоље /Бијело Поље

Н: 43° 11’ 09,2’’

Е: 19° 39’ 55,1’’

10.

„Кнежевићи 2”

СЛАТИНА–КИЧАВА

Пријепоље /Бијело Поље

Н: 43° 11’ 05,0’’

Е: 19° 40’ 12,0’’

11.

„Кућа Булатовића”

СЛАТИНА – ПАВИНО ПОЉЕ

Пријепоље /Бијело Поље

Н: 43° 11’ 00,7’’

Е: 19° 40’ 04,6’’

12.

„Петровићи”

АЛОМЕРОВСКЕ БАРЕ – МИЛОВО

Пријепоље /Бијело Поље

Н: 43° 09’ 31,8’’

Е: 19° 44’ 45,6’’

13.

„Обер”

ЗАХУМСКО–ВОЉАВАЦ

Сјеница /Бијело Поље

Н: 43° 07’ 02,5’’

Е: 19° 48’ 24,4’’

14.

„Табла”

БОРИШИЋИ–БЈЕЛИЦЕ

Сјеница /Бијело Поље

Н: 43° 06’ 27,8’’

Е: 19° 50’ 07,6’’

15.

„Дубље 3-ливада”

БОРИШИЋИ–ЈАБЛАНОВО

Сјеница /Бијело Поље

Н: 43° 05’ 58,6’’

Е: 19° 50’ 51,6’’

16.

„Дубље 1-гранична линија”

БОРИШИЋИ–ЈАБЛАНОВО

Сјеница /Бијело Поље

Н: 43° 06’ 10,6’’

Е: 19° 51’ 09,0’’

17.

„Поток”

БАРЕ–ПОЖЕГИЊА

Сјеница /Бијело Поље

Н: 43° 06’ 41,0’’

Е: 19° 51’ 50,7’’

18.

„Кућа Хукића”

УГАО–ШЕЊА–КОРИТА

Сјеница /Бијело Поље

Н: 43° 01’ 47,1’’

Е: 20° 02’ 41,8’’

19.

„Хаништаˮ

ЂЕРЕКАРЕ – БЕЛА ВОДА – ПЕТЊИЦА

Тутин/Петњица

Н: 42° 58’ 20,8’’

Е: 20° 06’ 05,04’’

20.

„Караулаˮ

САШ–ЛУКАЧИ

Тутин/Рожаје

Н: 42° 56’ 27,81”

Е: 20° 14’ 23,08”

21.

„Доња Црнча”

ШПИЉАНИ–ЦРНЧА

Тутин/Рожаје

Н: 42° 54’ 44,0”

Е: 20° 19’ 33,00”

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.