Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом

Проглашава се Закон о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Првог редовног заседања у 2019. години, 14. марта 2019. године.

ПР број 40

У Београду, 14. марта 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом


"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 27. марта 2018.

Члан 1.

Даном ступања на снагу овог закона, престаје да важи Закон о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 15/90).

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.