Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.

ПР број 52

У Београду, 29. априла 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији, сачињен у Београду, 25. фебруара 2019. године, у оригиналу на српском и француском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији, у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

И

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ

О АКТИВНОСТИМА ФРАНЦУСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА

РАЗВОЈ И ИНСТИТУЦИЈЕ PROPARCO

У СРБИЈИ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

И

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ,

У даљем тексту овог споразума „Уговорне стране”,

Имајући у виду да су Република Србија (у даљем тексту: „Србија”) и Република Француска (у даљем тексту: „Француска”) подстакнуте жељом да ојачају своје пријатељске везе и сарадњу;

Поздрављајући заједничку жељу да интензивирају и прошире међусобну економску и финансијску сарадњу;

Потврђујући да Француска агенција за развој (у даљем тексту: „АФД”) и њено зависно друштво специјализовано за финансирање и развој приватног сектора – Друштво за промоцију и учешће у економској сарадњи (у даљем тексту: „PROPARCO”), заједнички сачињавају Групу АФД (у даљем тексту: „Група АФД”), развијају своје делатности на територији Републике Србије;

Подсећајући да је Група АФД у самом центру француског система државне помоћи за земље у развоју и да послује у више од 80 земаља кроз мрежу од око шездесет локалних представништава;

Подсећајући да се АФД, као индустријска и трговинска јавна установа:

– бори против сиромаштва, подржава економски раст и учествује у заштити светских јавних добара у земљама у развоју, у земљама у убрзаном развоју и на Француским прекоморским територијама;

– налази под покрoвитељством Министарства Европе и спољних послова, Министарства економије и финансија, Министарства за прекоморске територије и Министарства унутрашњих послова и спроводи политику развојне помоћи Републике Француске, те делује под контролом ових министарстава и тесно са њима сарађује;

– превасходно делује у оквиру приоритетног инвестиционог програма Земаља домаћина путем субвенција, дугорочних зајмова и гаранција датих државама, локалним самоуправама, јавним или приватним финансијским предузећима и институцијама, као и у оквиру учешћа у капиталу у привредним друштвима која послују у зонама деловања АФД-а;

– такође нуди консултантске услуге, обуку и техничку помоћ;

Напомињући да је PROPARCO, који је основан 1977. године у складу са законима Републике Француске:

– институција развојног финансирања чији је већински власник АФД који је уједно обезбедио и све кадрове;

– има за главни циљ да поспеши приватна улагања у земље у развоју и у земље у убрзаном развоју у области економског развоја, одрживог развоја и испуњења Циљева одрживог развоја (ЦОР);

– финансира економски исплативе, социјално правичне, еколошки и финансијски одрживе профитабилне делатности;

– улаже у географско подручје почев од великих земаља у убрзаном развоју до најсиромашнијих земаља, захтевајући висок степен друштвене и еколошке одговорности;

– нуди читав спектар финансијских инструмената како би се задовољиле специфичне потребе приватних инвеститора у земљама у развоју (зајмове, капитал, квази капитал, гаранције и финансијски инжењеринг);

– поступа искључиво када ниједна друга локална финансијска институција није у могућности да понуди сличне финансијске производе и услуге, или када локалне финансијске институције имају потребу за додатном помоћи како би обезбедиле финансирање;

Подсећајући да је у заједничком интересу Уговорних страна да закључе овај споразум како би се Групи АФД омогућило да пружи финансијску и техничку помоћ Србији у складу са циљевима економског и социјалног развоја Србије;

Подсећајући да је Влада Србије усвојила Националне приоритете за међународну развојну помоћ (НАД) којом се утврђују главни приоритети за финансирање из међународне развојне помоћи;

Подсећајући да Влада Републике Србије жели да одобри одређене повластице и олакшице Групи АФД како би се олакшало испуњење циљева у области политике Србијe o финансирању развоја;

Следствено томе, а на основу поштовања принципа независности, суверене једнакости и немешања у унутрашње послове, Влада Републике Србије и Влада Републике Француске су се сагласиле о следећем:

ЧЛАН 1. – ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

Република Србија је сагласна да Група АФД може пружити финансијску и техничку помоћ и инвестирати у Србију у складу са овим Споразумом и законодавством Србије, узимајући у обзир Националне приоритете за међународну развојну помоћ усвојене од стране Владе Републике Србије.

Овај споразум има за циљ да прецизно дефинише правила која се примењују на оснивање представништва сходно члану 7.1, и активности Групе АФД у Србији сходно члану 3.1. Споразум одређује нарочито правне, фискалне и финансијске услове који се односе на статус представништва Групе АФД, сходно члану 7.1. као и активности Групе АФД у земљи сходно члану 3.1.

ЧЛАН 2. – ПРАВНИ СТАТУС ГРУПЕ АФД

Група АФД је правно лице које поседује правна својства неопходна за обављање својих активности у Србији у складу са овим споразумом и законодавством Србије и као такво може да закључује уговоре, купује и продаје покретну и непокретну имовину, те да учествује у правном промету.

Група АФД има право да:

a) врши све активности потребне за испуњење циљева ближе описаних у овом споразуму;

b) преговара и закључује све врсте уговора, конвенција и споразума;

c) прихвати све врсте гаранција или обезбеђења;

d) запосли кадар српске, француске или друге националности.

ЧЛАН 3. – ДОГОВОРЕНЕ АКТИВНОСТИ ГРУПЕ АФД У СРБИЈИ

3.1 У складу са законодавством Србије и ако овим споразумом није другачије одређено, АФД Група може да:

a) одобри финансијску помоћ у облику зајмова, донација или гаранција, поштујући прописе Републике Србије о девизном пословању, у еврима, америчким доларима или било којој другој валути, у складу са прописом којим се уређују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту Републике Србије и у српским динарима, као и сваки облик финансијске или техничке помоћи у Србији, предузећима, финансијским институцијама и банкама, као и националним, страним или међународним удружењима или организацијама или било ком правном лицу којe има седиште у Србији;

b) стиче удео у капиталу било ког привредног друштва (независно од његовог правног облика) од било ког продавца, да улаже у инвестиционе фондове, да преноси или уступа своје учешће или уделе било ком лицу српске или неке друге националности у складу са српским законодавством;

c) пружа услуге из области консалтинга, техничке подршке, обуке или израде студија путем донација и доприноса, за јавна или приватна правна лица.

3.2 Свака од горе наведених активности ће бити предмет посебног уговора или конвенције у којима ће се дефинисати права и обавезе страна укључених у предметну активност или посао. Свака Страна се обавезује да ће учинити све што је у њеној моћи како би се олакшало евентуално обављање формалности неопходних за важност или ступање на снагу таквог уговора или конвенције.

3.3 Без прејудицирања права Групе АФД на основу овог споразума, ништа у овом Споразуму неће утицати на обавезе резидената Србије – корисника или сауговарача које проистичу из финансирања које одобрава Група АФД које су утврђене српским прописима.

3.4 Конвенције и уговори које АФД закључује са Србијом или било којим правним лицем у обављању својих активности, биће потписивани на француском и српском језику а њихова пуноважност и правно дејство неће бити условљено достављањем превода који оверава судски преводилац и/или солемнизацијом код јавног бележника.

ЧЛАН 4. – ИЗУЗЕТАК ОД ПРИМЕНЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ

4.1 Активности Групе АФД су прекограничне трансакције које се обављају из њеног седишта којe се налази у Француској.

4.2 АФД, PROPARCO и њихово Представништво дефинисано у члану 7. овог споразума у Србији немају статус банке, нити било које друге финансијске институције. Из тог разлога не подлежу одредбама банкарске регулативе која се примењује на банке и финансијске институције које имају пословно седиште или обављају делатност на територији Србије.

Нарочито, АФД и PROPARCO су, у вези са обављањем активности из члана 3.1. овог Споразума, на територији Србије изузете од (i) било које обавезе извештавања, (ii) обавезе поседовања дозволе за рад банке, (iii) свих обавеза у области управљања ризицима, (iv) свих пруденцијалних обавеза, (v) свих обавеза класификовања потраживања и дуговања и стварања резерви за намирење таквих потраживања и дуговања, (vi) свих административних обавеза или трошкова који проистичу из закона и прописа на снази у Србији (ако овим Споразумом није другачије одређено).

ЧЛАН 5. – КОНВЕРТИБИЛНОСТ И ПРЕНОС СРЕДСТАВА

5.1 Влада Републике Србије је сагласна да, у складу са прописима Републике Србије о девизном пословању:

(i) сви корисници финансирања које Група АФД додељује као и гаранти тог финансирања,

(ii) свака банка која има дозволу за рад Народне Банке Србије (НБС) којa посредује у преносу средстава, као и

(iii) Група АФД,

могу да конвертују у страну валуту у складу са прописом којим се уређују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту у Републици Србији и по курсевима који важе на дан конверзије (купопродаје), а који се формирају у складу са прописом којим се уређују услови и начин рада девизног тржишта у Републици Србији и могу у складу са одредбама прописа Републике Србије из области девизног пословања да слободно врше пренос ван Србије девизних износа који доспевају у корист Групе АФД, укључујући износе који одговарају отплати финансирања, и то и главнице и камате, затезне камате, споредних трошкова, као и свих других износа који доспевају по основу активности Групе АФД у Србији.

5.2 Група АФД такође може да:

– поседује рачуне код банака у Србији, у српским динарима или у оним страним валутама које су предвиђене прописом којим се уређују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту у Републици Србији,

– конвертује у неку од страних валута из прве алинеје ове тачке динарске износе који су проистекли из продаје учешћа, покретне или непокретне имовине, дивиденди и других расподела добити, профита, вишка вредности, сваки приход од реализације и уопште сваки приход, провизију или средства било које врсте, укључујући и обештећења проистекла из судске или арбитражне одлуке, када су таква средства у вези са главним или споредним предметом улагања или пословања Групе АФД у Србији или са њиховом реализацијом, по курсевима који важе на дан конверзије, а који се формирају у складу са прописом којим се уређују услови и начин рада девизног тржишта у Републици Србији, и

– у складу са прописима Републике Србије о девизном пословању, да слободно преносе ван територије Србије девизне износе из друге алинеје ове тачке.

5.3 Група АФД може, у складу са прописима Републике Србије о девизном пословању, приликом одобравања зајма резиденту Србије за финансирање одложеног плаћања или авансног плаћање робе и услуга по спољнотрговинској трансакцији резидента Србије, да изврши директна плаћања добављачима или сауговарачима српског зајмопримца, који нису основани на територији Србије уколико се та плаћања користе за куповину робе и услуга које не потичу из Србије.

5.4 У случају да банке у Србији не изврше конверзију српских динара у страну валуту или не пренесу страну валуту на рачуне Групе АФД код страних банака у иностранству, Влада Републике Србије ће, без стварања било каквих обавеза у смислу јавног дуга, у оквиру својих овлашћења уложити напор да те трансакције што пре буду извршене.

ЧЛАН 6. – ПОРЕСКИ СТАТУС

Група АФД се изузима:

– од пореза по одбитку на камату као и на накнаде и провизије (као што је наведено у даљем тексту овог члана) у вези са финансирањем сходно члану 3.1 а,

– од пореза на капиталну добит насталу по основу отуђења акција, или по основу сличног удела која произилази из активности сходно члану 3.1 б,

– од пореза на додату вредност (ПДВ) и од свих индиректних пореза на доле наведене камате, трошкове и провизије у оквиру финансирања сходно члану 3.1 a:

a) Накнада за извршену процену ризика

b) Накнада за обраду кредита

c) Накнада за резервисање средстава

d) Накнада за отказивање целокупног или дела кредита

e) Накнаде за надгледање

f) Накнаде за измене уговорних услова

g) Накнада за правне и консултантске услуге

h) Накнада за дату гаранцију

i) Накнада за трошкове портфолио гаранције

j) Накнада за анализу погодности банке да учествује у гаранцијској шеми Групе АФД

k) Накнада за превремену отплату

l) Накнада за конверзију

Група АФД и Представништво неће вршити ниједну активност осим оних које су дефинисане у члану 3.1. Неће се сматрати да Група АФД има сталну пословну јединицу у Србији у смислу пореских прописа.

ЧЛАН 7. – ЛОКАЛНО ПРЕДСТАВНИШТВО ГРУПЕ АФД – СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ

7.1 Представништво Групе АФД у Србији

a) Група АФД може да отвори представништво у Београду или било којем другом месту у Србији (у даљем тексту: „Представништво”), како би обављала активности наведене у члану 7.1. овог споразума у складу са овим споразумом и са српским законодавством.

b) Влада Републике Србије ће олакшати отварање и пословање Представништва у складу са овим споразумом.

c) Представништво Групе АФД у Србији је одговорно за идентификацију пројеката које би Група АФД могла да имплементира у Србији, за припрему и преговоре о документима у вези са тим пројектима, као и за праћење њихове реализације.

Само пословна седишта АФД-а и PROPARCO-а у Француској су одговорна: (i) за процедуру инструкције пројеката, (ii) оцену пројеката, (iii) одлуке о финансирању, (iv) уплату средстава и (v) праћење отплате.

d) Представништво има следеће олакшице:

– изузимање од царине, пореза, као и обавезе плаћања царине или пореза за набавку опреме потребне за рад Представништва, као и за обнављање те опреме;

– ослобађање плаћања пореза укључујући, уколико је применљиво, и порез на додату вредност (или његов еквивалент) на набавке које Представништво обавља за потребе пословања у Србији;

– Представништво, његова имовина и средства, где год да се налазе и ко год да је власник, изузети су од претресања, заплене, одузимања имовине;

– преписка и архива Представништва, и уопште сва документа која поседује или чува, су неповредива где год да се налазе, а представници српских власти не смеју да ступе у просторије Представништва без претходног одобрења АФД-а.

У случају нужде (пожара на пример), када је потребна помоћ која се не може одложити, представници надлежних органа Републике Србије могу ући у просторије Групе АФД без претходне сагласности, за коју се сматра да је дата.

e) Влада Републике Србије се обавезује да неће извршити ни национализацију, ни експропријацију имовине, те да неће предузимати никакве мере које могу имати за последицу немогућност коришћења, национализацију и експропријацију имовине и средстава Групе АФД која су неопходна за рад њеног Представништва. Уколико се мера овакве врсте усвоји из разлога општег јавног интереса, Групи АФД ће бити додељена одговарајућа финансијска накнада. Износ финансијске накнаде ће бити заједнички одређен према тржишној цени утврђеној независно, а обе Уговорне стране ће је прихватити.

7.2 Инострани запослени у Групи АФД

a) Група АФД ће одредити број и квалификације запослених лица која немају српско држављанство нити дозволу боравка у Србији (у даљем тексту: „Инострани запослени”), а које сматра неопходним за несметано пословање Представништва.

Група АФД ће сносити целокупне трошкове зарада, накнада и трошкове превоза Иностраних запослених. Такви запослени су корисници социјалног и пензијског осигурања у Француској, те не подлежу одредбама у тој области које би могле да се примењују у Србији. Нарочито, Група АФД не треба да плаћа доприносе које иначе уплаћује послодавац у оквиру социјалног осигурања у Србији нити порез који се односи на плате.

b) Влада Републике Србије ће олакшати улаз, боравак, пребивалиште, слободу кретања и формалности везане за излазак из земље Иностраним запосленима и њиховим супружницима, партнерима и свим члановима њихове породице о којима непосредно брину.

c) Влада Републике Србије додељује Иностраним запосленима и њиховим супружницима, партнерима и свим члановима њихове породице о којима непосредно брину следеће привилегије и имунитете:

– издавање вишеструких улазних виза и боравишних дозвола за територију Републике Србије;

– право да без плаћања увозних дажбина увезу намештај и личне ствари приликом првог преузимања дужности;

– изузеће од плаћања пореза на приходе или других сличних пореза на зараде и додатке који им се исплаћују на име послова које обављају за Групу АФД у Србији;

– издавање свих потребних одобрења за слободан пренос личних ствари, у складу са српским прописима, при уласку у Србију, као и при изласку;

– издавање радне дозволе супружнику или партнеру Иностраног запосленог, сходно српском законодавству;

– имунитет од хапшења или задржавања и судски имунитет само за радње извршене у вршењу својих функција. Ови имунитети их не могу изузети од јурисдикције француске стране.

7.3 Српско особље или резиденти АФД-а у Србији

У оквиру својих активности у Србији, Група АФД може да запошљава лица српске националности или лица са пребивалиштем у Србији, у складу са законима и прописима Републике Србије који регулишу област радног права и социјалног осигурања.

7.4 Привремене мисије у Србији

Како би спровела своје активности у Србији, Група АФД може да пошаље привремене мисије у Србију или да овласти консултанте да прикупе информације потребне за припрему и/или реализацију пројеката.

Влада Републике Србије такође предузима потребне мере како би чланови привремених мисија добили по убрзаној процедури одобрења неопходна за улазак у земљу, боравак и излазак са територије Републике Србије.

У погледу имиграционих прописа, чланови ових привремених мисија подлежу прописима који се примењују на особље при мисијама међународних развојних финансијских институција које обављају активности у Србији.

Чланови привремених мисија који се налазе у Србији ради спровођења овог споразума уживају исте привилегије и имунитете које имају експерти у складу са чланом VI Конвенције о привилегијама и имунитетима Уједињених нација од 13. фебруара 1946. године. Ови имунитети које додељује Република Србија их не могу изузети од јурисдикције француске стране.

ЧЛАН 8. – СПРОВОЂЕЊЕ СПОРАЗУМА

8.1 Како би олакшала процедуру коју Група АФД треба да изврши да би могла да спроводи своје активности, Република Србија ће својим институцијама доставити све потребне информације како би омогућила потпуно извршење овог споразума у најкраћем могућем року. Република Србија ће такође предузети све интерне мере неопходне за ту сврху.

8.2 Почев од датума ступања овог споразума на снагу, Група АФД има одобрење да да на увид овај споразум или да преда његову копију било ком надлежном органу, функционеру и уопште било ком органу државне управе у Србији. Како би се омогућило да корисници финансирања које додељује АФД и сауговарачи АФД-а захтевају примену права наведених у овом споразуму, Група АФД има право да преда један примерак овог споразума тим корисницима или сауговарачима како би могли да га предају одговарајућим надлежним органима.

Ниједна законска, регулаторна или друга одредба која ступа на снагу након ступања на снагу овог споразума неће угрозити права и привилегије Групе АФД предвиђене овим споразумом.

ЧЛАН 9. – СТУПАЊЕ НА СНАГУ, ТРАЈАЊЕ, ОТКАЗ И ИЗМЕНЕ

9.1 Ступање на снагу

Свака од Уговорних страна ће обавестити другу страну писаним путем о завршетку уставних процедура неопходних за ступање Споразума на снагу, док ће правно дејство почети да се производи првог дана другог месеца од дана пријема последњег обавештења.

Одмах по ступању овог споразума на снагу, Влада Републике Србије ће у складу са чланом 102. Повеље Уједињених нација приступити регистрацији овог споразума при Секретаријату Уједињених нација. Влада Републике Француске ће бити обавештена о тој регистрацији достављањем броја регистрације Уједињених нација, чим Секретаријат Уједињених нација прими потврду.

Овај споразум се примењује на уговоре које АФД има у Србији а чије је извршење у току.

9.2 Измене и допуне овог споразума

Уговорне стране могу у било ком тренутку заједничком одлуком да у писаној форми измене и допуне овај споразум. Измене и допуне почињу да производе правно дејство пошто свака од Уговорних страна спроведе неопходне интерне процедуре. Измене и допуне ће чинити саставни део овог споразума.

9.3 Решавање спорова

Уговорне стране ће мирним путем решавати све спорове који проистичу из тумачења или примене овог споразума, евентуалних додатних споразума и свих питања која се односе на Групу АФД, Представништво или односе између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, а који су у вези са овим Споразумом, директним преговарањем преко дипломатских канала.

9.4 Трајање и отказ

Овај споразум се закључује на неодређено време, али не дуже од дана приступања Републике Србије Европској унији. Свака од Уговорних страна може да га откаже у било ком тренутку уз обавезу достављања писменог обавештења о отказу другој страни дипломатским путем уз отказни рок од шест (6) месеци. У том случају, Споразум престаје да важи у року од шест (6) месеци по пријему обавештења. Отказивање овог споразума неће имати утицај на уговоре и конвенције чије је извршење у току, а који су закључени у току периода важности овог споразума.

Сачињено у Београду, 25. фебруара 2019. године, у два оригинална примерка, на српском и на француском језику, при чему су обе верзије меродавне.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СИНИША МАЛИ, МИНИСТАР ФИНАНСИЈА

ЈАДРАНКА ЈОКСИМОВИЋ, МИНИСТАРКА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ

НАТАЛИ ЛОАЗО, МИНИСТАРКА ПРИ МИНИСТРУ ЗА ЕВРОПУ И СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ, ЗАДУЖЕНА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.