Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.

ПР број 61

У Београду, 29. априла 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају, сачињен у Лондону, 6. фебруара 2019. године, у оригиналу на српском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају у оригиналу на српском језику гласи:

Споразум

између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају

Влада Републике Србије и Влада Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, у даљем тексту: „уговорне стране”,

У намери да уреде и допринесу развоју међународног превоза путника и терета у друмском саобраћају између две државе и превоза у транзиту преко територије своје државе;

Договориле су се о следећем:

Предмет и дефиниције

Члан 1.
Предмет

1. Овај споразум, у складу са националним законима држава уговорних страна, уређује међународни превоз путника и терета у друмском саобраћају између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске.

2. Овај споразум не утиче на права и обавезе уговорних страна које произилазе из других међународних уговора у којима су једна од страна.

Члан 2.
Дефиниције

1. Израз „превозник” означава било које физичко или правно лице регистровано на територији државе једне од уговорних страна, овлашћено да у тој држави, у складу са одговарајућим националним законима и прописима, обавља међународни превоз путника и терета уз накнаду или за сопствене потребе. Превозници морају поседовати лиценцу за превоз која је издата у држави регистрације.

2. Израз „возило за превоз путника” означава било које друмско моторно возило које је по својој конструкцији и дизајну погодно и намењено за превоз путника друмским путем и које има више од девет седишта, укључујући и седиште возача; које је регистровано на територији државе једне од уговорних страна и које по основу власништва или по другом правном основу користи превозник који је на тој територији овлашћен да врши превоз путника; и које је привремено увезено на територију државе друге уговорне стране у сврху међународног превоза путника до, од или у транзиту преко територије те државе.

3. Израз „теретно возило” означава било које друмско моторно возило које је, по својој конструкцији и дизајну, погодно и намењено за превоз терета у друмском саобраћају.

4. Израз „територија”:

– када се односи на Републику Србију означава територију Републике Србије;

– када се односи на Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске означава Енглеску, Велс, Шкотску и Северну Ирску.

5. Надлежни органи за спровођење овог споразума су:

– за Републику Србију – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

– за Владу Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске – када су у питању Енглеска, Велс и Шкотска – Одељење за саобраћај; а када је у питању Северна Ирска – Одељење за заштиту животне средине Северне Ирске.

Превоз путника

Члан 3.
Дозволе и изузећа

1. Дозволе за обављање линијског превоза у возилима за превоз путника издају заједничким договором надлежни органи држава уговорних страна. Надлежни орган државе сваке уговорне стране издаје дозволу у зависности од тога која деоница пута покрива њену територију. Дозвола се издаје са роком важности од пет година.

2. Било каква измена руте у складу са унапред утврђеним и објављеним редом вожње, ценовником и условима превоза, укључујући унапред одређене станице и стајалишта, на којима путници могу да се укрцају и искрцају из возила за превоз путника, биће одобрена у договору између надлежних органа држава уговорних страна.

3. Следећи превози ће бити изузети од захтева за издавање дозволе из става (1) овог члана:

а) „кружна вожња затворених врата” односно превоз где се исто возило користи за превоз исте групе путника током читавог путовања и за њихов повратак на место одласка;

б) „превоз у доласку” односно превоз којим се група путника довози на територију државе друге уговорне стране ради привременог боравка, а возило за превоз путника напушта ту територију празно или се користи за обављање превоза из тачке ц) овог става;

ц) „превоз у одласку” односно превоз код кога се возило за превоз путника за улазак на територију државе друге уговорне стране користи празно или за вршење услуге из тачке б) овог става и превоз до територије државе на којој је превозник овлашћен групе путника од којих је свака:

– превезена на територију државе друге уговорне стране од стране превозника;

– пре него што је тако превезена, закључила је уговор за оба путовања на територији државе уговорне стране у којој је превозник овлашћен;

д) „наизменични превоз”: односно превоз код кога се путем поновљених одлазних и повратних путовања, превозе претходно организоване групе путника са једног места одласка на једно одредиште. Свака група путника која је превезена у одлазном путовању, биће заједно враћена на место поласка. Путници се неће укрцавати или искрцавати током путовања. Прво путовање у повратку и последње одлазно путовање обавља празно возило;

е) транзит преко територије државе друге уговорне стране празним возилом за превоз путника у току путовања за или из треће земље;

ф) замена возила за превоз путника које је постало неупотребљиво возилом којим се може обавити превоз.

Превоз терета

Члан 4.
Дозвољени превоз терета

У складу са чланом 5. овог споразума, овлашћеном превознику на територији државе једне уговорне стране, дозвољава се, а да није у обавези да прибави дозволу, лиценцу или друго овлашћењe у ту сврху, у складу са законима државе друге стране, да привремено увезе празно или натоварено теретно возило на територију државе друге стране у сврху превоза терета, укључујући и повратни утовар:

(а) између било које тачке на територији државе једне стране и било које тачке на територији државе друге стране;

(б) у транзиту преко територије државе друге стране; и

(ц) између било које тачке на територији државе друге стране и било које тачке на територији треће земље.

Члан 5.
Посебне дозволе

Свака страна може поднети захтев за посебну дозволу за коришћење на територији своје државе било којег теретног возила које се због масе или димензија или свог терета иначе не може користити у складу са законом на путевима на територији државе те стране.

Опште одредбе

Члан 6.
Дажбине

1. Теретна возила и возила за превоз путника која су регистрована на територији државе једне уговорне стране и која су привремено увезена на територију државе друге уговорне стране ослобађају се пореза и накнада за коришћење путева или за поседовање возила и од пореза и накнада које се односе на обављање превоза на територији државе друге уговорне стране.

2. Ослобађање из става (1) овог члана важи на територији државе сваке од уговорних страна докле год су на снази услови за привремени увоз таквих возила на ту територију, без наплате увозних дажбина и пореза на увоз, које прописују национални закони на тој територији.

3. Ослобађање из става (1) овог члана не примењује се на порезе и накнаде укључене у цену горива или на путарине или накнаде за коришћење одређених мостова, тунела, трајеката, путева, делова путева или категорија путева. Нарочито, српска возила преко 12 тона која улазе на територију Уједињеног Краљевства морају да плате накнаду за коришћење путева за тешка теретна возила на основу Закона о накнади за коришћење путева за тешка теретна возила из 2013. године или било који накнадни или заменски порез по одговарајућој стопи.

4. Приликом увоза на територију државе једне уговорне стране, ослобађају се плаћања царина и других увозних дажбина:

1) гориво које се налази у главном или стандардном резервоару за снабдевање возила, технички и конструктивно спојено са системом за напајање мотора горивом;

2) мазива и течности у друмском возилу у довољним количинама за нормално функционисање и одржавање током превоза;

3) резервни делови и алати које користи служба за поправку возила у оквиру овог споразума. Неискоришћени резервни делови ће бити поново извезени, а замењени резервни делови ће бити поново извезени или уништени, или ће бити третирани у складу са правилима која су утврђена на територији државе одговарајуће уговорне стране.

Члан 7.
Искључење каботаже

Превознику овлашћеном на територији државе једне од уговорних страна није дозвољено да без посебне дозволе преузима путнике или терет у неком месту на територији државе друге уговорне стране за искрцавање или истовар у било ком месту на тој територији. Друга уговорна страна има дискреционо право да, по пријему захтева превозника, који прослеђује надлежни орган државе превозника, изда посебну дозволу.

Члан 8.
Усклађеност са националним законима

1. Возачи и посаде друмских возила којима се превозе путници и терет у складу са овим споразумом, дужни су да поштују на територији државе друге уговорне стране националне законе и прописе који су на снази на тој територији у области друмског превоза и друмског саобраћаја.

2. Ниједна уговорна страна неће наметнути возилима за превоз путника или теретним возилима из државе друге уговорне стране, правила која су рестриктивнија од оних која се примењују на сопствена возила, у складу са националним законима и прописима.

Члан 9.
Прекршаји

1. У случају било каквог кршења одредаба овог споразума од стране возила или возача из државе једне уговорне стране на територији државе друге уговорне стране, надлежни орган државе уговорне стране на чијој територији се повреда догодила, може да затражи од надлежног органа државе друге уговорне стране, без прејудицирања било какве санкције коју судови или извршни органи државе те уговорне стране могу да примене у складу са законом, предузимање следећих мера:

а) издавање упозорења предметном превознику;

б) издавање таквог упозорења заједно са обавештењем да ће наредна повреда правила довести до привременог, делимичног или трајног искључења возила које је у власништву превозника или које користи превозник, са територије државе уговорне стране у којој је дошло до повреде. Такво искључење предузима надлежни орган државе уговорне стране на чијој територији се догодила повреда.

2. Надлежни органи, што је пре могуће, информишу једни друге о било којој радњи предузетој у складу са одредбoм става 1. овог члана.

Члан 10.
Давање докумената на увид

Дозволе и сва друга документа која су неопходна у складу са одредбама овог споразума, морају се налазити у возилима за превоз путника и теретним возилима на која се иста односе и бити дате на увид на захтев било ког лица државе једне или друге уговорне стране овлашћеног да врши контролу у друмском превозу.

Завршне одредбе

Члан 11.
Мешовита комисија

1. У циљу оцене примене споразума, утврђивања процедура у области осталих транспортних активности и решавања проблема који могу проистећи из примене овог споразума, образује се мешовита комисија, састављена од представника надлежних органа држава уговорних страна.

2. Мешовита комисија се када је то потребно, на захтев једне од уговорних страна, састаје наизменично на територији државе једне од уговорних страна.

Члан 12.
Измене и допуне

Све измене и допуне овог споразума, које су договорене између уговорних страна, чине саставни део овог споразума.

Члан 13.
Ступање на снагу, важење и отказивање овог споразума

1. Овај споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу 30 (тридесет) дана након дана пријема дипломатским путем последњег писаног обавештења да су уговорне стране испуниле своје унутрашње процедуре које су неопходне за ступање на снагу овог споразума. 

2. Овај споразум остаје на снази осим ако једна од уговорних страна достави другој уговорној страни писмено обавештење о отказивању споразума. У том случају, овај споразум престаје да важи шест месеци након дана када је друга уговорна страна примила обавештење о отказивању.

3. Ступањем на снагу овог споразума престаје да важи, у односима између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском превозу робе, потписан у Лондону, 3. фебруара 1969. године.

У потврду тога су представници прописно овлашћени од својих влада, потписали овај споразум.

Састављено у два оригинална примерка, у Лондону 6. фебруара 2019. године, сваки на српском и енглеском језику, при чему су оба текста једнако веродостојна.

За Владу
Републике Србије

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

За Владу
Уједињеног Краљевства
Велике Британије и Северне Ирске

Џеси Норман, с.р.

Члан 3.

За спровођење Споразума из члана 1. овог закона надлежни орган у Републици Србији је министарство надлежно за послове саобраћаја.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.