Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија)

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија), који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Петнаестог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 26. јула 2019. године.

ПР број 89

У Београду, 26. јула 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија)

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8 од 26. јула 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија), потписан у Београду, 12. јула 2019. године, у оригиналу на српском, македонском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија)

Влада Републике Србије и Влада Републике Северне Македоније (у даљем тексту: „Стране”), полазећи од пријатељских и добросуседских односа и сарадње између две државе,

имајући у виду реалне могућности за даље јачање и унапређење узајамно корисне и добро успостављене дугорочне сарадње између две државе, као и њихову жељу да створе најпогодније услове за развој такве сарадње,

у жељи да унапреде кретање грађана и промет роба између две државе и олакшају саобраћај преко заједничке државне границе,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1.
Предмет Споразума

Предмет Споразума је успостављање заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија).

Заједничке контроле на граничном прелазу ће бити успостављене на територији обе Стране и то тако што ће се гранична контрола и граничне провере на излазу из Републике Србије и гранична контрола и граничне провере на улазу у Републику Северну Македонију обављати на територији Републике Северне Македоније на граничном прелазу Табановце. Гранична контрола и граничне провере на излазу из Републике Северне Македоније и гранична контрола и граничне провере на улазу у Републику Србију обављаће се на територији Републике Србије на граничном прелазу Прешево.

Заједничке контроле на граничном прелазу Прешево–Табановце почињу да се спроводе након испуњавања услова за несметано функционисање граничних служби Страна.

Заједничке контроле спроводиће се 24 сата дневно, сваког дана у недељи.

Члан 2.
Значење израза

Изрази употребљени у овом споразуму имају следеће значење:

1) Гранична контрола је контрола граничног саобраћаја између Страна која обухвата спровођење свих закона и других прописа држава Страна који се примењују приликом преласка лица преко државне границе, као и при увозу, извозу и транзиту путника и ствари, прегледу робе, превозних средстава, путничког пртљага и друге робе коју путници носе са собом или на себи укључујући и промет драгоцености и физички преносивих средстава плаћања;

2) Граничне провере представљају контролу лица и путних исправа, контролу саобраћајног средства и контролу ствари, која се обавља у току утврђеног радног времена на подручју граничног прелаза, у вези са намераваним преласком државне границе или непосредно након што је извршен прелазак државне границе и друга контрола промета лица, робе, услуга, саобраћајних средстава, животиња и биља и њихових производа преко државне границе одређене законодавством држава Страна;

3) Држава домаћин је држава на чијој територији надлежни органи суседне државе обављају граничну контролу и граничне провере;

4) Суседна држава је држава друге Стране чији надлежни органи обављају граничну контролу и граничне провере на територији државе домаћина;

5) Излазна држава је држава Стране која обавља излазну граничну контролу и граничне провере;

6) Улазна држава је држава Стране која обавља улазну граничну контролу и граничне провере;

7) Зона обухвата одређени део подручја граничних прелаза Прешево и Табановце, где службена лица држава Страна обављају граничне провере и граничне контроле;

8) Службена лица су лица која обављају послове из области граничне контроле и граничних провера, и то:

(1) за Републику Србију: полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Управа граничне полиције, службеници Министарства финансија Републике Србије – Управа царина и службеници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину и Управа за заштиту биља,

(2) за Републику Северну Македонију: полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Северне Македоније – Одељење за границу и миграције, службеници Министарства финансија Републике Северне Македоније – Управа царина, службеници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Фитосанитарна инспекција – службеници Агенције за храну и ветерину;

9) Друга лица су запослени у агенцијама или другим правним лицима Страна која обављају делатност или имају пословни простор на подручју граничног прелаза.

Члан 3.
Зона

Зона обухвата одређени део подручја граничних прелаза Прешево и Табановце, где службена лица Страна обављају граничне провере и граничне контроле.

Зона на ГП Прешево, на улазној страни у Републику Србију, односно на ГП Табановце, на улазној страни у Републику Северну Македонију, обухвата:

1) простор и службене просторије одређене за обављање граничне контроле и граничних провера надлежних органа Страна;

2) друге објекте намењене за обављање граничне контроле и граничних провера и простор за паркирање;

3) пут између државне границе и места за обављање граничне контроле.

Члан 4.
Протоколи за спровођење Споразума

У року од 90 дана од дана ступања на снагу овог споразума, надлежни органи Страна (гранична полиција, царина, инспекцијске службе и органи надлежни за управљање граничним прелазима), сачиниће протоколе о његовом спровођењу.

Члан 5.
Изградња и коришћење објеката

У зони Стране могу градити, постављати нове објекте или заједнички користити постојеће службене објекте државе домаћина, у складу са законодавством држава Страна.

Држава домаћин, по правилу, обезбеђује прикључке за струју, воду и другу комуналну инфраструктуру.

Питања припадајућег дела стварних трошкова употребе и одржавања објеката и просторија, као и режијских и других трошкова се уређују протоколима из члана 4. овог споразума.

Опрема и материјал потребни за изградњу и унутрашње и спољашње уређење објеката за потребе суседне државе у зони не подлежу царини, порезима и другим давањима земље домаћина.

Члан 6.
Телекомуникацијски и други уређаји

Држава домаћин се обавезује да ће, уз ослобађање од плаћања свих накнада, одобрити изградњу телекомуникационе инфраструктуре неопходне за довод потребних телекомуникационо-информатичких сервиса.

Држава домаћин се обавезује да ће омогућити монтажу, имплементацију, пуштање у рад и одржавање телекомуникационо-информатичких система, опреме и средстава, укључујући видео надзор и другу електронску опрему потребну искључиво за обављање послова граничне контроле и граничних провера.

Рад телекомуникационо-информатичких система и коришћење фреквенција обавља се у складу са прописима држава Страна.

Надлежни органи Страна у зони користе фреквенције у складу са националним законодавством држава Страна.

Стране се обавезују да једна другој обезбеде посебне просторе за смештај опреме телекомуникационо-информатичких система у складу са потребама.

Члан 7.
Постављање ознака на граничном прелазу и објектима

Ознаке и обележја која означавају гранични прелаз и службене просторије које користе Стране у зони на граничном прелазу постављају се у складу са националним законодавством држава Страна.

Члан 8.
Примена прописа

У зони, приликом обављања граничне контроле и граничних провера, службена лица суседне државе примењују прописе своје државе којима се регулише прелазак лица, ствари и саобраћајних средстава, у истом обиму и на исти начин као на територији своје државе.

Службене радње које у зони обаве службена лица суседне државе сматрају се као да су обављене у суседној држави.

Повреда прописа суседне државе из става 1. овог члана која је учињена у зони, сматра се као да је почињена у суседној држави.

У осталим случајевима примењиваће се законодавство државе домаћина, ако овим споразумом није другачије дефинисано.

Члан 9.
Поступање према држављанима државе домаћина

Примена прописа из члана 8. став 1. овог споразума обухвата и право на лишавање слободе, задржавање и принудни повратак, у складу са националним законодавством држава Страна.

Изузетно од одредби става 1. овог члана, службена лица суседне државе нису овлашћена да држављане државе домаћина на њеном подручју лише слободе или приведу у суседну државу.

Лица из става 2. овог члана, могу се задржати на месту за обављање граничне контроле и граничних провера ради састављања записника о чињеничном стању, након чега се предају надлежном органу државе домаћина на граничном прелазу.

При предузимању мера из става 3. овог члана потребно је одмах обавестити службена лица државе домаћина. 

Службена лица Страна међусобно пружају помоћ што не ограничава право службених лица суседне државе да предузимају све неопходне мере за заштиту живота и безбедности службених и других лица.

Одредбе овог члана не утичу на примену прописа државе домаћина о азилу.

Члан 10.
Поступак са лицима и стварима

Новац и друга физички преносива средства плаћања, ствари, саобраћајна средства и робе које су службена лица суседне државе привремено задржала или одузела током обављања граничне контроле и граничних провера и приликом извршавања службених радњи, дозвољено је пренети у суседну државу.

За ствари које су службена лица суседне државе за време излазне граничне контроле и граничних провера привремено задржала или одузела или су пре почетка улазне граничне контроле и граничне провере, на захтев службених лица, враћене у суседну државу, не примењују се прописи о извозу и за њих се не обавља улазна гранична контрола.

Лицима којима није дозвољен улазак у улазну државу не сме бити одбијен повратак у излазну државу.

Ако је потребно, лица из става 3. овог члана прате се до овлашћених лица излазне државе.

Право повратка у излазну државу лица из става 3. овог члана укључује и њихове ствари.

Члан 11.
Улазна и излазна гранична контрола и гранична провера

На граничном прелазу, граничну проверу обавља излазна држава пре улазне државе.

Царинска процедура се примењује по завршетку граничне провере на начин предвиђен Протоколима о спровођењу Споразума који се односе на заједничку контролу у складу са чланом 4. овог споразума.

Након почетка улазне граничне провере, службена лица излазне државе немају више право да обављају граничну проверу.

Изузетно, уколико се након започињана улазне граничне провере појави сумња у кривично дело или се накнадно сазна да се у зони налази лице које се потражује, службена лица излазне државе имају право, након што претходно о томе обавесте службена лица улазне државе, поново обавити граничну проверу, лишити слободе лице и привремено задржати или одузети ствари.

Члан 12.
Службена лица, униформе и сагласност за боравак и рад

Службена лица Страна, послове из своје надлежности обављаће у складу са својим законодавством.

Службена лица у зони носе униформу, службено оружје и муницију, те видно истакнуте ознаке у складу са националним законодавством.

Службена лица суседне државе могу у зони, приликом обављања дужности носити и службену одећу са видно истакнутим ознакама, опрему, као и водити службене псе.

Службена лица суседне државе могу користити службено оружје у складу са законима и другим прописима суседне државе.

Држава домаћин може изузетно ускратити службеном лицу суседне државе боравак и рад у зони, о чему је дужна писаним путем обавестити надлежни орган друге Стране, без навођења разлога.

У случају повреде или смрти службеног лица суседне државе, као и у случају губитка ствари које носе са собом (униформа, оружје и др.) док је на дужности, примењује се национално законодавство суседне државе.

Члан 13.
Одобрење за кретање и задржавање у зони

Друга лица из члана 2. став 1. тачка 9. овог споразума могу се кретати, задржавати и обављати делатност у зони за коју имају сагласност прописану националним законодавством држава Страна.

Члан 14.
Предмети у службеној употреби

Док се налазе у зони, службена и приватна возила, опрема и предмети који су намењени службеној употреби за обављање граничних провера и граничних контрола или за потребе службених лица суседне државе за време обављања послова у држави домаћина, не подлежу плаћању царина, пореза и другим давањима.

Списе, документацију и електронске носаче података које службена лица суседне државе користе у обављању граничне контроле и граничних провера у држави домаћина, као и службене пошиљке, возила и просторије и службену опрему, службена лица државе домаћина немају право прегледати и одузети.

Новац који службена лица суседне државе користе за службене потребе у зони, може бити унет, изнет и пренет у и из суседне државе.

Члан 15.
Заштита и помоћ

Службеним лицима суседне државе, при обављању њихове дужности у зони, држава домаћин обезбеђује једнаку заштиту и помоћ као и својим службеним лицима.

Ако кривично дело или прекршај изврши службено лице суседне државе на територији државе домаћина, надлежни орган државе домаћина мора без одлагања предузети мере у складу са националним законодавством и о томе обавестити надлежни орган суседне државе.

Ако се против службеног лица суседне државе учини кривично дело или прекршај, примењиваће се национално законодавство суседне државе.

Службене просторије суседне државе, службена лица државе домаћина могу претрести само уз сагласност надлежних органа суседне државе.

За накнаду штете коју су узроковала службена лица суседне државе при обављању граничне контроле у зони, примењује се законодавство суседне државе.

Члан 16.
Мешовита комисија

За праћење спровођења одредаба овог споразума образује се Мешовита комисија, у чији ће састав Стране именовати председника свог дела Комисије и још четири члана, те њихове заменике.

Послови и начин рада Мешовите комисије уредиће се Пословником. Пословник ће бити усвојен на првом састанку Мешовите комисије, која ће се одржати у року од 60 дана од дана почетка примене овог споразума.

О именовању председника свог дела Мешовите комисије, Стране ће се међусобно обавештавати дипломатским путем, а о именовању чланова Мешовите комисије и њихових заменика председници комисија ће се обавештавати разменом писама.

Задатак Мешовите комисије је да усклађује рад надлежних органа у решавању просторних, техничких и других питања везаних за граничне прелазе, и то:

– прати и анализира степен фреквентности одвијања саобраћаја преко граничног прелаза и предлаже мере и радње за бржи проток људи и роба;

– прати и анализира рад надлежних граничних служби и предлаже мере за унапређење функционисања заједничких контрола;

– извршава и друге послове који су непосредно везани за заједничке контроле.

Мешовита комисија ће одржавати састанке према указаној потреби, а најмање једном годишње, наизменично на територији држава Страна.

Члан 17.
Ступање на снагу, измене и допуне и раскид

Споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу даном пријема последњег писаног обавештења, дипломатским путем, којим стране обавештавају једна другу о испуњености унутрашњих правних процедура за његово ступање на снагу.

Овај споразум се може мењати и допуњавати писаним путем уз сагласност обе Стране, а измене и допуне ступају на снагу у складу са ставом 1. овог члана.

Свака Страна може раскинути овај споразум слањем писаног обавештења другој Страни дипломатским путем. У том случају, споразум престаје да важи након истека три месеца од дана пријема таквог обавештења.

Потписано у Београду, дана 12. јула 2019. године, у два оригинална примерка на српском, македонском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни.

У случају разлике у тумачењу, верзија на енглеском језику ће бити меродавна.

ЗА ВЛАДУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА ВЛАДУ

РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.