Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Двадесет петог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 24. фебруара 2020. године.

ПР број 38

У Београду, 24. фебруара 2020. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 3 од 26. фебруара 2020.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији, потписан у Скопљу, 26. августа 2019. године, у оригиналу на српском, македонском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији, у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ О УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКОВАНИХ УСЛУГА ОД ПОВЕРЕЊА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И РЕПУБЛИЦИ СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

Влада Републике Србије и Влада Републике Северне Македоније (у даљем тексту: Уговорне стране), у циљу прекограничног пружања услуга, елиминисања препрека у електронском пословању, омогућавања коришћења и једнаког правног дејства квалификованих услуга од поверења у обе земље,

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Република Србија признаје квалификоване услуге од поверења које пружаоци квалификованих услуга од поверења пружају у Републици Северној Македонији, у складу са законом којим се регулише електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у Републици Северној Македонији и то: квалификовани електронски потпис, квалификовани електронски печат и квалификовани електронски временски жиг.

Република Северна Македонија признаје квалификоване услуге од поверења које пружаоци квалификованих услуга од поверења пружају у Републици Србији, у складу са законом којим се регулишу услуге од поверења у електронском пословању у Републици Србији, и то: квалификовани електронски потпис, квалификовани електронски печат и квалификовани електронски временски жиг.

Члан 2.

Узајамно се признају услуге из члана 1. овог споразума које пружају пружаоци услуга из члана 1. овог споразума који су уписани у одговарајуће регистре, и то:

1) Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења у Републици Србији;

2) Регистар пружалаца услуга од поверења и шема електронске идентификације у Републици Северној Македонији.

Члан 3.

Република Србија признаје шеме електронске идентификације издавалаца шема електронске идентификације у Републици Северној Македонији, у складу са законом којим се регулише електронска идентификација у Републици Северној Македонији.

Република Северна Македонија признаје шеме електронске идентификације пружалаца услуга електронске идентификације у Републици Србији, у складу са законом којим се регулише електронска идентификација у Републици Србији.

Члан 4.

Узајамно се признају шеме из члана 3. овог споразума које пружају пружаоци услуга, односно издаваоци шема из члана 3. овог споразума који су уписани у одговарајуће регистре, и то:

1) Регистар пружалаца услуге електронске идентификације и шема електронске идентификације у Републици Србији;

2) Регистар пружалаца услуга од поверења и шема електронске идентификације у Републици Северној Македонији.

Члан 5.

Узајамним признавањем услуга из члана 1. овог споразума и шема из члана 3. овог споразума, даје се једнако правно дејство тим услугама и шемама у обе земље.

Члан 6.

Узајамно признавање услуга из члана 1. овог споразума врши се уписом квалификованих услуга од поверења из члана 1. став 1. овог споразума у Јавну листу квалификованих услуга од поверења Републике Србије, односно уписом квалификованих услуга од поверења из члана 1. став 2. овог споразума у Листу квалификованих услуга од поверења Републике Северне Македоније.

Члан 7.

Уговорне стране узајамно признају квалификована средства за креирање електронског потписа односно печата, која су уписана у одговарајуће регистре, односно листу, и то у:

1) Регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата у Републици Србији;

2) Листу средстава за креирање електронских потписа и електронских печата у Републици Северној Македонији.

Члан 8.

У случају промена података из евиденција (регистара, односно листа) из чл. 2, 4, 6. и 7. овог споразума надлежни орган једне уговорне стране обавештаваће надлежни орган друге уговорне стране путем електронске поште одмах по промени података.

Члан 9.

Овај споразум ступа на снагу на дан пријема, дипломатским путем, последњег обавештења којим Уговорне стране обавештавају једна другу писаним путем о испуњењу својих релевантних интерних процедура неопходних за његово ступање на снагу.

Овај споразум се закључује на неодређено време и на снази је до дана ступања једне од Уговорних страна у чланство у Европској унији.

Свака уговорна страна може раскинути овај споразум у сваком тренутку слањем писаног обавештења о томе другој Уговорној страни дипломатским путем. У том случају, раскид ступа на снагу шест месеци од датума пријема тог обавештења.

Сваки спор у вези са тумачењем или применом овог споразума решава се путем консултација или преговора између Уговорних страна дипломатским каналима.

Свака уговорна страна обавештаваће другу уговорну страну о промени националних прописа којима се регулишу услуге које су предмет овог споразума, и то одмах по доношењу тих прописа.

У случају значајних промена прописа из става 5. овог члана, уговорне стране могу по потреби приступити прилагођавању овог споразума.

Овај споразум може се мењати уз узајамну писану сагласност Уговорних страна. Измене ступају на снагу у складу са одредбама става 1. овог члана.

Сачињено у Скопљу, Република Северна Македонија, дана 26. августа 2019. године, у два оригинална примерка сваки на српском, македонском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају разлика у тумачењу меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА ВЛАДУ

РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ

МАКЕДОНИЈЕ

др Расим Љајић, с.р.

потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација

Дамјан Манчевски, с.р.

министар за информационо друштво и државну управу

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.