Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Двадесет шестог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 29. фебруара 2020. године.

ПР број 72

У Београду, 3. марта 2020. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 4 од 5. марта 2020.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори потписан у Београду, 4. априла 2019. године у оригиналу на српском и црногорском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори, у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ О УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКОВАНИХ УСЛУГА ОД ПОВЕРЕЊА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И УСЛУГА СЕРТИФИКОВАЊА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У ЦРНОЈ ГОРИ

Влада Републике Србије и Влада Црне Горе (у даљем тексту: Уговорне стране), у циљу прекограничног пружања услуга, елиминисања препрека у електронском пословању, омогућавања коришћења и једнаког правног дејства квалификованих услуга од поверења, односно квалификованих услуга сертификовања за електронске трансакције у обе земље, споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Република Србија признаје квалификоване услуге сертификовања за електронске трансакције које пружају квалификовани даваоци услуга сертификовања за електронске трансакције у Црној Гори, у складу са законом којим се регулише електронска идентификација и електронски потпис у Црној Гори, и то: квалификовани електронски потпис, квалификовани електронски печат и квалификовани електронски временски печат.

Црна Гора признаје квалификоване услуге од поверења које пружаоци квалификованих услуга од поверења пружају у Републици Србији, у складу са законом којим се регулишу услуге од поверења у електронском пословању у Републици Србији, и то: квалификовани електронски потпис, квалификовани електронски печат и квалификовани електронски временски жиг.

Члан 2.

Узајамно се признају услуге из члана 1. овог споразума које пружају пружаоци услуга који су уписани у одговарајуће регистре, и то:

1) Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења у Републици Србији;

2) Регистар квалификованих давалаца услуга сертификовања за електронске трансакције у Црној Гори.

Члан 3.

Република Србија признаје системе електронске идентификације давалаца услуга сертификовања за електронске трансакције у Црној Гори, у складу са законом којим се регулише електронска идентификација и електронски потпис у Црној Гори.

Црна Гора признаје шеме електронске идентификације пружалаца услуга електронске идентификације у Републици Србији, у складу са законом којим се регулише електронска идентификација у Републици Србији.

Члан 4.

Узајамно се признају системи, односно шеме из члана 3. овог споразума које пружају пружаоци услуга који су уписани у одговарајуће регистре, и то:

1) Регистар пружалаца услуге електронске идентификације и шема електронске идентификације у Републици Србији, за средњи и висок ниво поузданости;

2) Регистар и/или Евиденцију квалификованих давалаца услуга сертификовања за електронске трансакције у Црној Гори, за значајан и висок степен сигурности.

Члан 5.

Узајамним признавањем услуга из члана 1. овог споразума и система, односно шема из члана 3. овог споразума, даје се једнако правно дејство тим услугама, као и системима, односно шемама у обе земље.

Члан 6.

Узајамно признавање услуга из члана 1. овог споразума врши се уписом даваоца услуге сертификовања за електронске трансакције из члана 1. став 1. овог споразума у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења у Републици Србији, односно уписом пружаоца квалификованих услуга од поверења из члана 1. став 2. овог споразума у Регистар квалификованих давалаца услуга сертификовања за електронске трансакције Црне Горе.

Члан 7.

Уговорне стране узајамно признају квалификована средства за креирање електронског потписа односно печата, која су уписана у одговарајући регистар, односно листу, и то у:

1) Регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата у Републици Србији;

2) Листу сертификованих квалификованих средстава за израду електронских потписа у Црној Гори.

Члан 8.

О променама података из евиденција (регистара, односно листа) из чл. 2, 4, 6. и 7. овог споразума надлежни орган једне уговорне стране обавештаваће надлежни орган друге уговорне стране путем електронске поште одмах по промени података.

Члан 9.

Овај споразум ступа на снагу даном пријема последњег писаног обавештења којим уговорне стране обавештавају једна другу, дипломатским путем, о испуњењу унутрашњих процедура неопходних за његово ступање на снагу.

Овај споразум се закључује на неодређено.

Свака уговорна страна може отказати овај споразум у сваком тренутку слањем писаног обавештења о томе другој уговорној страни, дипломатским путем. У том случају, Споразум престаје да важи по истеку шест месеци од датума пријема тог обавештења.

Сваки спор у вези са тумачењем или применом овог споразума решава се путем консултација или преговора између Уговорних страна дипломатским каналима.

Свака уговорна страна обавештаваће другу уговорну страну о промени националних прописа којима се регулишу услуге које су предмет овог споразума, и то одмах по доношењу тих прописа.

У случају значајних промена прописа из става 5. овог члана, уговорне стране могу по потреби приступити прилагођавању овог споразума.

Овај споразум може се мењати уз узајамну писану сагласност Уговорних страна. Измене ступају на снагу у складу са одредбама става 1. овог члана.

Потписано у Београду, дана 4. априла 2019. године, у два оригинална примерка сваки на српском и црногорском језику, при чему су оба текста подједнако веродостојна.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

др Расим Љајић, с.р.

потпредседник Владе
и министар

ЗА ВЛАДУ ЦРНЕ ГОРЕ

Сузана Прибиловић, с.р.

министар

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.