На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОS)

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОS), који је донела Народна скупштина Републике Србије на Шеснаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, 29. децембра 2021. године.

ПР број 193

У Београду, 29. децембра 2021. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОS)

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 27 од 30. децембра 2021.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОS), сачињен у Тирани, 21. децембра 2021. године на српском, албанском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОS) у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И САВЕТА МИНИСТАРА РЕПУБЛИКЕ АЛБАНИЈЕ О УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ ОДОБРЕЊА ОВЛАШЋЕНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ (АЕОS)

Влада Републике Србије и Савет министара Републике Албаније (у даљем тексту: Стране),

Узимајући у обзир важност доприноса који олакшавање трговине има на економски развој;

Одлучивши да отклоне препреке у међусобној трговини и да успоставе ближе трговинске односе;

Наглашавајући улогу процеса усклађивања са Европском унијом у погледу узајамног признавања програма овлашћених привредних субјеката (у даљем тексту: АЕО програми);

Решивши да јачају трговинско-економске односе и узајамно разумевање између Страна;

С обзиром на то да су Стране одлучне да унапређују безбедност у промету роба која улази или излази са територија њихових држава, без ометања трговинских токова;

Препознајући да АЕО програми примењују безбедносне захтеве у складу са одговарајућим законима држава Страна, као и међународно признатим стандардима безбедности и усаглашености датим у „SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade” (у даљем тексту: Оквирни стандарди безбедности – „SAFE Framework”);

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1.
Област примене споразума и органи за спровођење споразума

Овај споразум се примењује на овлашћене привредне субјекте за сигурност и безбедност (у даљем тексту: АЕОS) који су одобрење добили на основу АЕО програма у државама Странама.

У држави сваке Стране АЕОS уживају олакшице у односу на царинске контроле, као што је прописано у чл. 5. и 6. овог споразума.

За спровођење овог споразума надлежни су:

– у Републици Србији: Министарство финансија – Управа царина

– у Републици Албанији: Министарство финансија и привреде – Генерални директорат царине.

(у даљем тексту: царински органи).

Члан 2.
Међусобно признање издатих одобрења за АЕОS

У складу са овим споразумом, царински органи држава Страна међусобно признају издата одобрења за АЕОS, под условом да су законодавство и спровођење АЕО програма држава Страна у потпуности усаглашени са правним тековинама Европске уније.

Статус усклађивања и спровођења АЕО програма државе једне Стране потврђује царински орган државе друге Стране, након спроведеног поступка валидације.

Члан 3.
Доследност у спровођењу АЕО програма

У држави сваке Стране обезбедиће се да:

(а) стандарди који се примењују у сваком АЕО програму треба да буду усаглашени у погледу:

– критеријума за подношење захтева;

– провере испитивања критеријума;

– процеса одобравања; и

– управљања додељеним статусом (праћење, поновна процена, измена, суспензија и укидање).

(б) царински орган државе сваке Стране спроводи свој АЕО програм у складу са принципима и стандардима Оквирних стандарда безбедности – SAFE Framework.

Члан 4.
Одобравање статуса

Критеријуми за одобравање статуса АЕОS су:

(а) одсуство било које озбиљне повреде или поновљених повреда царинских и пореских прописа, укључујући непостојање кривичних дела која се односе на привредну делатност подносиоца захтева;

(б) поседовање високог нивоа контроле активности и протока робе од стране подносиоца захтева, кроз задовољавајуће вођење пословне евиденције и, по потреби, евиденције о превозу, који омогућава одговарајуће царинске контроле;

(в) финансијска ликвидност, која се сматра доказаном ако подносилац захтева има добро финансијско стање, које му омогућава испуњавање обавеза, с обзиром на пословне активности;

(г) одговарајући сигурносни и безбедносни стандарди, који се сматрају испуњеним ако подносилац захтева докаже да предузима одговарајуће мере како би се обезбедила сигурност и безбедност међународног ланца снабдевања укључујући и области физичког интегритета и контроле приступа, логистичке процесе и руковање одређеним врстама робе, проверу особља и идентификацију својих пословних партнера.

Члан 5.
Олакшице за АЕОS у погледу декларација пре отпреме

Ако АЕОS подноси у своје име декларацију пре отпреме у облику декларације или декларације за поновни извоз, не захтевају се додатни подаци осим оних наведених у тим декларацијама.

Ако АЕОS подноси, у име неког другог лица које је такође АЕОS, декларацију пре отпреме у облику декларације или декларације за поновни извоз, не захтевају се додатни подаци осим оних наведених у тим декларацијама.

Члан 6.
Повољнији третман за АЕОS у погледу процене и контроле ризика

АЕОS подлеже мањем броју физичких или документарних контрола него остали привредни субјекти.

Ако АЕОS поднесе улазну сажету декларацију или декларацију за привремени смештај или ако је АЕОS поднео обавештење и омогућио приступ подацима који се односе на његову улазну сажету декларацију у његовом рачунарском систему, царинарница првог уласка, ако је пошиљка одабрана за физичку контролу, о томе обавештава АЕОS. Обавештење се доставља пре него што роба стигне у царинско подручје државе Стране.

Обавештење из става 2. овог члана ставља се на располагање превознику ако се разликује од АЕОS из става 2. овог члана, под условом да је превозник АЕОS и да је повезан са електронским системима који се односе на декларације из става 2. овог члана.

Обавештење из става 2. овог члана не доставља се ако може угрозити контроле које треба извршити или њихове резултате.

Ако АЕОS поднесе декларацију за привремени смештај или декларацију пре допремања робе, царинарница надлежна за прихватање те декларације за привремени смештај или декларације која је поднета пре допремања робе, ако је пошиљка одабрана за царинску контролу, о томе обавештава АЕОS. Обавештење се доставља пре допремања робе царинарници.

Обавештење из става 5. овог члана не доставља се ако може угрозити контроле које треба извршити или њихове резултате.

Ако су пошиљке које је пријавио АЕОS одабране за физичку или документарну контролу, те контроле се врше по приоритетном поступку.

На захтев АЕОS, контроле се могу извршити на другом месту, а не на месту где се роба мора допремити царинском органу.

Обавештења из ст. 2. и 5. овог члана не односе се на царинске контроле о којима је одлучено на основу декларације за привремени смештај или декларације након допремања робе.

Члан 7.
Изузеће од повлашћеног третмана

Повољнији третман из члана 6. овог споразума не примењује се на царинске контроле у вези са одређеним нивоима повећане опасности или обавезе контроле утврђене у другим прописима.

Члан 8.
Размена информација између страна потписница

Царински орган државе сваке Стране може, у оправданим случајевима, да суспендује једну или више повластица за АЕОS из државе друге Стране, о чему је дужан да обавести, у писаној форми, царински орган државе друге Стране, у року од пет радних дана од дана доношења одлуке о суспензији, уз образложење за доношење такве одлуке.

Царински органи држава Страна редовно обавештавају један другог о својим АЕОS, што подразумева следеће информације:

1) идентификациони број АЕОS;

2) назив и адресу АЕОS;

3) број одобрења АЕОS;

4) тренутни статус (активан, суспендован, укинут);

5) период током којих је статус промењен;

6) датум од ког одобрење производи правно дејство; и

7) орган који је издао одобрење.

Стране се могу договорити да размењују и више информација од оних наведених у ставу 2. овог члана, у складу са њиховим националним законодавством.

Начин размене информација, системи који ће се користити и период информисања уредиће се Протоколом из члана 11. овог споразума.

Члан 9.
Заштита професионалне тајне и података о личности

Подаци које размењују царински органи држава Страна уживају заштиту као пословне тајне и подаци о личности, као што је уређено у законима и прописима на територији државе Стране примаоца података.

Подаци из става 1. овог члана не шаљу се другим лицима, осим царинском органу државе предметне Стране, нити их тај орган може користити у друге сврхе, осим оних које су предвиђене овим споразумом.

Члан 10.
Консултације

Стране ће настојати да у заједничком договору реше проблеме или недоумице које произлазе из примене овог споразума.

Овај споразум може бити измењен само уз писану сагласност Страна.

Члан 11.
Спровођење споразума

Царински органи држава Страна пре почетка поступка валидације сачиниће Протокол којим ће уредити начин спровођења поступка валидације међусобног признавања АЕОS, као и друга неопходна питања.

Члан 12.
Завршне одредбе

Овај споразум подлеже потврђивању, ратификацији, прихватању или одобрењу, у складу са захтевима предвиђеним законодавством државе сваке Стране.

Свака Страна ће обавестити другу Страну, писмено, дипломатским путем, да је испуњена неопходна законска процедура за ступање на снагу овог споразума.

Овај споразум ступа на снагу тридесет дана од дана када је друга Страна примила обавештење из става 2. овог члана.

Овај споразум почиње да се примењује након спроведеног поступка валидације у државама обе Стране, у складу са чланом 2. став 2. овог споразума.

Сачињено у Тирани, 21. децембра 2021. године у два оригинална примерка сваки на српском, албанском и енглеском језику, с тим што сви текстови имају подједнаку важност. У случају неслагања у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

__________________________

Синиша Мали, с.р.

министар финансија

ЗА САВЕТ МИНИСТАРА

РЕПУБЛИКЕ АЛБАНИЈЕ

__________________________

Делина Ибрахимај, с.р.

министар финансија и економије

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.