Zakon

На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификације Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Техничар за полимере”

"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 12 од 24. августа 2020.

1. Усваја се стандард квалификације „Техничар за полимере”, који је одштампан у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-01287/2020-18

У Београду, 19. августа 2020. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

Прилог 1

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Назив квалификације

ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕ

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

КЛАСНОКС1/

ISCED-F 2013

0722 Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво)

Ниво НОКС-а2

4

Ниво ЕОК-а3

4

Врста квалификације

Стручна

Обим квалификације

4 године

Предуслови за стицање квалификације

Ниво 1 НОКС-а – основно образовање и васпитање, основно образовање одраслих, основно балетско образовање и васпитање и основно музичко образовање и васпитање

Облици учења

– Формално

Врста јавне исправе

– Диплома;

– Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил.

РЕЛЕВАНТНОСТ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И НАСТАВАК ОБРАЗОВАЊА

Проходност у систему квалификација

Ниво 5 НОКС-а

Ниво 6 НОКС-а (подниво 6.1, подниво 6.2)

Ниво 7 НОКС-а (подниво 7.1)

Занимање

3116.03 Гумарски техничар

3133.03 Контролор процеса полимеризације

Стандард занимања4

-

1 Систем према коме се квалификације разврставају и шифрирају у НОКС-у, усклађен са Међународном стандардном класификацијом образовања ISCED 13-F.

2 Национални оквир квалификација Републике Србије (НОКС)

3 Европски оквир квалификација (енг. European Qualifications Framework)

4 До доношења стандарда занимања, повезаност стандарда квалификације Техничар за полимере са тржиштем рада заснована је на подацима о занимањима који су утврђени на основу прописа из области рада и запошљавања (према: Закон о НОКС-у, члан 50.), као и на опису рада из иницијалног предлога стандарда квалификације у оквиру Иницијативе за развој и усвајање стандарда квалификације Техничар за полимере.

ИСХОДИ УЧЕЊА

Општи опис квалификације

Техничар за полимере припрема, организује и прати процес производње полимера и производа од полимера, управља машинама и помоћном производном опремом, контролише квалитет у производњи уз поштовање мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

Обучен је за: прикупљање података о стању залиха сировина, полупроизвода и производа; коришћење мерне опреме за управљање и контролу технолошког процеса производње полимера и израде производа од полимера; подешавање машина, помоћне опреме и стављање у погон постројења и у процесу производње полимера и на производној линији израде производа од полимера; класификацију производа у складу са стандардом квалитета у области полимера; примену процедура у раду постројења и вођење евиденције према дефинисаним стандардима.

Вешто комуницира у различитим контекстима и делотворно на једном страном језику, активно доприносећи неговању културе изражавања; продуктивно примењује математичке моделе, техничка и технолошка знања и информационо-комуникационе технологије (ИКТ) у решавању проблема; ефикасно учи, усавршава се и развија своју каријеру; активно учествује у иницирању и реализацији пројеката који доприносе добробити заједнице и одрживом развоју.

Активно доприноси неговању толеранције, људских права и културне традиције и баштине у оквиру организације и у различитим социјалним контекстима; одговоран је према сопственом здрављу и спреман да се укључи у активности усмерене ка очувању окружења у којем живи и ради.

Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, техничару за полимере омогућава запошљавање и наставак школовања.

Компетенције

– Припрема и организација производње полимера и призвода од полимера;

– Припрема сировинa за производњу полимера;

– Управљање машинама и помоћном производном опремом у производњи полимера и производа од полимера;

– Праћење технолошког процеса призводње полимера и израде производа од полимера;

– Контролисање квалитета у производњи полимера и производа од полимера;

– Вођење евиденције и документације у процесу производње;

– Предузимање мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

– Кључне компетенције5.

5 На основу Правилника о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета („Службени гласник РС”, број 117/13).

По стеченој квалификацији, лице ће бити у стању да:

Знања

– наведе физичко-хемијске карактеристике полимера;

– опише процес полимеризације;

– наведе потребан прибор, опрему и уређаје за припрему сировина;

– објасни начин припреме сировина за синтезу и прераду полимера;

– опише улогу појединих материјала у композицији смеше полимера;

– објасни принцип рада машина у производњи полимера и изради производа од полимера;

– објасни утицај радних параметара на производни процес и квалитет производа;

– разликује мерне уређаје у процесу производње полимера и производа од полимера;

– разликује обрасце за вођење евиденције на радном месту;

– наведе ризике у производњи полимера и производа од полимера и мере за њихово отклањање;

– опише превентивне мере које се предузимају ради спречавања неправилне употребе узорака, хемикалија и лабораторијске опреме;

– објасни значај ергономије на радном месту.

Вештине

– организује рад групе радника на линијама за производњу;

– прикупља податке о стању залиха сировина, полупроизвода и производа;

– користи техничко-технолошку документацију, производне спецификације, планове производње и радне процедуре у производњи полимера и производа од полимера;

– препознаје и пријављује кварове на производној опреми;

– користи мерну опрему за управљање и контролу технолошког процеса производње полимера и израде производа од полимера;

– подешава машине и опрему у производном процесу производње полимера и израде производа од полимера за нормалан старт;

– ставља у погон и зауставља рад постројења и помоћне опреме за производњу полимера и израду производа од полимера;

– примењује процедуре у складу са насталим неправилностима у раду постројења;

– надгледа радне параметре машина и помоћне опреме;

– прати рад мерно-регулационих инструмената.

Вештине

– контролише физичко-хемијска својства сировина, полупроизвода и производа од полимера;

– врши класификацију производа од полимера у складу са прописаним стандардом квалитета;

– саставља дневне извештаје на основу евиденције залиха, реализованих процеса и производа;

– предузима мере безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и противпожарне заштите;

– пружа прву помоћ у случају повреде.

Способности и ставови

– самостално, одговорно, уредно и прецизно обавља послове у складу са техничко-технолошким процедурама и стандардима квалитета у области полимера;

– организује сопствени рад и/или рад мање групе и одговоран је за избор поступака и средстава за сопствени рад и/или рад других;

– ефикасно планира и организује време и активности поштујући рокове;

– испољава позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у раду, као и према професионалним нормама и вредностима;

– испољава позитиван однос према функционалности и техничкој исправности уређаја и алата које користи при обављању посла;

– прилагођава се на промене у радном процесу;

– уочава проблеме и учествује у њиховом решавању и у оквиру нестандардних послова;

– испољава поштовање права других и уважавање културолошких разлика, руководећи се правима и одговорностима које има као припадник заједнице;

– показује спремност за ангажовање и оријентисаност ка предузимљивости;

– промовише вредности сарадње у професионалном и животном окружењу и доприноси култури уважавања и сарадње;

– испољава одговоран однос према здрављу и заштити околине и спреман је да се на том пољу ангажује;

– иницира учење, активно и одговорно учествује у целоживотном учењу.

Начин провере остварености исхода учења

Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као и напредовање у развијању компетенција обавља се формативним и сумативним оцењивањем.

Оцењивање је описно и бројчано.

Бројчане оцене ученика су:

– одличан (5),

– врло добар (4),

– добар (3),

– довољан (2) и

– недовољан (1).

Оцена недовољан (1) није прелазна оцена.

Оцењивање се остварује применом различитих метода и техника (пројектни, радни задаци и сл.)

Сумативно на полугодишту, крају школске године и на стручној матури.

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Квалификације реализатора програма

Одговарајуће образовање:

– нивоа 5 НОКС-а,

– нивоа 6 НОКС-а (подниво 6.1, подниво 6.2) и

– нивоа 7 НОКС-а (подниво 7.1),

у складу са чл. 140–142. Закона о основама система образовања и васпитања.

Организација надлежна за издавање јавне исправе

Средње стручне школе