Zakon

На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификације Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Индустријски мехатроничар – специјалиста”

"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 12 од 24. августа 2020.

1. Усваја се стандард квалификације „Индустријски мехатроничар – специјалиста”, који је одштампан је у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-01289/2020-18

У Београду, 19. августа 2020. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

Прилог 1

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Назив квалификације

ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАТРОНИЧАР - СПЕЦИЈАЛИСТА

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

КЛАСНОКС1/

ISCED-F 2013

0714 Електроника и аутоматизација

Ниво НОКС -а2

5

Ниво ЕОК-а3

5

Врста квалификације

Стручна

Обим квалификације

1 година у формалном образовању;

минимално 6 месеци у неформалном образовању

Предуслови за стицање квалификације

– Стручна квалификација стечена на нивоу 3, односно нивоу 4 НОКС-а у одговарајућем КЛАСНОКС/ISCED F-2013 подсектору, односно подручју рада Машинство и обрада метала или Електротехника;

– Здравствени услови као и услов у погледу потребних година радног искуства на одговарајућим пословима, утврђују се програмом специјалистичког образовања.

Облици учења

– Формално

– Неформално

– Признавање претходног учења

Врста јавне исправе

– Уверење о положеном специјалистичком испиту;

– Сертификат о оствареном стандарду квалификације у целини.

РЕЛЕВАНТНОСТ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И НАСТАВАК ОБРАЗОВАЊА

Проходност у систему квалификација

/

Занимање

3113.11 Електротехничар одржавања мерних инструмената и склопова

3113.17 Електротехничар одржавања опреме производних машина и погона

3113.18 Електротехничар производње машина и опреме

3114.04 Техничар електронике

3114.09 Техничар мехатронике

3115.23 Техничар производње и одржавања уређаја хидраулике и пнеуматике

3139.04 Оператер на линијама за аутоматску производњу

3139.06 Техничар машинске роботике и флексибилне аутоматике

Стандард занимања4

-

1 Систем према коме се квалификације разврставају и шифрирају у НОКС- у, усклађен са Међународном стандардном класификацијом образовања ISCED 13-F.

2 Национални оквир квалификација Републике Србије (НОКС)

3 Европски оквир квалификација (енг. European Qualifications Framework)

4 До доношења стандарда занимања, повезаност стандарда квалификације Индустријски мехатроничар – специјалиста са тржиштем рада заснована је на подацима о занимањима који су утврђени на основу прописа из области рада и запошљавања (према: Закон о НОКС-у, члан 50.), као и на опису рада из иницијалног предлога стандарда квалификације у оквиру Иницијативе за развој и усвајање стандарда квалификације Индустријски мехатроничар – специјалиста.

ИСХОДИ УЧЕЊА

Општи опис квалификације

Индустријски мехатроничар – специјалиста управља, врши контролу и одржава индустријску мехатронску опрему. Индустријски мехатроничар – специјалиста је оспособљен да ради у различитим индустријским областима, нпр. аутомобилској индустрији, производњи машина и постројења, електроиндустрији, индустрији челика, дрвној индустрији, итд.

Обучен је да: самостално и одговорно планира, припрема и организује радни процес; користи техничку документацију и врши њену допуну; инсталира индустријску мехатронску опрему и системе, односно саставља механичке, електронске, пнеуматске и хидрауличне компоненте у мехатронски склоп или систем; испитује исправност рада појединачних компоненти и целокупних мехатронских система, одржава их и поправља; израђује заменске делове применом адитивне технике; програмира индустријски контролер (PLC – Programmable Logic Controller); демонтира, монтира и пушта у погон индустријске мехатронске системе.

Делотворно комуницира и сарађује са надређенима и сарадницима приликом обављања задатака и активно доприноси култури уважавања и сарадње.

Сврсисходно примењује техничке информације, информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и унапређује њихову примену кроз учење и усавршавање.

Eфикасно примењује мере за осигурање квалитета, мере заштите на раду и мере заштите животне средине.

Обезбеђује квалитет радних процеса уз примену мера заштите и безбедности здравља и очувања животне средине.

Продуктивно доприноси унапређивању процеса рада и решавању проблема у раду.

Ниво знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, Индустријском мехатроничару – специјалисти омогућава професионални развој и каријерно напредовање.

Компетенције

– Организација рада на одржавању индустријског мехатронског система и осигурање квалитета сопственог рада и рада других;

– Учешће у изради техничке документације;

– Превентивно и корективно одржавање индустријске мехатронске опреме;

– Монтажа и демонтажа механичких компоненти и склопова, машина и система;

– Повезивање и провера пнеуматских и хидрауличних система у склопу индустријског мехатронског система;

– Инсталирање и провера електричних склопова и компоненти;

– Модификација електричних управљачких система;

– Инсталирање хардверских и софтверских компоненти комуникације између уређаја;

– Пуштање у погон нове индустријске мехатронске опреме;

– Кључне компетенције5, превасходно: комуникација на српском (и матерњем) језику; математичке, техничке и технолошке компетенције; дигитална компетенција; осећај за предузетништво.

5 На основу члана 11. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20)

По стеченој квалификацији, лице ће бити у стању да:

Знања

– објасни кључне концепте индустријске мехатронике;

– објасни ток радних процеса и процене резултата рада у производњи и одржавању;

– опише кључне компоненте индустријских мехатронских система, њихов значај и одржавање;

– објасни начин повезивања и подешавања пнеуматских и хидрауличних елемената, система и уређаја за њихово снабдевање, као и провере, измене и отклањања неисправности;

– објасни начин инсталирања електричних склопова и елемената, узрочнике грешака и начин њиховог кориговања при инсталацији;

– опише елементе аутоматизације индустријских мехатронских система;

– опише поступке испитивања индустријске мехатронске опреме, превентивног одржавања опреме и потребне алате, уређаје и материјале;

– објасни начине мерења електричних величина, аналогних и дигиталних сигнала;

– опише поступак монтаже и демонтаже мехатронских склопова и система;

Знања

– објасни поступак испитивања, детекције и отклањања неисправности мехатронских склопова и система;

– опише поступак примене адитивне технике за израду заменских делова;

– опише поступак пуштања у погон мехатронског система након монтаже система или након отклањања неисправности;

– објасни процес обезбеђења квалитета и вођење евиденције;

– опише процесе заштите на раду, заштите здравља и животне средине.

Вештине

– припрема радно место и радни процес у складу са приоритетима и стратегијом производње или одржавања;

– планира, припрема и врши контролу и вредновање

сопственог рада и рада сарадника;

– користи техничку документацију и израђује њене делове и допуне (цртеже, шеме и др.);

– припрема машине за радни процес и проверава исправност алата и уређаја за мерење;

– спецификује основни и помоћни материјал, алат и уређаје за мерење у сврху требовања или набавке;

– повезује и подешава пнеуматске и хидрауличне елементе и уређаје на основу шеме управљања;

– саставља машинске и електро компоненте за формирање мехатронског склопа или система;

– инсталира електронске склопове и елементе;

– инсталира хардверске и софтверске компоненте комуникације индустријских мехатронских система;

– проверава стање елемената и склопова мехатронског система, као и целокупног система и спроводи поступке превентивног одржавања према плану;

– врши дијагностику и отклањање неисправности на мехатронским склоповима и систему;

– решава нестандардне проблеме на машинским и електро склоповима;

– врши модификације и надоградње електричних управљачких система;

– врши избор материјала и израђује заменски део адитивном техником (3D штампом);

– спроводи стандардизовану процедуру пуштања у погон нове мехатронске опреме;

– води евиденцију о потрошњи материјала, стању резервних делова, извршеним техничким контролама у предвиђеном софтверу;

– прати и евидентира параметре рада индустријског мехатронског система у циљу постизања и одржавања жељеног нивоа квалитета;

Вештине

– прати учесталост кварова и грешака индустријског мехатронског система коришћењем адекватних софтвера;

– врши анализу узрока грешака и недостатака квалитета радних процеса;

– проверава и ефикасно примењује све прописане мере заштите и безбедности здравља на раду, заштите животне средине пре и током радног процеса;

– ефикасно примењује информационе технологије за прикупљање података, у реализацији задатака, решавању проблема и вођењу евиденција;

– делотворно и вешто комуницира, користећи на одговарајући начин језик и стил комуникације специфичан за контекст и област рада;

– чита и разуме упутства и документацију на најмање једном страном језику;

– успешно унапређује своју праксу на основу сопственог искуства, сарадње са колегама и праћења новина у развоју и примени дигиталних технологија у индустрији (индустрија 4.0).

Способности и ставови

– одговорно, уредно и прецизно управља и одржава индустријску мехатронску опрему и склопове са великом самосталношћу у одлучивању;

– ефикасно планира и организује активности и врши вредновање сопственог рада и рада других;

– испољава позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у машинству и електротехници;

– благовремено и самостално доноси одлуке о интервенцијама на индустријском мехатронском систему у делокругу свог рада;

– испољава позитиван однос према функционалности и техничкој исправности алата и уређаја које користи при обављању посла;

– продуктивно сарађује са надређенима и сарадницима у вези са задацима који се обављају и доприноси култури уважавања и сарадње;

– преузима одговорност за одређивање сопственог начина и метода рада, као и за контролу, оперативни рад и резултате других;

– испољава предузимљивост за унапређивање процеса рада и решавање проблема у непредвидивим ситуацијама, посебно при одржавању индустријске мехатронске опреме и склопова;

– испољава професионализам при раду руководећи се професионално-етичким нормама и вредностима.

Начин провере остварености исхода учења

Након савладаног програма специјалистичког образовања лице полаже специјалистички испит.

Специјалистичким испитом проверавају се знања, вештине и стручне компетенције лица за обављање послова одговарајућег занимања, у складу са стандардом квалификације.

У неформалном образовању провера савладаности програма којим се стичу стручне компетенције, обавља се на испиту за проверу савладаности програма за стицање квалификације.

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Квалификације реализатора програма

Одговарајуће образовање:

– нивоа 5 НОКС-а,

– нивоа 6 НОКС-а (подниво 6.1, подниво 6.2) и

– нивоа 7 НОКС -а (подниво7.1),

у складу са чл. 140–142. Закона о основама система образовања и васпитања.

Организација надлежна за издавање јавне исправе

Средње стручне школе

Јавно признати организатори образовања одраслих (ЈПОА)