Zakon

На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификације Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Сарадник у дигиталним медијима”

"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 12 од 24. августа 2020.

1. Усваја се стандард квалификације „Сарадник у дигиталним медијима”, који је одштампан у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-01288/2020-18

У Београду, 19. августа 2020. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

Прилог 1

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Назив квалификације

САРАДНИК У ДИГИТАЛНИМ МЕДИЈИМА

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

КЛАСНОКС1/

ISCED-F2013

0211 Аудио-визуелне технике и медијска продукција

Ниво НОКС-а2

4

Ниво ЕОК-а3

4

Врста квалификације

Стручна

Обим квалификације

4 године

Предуслови за стицање квалификације

Ниво 1 НОКС-а – основно образовање и васпитање, основно образовање одраслих, основно балетско образовање и васпитање и основно музичко образовање и васпитање

Облици учења

– Формално

Врста јавне исправе

– Диплома;

– Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил.

РЕЛЕВАНТНОСТ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И НАСТАВАК ОБРАЗОВАЊА

Проходност у систему квалификација

Ниво 5 НОКС-а

Ниво 6 НОКС-а (подниво 6.1, подниво 6.2)

Ниво 7 НОКС-а (подниво 7.1)

Занимање

3432.06 Технички дизајнер графике

3514.02 Веб техничар

3521.13 Технички помоћник филмског и телевизијског монтажера

5244.01 Интернет продавац

Стандард занимања4

-

1 Систем према коме се квалификације разврставају и шифрирају у НОКС-у, усклађен са Међународном стандардном класификацијом образовања ISCED 13-F.

2 Национални оквир квалификација Републике Србије (НОКС)

3 Европски оквир квалификација (енг. European Qualifications Framework)

4 До доношења стандарда занимања, повезаност стандарда квалификације Сарадник у дигиталним медијима са тржиштем рада заснована је на подацима о занимањима који су утврђени на основу прописа из области рада и запошљавања (према: Закон о НОКС-у, члан 50.), као и на опису рада из иницијалног предлога стандарда квалификације у оквиру Иницијативе за развој и усвајање стандарда квалификације Сарадник у дигиталним медијима.

ИСХОДИ УЧЕЊА

Општи опис квалификације

Сарадник у дигиталним медијима пружа подршку у дигиталној комуникацији на различитим врстама дигиталних медија, спроводи маркетиншке активности посредством дигиталних медија и обликује дигиталне садржаје коришћењем апликативних софтвера за графичко и аудио-визуелно обликовање.

Обучен је за: прикупљање и припрему података за спровођење маркетиншких активности посредством дигиталних медија; коришћење апликативних софтвера за спровођење дигиталне комуникације и дигиталног маркетинга; прилагођавање и пласирање садржаја за одговарајући медиј; израду веб огласа за интернет претраживаче на свим платформама; примену специфичности дигиталне комуникације на различитим врстама дигиталних медија; обликовање визуелних садржаја за дигиталне медије, као и кратких видео и анимираних садржаја (монтажу слике, дијалога, музике и звучних ефеката) применом основних уређаја и апликативних софтвера за ту сврху.

Вешто комуницира у различитим контекстима и делотворно на енглеском језику; продуктивно примењује техничка, технолошка и знања из информационо-комуникационих технологија; ефикасно учи, усавршава се и развија своју каријеру; активно учествује у иницирању и реализацији пројеката који доприносе добробити заједнице и одрживом развоју; изграђује културне навике и аутономне естетске критеријуме и преференције; исказује сопствена опажања, осећања и идеје у вези са уметничким изразима у различитим медијима.

Активно доприноси неговању толеранције, људских права и културне традиције и баштине у оквиру организације и у различитим социјалним контекстима; одговоран је према сопственом здрављу и спреман да се укључи у активности усмерене ка очувању окружења у којем живи и ради.

Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, сараднику у дигиталним медијима омогућава запошљавање и наставак школовања.

Компетенције

– Припрема пројектног задатка за спровођење дигиталне комуникације и дигиталног маркетинга;

– Подршка у комуникацији посредством дигиталних медија;

– Спровођење маркетиншких активности посредством дигиталних медија;

– Обликовање визуелних и аудио-визуелних садржаја за дигиталне медије путем свих техника визуелне комуникације;

– Кључне компетенције5.

5 На основу Правилника о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу опште образовних предмета („Службени гласник РС”, број 117/13).

По стеченој квалификацији, лице ће бити у стању да:

Знања

– објасни врсте и специфичности дигиталне комуникације, дигиталног маркетинга и дигиталних медија;

– објасни основне принципе, регулативу и стандарде професионалног рада у дигиталним медијима, као и значај њихове примене;

– опише фазе пројекта и активности које се односе на израду садржаја за различите дигиталне медије;

– разликује алате, технике и поступке у процесима креирања, репродукције и дистрибуције дигиталних садржаја;

– опише елементе, процесе и правила за обликовање аудио-визуелних садржаја у односу на специфичности дигиталних медија;

– објасни принципе композиције и поступак мешања боја (CSS blending) у апликативном софтверу за обликовање и обраду слике;

– објасни појам и функцију стратегије дигиталног маркетинга, дигиталне огласне формате и медијско планирање;

– објасни функцију и значај анализе у дигиталном маркетингу.

Вештине

– идентификује потребе и захтеве корисника приликом израде решења за дигиталне садржаје;

– бира и користи одговарајући софтвер и аудио-визуелне технике у обликовању различитих дигиталних садржаја, укључујући дигиталне огласне поруке и маркетиншке кампање;

– учествује у обликовању различитих креативних и комерцијалних писаних садржаја, предлаже текстове, поруке и слогане;

– прилагођава и уређује постојеће дигиталне садржаје на различитим дигиталним медијима;

– обрађује и монтира звук и слику у одговарајућем апликативном софтверу;

– примењује одговарајуће софтверске додатке у обради звука и слике;

– прилагођава формат дигиталног садржаја поштујући стандарде квалитета и функционалности у односу на специфичан медиј;

– примењује принципе компоновања у обликовању визуелних садржаја;

– припрема визуелне садржаје за офсет и дигиталну штампу применом одговарајућих апликативних софтвера;

Вештине

– поставља аудио-визуелне садржаје, укључујући дигиталне огласне поруке и маркетиншке кампање посредством различитих дигиталних медија;

– спроводи анализе и израђује извештаје о реализованим активностима дигиталне комуникације и маркетинга;

– ефикасно примењује све прописане мере заштите здравља и животне средине;

– ефикасно примењује информационе технологије за прикупљање података, у реализацији задатака и вођењу евиденција;

– успешно управља процесом учења, унапређује своју каријеру и компетенције на основу сопственог искуства и сарадње са колегама;

– делотворно и вешто комуницира и активно доприноси неговању културе језичког изражавања;

– делотворно комуницира на једном страном језику у професионалном и ван професионалном контексту;

– креативно и продуктивно примењује техничка, технолошка, информатичка знања и математичке моделе;

– одговорно и продуктивно учествује у животу организације и друштвеном животу.

Способности и ставови

– самостално, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;

– ефикасно планира и организује време и активности поштујући рокове;

– увиђа значај спровођења прописа и важећих професионалних стандарда, норми и вредности и поштује их у свакодневном раду;

– прилагођава се на промене у радном процесу;

– уочава проблеме и учествује у њиховом решавању и у оквиру нестандардних послова;

– испољава иновативност и аналитичност у раду;

– испољава креативност у исказивању опажања, осећања и идеја у вези са уметничким изразима у различитим медијима и мотивисаност за континуирано развијање естетичких критеријума;

– ефикасно проналази, селектује релевантне информације из различитих извора и критички их сагледава;

– испољава позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла;

– испољава поштовање права других и уважавање културолошких разлика, руководећи се правима и одговорностима које има као припадник заједнице;

Способности и ставови

– промовише вредности сарадње у професионалном и животном окружењу и доприноси култури уважавања;

– показује спремност за иницијативу и ангажовање, као и предузимљивост;

– испољава одговоран однос према здрављу и заштити околине и спреман је да се на том пољу ангажује;

– иницира учење, активно и одговорно учествује у целоживотном учењу.

Начин провере остварености исхода учења

Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као и напредовање у развијању компетенција обавља се формативним и сумативним оцењивањем.

Оцењивање је описно и бројчано.

Бројчане оцене ученика су:

– одличан (5),

– врлодобар (4),

– добар (3),

– довољан (2) и

– недовољан (1).

Оцена недовољан (1) није прелазна оцена.

Оцењивање се остварује применом различитих метода и техника (пројектни, радни задаци и сл.)

Сумативно на полугодишту, крају школске године и на стручној матури.

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Квалификације реализатора програма

Одговарајуће образовање:

– нивоа 5 НОКС-а,

– нивоа 6 НОКС-а (подниво 6.1, подниво 6.2) и

– нивоа 7 НОКС-а (подниво 7.1),

у складу са чл. 140–142. Закона о основама система образовања и васпитања.

Организација надлежна за издавање јавне исправе

Средње стручне школе

.