Zakon

На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Армирач – бетонирац”

"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 19 од 29. децембра 2020.

1. Усваја се стандард квалификације „Армирач – бетонирац”, који је одштампан у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-02496/2020-18

У Београду, 15. децембра 2020. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.