Zakon

На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификације Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Механичар текстилних машина”

"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 5 од 17. јуна 2020.

1. Усваја се стандард квалификације „Механичар текстилних машина”, који је одштампан у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-00392/2020-18

У Београду, 26. маја 2020. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.