На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Техничар за oперативну форензику”

"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 2 од 24. марта 2021.

1. Усваја се стандард квалификације „Техничар за oперативну форензику”, који је одштампан у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-398/2021-18

У Београду, 10. марта 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.