На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Туристички техничар”

"Службени гласник - Просветни гласник", број 5 од 29. јуна 2021.

1. Усваја се стандард квалификације „Туристички техничар”, који је одштампан у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-00897/2021-18

У Београду, 21. јуна 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

.