Zakon

 

На основу Закона о коморама здравствених радника Србије („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 99/10) и члана 35. став 1. тачка 2. алинеја 3, 5. и члана 87. Статута Стоматолошке коморе Србије („Службени гласник РС”, број 85), Скупштина Стоматолошке коморе Србије на седници од 11. маја 2013. године, донела је

 

ОДЛУКУ

о издацима за службена путовања чланова Скупштине, органа, комисија и одбора Стоматолошке коморе Србије

"Службени гласник РС", број 93 од 6. новембра 2013.

 

1. Дневница за службено путовање у неопорезованом износу од 2086,00 динара (накнада за исхрану), односно у складу са правним и привредним прописима;

2. Накнада путних трошкова на основу приложеног рачуна – карте превозног средства;

3. Накнада трошкова ноћења са доручком за хотел од три звездице;

4. Председник и потпредседник Скупштине СКС, Управног одбора, Надзорног одбора, Суда части I и II степена, Етичког одбора, комисија и одбора која образује Скупштина СКС, као и директор и заменик директора, са пребивалиштем ван седишта коморе могу користити сопствено возило и имају право на накнаду у износу од 30% од цене бензина по пређеном километру.

5. Чланови Скупштине СКС, комисија и одбора са пребивалиштем ван седишта коморе, могу да користе једно возило за најмање три члана Скупштине СКС, комисија и одбора и имају право на укупну надокнаду у износу 30% цене бензина по пређеном километру за једно возило, а члан Скупштине када сам сопственим аутомобилом долази на седнице да надокнада трошкова превоза буде у цени аутобуске карте.

6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и примењује се на период од оснивања СКС до дана усвајања у складу са правним и привредним прописима.

 

Број 38/1

У Београду, 11. маја 2013. године

Председник Скупштине,

проф. др Никола Бурић, с.р.