Zakon

На основу Закона о националним саветима националних мањина, Статута Националног савита буњевачке националне мањине и Одлуке Националног савета буњевачке националне мањине о приступању утврђивања стандарда буњевачког језика брoj 12/2016 објављено у „Службеном гласнику РС”, број 86/16 на 13. сидници Националног савита буњевачке националне мањине, на 20. седници Националног савета буњевачке националне мањине одржаној 20. фебруара 2018. године, донета је

ОДЛУКА

"Службени гласник РС", број 18 од 9. марта 2018.

Утврђује се стандард буњевачког језика:

– утврђени стандард обавезно се примењује у уџбеницима и настави буњевачког језика/говора;

– утврђени стандард обавезно се примењује у медијима регистрованим ради остваривања јавног интереса информисања на буњевачком језику;

– Национални савет буњевачке националне мањине може подржати у суфинансирању само она издања на буњевачком језику која су у складу са утврђеним стандардом буњевачког језика;

– утврђени стандард обавезно се примењује у службеној комуникацији када је то потребно.

Одлука о утврђивању стандарда буњевачког језика објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Образложење

На основу одлуке Националног савета буњевачке националне мањине о приступању утврђивања стандарда буњевачког језика, утврђен је стручни тим којим је руководила др Сузана Кујунџић Остојић, са задатком да припреми Речник, приручник за граматику и правопис као основ за утврђени стандард буњевачког језика. Стручни тим је у потпуности утврдио основе за стандард буњевачког језика уз све потребне консултације и стручна мишљења.

Речник, правопис и приручник за граматику објавиће Национални савет у штампаном и електронском облику.

Број 1/2018

Национални савет буњевачке националне мањине

Председница,

др Сузана Кујунџић Остојић, с.р.