Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу чл. 105–110. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18) и члана 15. Статута Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица,

Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”, на седници одржаној 26. фебруара 2019. године, донео је

ОДЛУКУ

о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Фрушка гора”

"Службени гласник РС", бр. 14 од 6. марта 2019, 98 од 20. октобра 2021.

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина, начин обрачуна и плаћања накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Фрушка гора” (у даљем тексту: Национални парк).

Члан 2.

За коришћење Националног парка, привредна друштва и друга правна лица, предузетници и грађани (корисници) који користе погодности Националног парка, као заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатност на подручју Националног парка, или располажу непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, посећују заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користе заштићено подручје, плаћају накнаду Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора” (у даљем тексту: Јавно предузеће), као управљачу заштићеног подручја, и то за:

− oбављање делатности у заштићеном подручју (делатности из области туризма, угоститељства, трговине, занатства, услуга, индустрије, експлоатације минералних сировина, водопривреде, енергетике, саобраћаја, транспорта, грађевинарства, телекомуникација, снимања, коришћења флоре и фауне, постављање реклама и билборда и сл.;

− постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју;

− употреба возила на моторни погон на заштићеном подручју;

− одржавање туристичких, рекреативних, спортских и других манифестација и активности;

− коришћење имена и знака заштићеног подручја;

− посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима;

− за заузеће простора за објекте који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја, а која су у власништву правног лица, предузетника или физичког лица.

I . НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДНОСНО НА ДРУГИ НАЧИН КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Члан 3.

Накнада за коришћење заштићеног подручја за обављање одређених делатности, односно на други начин коришћење заштићеног подручја утврђује се и плаћа у складу са Законом, почев од 1. јануара 2019. године, за следеће делатности:

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ФРУШКА ГОРА”

Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја за обављање делатности, односно на други начин коришћење заштићеног подручја

Ред.
број

Предмет накнаде

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

1.

Обављање делатности туристичких агенција пружаоци наутичкотуристичких , ловнотуристичких и ваздухоплавних услуга

 

 

 

1.1.

Објекат односно део објекта агенција и пружаоца услуга (туристичке агенције пружаоци наутичкотуристичких, ловнотуристичких и ваздухоплавних услуга са седиштем, огранком или посебном просторијом за обављање делатности у заштићеном подручју)

по објекту седишта регион. једин.

година

10.000,00

2.

Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

2.1.

Хотели и други угоститељски објекти, научно-образовни и рекреативни
центри – репрезентативни објекти

година

450,00

2.2.

Кампови

година

22,00

2.3.

Хостели, пансиони и преноћишта

лежај

година

1.155,00

2.4.

Стални и стационарни објекти за пружање услуга исхране и пића (ресторан, кафана, бар, бифе, објекат брзе хране, печењаре и др.) укључујући и површину припадајуће терасе односно баште

година

1.005,00

3

Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и индустрије

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

3.1.

Постављање објеката за промет прехрамбених и других производа (текстил, козметичка, санитарна и хемијска средства за домаћинство и пољопривреду, лекови семена и др.) и пијачна продаја прехрамбених производа сувенира и друге робе

 

 

 

3.1.1.

Продајни објекти мешовите специјализоване робе

година

650,00

3.1.2.

Киосци за продају дувана, штампе и друге друге робе

по објекту

година

4.500,00

3.1.3.

Сувенирнице

година

250,00

3.1.4.

Банке, поште, мењачнице

година

300,00

3.1.5.

Покретне тезге за продају разних роба

дан

330,00

3.2.

Постављање објеката за промет грађевинског материјала, резане грађе, машина и опреме, аутомобила, вештачких ђубрива, откуп, складиштење, чување пољопривредних производа и др.

 

 

 

3.2.1.

Стоваришта, хладњаче, силоси, сушаре и магацини

година

250,00

3.2.2.

Продајни објекти грађевинског материјала, машина, опреме, аутомобила и др.

година

300,00

3.3.

Постављање објеката за обављање занатских и сервисних услужних послова (поправка и одржавање машина, моторних возила, поправка апарата, уређаја, скијашке и друге опреме и др.) аутомобила, вештачких ђубрива, откуп, складиштење, чување пољопривредних производа и др.

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

3.3.1.

Занатске и сервисне радионице

година

300,00

3.3.2.

Пумпе за течно гориво и гас

година

3.500,00

3.4.

Постављање објеката за обављање других услужних послова

 

 

 

3.4.1.

Радње за изнајмљивање спортске опреме, школе скијања, тениса, фудбала, јахања и др.

година

300,00

3.4.2.

Фризерски, козметички, фотографски и сл. салони

година

300,00

3.4.3.

Стални и покретни објекти за видео игре, забавни паркови, аутодроми, и сл.

година

300,00

3.4.4.

Кладионице и коцкарнице

објекат

година

75.000,00

3.5.

Постављање објеката за обављање занатско-индустријске и индустријске делатности резање и обрада дрвета, брикетирање, асфалтне базе и друга производња грађевинских материјала, млинова за жито, паковање и прерада амбалажног отпада, прерада пољопривредних производа, прехрамбена и друга индустријска производња)

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

3.5.1.

Занатска делатност

година

375,00

3.5.2.

Индустријска делатност

година

3.500,00

4.

Обављање делатности експлоатације минералних сировина

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

4.1.

Грађевински, технички и украсни камен

година

200,00

4.2.

Камен трахит

година

200,00

4.3.

Камен лапорац

година

100,00

4.4.

Песак, шљунак и други камен

година

120,00

4.5.

Јаловина, откривка и др.

година

100,00

4.6.

Нафтовод

m

година

105,00

5.

Коришћење вода и водопривреда

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

5.1.

Коришћење објеката – постројења за флаширање воде пореклом
са заштићеног подручја

по лит.
произведене воде

 

1,00

5.2.

Коришћење термалних и термоминералних вода

година

1,,00

5.3.

Шарански рибњак који користи воду са заштићеног подручја

ha

година

1.000,00

5.4.

Пастрмски рибњак који користи воду са заштићеног подручја

година

40,00

5.5.

Водопривредне акумулације

ha

година

3.600,00

5.6.

Пловне каналске мреже

m

година

150,00

5.7.

Каналска мрежа за наводњавање и одводњавање

m

година

60,00

6.

Коришћење објeката за постављање објеката за обављање енергетске делатности

Јединица
мере

Обрачунски

период

Висина

накнаде (РСД)

6.1.

Пренос и дистрибуција електричне енергије

 

 

 

6.1.1.

Подземни електроводови

m

година

85,00

6.1.2.

Надземни електроенергетски водови 220 kV ширина коридора 20 m

m² трасе кор.

година

40,00

6.1.3.

Надземни електроенергетски водови 110 kV ширина коридора 15 m

m² трасе кор.

година

45,00

6.1.4.

Надземни електроенергетски водови 35 kV ширина коридора 10 m

m² трасе кор.

година

40,00

6.1.5.

Надземни електроенергетски водови 20 или 10 kV ширина коридора 5 m

m² трасе кор.

година

40,00

6.1.6.

Трафостанице вишег улазног напона 35 и 110 kV

m² зауз. прост.

година

400,00

6.1.7.

МБТС 10 (20)0,4 kV и стубне трафостанице

по објекту

година

1.400,00

6.1.8.

Разводно постројење

година

240,00

6.2.

Цевоводни транспорт воде и гаса

 

 

 

6.2.1.

Примарна мрежа гасовода

m

година

100,00

6.2.2.

Транспорт воде из и кроз заштићено подручје

m

година

350,00

7.

Саобраћај, транспорт грађевинарство и телекомуникације

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

7.1.

7.1. Друмски саобраћај

 

 

 

7.1.1.

7.1.1. Ауто-пут

km

година

75.000,00

7.1.2.

7.1.2. Државни пут I и II реда

km

година

50.000,00

7.1.3.

7.1.3. Општински пут

km

година

40.000,00

7.1.4.

7.1.4. Некатегорисани пут

km

година

30.000,00

7.1.5.

7.2. Превоз грађе и осталог материјала

месец

27,00

7.2.

7.4. Железнички саобраћај

 

 

 

7.2.1.

Туристичка пруга

 

година

210,00

7.3.

Транспорт жичаром и покретном траком

 

 

 

7.3.1.

Жичаре за превоз људи ( трасу жичаре чини појас ширине: осмосед и шестосед – 30 m, четворосед – 20 m, а ски лифт – 10 m)

трасе по ha

година

27.000,00

7.3.2.

Покретне траке за транспорт материјала

ha

година

27.000,00

7.3.3.

Стуб жичаре

m² пов. испод стуба жичаре

година

500,00

7.3.4.

Станица жичаре и ски лифт

m² пов.испод станице жичаре

година

500,00

7.3.6.

Уређаји за вештачко оснеживање ски стаза

m² пов.испод стуба сн. топа

година

500,00

7.3.5.

Жичаре и покретне траке за превоз сировина и материјала

трасе по ha

година

54.000,00

7.4.

Коришћење заштићеног подручја за електронске комуникације

 

 

 

7.4.1.

Телефонски саобраћај

 

 

 

7.4.2.

Надземни телефонски водови

m

година

100,00

7.4.3.

Подземни телефонски водови

m

година

50,00

7.4.4.

Постављање електронске комуникационе опреме
(које су у статусу закупа или службености)

по m² зауз. пров. испод
базне станице

година

3.000,00

7.5.

Коришћење заштићеног подручја за радио и ТВ комуникације

 

 

 

7.5.1.

ТВ релеји, репетитори, предајници са објектима и опремом
(које су у статусу закупа или службености)

по m² зауз. прост

година

4.500,00

7.5.2.

Радио станице осим радиоаматера, СУП и војске
(које су у статусу закупа или службености)

по m² зауз. прост

година

600,00

7.5.3.

Мрежа за телекомуникацију (оптички водови)

m

година

75,00

7.6.

Водни саобраћај

 

 

 

7.6.1.

Чамци

по пловилу

година

3.000,00

7.6.2.

Понтони

по пловилу

година

10.500,00

7.6.3.

Сплавови

по пловилу

година

22.500,00

8.

Брисан је (види члан 1. Одлуке - 98/2021-95)

8.1.

Брисан је (види члан 1. Одлуке - 98/2021-95)

8.

Снимање

 

 

 

8.1.

Снимање филмова

 

 

 

8.1.1.

Играни филмови

дан

 

12.250,00

8.1.2.

Документарни филмови

дан

 

5.000,00

8.1.3.

Рекламни филмови

дан

 

20.000,00

8.1.4.

Снимање фотографија и звучних записа

дан

 

2.000,00

9.

Коришћење флоре и фауне и друге делатности

 

 

 

9.1.

Сакупљање гљива, лековитог и јестивог биља, других шумских
плодова и животиња ( пужева и др.)

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

9.1.1.

Сакупљање односно брање на заштићеном подручју од стране физичког лица

по особи

дан

120,00

9.1.2.

Сакупљање односно брање на заштићеном подручју од стране физичког лица

по особи

седмица

450,00

9.1.3.

Сакупљање односно брање на заштићеном подручју од стране физичког лица

по особи

година

1.800,00

9.1.4.

Откуп на заштићеном подручју од стране правних и физичких лица

kg

23,00

9.2.

Коришћење шума и ливада

 

 

 

9.2.1.

Коришћење и сеча шума

година

50,00

9.2.2.

Коришћење трске

по дану

година

240,00

9.2.3.

Кошење ливада

аr

година

200,00

9.3.

Лов дивљачи

 

 

 

9.3.1.

по ловцу

 

годишње

3.200,00

9.3.2.

по ловцу

 

дневно

225,00

10.

Коришћење земљишта изван јавног пута за изградњу уређених паркинга

годишње

30,00

11.

Постављање реклама

 

 

 

11.1.

Рекламе, панои и информативне ознаке

година

15.750,00

11.2.

Билборди

година

35.000,00

*Службени гласник РС, број 98/2021

Члан 4.

Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју

Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју

Ред. брoj

Предмет накнаде

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

1.

Викендице, виле и други породични објекти за одмор

година

120,00

2.

Куће за одмор на води, на обалама река и језера, пловеће инсталације без сопственог погона

m² подне пов. објекта

година

1.000,00

3.

Резиденцијални објекти

година

250,00

4.

Кампери, камп приколице

објекат

година

3.800,00

5.

Шатори

m² површине
шатора

дан

30,00

6.

Брисан је (види члан 1. Одлуке - 98/2021-95)

*Службени гласник РС, број 98/2021

Члан 5.

Коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју

Коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

1.

I категорија – моторна возила до 1.3 m висине (код предње осовине возила) – мотоцикли и путничка возила

по моторном возилу

дневно до 1 h (пролаз кроз НП)

100,00

2.

II категорија – моторна возила са приколицом до 1.3 m висине и комби

по моторном возилу

дневно до 1 h (пролаз кроз НП)

150,00

3.

III категорија – моторна возила висине веће од 1.3 m (аутобуси и камиони)

по моторном возилу

дневно до 1 h (пролаз кроз НП)

200,00

4.

IV категорија – моторна возила већа до 1.3 m висине (код предње осовине вучног возила) са више од 3 осовине – сва возила са више од 3 осовине

по моторном возилу

дневно до 1 h (пролаз кроз НП)

300,00

5.

I категорија – моторна возила до 1.3 m висине (код предње осовине возила) – мотоцикли и путничка возила

по моторном возилу

дневно

300,00

6.

II категорија – моторна возила са приколицом до 1.3 m висине и комби

по моторном возилу

дневно

500,00

7.

III категорија – моторна возила висине веће од 1.3 m (аутобуси и камиони)

по моторном возилу

дневно

700,00

8.

IV категорија – моторна возила већа до 1.3 m висине (код предње осовине вучног возила) са више од 3 осовине – сва возила са више од 3 осовине

по моторном возилу

дневно

1.700,00

9.

I категорија – моторна возила до 1.3 m висине (код предње осовине возила) – мотоцикли и путничка возила

по моторном возилу

годишње

1.200,00

10.

II категорија – моторна возила са приколицом до 1.3 m висине и комби

по моторном возилу

годишње

2.400,00

11.

III категорија – моторна возила висине веће од 1.3 m (аутобуси и камиони)

по моторном возилу

годишње

4.800,00

12.

IV категорија – моторна возила већа до 1.3 m висине (код предње осовине вучног возила) са више од 3 осовине – сва возила са више од 3 осовине

по моторном возилу

годишње

12.000,00

Члан 6.

Коришћење заштићеног подручја за спортско-рекреативне активности, одржавање манифестација

1.

Коришћење земљишта за спорт

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

1.1.

Спортски терени, игралишта, базени, плаже и други спортски терени

година

35,00

1.2.

Сплавови, платформе

година

2.100,00

1.3.

Ски стазе

година

3,00

2.

Коришћење земљишта заштићеног подручја за спортске, туристичке и културне манифестације

 

 

 

2.1.

За спортске и туристичке културне манифестације (сакупљање биља и плодова, косидба, лов и риболов, регате и друга такмичења на води, културни догађај, пикник)

догађај

на дан

25.000,00

2.2.

За ауто мото приредбе (рели, квадови, вожња теренским возилима и др.)

 

на дан

45.000,00

2.3.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића ван угоститељских објеката, на вашарима и другим јавним манифестацијама

на дан

330,00

2.4.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића у привременим и покретним угоститељским објектима укључујући и површину припадајуће терасе односно баште

на дан

1.005,00

Члан 7.

Коришћење имена и знака Националног парка

Коришћење имена и знака Националног парка

 

 

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

1.

Коришћење имена и знака заштићеног подручја у пословном имену правног лица и предузетника, на меморандуму и другом документу, на ознаци производа и на рекламном материјалу

 

година

по уговору

2.

У случају несагласности воља накнада се одређује

1%

година

укупан приход остварен
преко коришћ. имена и знака

Члан 8.

Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима

Предмет накнаде

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (РСД)

1.

Посета заштићеном подручју и његовим деловима и објектима

 

 

 

1.1.

регистровани посетилац

Пунолетни
посетилац

дан

100,00

1.2.

регистровани посетилац

деца од 8 до 18
година

дан

50,00

1.3.

регистровани посетилац

посетилац

година

600,00

1.2.

Брисанa је (види члан 3. Одлуке - 98/2021-95)

2.

Посета заштићеном подручју и његовим деловима (посебно шумски предели, клисуре и кањони,
простори са водопадима, видиковци, пећине и друге зоне)

 

 

 

2.1.

за групу до 10 посетилаца, по посетиоцу

дан

 

250,00

2.2.

за групу преко 10 посетилаца, по посетиоцу

дан

 

150,00

*Службени гласник РС, број 98/2021

Члан 9.

Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја

Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

1.

Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја

година

225,00

Члан 10.

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА НЕШУМСКЕ НАМЕНЕ

KОД КОРИСНИКА ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА”

Ред.
број

ПРЕДМЕТ НАКНАДЕ

 

1.

Висина накнаде за коришћење шумског земљишта у државној својини за геолошка истраживања , експлоатацију минералних сировина и минералне и полуминералне и изворске воде

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

1.1.

Коришћење земљишта за одлагање и сепарацију шљунка, песка и ризле

година

72,00

1.2.

Коришћење земљишта за експлоатацију минералних сировина

година

72,00

1.3.

Коришћење земљишта за геолошка и истраживањаиз научних и других области

година

72,00

1.4.

Коришћење земљишта за објекте и инфраструктуру за експлоатацију минералних сировина и минералне и полуминералне и изворске воде

година

36,00

2.

Висина накнаде за коришћење шумског земљишта у државној својини за постављање подземних и надземних објеката и водова комуналне и енергетске инфраструктуре као и инфраструктуре за електронске комуникације

 

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

2.1.

Коришћење земљишта за објекте комуналне и енергетске инфраструктуре као и инфраструктуре за електронске комуникације, осим за водове из тачке 2.

година

36,00

2.2.

Коришћење земљишта за постављање водова комуналне и енергетске инфраструктуре као и инфраструктуре за електронске комуникације

година

18,00

3.

Висина накнаде за коришћење шумског земљишта у државној својини за постављање објеката за обављање делатности, односно на други начин коришћење шумског земљишта у сврху обављања делатности

 

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

3.1.

Коришћење земљишта за постављање покретних објеката за културне, спортске, забавне и сличне догађаје који се по завршетку догађаја уклањају

дан

12,00

3.2

Коришћење земљишта за камповање под шатором

дан

12,00

3.3.

Коришћење земљишта за снимање играних, рекламних и документарних филмова

дан

12,00

3.4.

Коришћење земљишта за постављање објеката за обављање недобитних делатности

година

18,00

3.5.

Коришћење земљишта за постављање привремених објеката за периодични боравак лица

година

18,00

3.7.

Коришћење земљишта за спортско рекреативне активности укључујући и пеинтбол

година

12,00

3.8.

Коришћење земљишта за шатре за трговину и забаву, као и постављање објеката за обављање делатности туристичких услуга, укључујући земљиште за редовну употребу тих објеката

година

18,00

3.9.

Коришћење земљишта за паркинг простор

година

36,00

3.10.

Коришћење земљишта за заливање ратарских култура, воћарских и виноградарских засада и плантажа

m

месец

6,00

3.1

Коришћење земљишта за постављање привремених објеката за сточарску и пољопривредну производњу

година

18,00

3.12.

Коришћење земљишта за полетно слетну стазу за пољопривредне авионе

година

30,00

3.13.

Коришћење земљишта за сенокос

година

2,00

3.14.

Коришћење земљишта за постављање објеката у сврху обављања осталих непоменутих делатности

година

36,00

4.

Висина накнаде за коришћење шумског земљишта у државној својини за објекте и земљиште које физичко лице користи за сопствене потребе (викенд куће и земљиште за редовну употребу истих)

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

4.1.

Коришћење земљишта за изградњу викенд кућице (стални објекат)

година

36,00

4.2.

Коришћење земљишта за редовну употребу викендица

година

18,00

5.

Висина накнаде за коришћење шумских путева у нешумске намене

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде (РСД)

5.1

Коришћење земљишта за привез чамца, понтона и сплавова

број привеза

 

350,00

6.

Коришћење шумских путева у нешумске намене

Јединица
мере

6.1.

Коришћење шумских камионских путева за транспорт дрвних сортимената

55,00

6.2.

Коришћење шумских камионских путева за транспорт расутих материјала и осталих терета

55,00

6.3.

Коришћење шумских саобраћајница и шумског земљишта за одржавање трка и сличних манифестација за возила са моторним погоном

возило

дан

6.000,00  

6.4.

Коришћење шумских саобраћајница и шумског земљишта за одржавање трка и сличних манифестација за возила без моторног погона

возило

дан

500,00

Члан 11.

Накнаде утврђује Јавно предузеће – решењем за календарску годину, односно сразмерно периоду коришћења када је период коришћења краћи од календарске године, а на основу достављених и утврђених података.

Накнаде се плаћају тромесечно (квартално) у року од 15 дана по истеку тромесечја, а уколико је период коришћења краћи од календарске године, плаћају се месечно, у року од 15 дана по истеку месеца.

Решење о утврђивању накнаде садржи нарочито:

1) назив, односно име и презиме обвезника накнаде;

2) врсту накнаде;

3) основицу накнаде;

4) податке од значаја за утврђивање накнаде;

5) износ накнаде, начин и рок плаћања;

6) рачун на који се врши уплата накнаде;

7) поуку о правном леку.

Члан 12.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја које се плаћају дневно, обвезник накнаде плаћа овлашћеном лицу управљача заштићеног подручја, приликом уласка у заштићено подручје, на основу издатог одговарајућег рачуна, односно улазнице на улазним местима, односно информативним пунктовима, информативним центрима или на други начин.

*Службени гласник РС, број 98/2021

Члан 13.

Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора” на рачун број 160-365191-21. Средства остварена од накнада по овој одлуци, се користе за заштиту и унапређење Националног парка „Фрушка гора”.

Члан 14.

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Фрушка гора бр. 100/2010 од 28. децембра 2010. године.

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Даном објаве у „Службеном гласнику Републике Србије”, Одлука се објављује и на званичној интернет страници ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица.

Број 309/1

У Сремској Каменици, 26. фебруара 2019. године

ЈП „Национални парк Фрушка гора”

В.д. председника Надзорног одбора,

Немања Старовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о изменама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора": "Службени гласник РС", број 98/2021-95

Члан 5.

У осталом делу, Одлука за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора” број 309/1 од 26. фебруара 2019. године, остаје непромењена.

Члан 6.

Пречишћен текст Одлуке за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора” доставити председнику Надзорног одбора, на потпис.

Члан 7.

Пречишћен текст Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора” објавити на званичној интернет страници предузећа.