Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 21. став 3. и члана 25. став 1. тачка 11) Закона о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14) и члана 15. став 1. тачка 11) Статута Антидопинг агенције („Службени гласник РС”, број 139/14),

Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије, на седници 11. марта 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању висине такси у 2020. години

„Службени гласник РС“, број 17 од 14. марта 2019.

Утврђују се следећи износи висине такси за јавне услуге које пружа Антидопинг агенција Републике Србије, у 2020. години:

– допинг контрола спортисте – 45.000 динара;

– допинг контрола коња у галопу и касу – 50.000 динара;

– допинг контрола коња у олимпијским и ФЕИ дисциплинама коњичког спорта – 55.000 динара:

– анализе суплемената на контаминираност допинг средствима у акредитованим лабораторијама Светске антидопинг агенције – 70.000 динара;

– издавање маркице за тестирани суплемент – 5 динара по маркици до 1.000 маркица, односно 4 динара по маркици до 5.000 маркица, 3 динара до 10.000 маркица и 2 динара преко 10.000 маркица;

– вођење поступка утврђивања одговорности за повреду антидопинг правила – 5.000 динара.

Висина такси је формирана на основу овлашћења Антидопинг агенције Републике Србије из Закона о спречавању допинга у спорту, а у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге. На већим такмичењима и при већем броју контрола на једном такмичењу могуће је одобравање рабата, у складу са околностима и значајем такмичења. Одлука се објављује „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 3-0311-5

У Београду, 11. марта 2019. године

Председник Управног одбора,

др Валентина Милеуснић, с.р.