Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 107. став 2. Закона о накнадамa за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18) и чланa 35. Статута Јавног предузећа Ресавска пећина, Деспотовац бр. 01-683/2014. године од 29. августа 2014. године,

Надзорни одбор доноси

ОДЛУКУ

о накнадама за коришћење заштићених подручја СП „Ресавска пећина” и СП „Лисине” и цени услуга управљача

"Службени гласник РС", бр. 20 од 22. марта 2019, 68 од 22. јуна 2022.

Члан 1.

Овом одлуком одређује се и утврђује висина и начин обрачуна и плаћања накнада за коришћење заштићених подручја Споменик природе „Ресавска пећина” и Споменик природе „Лисине” (у даљем тексту: споменик природе).

Члан 2.

За коришћење споменика природе, привредна друштва и друга правна лица, предузетници и грађани (корисници) који користе погодности споменика природе, као заштићеног подручја и њихове вредности, који обављају делатност на подручју споменика природе и на други начин користе заштићена подручја, плаћају накнаду Јавном предузећу „Ресавска пећина” (у даљем тексту: Јавно предузеће) као управљачу.

Накнада за коришћење заштићеног подручја плаћа се за:

1) обављање делатности у заштићеном подручју (делатности ресторана и покретних угоститељских објеката делатност трговине, енергетике, саобраћаја и др.);

2) одржавање туристичких, рекреативних, спортских и других манифестација и активности;

3) коришћење имена и знака заштићеног подручја;

4) посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.

Заштићено подручје је подручје које је као такво дефинисано законом којим се уређује заштита природе.

Обављање делатности из става 1. тачка 1) овог члана мора бити допуштено у складу са прописима којим се уређује заштита природе.

Члан 3.

Обвезник накнаде за коришћење заштићеног подручја је корисник заштићеног подручја, односно лице којe обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користи заштићено подручје.

Члан 4.

Накнада се утврђује и плаћа у висини одређеној у следећим табелама:

Табела 1. Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја за обављање делатности, односно на други начин коришћење заштићеног подручја:

Ред.
бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина
у РСД

1.

Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића

1.1

Хотели, мотели, апартмани, туристичка насеља

лежај

800,00

1.2.

Одмаралишта, планинарски домови, објекти за смештај, објекти домаће радиности

лежај

500,00

1.3.

Кампови (годишња накнада)

m2

22,00

1.4.

Стални и стационарни објекти за пружање услуга исхране и пића (ресторан, кафана, бар, бифе, објекат брзе хране, печењара и др.) укључујући и површину припадајуће терасе, односно баште (годишња накнада)

по m2
површина

700.00

1.5.

Одмаралишта, планинарски домови, ловнотуристички објекти за смештај, објекти домаће радиности (годишња накнада)

лежај

500,00

2.

Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и индустрије

2.1

Покретне тезге за продају разних роба

дан/m2

330,00

2.2.

Продајни објекти мешовите специјализоване робе (годишња накнада)

m2

650,00

3.

Коришћење објеката за постављање објеката за обављање енергетске делатности енергетика)

3.1

Пренос и дистрибуција електричне енергије

3.1.1

Надземни електроенергетски вод 400 kV, ширина коридора 25 m (годишња накнада)

m2

40,00

3.1.2

Надземни електроенергетски вод 220 kV, ширина коридора 20 m (годишња накнада)

m2

40,00

3.1.3

Надземни електроенергетски вод 110 kV, ширина коридора 15 m (годишња накнада)

m2

45,00

3.1.4

Надземни електроенергетски вод 35 kV, ширина коридора 10 m (годишња накнада)

m2

40,00

3.1.5

Надземни електроенергетски вод 20 или 10 kV, ширина коридора 5 m (годишња накнада)

m2

40,00

3.1.6

Подземни електроенергетски водови – каблови (годишња накнада)

m

85,00

3.1.7

Трафостаница вишег (улазног) напона 35 и 110 kV

m2

400,00

4.

Снимање

4.1

Играни филмови

дан

12.250,00

4.1

Документарни филмови

дан

5.000,00

4.2

Рекламни филмови

дан

20.000,00

4.3

Фотографисање

дан

2.000,00

4.4

Снимање звучних записа

дан

2.000,00

5.

Коришћење земљишта изван јавног пута за изградњу уређених паркинга (годишња накнада)

m2

30,00

6.

Постављање реклама

6.1

Постављање рекламних и информативних ознака на заштићеном подручју, осим ознака саобраћајне и туристичке сигнализације

m2

10.000,00

6.2

Постављање билборда

m2

35.000,00

Табела 2. Коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју:

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина
у РСД

1.

I категорија моторних возила до 1,3 m висине (код предње осовине возила) – мотоцикли

дан

50,00

1.1

I категорија моторних возила до 1,3 m висине (код предње осовине возила) – путничка возила

дан

100,00

2.

II категорија моторних возила са приколицом висине до 1,3 m и комби возила

дан

300,00

3.

III категорија моторних возила висине веће од 1,3 m
(аутобуси и камиони)

дан

500,00

4.

IV категорија моторних возила висине веће од 1,3 m
(код предње осовине вучног возила) са више од 3 осовине – сва возила са више од 3 осовине

дан

1.000,00

Табела 3. Коришћење заштићеног подручја за спортско-рекреативне активности, одржавање манифестација:

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина
у РСД

1.

Коришћење земљишта за спорт

1.1.

Игралишта, терени за обуку и сл.

по m2 површине/годишње

35,00

2.

Коришћење земљишта заштићеног подручја за спортске, туристичке и културне манифестације

2.1.

За спортске, туристичке и културне манифестације, културни догађај, празник) дневна накнада

дан

25.000,00

2.2.

За ауто-мото приредбе (рели, квадови, вожња теренским возилима и др.)

дан

45.000,00

Табела 4. Коришћење имена и знака заштићеног подручја:

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина
у РСД

1.

Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго

По
уговору

2.

Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго, ако не постоји сагласност

годишњи приход остварен коришћењем имена и знака заштићеног подручја

1%

Табела 5. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима:

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина
у РСД

1.

Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима

1.1.

за пунолетног посетиоца СП. „Лисине”

дан

100,00

1.2.

за децу од 8 до 18 година СП. „Лисине”

дан

50,00

2.

Посета заштићеном подручју и његовим деловима (посебно шумски предели, клисуре и кањони, простори са водопадима, видиковци, пећине и друге зоне)

2.1.

за пунолетног посетиоца

дан

200,00

2.2.

за децу од 8 до 18 година

дан

150.00

Брисана је ранија напомена (види члан 1. Одлуке - 68/2022-95)

Члан 4а

У члану 4. табела 1. после тачке 2.1. додаје се услуга које пружа управљач заштићеног подручја (изнајмљивање тезги за продају разних роба) у износу од 170,00 динара дан/m2.

Висина накнаде из члана 4. табела 5. тач. 2.1. и 2.2. увећава се за вредност услуга које пружа управљач заштићеног подручја (услуга водича и осигурање посетилаца које је обавезно за свако лице) у износу од 300,00 динара, тако да цена за пунолетног посетиоца износи 500,00 динара, а за децу од 8 до 18 година 450,00 динара. Деца предшколског узраста су ослобођена накнада за коришћење заштићеног подручја, а вредност од 50,00 динара односи се на услугу осигурања и водича.

*Службени гласник РС, број 68/2022

 

Члан 5.

Утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја врши управљач заштићеног подручја ЈП „Ресавска пећина” решењем за календарску годину, односно сразмерно периоду коришћења, када је период коришћења краћи од календарске године.

Утврђена обавеза из става 1.овог члана за календарску годину, плаћа се тромесечно, у року од 15 дана по истеку тромесечја.

Утврђена обавеза из става 1. овог члана за период коришћења краћи од календарске године, плаћа се месечно, у року од 15 дана по истеку месеца.

Изузетно од ст. 1. до 3. овог члана, накнаде за коришћење заштићеног подручја које се плаћају дневно, обвезник накнаде плаћа овлашћеном лицу управљача заштићеног подручја, приликом уласка у заштићено подручје, на основу издатог одговарајућег рачуна, односно улазнице на улазним местима, односно информативним пунктовима, информативним центрима или на други начин.

Обвезнику који отпочиње обављање делатности у заштићеном подручју утврђује се аконтациона обавеза, у року од 15 дана од дана почетка обављања делатности, а плаћање се врши у року из става 2. овог члана.

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су надлежности послови заштите животне средине.

Члан 6.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја ослобађају се:

1) физичка лица која живе у заштићеном подручју, која су запослена на простору заштићеног подручја, која обављају послове или врше службене радње у заштићеном подручју;

2) физичка лица са инвалидитетом и посебним потребама;

3) пензионери са најнижим износом пензије у смислу закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање уз подношење доказа – последњег примљеног чека од пензије;

4) корисници чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја;

5) корисници код којих су, услед елементарне непогоде или других разлога, наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања за време трајања тих околности;

6) корисници ствари у јавној својини који обављају активности од општег интереса који за обављање тих активности користе непокретности посебне намене које су у посебном режиму у складу са законом.

7) Деца предшколског узраста;

Кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја утврђује управљач заштићеног подручја на основу критеријума које прописује министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине.

Члан 7.

Приходи остварени од накнаде за коришћење заштићеног подручја припадају управљачу и уплаћују се на рачун управљача тог подручја.

Члан 8.

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука бр. 01-888/2017 од 1. августа 2017. године. Одлука 01-90/2018 од 25. јануара 2018. године.

Члан 9.

На основу члана 35. Статута Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина”, Надзорни одбор утврђује цене услуга, на заштићеном подручју, у следећим износима:

РЕД.
БР.

НАЗИВ УСЛУГЕ

ИЗНОС

1.

УСЛУГЕ ВОДИЧА И ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ОСИГУРАЊА

1.1.

УСЛУГЕ ВОДИЧА ЗА ОДРАСЛЕ И ОСИГУРАЊЕ

150,00 дин.

1.2.

УСЛУГЕ ВОДИЧА ЗА ДЕЦУ И ОСИГУРАЊЕ

150,00 дин.

1.3

УСЛУГЕ ВОДИЧА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И ОСИГУРАЊЕ

50,00 дин.

1.4

УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ЈАКНИ

100,00 дин.

1.5

УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ПРОСТОРА ЗА ВЕНЧАЊЕ НА ЗАШ. ПОДРУЧЈУ

15.000,00 дин.

Члан 10.

Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” по усвајању од стране Надзорног одбора и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Број 01-260/2019

У Деспотовцу, 15. марта 2019. године

Председник Надзорног одбора,

Сава Несторовић, с.р.