Zakon

На основу члана 107. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18), члана 68. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члана 29. Статута Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта и члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),

Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта, на седници одржаној 22. марта 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара

„Службени гласник РС“, број 28 од 17. априла 2019.

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина, начин обрачуна и плаћања накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка Тара, које је поверено на управљање Јавном предузећу „Национални парк Тара”, Бајина Башта (у даљем тексту: управљач).

Члан 2.

Обвезник плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја је корисник заштићеног подручја, односно правно лице, предузетник или физичко лице, које обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користи заштићено подручје (у даљем тексту: обвезник накнаде).

Члан 3.

Управљач покреће и води по службеној дужности поступак утврђивања својства обвезника накнаде, висине, начина обрачуна и плаћања накнаде за заштићено подручје.

Управљач је дужан да пре покретања поступка прибави информације и предузима радње како би утврдио да ли су испуњени услови за покретање поступка, те уколико јесу, доноси закључак као акт о покретању поступка, који се доставља странци чије се својство обвезника накнаде утврђује.

Члан 4.

Обвезници накнаде из члана 2. ове одлуке, дужни су да накнаду плаћају Јавном предузећу „Национални парк Тара”, Бајина Башта, као управљачу заштићеног подручја Националног парка Тара.

Накнада за коришћење заштићеног подручја за обављање одређених делатности, односно на други начин коришћење заштићеног подручја утврђује се и плаћа у складу са законом, почев од 1. јануара 2019. године.

Члан 5.

Накнада из члана 4. ове одлуке утврђује се и плаћа у износу из следећих табела:

Табела 1. Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја за обављање делатности, односно на други начин коришћење заштићеног подручја

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина у РСД

износ накнаде

1.

Обављање делатности туристичких агенција, пружаоци наутичкотуристичких, ловнотуристичких и ваздухопловних услуга

1.1.

Објекат, односно део објекта агенција и пружаоца услуга (Туристичке агенције, пружаоци наутичкотуристичких, ваздухопловних и ловнотуристичких услуга са седиштем, огранком или посебним простором за обављање делатности на заштићеном подручју) (годишња накнада)

објекат по седишту

или др. регистрованој јединици

10.000

1.2

Марине и сидришта (годишња накнада)

објекат

10.000

1.3

Излетничко пловни објекти за панорамско разгледање, катамарани, глисери и други пловни објекти преко 9 m за сопствене потребе (годишња накнада)

пловни објекат

30.000

1.4

Катамарани и глисери и други пловни објекти до 9 m за сопствене потребе (годишња накнада)

пловни објекат

25.000

2.

Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића

2.1.

Хотели, мотели, туристичка насеља (годишња накнада)

лежај

1.200

2.2.

Хостели, пансиони и преноћишта (годишња накнада)

лежај

800

2.3.

Одмаралишта, планинарски домови, ловнотуристички објекти за смештај, објекти домаће радиности (годишња накнада)

лежај

500

2.4.

Kампови (годишња накнада)

20

2.5.

Стални и стационарни објекти за пружање услуга исхране и пића (ресторан, кафана, бар, бифе, објекат брзе хране, печењара и др.) укључујући и површину припадајуће терасе, односно баште (годишња накнада)

850

3.

Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и индустрије

3.1.

Постављање објеката за промет прехрамбених и других производа (текстил, козметичка, санитарна и хемијска средства за домаћинство и пољопривреду, лекови, семена и др.) и пијачна продаја прехрамбених производа сувенира и друге робе

3.1.1.

Продајни објекти мешовите специјализоване робе (годишња накнада)

650

3.1.2.

Киосци за продају штампе, дувана и сл. робе (годишња накнада)

објекат

4.500

3.1.3.

Сувенирнице (годишња накнада)

Површина продајног простора у m²

250

3.1.4.

Банке, поште и мењачнице (годишња накнада)

300

3.1.5.

Покретне тезге за продају разних роба (дневна накнада)

300

3.2.

Постављање објеката за обављање занатских и сервисних услужних послова (поправка и одржавање машина, моторних возила, поправка апарата, уређаја, скијашке и друге опреме и др.)

3.2.1.

Занатске и сервисне радње (годишња накнада)

m² површине објекта

250

3.2.2.

Пумпе за течна горива и гас (годишња накнада)

3.000

3.3.

Постављање објеката за обављање осталих услужних послова

3.3.1.

Радње за изнајмљивање спортске опреме, школе скијања, тениса, фудбала, јахања и др. (годишња накнада)

300

3.3.2.

Стални и покретни објекти за забаву (видео игре, забавни паркови, аутодроми и сл.) (годишња накнада)

m² површине објекта

300

3.4.

Постављање објеката за обављање занатско – индустријске и индустријске делатности (резање и обрада дрвета, брикетирање, асфалтне базе и друга производња грађевинских материјала, млинови за жито, паковање и прерада амбалажног отпада, прерада пољопривредних производа, прехрамбена и друга индустријска производња)

3.4.1.

Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе (бансека) (годишња накнада)

по бансеку

50.000

3.4.2.

Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе (брента) (годишња накнада)

по бренту – гатер

100.000

4.

Коришћење вода и водопривреда

4.1.

Коришћење објеката / постројења за флаширање воде пореклом са заштићеног подручја

l произведене воде

1

4.2.

Пастрмски рибњак који користи воду са заштићеног подручја (годишња накнада)

површина рибњака у m²

40

4.3.

Шарански рибњак који користи воду са заштићеног подручја (годишња накнада)

површина рибњака у ha

1.000

4.4.

Водопривредне акумулације (годишња накнада)

ha

3.600

5.

Коришћење објеката за постављање објеката за обављање енергетске делатности (енергетика)

5.1.

Производња електричне енергије у хидроелектранама

5.1.1.

Водоакумулација хидроелектрана на заштићеном подручју (годишња накнада)

ha

3.600

5.1.2.

Производња електричне енергије у осталим електранама (соларним електранама, електранама на биогас и биомасу, геотермалне, геосоларне, на отпад) – (годишња накнада)

објекат

150.000

5.2.

Пренос и дистрибуција електричне енергије

5.2.1.

Надземни електроенергетски вод 400 kV, ширина коридора 25 m (годишња накнада)

40

5.2.2.

Надземни електроенергетски вод 220 kV, ширина коридора 20 m (годишња накнада)

40

5.2.3

Надземни електроенергетски вод 110 kV, ширина коридора 15 m (годишња накнада)

45

5.2.4.

Надземни електроенергетски вод 35 kV, ширина коридора 10 m (годишња накнада)

40

5.2.5.

Надземни електроенергетски вод 20 или 10 kV, ширина коридора 5 m (годишња накнада)

40

5.2.6.

Подземни електроенергетски водови – каблови (годишња накнада)

m

85

5.2.7.

Трафостаница вишег (улазног) напона 35 и 110 kV

400

5.2.8.

MBTS 10 (20)/0,4 kV и стубна трафостаница (годишња накнада)

објекат

1.400

5.2.9.

Разводно постројење (годишња накнада)

240

5.3.

Цевоводни транспорт воде и гаса

5.3.1.

Tранспорт воде из и кроз заштићено подручје (годишња накнада)

m

350

6.

Саобраћај, транспорт, грађевинарство и телекомуникације

6.1.

Транспорт жичаром и покретном траком

6.1.1.

Жичара за превоз људи (траса жичаре чини појас ширине: осмосед и шестосед – 30 m, четворосед – 20 m, а ски лифт – 10 m (годишња накнада)

ha

27.000

6.2.

Коришћење заштићеног подручја за електронске комуникације

6.2.1.

Постављање примарне телефонске мреже надземни вод (годишња накнада)

m

100

6.2.2.

Постављање примарне телефонске мреже подземни вод (годишња накнада)

m

50

6.2.3.

Постављање електронске комуникационе опреме (које су у статусу закупа или службености) (годишња накнада)

m² површине испод базне станице

3.000

6.3.

Коришћење заштићеног подручја за радио и телевизијске комуникације

6.3.1.

Телевизијски релеји, репетитори, предајници са објектима и опремом (који су у статусу закупа или службености) (годишња накнада)

4.500

6.3.2.

Радио комуникације (корисници радио релеја и одашиљача) осим радиоаматера, СУП и војске (који су у статусу закупа или службености) (годишња накнада)

600

6.3.3.

Мрежа за телекомуникацију (оптички водови) (годишња накнада)

m

75

6.4.

Водени саобраћај

6.4.1.

Чамци (годишња накнада)

пловило

3.000

6.4.2.

Понтони (годишња накнада)

пловило

10.500

6.4.3.

Сплавови (годишња накнада)

пловило

22.500

7.

Снимање

7.1.

Играни филмови

дан

12.250

7.2.

Документарни филмови

дан

5.000

7.3.

Рекламни филмови

дан

20.000

7.4.

Фотографисање

дан

2.000

7.5.

Снимање звучних записа

дан

2.000

8.

Коришћење флоре и фауне и друге делатности

8.1.

Лов дивљачи

8.1.1.

Лов дивљачи – годишња накнада

годишње по ловцу

1.500

8.1.2.

Лов дивљачи – дневна накнада

дневно по ловцу

200

9.

Постављање реклама

9.1.

Постављање рекламних и информативних ознака на заштићеном подручју, осим ознака саобраћајне и туристичке сигнализације

12.000

9.2.

Постављање билборда

35.000

Табела 2. Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина у РСД

износ накнаде

1.

Викендице, виле и други породични објекти за одмор (годишња накнада)

100

2.

Куће за одмор на води, на обалама река и језера, пловеће инсталације без сопственог погона (годишња накнада)

m² подне површине објекта

1.000

3.

Кампери, камп приколице (годишња накнада)

објекат

3.800

4.

Шатори (дневна накнада)

m² површине шатора

30

Табела 3. Коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина у РСД износ накнаде

1.

I категорија моторних возила до 1,3 m висине (код предње осовине возила) – мотоцикли и путничка возила

дан

300

2.

II категорија моторних возила са приколицом висине до 1,3 m и комби возила

дан

500

3.

III категорија моторних возила висине веће од 1,3 m (аутобуси и камиони)

дан

700

4.

IV категорија моторних возила висине веће од 1,3 m (код предње осовине вучног возила) са више од 3 осовине – сва возила са више од 3 осовине

дан

1.700

Табела 4. Коришћење заштићеног подручја за спортско рекреативне активности, одржавање манифестација

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина у РСД износ накнаде

1.

Коришћење земљишта за спорт

1.1.

Ски стаза (површину ски стазе чини простор ширине 40 m)

3

1.2.

Игралишта, отворених базена, хиподрома, терена за обуку, плажа и сл.

по m²
површине / годишње

35

1.3.

Сплавова, платформи

по m²/годишње

1.000

2.

Коришћење земљишта заштићеног подручја за спортске, туристичке и културне манифестације

2.1.

За спортске, туристичке и културне манифестације (сакупљање биља и плодова,

косидба, лов и риболов, регате и друга такмичења на води, културни догађај, празник) – дневна накнада

дан

5.000

2.2.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића ван угоститељских објеката, на вашарима и другим јавним манифестацијама (дневна накнада)

300

2.3.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића у привременим и покретним угоститељским објектима укључујући и површину припадајуће терасе, односно баште (дневна накнада)

300

2.4.

За ауто-мото приредбе (рели, квадови, вожња теренским возилима и др.)

дан

45.000

Табела 5. Коришћење имена и знака заштићеног подручја

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина у РСД

износ накнаде

1.

Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго

По уговору

Табела 6. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима

Ред. број

Предмет накнаде

Основица

Висина у РСД износ накнаде

1.

Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима

1.1.

за пунолетног посетиоца

дан

100

1.2.

за децу од 8 до 18 година

дан

50

2.

Посета заштићеном подручју и његовим деловима (посебно шумски предели, клисуре и кањони, простори са водопадима, видиковци, пећине и друге зоне)

2.1.

за групу до 10 посетилаца, по посетиоцу

дан

250

2.2.

за групу преко 10 посетилаца, по посетиоцу

дан

150

Табела 7. Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја

Ред. број

Предмет накнаде

Основица

Висина у РСД износ накнаде

1.

Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја

225

Члан 6.

Управљач решењем утврђује накнаде из члана 5. ове одлуке, за календарску годину или сразмерно периоду коришћења када је период коришћења краћи од календарске године.

Обавеза утврђена решењем управљача из става 1. овог члана за календарску годину, плаћа се у тромесечним ратама, у року од 15 дана по истеку тромесечја, и то: обавеза првог тромесечја доспева дана 15. априла текуће године, обавеза другог тромесечја доспева дана 15. јула текуће године, обавеза трећег тромесечја доспева дана 15. октобра текуће године и обавеза четвртог тромесечја доспева дана 15. јануара наредне године.

Обавеза утврђена решењем управљача из става 1. овог члана за период коришћења краћи од календарске године, плаћа се месечно, у року од 15 дана по истеку месеца.

Обавезнику накнаде који отпочиње обављање делатности у заштићеном подручју, управљач решењем утврђује аконтациону обавезу, у року од 15 дана од дана почетка обављања делатности и иста доспева на наплату у року из става 2. овог члана.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја које се плаћају дневно, изузетно од начина утврђеног у ст. од 1. до 4. овог члана, обвезник накнаде плаћа чувару заштићеног подручја или другом овлашћеном лицу управљача, приликом уласка у заштићено подручје, на основу издатог одговарајућег рачуна, односно улазнице на улазним местима, односно информативним пунктовима, информативним центрима или на други начин.

Против решења управљача из ст. од 1. до 4. овог члана, обвезник накнаде може изјавити жалбу министарству надлежном за област заштите животне средине, у року од 15 дана од дана достављања отправка решења.

Члан 7.

Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на посебан рачун управљача број 205-220808-77, а средства остварена од накнада по овој одлуци користе се за заштиту, развој и унапређење Националног парка Тара.

Члан 8.

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара, број 1042/2010-3, објављена у „Службеном гласнику РС”, број 48/11 од 1. јула 2011. године.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а објављује се и на званичној интернет страници и огласној табли управљача.

Број 380/3

У Бајиној Башти, 22. марта 2019. године

ЈП „Национални парк Тара”

Председник Надзорног одбора,

Предраг Петровић, с.р.