Zakon

 

Организација музичких аутора Србије, Сокој, Београд, Мишарска 12–14, коју заступа председник Управног одбора Срђан Хофман (у даљем тексту: Сокој)

Организација за колективно остваривања права интерпретатор, ПИ, Београд, Мајке Јевросиме 38, коју заступа директор Александар Цветковић (у даљем тексту: ПИ)

Организација произвођача фонограма Србије, ОФПС, Београд, Табановачка 27, коју заступа директор Петар Ђурић (у даљем тексту: ОФПС)

(Сокој, ПИ И ОФПС се у даљем тексту заједнички oзначавају: Колективне организације), и

Привредна комора Србије – Удружење информатичке делатности, Београд, Ресавска 13–15, које заступа Михаило Весовић, потпредседник Привредне коморе (у даљем тексту: Удружење),

закључују у Београду, 6. септембра 2012. године

 

ПРОТОКОЛ

о примени Јединствене тарифе за остваривање права на посебну накнаду и начину уређења плаћања посебне накнаде пре ступања на снагу Јединствене тарифе за остваривање права на посебну накнаду

"Службени гласник РС", бр. 92 од 26. септембра 2012, 70 од 7. августа 2013 - Aнекс

 

I

Овим протоколом Колективне организације и Удружење утврђују принципе за регулисање потраживања Колективних организација према обвезницима посебне накнаде, начине и инструменте обезбеђења исплате утврђених потраживања, као и међусобна права и обавезе у примени Јединствене тарифе за остваривање права на посебну накнаду и тарифа колективних организација које су се примењивале пре ступања на снагу Јединствене тарифе накнада за остваривање права на посебну накнаду.

Протоколом се, узимајући у обзир економску ситуацију, утврђује прелазни период примене Јединствене тарифе за остваривање права на посебну накнаду, како би се обвезницима накнаде омогућило регулисање oбaвeзe плaћaњa посебне накнаде из ранијег периода и обезбедила даља редовна наплата посебне накнаде.

II

Уговорне стране заједнички констатују да постоји њихов заједнички интерес у стварању повољнијих услова наплате посебне накнаде.

Чланови Удружења су правна лица и предузетници који се баве производњом и увозом празних носача звука и слике и техничких уређаја за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде.

Имајући у виду интересе својих чланова, Удружење начелно договара услове плаћања већ доспелих обавеза по основу посебне накнаде, као и будућих обавеза обвезника посебне накнаде омогућавајући на тај начин да сви обвезници посебне накнаде остваре једнака права и повољне услове у регулисању обавеза према Колективним организацијама.

Интерес Колективних организација јесте наплата посебне накнаде без вођења дуготрајних судских поступака због чега обвезницима посебне накнаде дају одређене погодности за добровољно измирење обавеза из претходног периода, а под условом редовне наплате накнаде за одређени будући период.

III

Овај протокол представља основ за закључење посебних споразума између Колективних организација и обвезника посебне накнаде којима ће се регулисати плаћања обавеза доспелих до ступања на снагу овог протокола, као и обавеза плаћања посебне накнаде за период од ступања на снагу овог протокола па до 25. маја 2013. године, а под условима и на начин предвиђеним овим протоколом.*

Овим протоколом се обвезници плаћања посебне накнаде не обавезују да са Колективним организацијама закључe споразуме и/или уговоре из овог Протокола, већ закључење тих споразума и уговора зависи искључиво од дискреционе одлуке сваког појединог обвезника плаћања посебне накнаде и њихове процене колико су услови плаћања предвиђени овим протоколом у њиховом интересу.

 

*Службени гласник РС, број 70/2013

 

IV

Колективне организације и Удружење сагласно констатују:

– да аутори, интерпретатори и произвођачи фонограма имају право на посебну накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја и празних носача звука и слике за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде у складу са одредбама Закона о ауторском и сродним правима (у даљем тексту: Закон);

– да аутори, интерпретатори и произвођачи фонограма остварују своје право на посебну накнаду преко Колективних организација, у складу са одредбама Закона;

– да су Колективне организације, на основу Мишљења Комисије за ауторско и сродна права број 5272/11/1 од 5. децембра 2011. године, донеле Јединствену тарифу за остваривање права на посебну накнаду, која је ступила на снагу дана 31. децембра 2011. године, након објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” број 98/11;

– да су пре ступања на снагу Јединствене тарифе за остваривање права на посебну накнаду колективне организације имале посебне тарифе, и то:

1) Тарифа за употребу интерпретација из репертоара ПИ снимљених на комерцијалне носаче звука (фонограме), односно звука и слике (видеограме) („Службени гласник РС”, бр. 6/2008 и 119/2008);

2) Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. („Службени гласник РС”, бр. 94/09 и 30/11);

3) Тарифа накнада које наплаћује Сокој – Организација за заштиту ауторских музичких права („Службени гласник РС”, бр. 85/07, 31/09 и 75/09).

V

Листа техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде утврђена је Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању Листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права („Службени гласник РС”, број 45/10 од 3. јула 2010. године) (у даљем тексту: Листа).

Уговорне стране сагласно констатују да се дигиталним аудио уређајем наведеним у Листи у смислу одредби овог протокола, сматрају само МП3 уређаји.

VI

Плаћање посебне накнаде која је доспела до ступања на снагу овог протокола регулисаће се вансудским поравнањима који ће бити закључени између Колективних организација, с једне стране, и сваког заинтересованог обвезника посебне накнаде, с друге стране (у даљем тексту: Вансудско поравнање).

Плаћање посебне накнаде која доспева од момента ступања на снагу овог протокола регулише се уговором о плаћању посебне накнаде.

Обавезе доспеле до ступања на снагу овог протокола – Вансудска поравнања

VII

Колективне организације се обавезују да са обвезницима плаћања посебне накнаде вансудским поравнањем у целини регулишу обавезе плаћања посебне накнаде које су доспеле до момента ступања на снагу овог протокола.

VIII

Посебна накнада за техничке уређаје и празне носаче звука и слике који су произведени, односно увезени у периоду од 1. јануара 2011. године до 31. марта 2012. године чије плаћање се регулише Вансудским поравнањем, обрачунава се на следећи начин:

– за празне носаче звука и слике – у висини 3% од вредности празних носача звука и слике наведених у Листи,

– за техничке уређаје – у висини 0,50% од вредности техничких уређаја наведених у Листи.

Посебна накнада за техничке уређаје и празне носаче звука и слике који су произведени, односно увезени у периоду од 1. априла 2012. године до ступања на снагу овог протокола чије плаћање се регулише Вансудским поравнањем, обрачунава се на следећи начин:

– за празне носаче звука и слике у висини 3% од вредности празних носача звука и слике наведених у Листи,

– за техничке уређаје у висини 1,06% од вредности техничких уређаја наведених у Листи.

Као вредност техничких уређаја и празних носача звука и слике који се производе на територији Републике Србије, у смислу ст. 1. и 2. овог члана узима се њихова продајна цена без ПДВ-а при првој продаји, а у случају увоза као вредност се узима њихова набавна цена прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан царињења, увећана за царину.

На накнаду обрачунату у складу са овим чланом обрачунава се порез на додату вредност.

Обвезници посебне накнаде који закључе вансудско поравнање о исплати посебне накнаде у складу са одредбама овог протокола биће у обавези да износе утвтрђене у складу са одредбама овог члана, плате у року од највише 120 дана од дана закључења Вансудског поравнања о исплати дуговане накнаде.

Ради извршења обавеза утврђених овим чланом, Обвезници посебне накнаде су дужни да, у року од осам дана по пријему понуде од Колективних организација за закључење вансудског поравнања и уговора о плаћању посебне накнаде, доставе Колективним организацијама обавештење о прихвату понуде и податке о типу и вредности продатих, односно увезених уређаја или носача звука или слике наведених у Листи у периоду од 1. јануара 2011. године до ступања на снагу овог протокола, узимајући у обзир појашњење шта се сматра дигиталним аудио уређајем из члана V овог протокола.

Уколико обвезник посебне накнаде не достави податке наведене у претходном ставу или достави податке који нису у складу са подацима надлежног органа, Сокој ће обрачунати посебну накнаду према извештају надлежног органа који води евиденцију о подацима који су од значаја за утврђивање износа накнаде (Министарство финансија, Пореска управа, Привредна комора, Управа царина), а у складу са одредбама из овог протокола.

IX

Обвезници посебне накнаде којима су Колективне организације испоставиле рачуне са ПДВ-ом, а нису покренуле судске поступке, дужни су да у року од 15 дана од потписивања вансудског поравнања плате тим организацијама ПДВ исказан на рачунима.

Обвезници посебне накнаде против којих су Колективне организације покренуле судске поступке у циљу наплате посебне накнаде доспеле се обавезују да у року од 15 дана од дана потписивања Вансудског поравнања, Колективним организацијама надокнаде целокупне трошкове судског поступка (судске таксе, трошкови вештачења, адвокатски трошкови у складу са АТ, и други трошкови), као и износ ПДВ-а по рачунима на основу којих су покренути такви судски поступци. Износ судских трошкова и ПДВ-а ће бити прецизиран вансудским поравнањем.

Колективне организације се обавезују да, након извршења обавеза од стране обвезника посебне накнаде на начин и у роковима утврђеним у претходном ставу овог члана, односно након пријема уплате новчаног износа опредељеног у Вансудском поравнању у складу са претходном ставом овог члана, повуку тужбе поднете против обвезника посебне накнаде. Колективне организације се обавезују да предузму све радње у циљу одлагања рочишта која су евентуално заказана у периоду након потписивања овог Протокола, па све до истека рока за извршење обавеза обвезника посебне накнаде из става 2. овог члана.

Обавезе из ст. 2. и 3. овог члана се односи на све судске поступке осим на поступке у којима су пре закључења овог протокола донете првостепене пресуде у којима тужбе неће бити повучене. Уколико у поступку по жалбама првостепене пресуде буду укинуте и поступци буду враћени на поновни поступак, тада Колективне организације имају обавезу да повуку тужбе по условима из ст. 2. и 3. овог члана.

Саставни део овог протокола чини преглед неплаћених рачуна са ПДВ-ом издатих обвезницима плаћања посебне накнаде од стране Колективних организација до ступања на снагу овог протокола и преглед судских спорова покренутих против обвезника посебне накнаде.

X

Вансудским поравнањем о исплати дуговане накнаде биће у целини регулисани односи поводом плаћања посебне накнаде доспеле до ступања на снагу овог протокола (било да је наплата захтевана у судском поступку или не), тако да Колективне организације гарантују да након плаћања износа накнаде утврђене Вансудским поравнањем о исплати дуговане накнаде неће имати било каквих даљих потраживања према обвезницима плаћања посебне накнаде за период до ступања на снагу овог протокола.

У смислу претходног става овог члана, Колективне организације неће имати право да према обвезницима посебне накнаде са којима се закључе Вансудска поравнања и који изврше исплате дуговане накнаде утврђене Вансудским поравнањем:

– издају рачуне за посебну накнаду за период до ступања на снагу овог протокола, и

– покрећу судске спорове у циљу наплате посебне накнаде за период закључно са даном ступања на снагу овог протокола.

Након извршења обавеза од стране обвезника посебне накнаде у складу са условима и на начин из Вансудског поравнања, Колективне организације се обавезују да у року од седам дана од дана извршења обавеза из Вансудског поравнања доставе на потпис конкретном обвезнику посебне накнаде изводе отворених ставки којим се утврђује да обвезник посебне накнаде нема неизмирених дуговања према Колективним организацијама до момента ступања на снагу овог протокола. Међутим, уколико Колективне организације пропусте да изврше своје обавезе утврђене овим ставом, такав пропуст неће имати утицаја на обавезе обвезника посебне накнаде који су закључили вансудско поравнање, будући да ће вансудско поравнање и докази о плаћању износа накнаде утврђених вансудским поравнањем представљати доказе о измирењу обавеза по основу посебне накнаде у целини за период до ступања на снагу овог протокола.

XI

Уколико обвезници посебне накнаде који су закључили Вансудско поравнање у смислу овог протокола пропусте да изврше своје обавезе у пуном складу са одредбама Вансудског поравнања, Колективне организације задржавају право да издају рачуне за посебну накнаду за целокупан период до ступања на снагу овог протокола у складу са важећим тарифама Колективних организација и остварују своја права судским путем.

Плаћање посебне накнаде за период од ступања на снагу овог протокола до 25. маја 2013. године – Уговор о плаћању посебне накнаде*

 

*Службени гласник РС, број 70/2013

 

XII

Плаћање посебне накнаде за период од ступања на снагу овог протокола до 25. маја 2013. године регулише се Уговором о плаћању посебне накнаде који ће бити закључен између организације Сокој, с једне стране, и сваког обвезника посебне накнаде, с друге стране.*

Посебна накнада за период од ступања на снагу овог протокола до 25. маја 2013. године чије плаћање се регулише Уговором о плаћању посебне накнаде у смислу претходног става овог члана обрачунаваће се на следећи начин:*

– за празне носаче звука и слике у висини 3% од вредности празних носача звука и слике наведених у Листи,*

– за техничке уређаје у висини 1,06% од вредности техничких уређаја наведених у Листи.*

Као вредност техничких уређаја и празних носача звука и слике који се производе на територији Републике Србије узима се њихова продајна цена без ПДВ-а при првој продаји, а у случају увоза као вредност се узима њихова набавна цена прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан царињења, увећана за царину.

На посебну накнаду утврђену и обрачунату у складу са овим чланом обрачунава се порез на додату вредност.

Обвезници посебне накнаде који у складу са условима из овог Протокола закључе уговор о плаћању посебне накнаде са организацијом Сокој, обавезни су да посебну накнаду плаћају на основу предрачуна, односно рачуна. У случају да Обвезник уплати посебну накнаду на основу предрачуна, Сокој је обавезан да Обвезнику достави авансни рачун или рачун са датумом уплате, најкасније до 5. у месецу који следи након уплате.

У случају неблаговременог плаћања обвезник посебне накнаде биће у обавези да плати посебну накнаду у пуном износу предвиђеном Јединственом тарифом и то само за оне обавезе које нису плаћене благовремено, тако да неблаговремено плаћање једне обавезе неће утицати на висину обавеза које доспевају у будућности.

Обвезници посебне накнаде дужни су да у року од 15 дана од завршетка сваког квартала доставе организацији Сокој податке релевантне за обрачун посебне накнаде.

Уколико обвезник посебне накнаде не достави податке наведене у претходном ставу или достави податке који нису у складу са подацима надлежног органа, посебна накнада ће бити обрачуната према извештају надлежног органа који води евиденцију о подацима који су од значаја за утврђивање износа накнаде (Министарство финансија, Пореска управа, Привредна комора, Управа царина).

 

*Службени гласник РС, број 70/2013

 

XIII

Право на плаћање посебне накнаде у висини предвиђеној овим протоколом могу остварити сви обвезници плаћања посебне накнада који закључе Вансудско поравнање и Уговор о плаћању посебне накнаде из овог протокола, a у року од 15 дана од дана позива за закључење наведеног вансудског поравнања и уговора (кумулативни услов). Уколико обвезници посебне накнаде немају неизмерених обавеза према Колективним организацијама доспелих до ступања на снагу овог протокола право на плаћање посебне накнаде у висини предвиђеној у члану XII овог протокола, могу остварити уколико закључе Уговор о плаћању посебне накнаде.

У смислу претходног става овог члана, Колективне организације су обавезне да одмах по ступању на снагу овог протокола, објаве јавни позив на својим интернет страницама, и у дневним листовима Политика и Блиц, као и да свим обвезницима плаћања посебне накнаде из прегледа који представља прилог овог протокола доставе појединачне позиве за закључење уговора о плаћању посебне накнаде и вансудског поравнања којима ће, под условима из овог протокола, бити регулисане обавезе плаћања посебне накнаде доспеле до ступања на снагу овог протокола, као и плаћање посебне накнаде за период од ступања на снагу овог протокола до 25. маја 2013. године. Позив за закључење вансудског поравнања и уговора о плаћању посебне накнаде ће садржати детаљно објашњене услове под којима ће посебна накнада бити утврђена, као и услове плаћања, а прилог тог позива ће бити предлог вансудског поравнања и уговора о плаћању посебне накнаде, према моделу из прилога овог протокола.*

У ситуацију пропуста да се неки од обвезника плаћања посебне накнаде обавести појединачним позивом у складу са овим чланом, такав обвезник може остварити право на плаћање посебне накнаде под условима из овог протокола уколико закључи Уговор о плаћању посебне накнаде и Вансудско поравнање о исплати дуговане накнаде, у року од 15 дана од дана накнадног обавештења.

Колективне организације се обавезују да омогуће свим обвезницима плаћања посебне накнаде да закључе Вансудско поравнање и Уговор о плаћању посебне накнаде под истим условима, а све према моделима ван судског поравнања и уговора о плаћању посебне накнаде који представљају прилоге овог протокола и његов саставни део.

Обвезницима посебне накнаде који не закључе Вансудско поравнање и Уговор о плаћању посебне накнаде, накнада ће бити обрачуната и утврђена на основу Јединствене тарифе за остваривање права на посебну накнаду.

У случају да обвезник посебне накнаде не изврши исплату целокупног износа утврђеног у Вансудском поравнању закљученом у складу са одредбама овог протокола, Уговор о плаћању посебне накнаде неће производити правно дејство, те ће обвезник посебне накнаде бити у обавези да плаћа посебну накнаду у пуном износу предвиђеном Јединственом тарифом.

 

*Службени гласник РС, број 70/2013

 

XIV

Потписници овог протокола су сагласни да се у року од 30 дана од дана потписивања овог протокола формира посебна стручна група, коју би чинио по један представник Колективних организација, један представник Удружења и два представника обвезника посебне накнаде, са циљевима:

(1) несметане комуникације између свих заинтересованих страна;

(2) предлагања ревидиране Листе техничких уређаја и празних носача звука и слике за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде;

(3) праћења ажурности и истинитост пријављених података релевантних за обрачун накнаде;

(4) утврђивања износа процента који се примењује за утврђење износа посебне накнаде за наредну годину.

Посебна стручна група има обавезу да најкасније до 20. децембра 2012. године, припреми предлог за примену Јединствене тарифе за период након 31. децембра 2012. године.

XV

Oвај протокол се закључује на основу одлука надлежних органа Колективних организација, тако да одлука Управног одбора организације Сокој од 3. септембра 2012. године, одлука Управног одбора организације ПИ од 29. јуна 2012. године и одлука Управног одбора организације ОФПС од 26. јуна 2012. године, представљају прилог овог протокола и његов саставни део.

Колективне организације потписом овог протокола сагласно овлашћују организацију Сокој да у име свих Колективних организације под условима из овог протокола закључи Вансудска поравнања, те да обави наплату накнаде и за произвођаче фонограма и интерпретаторе.

Уговорне стране су сагласне да ће обвезници посебне накнаде судске трошкове и ПДВ платити директно Колективној организацији која је рачун издала, односно Колективној организацији која је покренула судски спор.

Колективне организације потписом овог протокола сагласно овлашћују организацију Сокој и да склапа уговоре о плаћању посебне накнаде у складу и по моделу из овог протокола, те да наплати посебну накнаду и распореди колективним организацијама у складу са Законом и уговором између организација.

Уговори о плаћању посебне накнаде које организација Сокој закључи на основу овог протокола са обвезницима плаћања посебне накнаде биће у целини обавезујућа за све Колективне организације.

Међусобни однос између Колективних организација везано за расподелу наплаћених накнада по Уговорима о плаћању посебне накнаде неће имати било какав утицај на обвезнике плаћања посебне накнаде.

XVI

Колективне организације потврђују и гарантују да су спровели све интерне процедуре и прибавили све потребне сагласности, одобрења и одлуке надлежних органа за закључење и спровођење овог протокола.

Удружење потврђује и гарантује да у свом чланству окупља увознике и произвођаче чија вредност увоза одн. производње прелази натполовичну већину вредности увоза и производње предмета и уређаја на које се плаћа посебна накнада у складу са прописима.

Овај протокол се закључује на основу мишљења Комисије за заштиту конкуренције бpoj 1/0-08-512/2012-2 од 21. августа 2012. године којим је потврђено да овај протокол, вансудска поравнања, уговори о плаћању посебне накнаде, и све активности које проистичу из спровођења овог протокола нису забрањени у смислу Закона о заштити конкуренције и мишљења Завода за интелектуалну својину 990 број 3418/12 од 31. јула 2012. године.

Потписнице овог протокола се обавезују да ће одмах по закључењу овог протокола, исти објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

XVII

Овај протокол ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Овај протокол закључен је у осам примерака, по два примерка за сваког потписника.

Саставни део овог протокола чине следећи прилози:

(1) преглед обвезника плаћања посебне накнаде;

(2) преглед рачуна издатих обвезницима плаћања посебне накнаде од стране Колективних организација до ступања на снагу овог протокола;

(3) преглед судских спорова покренутих против обвезника посебне накнаде;

(4) модел вансудског поравнања;

(5) модел уговора о плаћању посебне накнаде;

(6) одлука Управног одбора организације Сокој од 3. септембра 2012. године;

(7) одлука Управног одбора организације ПИ од 29. јуна 2012. године;

(8) одлука Управног одбора организације ОФПС од 26. јуна 2012. године;

(9) Мишљење Завода за интелектуалну својину 990 број 3418/12 од 31. јула 2012. године;

(10) Мишљење Комисије за заштиту конкуренције број 1/0-08-512/2012-2 од 21. августа 2012. године.

 

ПОТПИСНИЦЕ ПРОТОКОЛА

 

Колективне организације

 

Организација музичких аутора Србије – Сокој

Председник Управног одбора,

Срђан Хофман с.р.

 

Организацијa за колективно остваривање
права интерпретатора – ПИ

Директор,

Александар Цветковић с.р.

 

Организацијa произвођача фонограма Србије – ОФПС

Директор,

Петар Ђурић с.р.

 

Привредна комора Србије –
Удружење информатичке делатности

Потпредседник Привредне коморе,

Михаило Весовић с.р.

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРОТОКОЛА

 

Анекс Протокола о примени Јединствене тарифе за остваривање права на посебну накнаду и начину уређења плаћања посебне накнаде пре ступања на снагу Јединствене тарифе за остваривање права на посебну накнаду: 70/2013-22

 

 

Уводне одредбе

 

Члан 1.

Констатује се да је 6. септембра 2012. године између Организације ПИ, Организације ОФПС, и Организације Сокој, са једне стране и Привредне коморе Србије – Удружења информатичке делатности, Београд, са друге стране закључен Протокол о примени Јединствене тарифе за остваривање права на посебну накнаду и начину уређења плаћања посебне накнаде пре ступања на снагу Јединствене тарифе за остваривање права на посебну накнаду (у даљем тексту: Протокол о примени Јединствене тарифе или Протокол).

Протокол о примени Јединствене тарифе изашао је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 92, од 26. септембра 2012. године, а ступио је на снагу 4. октобра 2012. године.

Констатује се да Протокол престаје да важи закључно са 31. децембром 2012. године.

 

Члан 2.

Констатује се да су Колективне организације са једне стране, и Привредна комора Србије – Удружење информатичке делатности са друге стране, постигле сагласност о продужењу важења Протокола о примени Јединствене тарифе на период до 25. маја 2013. године, односно до ступања на снагу Тарифе за остваривање права на посебну накнаду („Службени гласник РС”, број 43/13).

Oвај анекс се закључује на основу одлука надлежних органа Колективних организација, тако да одлука Управног одбора организације Сокој од 12. јула 2013. године, одлука Управног одбора организације ПИ од 29. јуна 2013. године и одлука Управног одбора организације ОФПС од 11. јула 2013. године, представљају прилог овог анекса Протокола и његов су саставни део.

 

Предмет Анекса

 

Члан 3.

Овим анексом Уговорне стране сагласно продужавају период важења Протокола и то за период почев од 1. јануара 2013. године па до 25. маја 2013. године, те сходно томе врше одговарајуће измене појединих одредби Протокола.

 

Остале одредбе

 

Члан 7.

Колективне организације су обавезне да одмах пo ступању на снагу овог анекса, објаве обавештење о продужавању периода важења Протокола на својим интернет страницама и у дневним листовима Политика и Блиц, као и да свим обвезницима плаћања посебне накнаде из прегледа који представља прилог Протокола доставе појединачно обавештење о продужењу периода важења Протокола.

 

Члан 8.

Све остале одредбе Протокола са припадајућим прилозима које нису мењане овим анексом остају на снази и примењују се неизмењене.

 

Члан 9.

Потписнице овог анекса се обавезују да ће одмах по његовом закључењу, исти објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Члан 10.

Овај анекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”

Овај анекс је сачињен у 4 (четири) идентична примерка, од којих сваки потписник задржава по 1 (један) примерак.