Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 19. Статута Јавног предузећа за склоништа, а у вези с чланом 79. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, број 45/92),

Управни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 3. септембра 2001. године, доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру

„Службени гласник РС“, бр. 61 од 5. октобра 2001, 69 од 7. децембра 2001.

 

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује коришћење јавних и блоковских склоништа (у даљем тексту: склоништа) за мирнодопске потребе и давање склоништа у закуп физичким и правним лицима.

 

Члан 2.

Склоништа се могу користити за мирнодопске потребе под условом да се:

1) користе у складу са пројектованом наменом;

2) не користе простори који су намењени за складиштење опреме склоништа;

3) не врше адаптације које би утицале, или могле да утичу, на промену основне намене, или исправност склоништа, нити се склоништа могу користити за сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке услове;

4) коришћењем склоништа не нарушавају основне функције објекта у коме се склониште налази или објекта у непосредној близини;

5) у склоништима не држе експлозивне, лако запаљиве, токсичне и друге опасне материје.

 

Члан 3.

Јавно предузеће за склоништа (у даљем тексту: Јавно предузеће) издаје склоништа у закуп путем јавног конкурса.

У случају да се нико не пријави на конкурс из става 1. овог члана, односно не задовољава услове конкурса, или одустане од учешћа на конкурсу, склониште се може издати у закуп и непосредном погодбом, најкасније у року од три месеца од истицања рока за конкурс.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана Јавно предузеће може издати склониште и непосредном погодбом Црвеном крсту, другим хуманитарним организацијама, органима и организацијама Владе Републике Србије.

Начин и поступак утврђивања висине закупнине за мирнодопско коришћење склоништа којима управља Јавно предузеће за склоништа биће регулисано Одлуком о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа*, који је саставни део овог правилника.

 

*Службени гласник РС, број 69/2001

 

Члан 4.

Ради издавања склоништа у закуп за мирнодопско коришћење Јавно предузеће закључује уговор с корисником склоништа којим се утврђује нарочито:

1. намена склоништа за мирнодопске потребе;

2. висина закупнине и начин плаћања;

3. начин и поступак обезбеђења плаћања обавеза по уговору о закупу;

4. обим и врста дозвољених адаптација;

5. обавезе и начин одржавања склоништа у исправном стању;

6. текуће одржавање склоништа;

7. време давања склоништа у закуп, које по правилу не може бити дуже од пет година;

8. одредбе о престанку уговора пре истека уговорног рока;

9. обавезе Јавног предузећа у вршењу техничке контроле склоништа;

10. одредбе да се склониште добијено у закуп не може издати у пазакуп;

11. време пражњења склоништа и његово довођење у стање за основну намену;

12. разлог за раскид уговора пре истека уговорног рока.

Саставни део уговора о коришћењу склоништа јесте и записник о примопредаји склоништа који се саставља пре потписивања уговора.

 

Члан 5.

Одредбе члана 2. овог правилника сходно се примењују и на коришћење комуналних и других објеката испод површине тла прилагођених за склањање, породичних склоништа, као и склоништа предузећа и других организација и других заштитних објеката намењених за склањање.

 

Члан 6.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру („Службени гласник РС”, број 12/92).

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 405/5

У Београду, 3. септембра 2001. године

Управни одбор Јавног предузећа за склоништа

Председник,

Ђорђе Станичић, с.р.