Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 56. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка), члана 9. Уредбе о проглашењу Споменика природе „Парк Буковичка бања”, („Службени гласник РС”, број 94/11) и члана 11. Статута ЈКП „Зеленило Аранђеловац”, Аранђеловац,

Управни одбор ЈКП „Зеленило Аранђеловац”, Аранђеловац, на седници одржаној 18. јуна 2013. године, Одлуком број 1804, доноси

 

ПРАВИЛНИК

о унутрашњем реду и чуварској служби споменика природе „Парк Буковичка бања”

"Службени гласник РС", бр. 106 од 5. децембра 2013, 62 од 13. јула 2016.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Парк Буковичка бања” (у даљем тексту: Правилник), уређују се правила за спровођење режима заштите и развоја Споменика природе „Парк Буковичка бања” (у даљем тексту: Парк), а нарочито начин и услови за: кретање и боравак Посетилаца, коришћење природних ресурса, коришћење рекреативних и других јавних површина, постављање информативних и других ознака, мере заштите приликом обављања научних истраживања и обављања образовних активности, обављања туристичких и угоститељских услуга и других активности, места и услови за одлагање отпада, начин одржавања уредности и чистоће, поступак издавања сагласности и других аката управљача корисницима, начин и организовање чуварске службе, начин чувања и опрема неопходна за чување и одржавање, начин спровођења превентивних мера заштите од пожара, других елементарних непогода, удеса и посебне забране, ограничења у спровођењу режима заштите, на основу Закона о заштити природе, (у даљем тексту: Закон) и Уредбе о проглашењу Споменика природе „Парк Буковичка бања” (у даљем тексту: Уредба).

Члан 2.

Одредбе овог правилника односе се на: правна  лица, предузетнике, физичка лица или друге субјекте, који у заштићеном подручју обављају послове, делатности, односно користе природно добро и/или његове ресурсе, погодности и одлике (у даљем тексту: Корисник) и на сва друга лица која из научних, образовних, рекреативних, туристичких, спортских, културних потреба и разлога, бораве на подручју Парка (у даљем тексту: Посетилац).

Члан 3.

Спровођење одредби овог правилника, врши Јавно комунално предузеће „Зеленило Аранђеловац” (у даљем тексту: Управљач).

Члан 4.

Корисници и посетиоци су дужни да се придржавају одредби овог правилника, упутстава са информативних табли и других ознака, као и упустава или налога чувара Парка и других овлашћених лица управљача.

У планирању и предузимању радова и активности на подручју Парка, корисници и посетиоци су дужни да поштују Закон, Уредбу и План управљања (у даљем тексту: План).

Члан 5.

За коришћење Парка и услуга управљача, корисник и посетилац плаћају накнаду управљачу сходно члану 70. Закона.

Висину, начин обрачуна и наплата накнаде, управљач прописује посебним актом, уз сагласност надлежног министарства (у даљем тексту: Министарство).

Члан 6.

Унутрашњи ред Парка, управљач обезбеђује организовањем чуварске службе, сарадњом са јавним предузећима и другим привредним субјектима, установама и удружењима грађана, као и сарадњом са органима државне управе и локалне самоуправе.

II. КРЕТАЊЕ И БОРАВАК ПОСЕТИЛАЦА

Члан 7.

Улазак у Парк је слободан и без ограничења.

Члан 8.

Посете Парку, организованих група је могуће једино уз присуство водича управљача у трајању до 30 минута.

Организоване туристичке групе, су дужне да купе карту код туристичког водича у монтажном објекту управљача и да код себе имају улазницу коју би показали на захтев службеног лица, а висина надокнаде, биће регулисана посебним актом управљача.

Највећа дозвољена величина туристичке групе са једним водичем је до 50 особа.

Парк је, доступан, за уговорене посете, у току целе године, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 20,00 часова, док Управни одбор управљача не одлучи другачије. Ван утврђеног радног времена, за групне посете, омогућиће се обилазак, уколико је посета најављена најмање два радна дана раније.

Члан 9.

За време боравка у Парку, посетиоци су дужни, да се придржавају овог правилника, упутстава водича, упустава са информативних табли и других ознака, као и упутстава или налога чувара Парка и других овлашћених лица управљача.

Члан 10.

У току кретања и боравка на подручју Парка, у складу са чланом 4. Уредбе, није дозвољено обављати радове и активности за које се у складу са Законом, утврди да могу оштетити популације, заједнице и станишта биљних и животињских врста, нарушити природне процесе и еколошку целовитост подручја или значајно неповољно утицати на естетска и културно-историјска обележја подручја и животну средину.

Члан 11.

Осим забрана које су као такве утврђене чланом 35. Закона, Уредбом се забрањује извођење радова и активности који би угрозили просторни концепт заштићеног подручја и вегетацију у њему, а нарочито сеча дрвећа и шибља, ломљење грана, оштећивање коре, кидање лишћа, уништавање цветњака, ружичњака и травњака.

Извођење паса, коња и других животиња на простор у оквиру граница заштићеног подручја је забрањено.

Паљење и ложење ватре, камповање, логоровање, вожња бицикла, мотора, бицикла са мотором, скутера, по условима Завода, као и свих других средстава која могу повредити посетиоце, или уништити заштићене биљне и животињске врсте, је забрањено.

Кретање, заустављање и паркирање возила унутар граница Парка, забрањено је, осим за возила службе одржавања парка и службених возила за потребе приступа постојећим објектима која се могу кретати по постојећем путу и паркингу или по датој шеми кретања од стране управљача, возила хитне службе (хитна помоћ, ватрогасци, полиција), и возила са одобрењем управљача.

Стварање галаме и нереда на површини Парка, је забрањено.

Начин и услови обиласка Парка, са додатним информацијама од значаја за посетиоце биће истакнути на видном месту.

Члан 12.

Управљач ће вршити контролу пролаза возила и људи, заснивањем улазних станица у складу са чланом 68. Закона, став 3, 4. и 5.

Начин заснивања и рада улазних станица, управљач ће прописати посебним актом, у складу са законом.

Члан 13.

Власници и корисници земљишта и других непокретности дужни су да допусте приступ и пролаз чуварима и другим овлашћеним лицима управљача у вршењу службених радњи, као и лицима која са одобрењем управљача обављају истраживачке и друге активности у заштићеном подручју.

Забрањено је спречавање или ометање чувара и других овлашћених лица у вршењу радњи и активности из става 1. овог члана.

III. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 14.

Корисници и посетиоци, дужни су да примењују мере заштите природних, културних вредности и животне средине у складу са Законом, Уредбом и овим правилником, меродавним законима и прописима донетим на основу тих закона.

Члан 15.

На подручју Парка, спроводи се проактивна заштита и могу да се врше управљачке интервенције у циљу рестаурације, уређења и унапређења са ограничењима, промена намене и смањивање површине Парка, вршење радова и активности које нису у складу са наменом простора, као и оних којима се могу нарушити пејзажно архитектонски концепт, естетске и амбијенталне вредности и погоршати карактеристике и примарне вредности заштићеног подручја.

Забрањује се извођење радова и активности које би угрозиле просторни концепт заштићеног подручја и вегетацију у њему, а нарочито стање дендрофлоре и њихов биолошки опстанак.

Уношење инвазивних алохтоних врста и нових врста дрвећа и шибља које по концепту и естетским критеријумима не одговарају објекту природно-културне баштине, није дозвољено.

Члан 16.

На подручју Парка радови и активности се ограничавају на основу Уредбе, при чему уклањање примерака дендрофлоре који на заштићеном простору не задовољавају здравствене, естетске и функционалне критеријуме се могу уклонити.

Уношење нових врста дрвећа и шибља које по својој биологији одговарају станишту парка, а које по концепту и естетским критеријумима, одговарају објекту природно-културне баштине, је могуће уз сагласност управљача.

Извођење свих биолошко-техничких мера заштите и неге (прихрањивање, заливање, третман против фитопатолошких и ентомолошких обољења и сл.), за које се процени да су неопходни за одржавање виталности дрвећа, жбуња и одржавање цветњака, а у циљу заштите и унапређења заштићеног подручја, у складу са планом и програмом управљања, се могу вршити уз сагласност надлежног Министарства.

Подизање, обнављање и одржавање (кошење, уклањање корова, прихрањивање, аерација и тд.), травњака, а на основу одговарајуће извођачке документације у складу са годишњим програмом управљања и уз сагласност Управљача се дозвољава.

Члан 17.

Биљке, животиње и гљиве које живе у слободној природи на подручју Парка, за које се израдом елабората (по Плану управљања), и Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10 и 47/11) утврди да припадају листи заштићених и срого заштићених врста, забрањено је сећи, кидати, ломити, чупати, сакупљати њихово семе и плодове или их на други начин оштећивати и уништавати (односи се и на повремени или сезонски боравак неких животиња).

Лице које на подручју Парка, нађе заштићену дивљу врсту под заштитом или специјалном заштитом утврђену Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, свој налаз, без одлагања, пријављује чувару или другом овлшћеном лицу управљача.

Лице из става 2. овог члана и управљач, могу се договорити да управљач преузме даље обавезе у вези нађених примерака дивљих животиња, сходно члану 93. Закона, односно обавести најближу ветеринарску организацију и Министарство, о чему управљач саставља записник и води евиденцију.

Забрањено је поступати, са строго заштићеним врстама дивљих биљака, животиња и гљива, супротно одредбама 1, 2. и 3. става овог члана.

Члан 18.

Дивље врсте биљака, гљива, лишајева и животиња, које су израдом елабората, Урeдбoм o стaвљaњу пoд кoнтрoлу сaкупљaњa и прoмeтa дивљe флoрe и фaунe („Службeни глaсник РС”, бр. 31/05, 45/05 – исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), стављене под контролу сакупљања и промета дивље флоре и фауне, могу се сакупљати на подручју Парка, на начин и под условима које прописује наведени правилник и уредба.

Лица која врше сакупљање дивље флоре и фауне из става 1. овог члана, на подручју Парка, дужна су да чувару Парка или другом овлашћеном лицу Управљача, пријаве дневне количине и врсте сакупљене флоре и фауне.

Сакупљање дивље флоре и фауне из става 1. овог члана, на местима за које се утврди специјална заштита, вршиће се само уз прибављено одобрење управљача.

Забрањено је сакупљање дивље флоре, семена, резница, ..., и фауне, супротно одредбама ст. 1, 2. и 3.

Члан 19.

Врсте дивље флоре и фауне, чије је коришћење и заштита регулисано прописима из области шумарства, пољопривреде, ловства, могу се на подручју Парка, користити на начин и под условима из тих прописа.

За све активности става 1. овог члана, неопходно је прибавити одобрење управљача.

Члан 20.

Лов, приступ и боравак ловаца са оружјем и псима, није дозвољен на подручју Парка.

Члан 21.

На подручју Парка, обавезна је контрола и сузбијање врста биљака и животиња које је Министарство прогласило за инвазивне.

Члан 22.

Управљач ће на погодан начин, јавно, приказати и учинити доступним корисницима и посетиоцима, спискове врста дивље флоре и фауне из чл. 17, 18. и 19. са информацијама од значаја за њихово препознавање, заштиту и режим коришћења.

Члан 23.

Забрањено је оштећивати и уништавати предмете и објекте који имају културно-историјску вредност, односно својство или статус евидентираног или утврђеног културног добра.

Нису допуштени разградња и други видови оштећења или уништавања објеката.

Није допуштено раскопавање места на којима су констатовани археолошки налази, нити њихово заузеће изградњом објеката и другим радовима.

Управљач ће у сарадњи са надлежним институцијама за истраживања и заштиту културних добара, археолошког и етнографског блага, сачинити попис предмета, објеката и места, из ст. 1, 2. и 3. овог члана на подручју Парка.

Управљач ће на видан и погодан начин обележити објекте и места културно-историјских вредности на подручју Парка.

Члан 24.

Забрањено је обављати радове и друге активности, којима се могу изазвати неповољне промене животне средине, односно загадити тле, вода и ваздух, стварати прекомерна бука и индуковати зрачење штетно по здравље људи и живи свет, а сходно прописима које регулишу област заштите животне средине.

У складу са чланом 57. Закона, за радове и активности, односно пројекте са могућим значајним утицајем на животну средину, спроводи се поступак процене утицаја на животну средину или се без израде студије процене утицаја, поступа по акту о условима и мерама заштите природе, које издаје Завод за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод).

Носилац пројекта, дужан је да планиране радове и активности из става 2. овог члана, писмено пријави управљачу.

IV. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ, ТУРИСТИЧКЕ, УГОСТИТЕЉСКЕ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 25.

Спортско-рекреативне, туристичке, угоститељске и друге делатности и активности обављаће се у складу са утврђеним режимом заштите, програмом заштите и развоја Парка, као и другом планском и програмском документацијом уз услове Завода и урбанистичке планске документације.

На подручју Парка, могу се организовати промоције, одржавати позоришне представе, филмске пројекције и друга културна дешавања, уколико се тим активностима не оштећују или угрожавају природне вредности и квалитет животне средине.

За активности из ст. 1. и 2. овог члана организатор прибавља одобрење управљача и плаћа накнаду у складу са посебним актом који доноси управљач.

За активности из ст. 1. и 2. овог члана организатор је дужан да пријаву намере изврши 30 дана пре планираног датума почетка или по предходним условима управљача.

За планиране активности код којих се основано претпоставља могућност утицаја на природне вредности Парка и квалитет животне средине организатор на основу обавештења управљача прибавља услове Завода.

На подручју Парка забрањено је организовање спортско-рекреативних такмичења, осим на за то уређеним теренима у делу Парк – шуме „Звездара” или по предходно прибављеним упутствима управљача.

Постављање нових елемената парковског мобилијара за парк шуму, поправка постојећих, (постављање нових клупа, корпи за отпатке, канделабра, итд.), може се вршити на основу услова надлежних институција.

Забрањено је организовање такмичења без одобрења управљача и противно условима датим у одобрењу.

Члан 26.

На подручју Парка правна и физичка лица могу обављати делатност туризма и угоститељства, односно организовати туристичку посету и пружати услуге исхране и пића у складу са Законом о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), прописима донетим на основу тог закона, уредбом, овим правилником и законом.

Члан 27.

Туристичке групе и појединци могу слободно обилазити подручје Парка, уз услуге водича, чувара, или неког другог овлашћеног лица од стране управљача (образовне, рекреативне и општекултурне разлоге и потребе).

Управљач може за заинтересоване туристичке групе организовати обилазак Парка, са посебно издвојеном темом, ако се група најави два дана раније управљачу.

Промовисање Парка у едукативне сврхе, обављање научних истраживања, туристичке посете, рекреација и спортске активности, које не угрожавају основну намену парка, вршиће се на основу програма презентације Парка, којим ће управљач, ближе одредити начин посећивања, истовремени број посетилаца и друга питања од значаја за разгледање Парка и упознавање његових вредности.

За обављање делатности туризма и угоститељства из члана 25. и за услуге управљача из чл. 26. и 27. овог правилника, плаћа се накнада у складу са посебним актом управљача.

V. ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Члан 28.

Гајење, заштита и коришћење парк шуме „Звездара” (у даљем тексту: Звездара), врши се у складу са  Законом о шумама чл. 6, 7, 9. и 39. („Службени гласник РС”, број 60/10) прописима донетим на основу тог закона, уредбом и овим правилником.

Планови развоја Звездаре, спроводиће се према годишњим плановима и извођачким пројектима на које ће сагласност дати Завод.

Члан 29.

На површини Звездаре је утврђен III степен заштите и на њој се врши одрживо газдовање шумом који осигурава умерено повећање површина под шумским екосистемима и побољшање њиховог састава, здравственог стања и производне способности, очување разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих биљака у шумској састојини, обезбеђује заштита шуме и шумски ред уз планску изградњу и реконструкцију неопходних објеката за функционисање наведеног дела.

Забрањена је сеча четинарских стабала за новогодишње и друге празнике, али и било која друга сеча, без одобрења или обавештавања управљача, који ће на упућени захтев, поступити у складу са својом надлежношћу. Дознаку за сечу у Парку, врши се на основу ревидираног Мануала здравственог стања и мишљења Завода.

Члан 30.

Експлоатација минералних сировина, врши се у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 44/95, 101/05 – др. закон, 85/05 – др. закон, 34/06 и 88/11), прописима донетим на основу тог закона, уредбом и овим правилником.

На површини Парка се ограничавају радови и активности при извођењу реконструкције водозахвата, истражних бушења или извођење истражних објеката за потребе Бање, под посебним условима, које доноси надлежно Министарство.

Продубљивање постојећих водозахвата је забрањено, осим ако надлежно Министарство одлуком не потврди другачије.

VI. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

Члан 31.

Извођење инвестиционих радова и активности врши се у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12), прописима донетим на основу тог закона, донетим урбанистичким плановима, законом, уредбом и овим правилником.

На површини Парка забрањује се изградња индустријских и енергетских објеката, објеката туристичког смештаја, инфраструктурних објеката, складиштење робе и грађевинског материјала, експлоатацију и примарну прераду минералних сировина, образовање објеката за управљањем отпадом, изградњу насеља и ширење њихових грађевинских подручја, формирање шумских и пољопривредних монокултура, примену хемијских средстава и други радови и активности, који могу имати значајан неповољни утицај на природне и друге вредности заштићеног подручја.

Ограничава се измена конфигурације терена при нивелационим радовима, осим ако су предвиђени пројектом на које су претходно прибављени услови заштите природе и извођење земљаних радова предвиђених пројектом обнове парка и пројектом санације или изградње инфраструктурне мреже.

Ограничава се изградња нових подземних и надземних инсталација, или било које врсте објеката инфраструктуре, а које биолошки и пејзажно не угрожавају заштићено подручје, као и на реконструкцију постојеће инфраструктуре, за коју је неопходна техничка документација, израђена у складу са претходно прибављеним условима заштите природе.

Изградња објеката се ограничава, у оквиру граница заштићеног подручја, на оне који су искључиво у складу са функцијом и наменом заштићеног простора.

Реконструкцију и ревитализацију са циљем обнове парковског подручја као пејзажно-архитектонског и културно-историјског наслеђа, а на основу Главног пројекта реконструкције и ревитализације и у складу са условима заштите природе, као и условима других надлежних институција се ограничава.

Ограничена је реконструкција постојећих објеката, као што су * Бивета, * Специјална болница, објекат Експлатације и свих осталих објеката и њихово стављање у функцију.

Уништавање кореновог система приликом радова на уређењу простора је забрањено, а кориговање се може вршити само по издатој сагласности и на начин који пропише управљач.

*Службени гласник РС, број 62/2016

Члан 32.

Планиране радове на изградњи објеката и уређењу простора, носилац радова односно инвеститор (у даљем тексту: Инвеститор), дужан је да писмено пријави управљачу, сходно члану 57. став 5. Закона.

Пријава из става 1. овог члана садржи:

– основне податке о инвеститору,

– податке о врсти и обиму планираних радова,

– власништву над непокретностима,

– локацију на којој ће се радови обављати.

Управљач ће у року не дужем од 15 дана, од подношења пријаве, доставити инвеститору писано обавештење о томе да ли су радови Законом и Уредбом дозвољени, са упутством шта даље треба да ради како би прибавио акт о условима заштите природе, локацијску и грађевинску дозволу.

Управљач ће од инвеститора тражити допуну пријаве уколико се на основу предочених података не може пружити меродавно и квалификовано обавештење.

Инвеститор је дужан да један примерак пријаве почетка грађења објекта из члана 148. Закона о планирању и изградњи, достави управљачу. Уз пријаву, у којој наводи планирану динамику радова, Инвеститор прилаже акт о условима заштите и грађевинску дозволу.

За мање монтажне објекте привременог карактера на земљишту у јавној својини из члана 146. Закона о планирању и изградњи (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар, надстрешнице, спомен обележја и др.) чије постављање и уклањање обезбеђује локална самоуправа, потребна је сагласност управљача.

Забрањено је радове на изградњи објеката и уређењу простора изводити односно обављати без пријаве из става 5. овог члана, а монтажне објекте из става 6. постављати без сагласности управљача.

Члан 33.

На основу одредби Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12), које се односе на објекте и радове за које се не издаје грађевинска дозвола и на основу акта којим Влада сходно члану 35. став 11. Закона, ближе прописује режиме заштите, радове и активности који су забрањени или ограничени, управљач ће утврдити и на погодан начин објавити списак радова на изградњи објеката и уређењу простора, које инвеститор није дужан да пријави управљачу.

VII. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Члан 34.

Одржавање чистоће и управљање отпадом на подручју Парка, врши се у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), прописима донети на основу тог закона, другим законима и прописима који се односе на отпадне материје, уредбом и овим правилником.

Депоновање смећа, земље, свих врста отпадних материја, грађевинског и другог материјала што може да умањи функционална својства заштићеног подручја, није дозвољено, осим изузетно, по одобрењу управљача,  на начин и на месту које одреди управљач, као и паљење корова, лишћа, грања и слично, ложење отворене ватре, се не може вршити, осим  изузетно по одобрењу управљача.

Регионални и локални планови управљања отпадом, усклађују се са Уредбом и Планом управљања Парка.

Члан 35.

Свако је дужан да сакупља и одлаже отпатке које ствара, на местима која су посебно уређена односно опремљена и према потреби, обележена за те намене.

Управљач ће поставити одговарајућу опрему, односно канте, корпе или кесе за привремено одлагање чврстих отпадака на местима која су предмет посете и организовати њихово пражњење и одвожење изван подручја Парка, са посебно организованом шемом око туристичких, смештајних и угоститељских објеката.

Управљач ће иницирати сарадњу са комуналном службом, територијално надлежном јединицом локалне самоуправе, у области одржавања чистоће, кроз организовано постављање и редовно пражњење контејнера за смеће, у деловима где се окупља већи број посетилаца.

Члан 36.

Власници и корисници непокретности, дужни су да их одржавају у чистом и уредном стању.

Обавезна је сеча трулог, престарелог и оштећеног дрвећа и жбуња, укључујући нежељени подраст, поткресивање грана и уклањање корова на земљишту до саобраћајница, око јавних и угоститељских објеката, културних добара, историјских споменика и јавних чесми, на површинама за рекреацију и око места за игру деце и одржавање шумског реда у складу са прописима у области шумарства, укључујући и обавезу што краћег задржавања посечених стабала.

Забрањено је запуштање и закоровљавање Парка, осим по одобрењу Управљача у зонама научних истраживања.

VIII. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА, ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ ФИЛМОВА

Члан 37.

Управљач у року који је утврђен уредбом и на начин прописан одгoварајућим подзаконским актом, обележава Парк као заштићено подручје таблама прописаног изгледа и садржаја које поставља на местима где јавни пут улази у Парк, а границе Парка обележава прописаним ознакама.

Управљач поставља табле односно друге ознаке са информацијама о правилима унутрашњег реда.

Управљач поставља и друге табле и ознаке од значаја за спровођење режима заштите и презентацију вредности Парка, као што су панои, билборди и др.

Забрањено је постављање рекламних табли и билборда у оквиру и на ободу заштићеног подручја, без одобрења управљача, као и оштећивање или уништавање и уклањање табли и натписа на таблама и других ознака из овог члана као, њихово заклањање односно маскирање другим објектима.

Постављање, укуцавање табли и других обавештења на стаблима је такође забрањено.

На улазима у Парк, на којима је могућ улазак возилима, видно је обележено ограничење уласка истих, а кретање и паркирање моторних возила на заштићеном подручју дозвољено је искључиво на за то предвиђеним местима, (паркинзи који морају бити видно обележени ), док контролу улаза врши чувар.

Члан 38.

Коришћење природних вредности (за научно истраживачки рад, снимање и фотографисање, и др.), могуће је уз одобрење управљача.

Члан 39.

На подручју Парка није допуштено постављање информативних табли са називима правних и физичких лица и рекламних и других паноа без одобрења и упутстава Управљача, како би се створио заједнички визуелни идентитет свих дизајнираних елемената за обележавање, означавање и оглашавање.

Ознаке за обележавање у Парку, раде се на основу постављеног стандарда, а према важећем правилнику о начину обележавања и усвојеном дизајнерском решењу. Графички дизајн свих елемената одређен је решењем њихове носеће конструкције, а изглед је: чист и јасан, лако читљив и ослобођен сувишних детаља. Текст је двојни, на српском и енглеском исписан у два различита писма у две различите боје. Текстови на српском пишу се ћирилицом, фонтом Helvetica cirilica у црној боји, (RGB: 0, 0,0;CMYK:75, 68, 67, 90), а текстови на енглеском фонтом Arial „italic” и текст заглавља, фонтом Arial „regular” опцијом у сивој боји, (RGB: 38, 38, 38; CMYK:71, 65, 64, 69). Ако се у оквиру ћириличног текста убацује неки латински знак, онда користити фонт Arial.

Боје које се користе за осталу графику су: браон, жута, (позадина ознака, слике-RGB: 200, 190, 114; CMYK: 24, 19 ,67, 0-RGB: 226, 215,97; CMYK:13, 8, 76, 0), и бела, (заглавља, позадина заштићеног знака-RGB: 225, 225,225; CMYK: 0, 0, 0,0).

Текст на српском и енглеском језику, оријентисан је уз леву ивицу табле, док се на десној страни, налази графички приказ. У горњем заглављу са леве стране, налази се име Парка, а у доњем делу је остављен простор за лого, који се аплицира искључиво на белу позадину, и контакт информације предузећа.

За постављање службених табли и других ознака које су утврђене прописима у области туризма, саобраћаја и јавних путева, водопривреде, енергетике, шумарства и ловства, није потребно одобрење управљача.

За постављање и држање табли из става 1. овог члана, управљач може наплатити накнаду у складу са посебним актом.

Члан 40.

Фотографисање и снимање тонских и видео записа и филмова на подручју Парка, дозвољено је.

За радње из става 1. овог члана која се врше у комерцијалне сврхе потребно је прибавити сагласност управљача и за њих се плаћа накнада на основу посебног акта који доноси управљач .

Ради прибављања сагласности из става 2. овог члана, организатор снимања, односно заинтересовано лице пријављује планиране активности снимања управљачу који је дужан да сагласност изда у року од 15 дана.

За активност фотографисања и снимања заинтересовано лице ће према потреби и обавештењу управљача, прибавити акт о условима заштите природе које издаје Завод.

Управљач може привремено или трајно ускратити сагласност уколико је индикован значајан неповољан утицај на природне вредности.

Физичко или правно лице које обавља или за чији рачун се обавља снимање фотографија, тонских и видеозаписа и филмова који се публикују односно приказују јавности, осим играних филмова, дужно је да један примерак снимљеног материјала достави управљачу.

IX. ИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД

Члан 41.

На подручју Парка могу се вршити научна и примењена истраживања и образовне активности у природи у складу са законима и прописима који уређују област научних и примењених истраживања и образовања и овим правилником.

Истраживања и образовне активности из става 1. овог члана допуштено је обављати на начин да се не изазову значајне неповољне промене или униште природне вредности као и да се не загади животна средина.

Члан 42.

За истраживања која могу имати утицај на вредности и обележја Парка и за која је у смислу члана 57. ст. 3. и 4. Закона, неопходно прибавити акт о условима заштите природе, носилац истраживања прибавља сагласност управљача.

Да би прибавио сагласност из става 1. овог члана, носилац истраживања пријављује Управљачу планиране истраживачке радове и активности.

Пријава истраживања садржи меродавне податке о врсти, циљу, садржају, локацији, времену трајања, методама, средствима, опреми и алатима, руководиоцу и учесницима истраживања. У пријави се могу навести и услуге односно помоћ која се тражи од управљача.

Уз пријаву истраживања прилаже се акт о условима заштите природе.

Уз пријаву истраживања, за чије извођење је прописана обавеза прибављања дозволе, прилаже се и дозвола надлежног министарства у складу са Законом.

Сагласност из става 1. овог члана, коју предузеће издаје у року не дужем од седам дана од дана пријема пријаве, садржи упутство о примени услова и мера заштите природе и правила унутрашњег реда, посебне услове, ако их има, у вези места, времена и начина извођења радова, обезбеђења пратње чувара или другог лица, као и могућност и услове пружања тражених услуга.

Забрањено је истраживања из става 1. овог члана започети или изводити без прибављене сагласности управљача.

Члан 43.

Управљач може у поступку издавања сагласности одредити друго време од оног које је наведено у пријави ако оцени да постоји ризик по природне вредности, безбедност и здравље људи, о чему обавештава подносиоца пријаве пре издавања сагласности.

Управљач из разлога наведених у ставу 1. овог члана или непоштовања прописаних услова може писмено наложити прекид истраживачких радова и активности.

Члан 44.

О истраживањима у области шумарства, пољопривреде и педологије, хидрологије, климатологије и метеорологије, животне средине, туризма, саобраћаја, енергетике, просторног и урбанистичког планирања, демографије, културних добара и у другим областима за која се по правилу не прибавља сагласност управљача, потребно је да носилац истраживања благовремено писмено обавести управљача.

Обавештење садржи исту врсту података као и пријава истраживања.

Управљач ће одмах, а најкасније у року од два дана пружити писмени одговор подносиоцу обавештења да је упознат са планираним истраживањима, могућностима пружања тражених услуга и помоћи, дати препоруке у вези поштовања правила унутрашњег реда и упутити подносиоца обавештења на евентуалну обавезу прибављање акта о условима заштите природе.

Забрањено је истраживања из става 1. овог члана започети или изводити уколико се о њима не обавести управљач.

Члан 45.

Образовне активности на подручју Парка, као што су школа у природи, теренска настава, семинари и стручне екскурзије потребно је благовремено писмено пријавити управљачу.

Активности из става 1. овог члана не могу започети пре него што управљач потврди пријем пријаве тих активности. Пријава намераваних образовних активности мора садржати релевантне податке о врсти, циљу, садржају, времену трајања, организатору и броју учесника. У пријави се могу навести и услуге односно помоћ која се очекује од управљача.

Управљач ће одмах, а најкасније у року од два дана писмено потврдити пријем пријаве образовних активности и обавестити подносиоца пријаве о посебним условима заштите природе и животне средине приликом обављања активности, ако их има, као и о могућностима и условима пружања тражених услуга или помоћи.

Члан 46.

У року од 15 дана по завршетку теренских истраживачких радова и образовних активности, носилац истраживања односно организатор образовних активности дужан је да управљачу достави кратак извештај о току и главним резултатима спроведених истраживања и образовних активности.

О завршетку елабората односно публиковању резултата о извршеним истраживањима носилац истраживања дужан ја да обавести управљача у року од 15 дана као и да тај елаборат или публиковани рад достави управљачу.

Ономе ко благовремено не поднесе извештај из става 1. односно не достави обавештење и елаборат или рад из става 2. овог члана, управљач може ускратити сагласност за наредна истраживања односно обавештење и услуге за обављање образовних активности.

X. ЧУВАРСКА СЛУЖБА

Члан 47.

Непосредни надзор на подручју Парка са спровођењем правила унутрашњег реда, врши чуварска служба.

Чуварска служба Парка је организована у склопу службе физичко техничког обезбеђења ЈКП „Зеленило Аранђеловац”, Аранђеловац (у даљем тексту: Чувар).

Координацију послова организационих делова чувара, врши директор ЈКП „Зеленило Аранђеловац”, (у даљем тексту: Директор).

Чувар је за свој посао у чуварској служби, непосредно одговоран директору.

Број чувара утврђује директор правилником о систематизацији послова и радних места, а врста и обим конкретних послова које чувар обавља, утврђује се уговором о раду, појединачним актом у складу са законом и усвојеним процедурама.

Члан 48.

За време службе чувар носи службену одећу на којој је знак управљача и знак заштите природе.

До доношења акта из члана 110. став 8. Закона, којим надлежан министар (у даљем тексту: Министар), прописује јединствену униформу чувара националних паркова и заштићених подручја проглашених актом Владе, чувар ће носити униформу управљача.

Члан 49.

Чувар поседује службену легитимацију којом доказује идентитет, статус службеног лица и овлашћења у складу са Законом.

Чувар је дужан да у вршењу одговарајућих службених радњи претходно покаже службену легитимацију.

Службену легитимацију чувару издаје управљач на обрасцу који прописује министар.

О издатим легитимацијама управљач води евиденцију.

Чувар који је престао да врши чуварску службу, дужан је да службену легитимацију у року од три дана од дана престанка службе, врати управљачу, коју ће управљач одмах поништити и ту чињеницу унети у евиденцију из става 4. овог члана.

У случају губитка или нестанка службене легитимације, чувар је дужан да о овоме одмах обавести управљача.

Изгубљена или нестала легитимација оглашава се неважећом у „Службеном гласнику Републике Србије” и брише се из евиденције о издатим легитимацијама, а чувару се издаје нова легитимација.

Члан 50.

Рад чуварске службе организује се тако што чувар врши непосредан надзор и контролише спровођење правила унутрашњег реда у Парку.

За унутрашњи ред у Парку, одговоран је чувар, за време трајања свог дежурства.

Чувар свакодневно врши обилазак Парка у целости и има право и обавезу да изврши потребну службену радњу на подручју Парка.

Рад чувара повремено и по потреби организује се у пару или са више људи истовремено, кроз рад у сменама или дежурства, патролни обилазак и стационарне контроле или комбиновањем напред наведених метода, односно другом применом теренског рада.

Члан 51.

У вршењу чуварске службе, дужност Чувара је да:

1. Прати односно надгледа кретање и активности Посетилаца и других Корисника у Парку, посебно:

– градњу, реконструкцију и доградњу објеката, транспорт грађевинског материјала и друге радове који се у складу са законом сматрају изградњом објеката,

– коришћење минералних сировина,

– коришћење шума, односно сечу, крчење, кресање и паљење дрвећа, извлачење, одлагање и транспорт дрвних сортимената, сакупљање семена и др.,

– коришћење флоре и фауне, сакупљање и брање биљака и гљива, њихових развојних облика и шумских плодова, хватање животиња,

– употребу моторних возила,

– постављање монтажних и привремених објеката,

– улазак у зоне, места и објекте у којима је посета забрањена или ограничена,

– камповање, логоровање,

– ложење ватре на отвореном и примену правила и мера заштите од пожара,

– организацију и одвијање спортских такмичења и других манифестација,

– одлагање отпада.

2. Прати стање биљних и животињских врста као и других вредности Парка и води евиденцију о њима.

3. Пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом.

4. Пружа податке, помоћ и услуге Посетиоцима и другим лицима при обиласку и разгледању Парка, научним истраживањима и образовним активностима.

5. Сарађује са Корисницима природних ресурса у Парку.

6. Сарађује са носиоцима стварних права на непокретностима у Парку у циљу заштите природе, решавању имовинско-правних односа и накнади штете услед ускраћивања или ограничавања права коришћења и примене мера заштите.

7. Сарађује са надлежним инспектором и обавештава о стварима из његове надлежности.

8. Сарађује са органом унутрашњих послова и према потреби тражи његову помоћ.

9. Саставља записник, обавештава директора и обавља друге овде неспоменуте послове, у складу са Законом и актом управљача.

10. Обавештава други надлежни орган о извршењу забрањених односно противправних радњи које су регулисане прописима из надлежности тог органа и о њиховим извршиоцима уколико су познати.

Члан 52.

Када Чувар утврди или основано претпостави да је посетилац, односно корисник Парка учинио радњу супротно правилима унутрашњег реда или мерама заштите природе прописаним у складу са законом, овлашћен је да:

1) легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи, а лице затечено без личних исправа приведе надлежном органу унутрашњих послова;

2) затражи да му лице предочи/покаже сагласност, дозволу, одобрење, пријаву радова или други документ којим доказује статус корисника односно посетиоца и неко од права у вези радова и активности које обавља;

3) изврши преглед свих врста возила и товара;

4) изврши сваки преглед, осим просторија и објеката за чији је преглед потребан судски налог, а посебно преглед:

– пртљага и личних ствари,

– алата и средстава за сакупљање биљака и животиња;

5) привремено одузме предмете и средства којима је извршен прекршај или кривично дело и предмете који су настали или прибављени извршењем таквог дела, укључујући делове и примерке живог и неживог света, као и да ове предмете, без одлагања, преда управљачу Парка ради чувања;

6) затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за спречавање и уклањање штетних последица, а посебно:

– привремено забрани радове и активности које се обављају без прописаних сагласности или одобрења, као што су научна и друга истраживања, образовне и спортске активности и сл.,

– забрани на лицу места радове и активности које се обављају противправно одредбама овог правилника и правилима противпожарне заштите,

– нареди пуштање на слободу односно враћање у природу здравих и неповређених примерака животиња, уколико је то за њих безбедно.

Члан 53.

Када утврди радњу учињену супротно правилима унутрашњег реда или мерама прописаним у складу са законом, чувар саставља записник.

Садржај записника или опис који се уноси у записник је саопштавање оног што је затечено, нађено, утврђено или на други начин прибављено и констатовано.

У садржај се обавезно уносе:

– подаци о извршиоцу недозвољене радње, а ако је извршилац непознат то се констатује уз основану претпоставку о могућем извршиоцу;

– начин и време извршења радње, средства и алати којима је радња извршена;

– подаци о сведоцима и другим расположивим доказима ако постоје;

– настала штета, документована што прецизнијим подацима и по могућству фотографијом;

– подаци о одузетим предметима и средствима из тачке 5. члана 50.

Записник је састављен у оноликом броју примерака колико захтева конкретна ситуација, а ако је контроли присутна нека друга заинтересована страна, један примерак записника уручује се и њој.

Управљач ће прописати образац записника из овог члана.

Члан 54.

О привремено одузетим предметима из члана 50. чувар издаје потврду са тачним подацима о врсти и количини.

Управљач обезбеђује услове за одржавање и чување привремено одузетих предмета и предузима радње за даље поступање са примерцима одузетих и нађених животињских или биљних врста, укључујући њихово збрињавање док се случај не реши.

О привремено одузетим предметима управљач води евиденцију са подацма о врсти количини, разлогу привременог одузимања, лицу коме су предмету привремено одузети и чувару који је предмете привремено одузео.

Члан 55.

Чувар у вршењу службе поступа стручно, ауторитативно и одговорно, у складу са овлашћењима која има, водећи посебно рачуна о угледу управљача.

Чувар води дневник, односно евиденцију дневних активности, чији садржај прописује управљач.

Члан 56.

Чувар полаже стручни испит у складу са програмом који прописује министар.

Управљач сам организује или на други начин обезбеђује обуку, стручно усавршавање и проверу знања и вештина чувара.

Члан 57.

Чувар је опремљен и радном одећом, средствима везе, потребним апаратима, у складу са посебним актом управљача.

Члан 58.

На основу записника и обавештења чувара о учињеној забрањеној односно противправној радњи, Управљач сходно стеченим околностима, врсти дела и статусу починиоца подноси одговарајућу пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка.

XI. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Члан 59.

На подручју Парка планирају се и спроводе мере заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09) и прописима донетим на основу тог закона, Планом управљања Парка и плановима заштите од пожара.

Управљач доноси план заштите од пожара за подручје Парка сходно члану 47. Закона о заштити од пожара и одредбама Уредбе о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС”, број 76/10).

Планом и програмом управљања Парком утврђују се приоритетни, односно годишњи оперативни задаци противпожарне заштите.

Управљач ће на погодан начин објавити односно јавно истакнути изводе из планова заштите од пожара, са основним правилима противпожарне заштите и поставити одговарајуће ознаке на терену.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.

Надзор над применом овог правилника врши Министарство.

Члан 61.

Управљач ће најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника донети акта предвиђена овим правилником.

Члан 62.

Управљач ће извод из овог правилника, са основним правилима унутрашњег реда и забрањеним радњама/активностима истакнути на погодан и видан начин у Парку и ставити га на увид посетиоцима и корисницима.

Члан 63.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, уз претходно прибављену сагласност Министарства.

 

Број 1788/1

У Аранђеловцу, 18. јуна 2013. године

Председник Управног одбора

Живојин Ђорђевић, с.р.