Zakon

На основу члана 12. став 13. Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, бр. 101/17 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и члана 48. став 1. тачка 3. подтачка 1) Статута Привредне коморе Србије („Службени гласник РС”, број 39/16),

Управни одбор Привредне коморе Србије, на седници одржаној 17. јула 2020. године, доноси

ПРАВИЛНИК

о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца

"Службени гласник РС", број 102 од 24. јула 2020.

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују организација, састав и начин рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца (у даљем тексту: Комисија).

Организација Комисије

Члан 2.

Председник Привредне коморе Србије (у даљем тексту: Комора) решењем образује Комисију за образовни профил или групу образовних профила за које се образовање организује по дуалном моделу.

Решењем из става 1. овог члана утврђује се мандат Комисије.

Састав Комисије

Члан 3.

Комисија има три члана и чине је члан кога предлаже министарство надлежно за послове образовања из реда просветних саветника, саветника – спољних сарадника, просветних инспектора, односно наставника, инспектор рада и представник Коморе.

Инспектора рада одређује министарство надлежно за област рада.

Представник Коморе из става 1. овог члана одређује се из реда запослених у Комори.

Представник Коморе је председник Комисије.

Члан 4.

Чланови Комисије свој рад обављају без накнаде.

Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Комора.

Подношење захтева

Члан 5.

Привредно друштво или предузетник (у даљем тексту: Послодавац) подноси Комори Захтев за проверу испуњености услова за извођење учења кроз рад (у даљем тексту: Захтев), на обрасцу који је у прилогу овог правилника (Прилог број 1) и чини његов саставни део.

Захтев се подноси електронским путем или у штампаном облику, лично или препорученом поштом, најкасније до 30. новембра календарске године која претходи школској години у којој отпочиње обављање учења кроз рад. 

Уз Захтев се прилаже следећа документација: 

– доказ о организовању послова безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама закона којим се уређује област безбедности и здравља на раду, и то:

1) писмени акт о одређивању запосленог (једног или више) за лице за безбедност и здравље на раду и уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица за та лица или

2) уговор о ангажовању правног лица, односно предузетника, за обављање послова безбедности и здравља на раду и лиценцу за обављање послова у области безбедности и здравља на раду за ангажовано правно лице, односно предузетника;

– списак радних и помоћних просторија, опреме за рад у/на којима ће ученици обављати учење кроз рад, са подацима о називу опреме, називу произвођача, години производње и фабричким и инвентарним бројем, сачињен у складу са одговарајућим планом и програмом наставе и учења;

– извод из Акта о процени ризика за радна места на којима ће ученици обављати учење кроз рад;

– стручни налаз о извршеном прегледу и провери опреме за рад на којој ће ученици обављати учење кроз рад, уколико опрема за рад подлеже прегледу и провери;

– изјава послодавца о исправности опреме за рад на којој ће ученик обављати учење кроз рад и примењеним безбедносним мерама;

– стручни налаз о извршеном испитивању услова радне околине;

– извештај о прегледу и испитивању електричних инсталација за све радне и помоћне просторије у којима ће се изводити учење кроз рад;

– безбедносни лист за опасне хемијске материје и друге хемијске материје, у складу са прописима који регулишу управљање хемикалијама, чије коришћење није забрањено прописом којим се уређује опасан рад за децу, а које ће се користити у учењу кроз рад, на српском језику и, уколико је потребно, језику који ученик разуме;

– програм оспособљавања за безбедан и здрав рад ученика;

– упутство за безбедан и здрав рад по прописима о безбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду коју ће ученик користити приликом учења кроз рад и

– доказ да није правноснажно осуђиван за казнена дела прописана законом којим се уређује спречавање злостављања на раду, уколико Послодавац није дао сагласност Комори да по службеној дужности прибави овај документ.

Под писменим актом о одређивању запосленог за лице за безбедност и здравље на раду подразумева се уговор о раду, акт о систематизацији или одлука, односно решење послодавца о одређивању запосленог за лице за безбедност и здравље на раду.

Послодавац који сам обавља послове безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама закона којим се уређује област безбедности и здравља на раду, није дужан да достави доказ из става 3. алинеја прва овог члана.

Безбедносни лист из става 3. алинеја осма дужан је да достави Послодавац код кога се обавља учење кроз рад ученика за које је планом и програмом наставе и учења предвиђено коришћење хемикалија.

Уколико се Захтев подноси у штампаном облику, доставља се фотокопија документације из става 3. алинеје прва до десета овог члана, односно оригинал или оверена фотокопија доказа из става 3. алинеја једанаеста овог члана.

Уколико се Захтев подноси електронским путем, документација из става 3. овог члана доставља се у форми електронског документа потписаног квалификованим електронским потписом.

Начин рада Комисије

Члан 6.

По пријему Захтева, Комора проверава да ли је Захтев уредан, односно да ли садржи све податке и документацију из члана 5. овог правилника и у року од три дана по пријему Захтева обавештава послодавца о томе.

Уколико се утврди да је Захтев непотпун, Комора у року од три дана писаним путем позива Послодавца да Захтев допуни у року од наредних осам дана, уз упозорење да ће у случају непоступања његов захтев бити одбачен као неуредан.

Уколико је Захтев уредан, односно уколико Послодавац у остављеном року допуни Захтев, Комисија приступа провери испуњености услова за извођење учења кроз рад код Послодавца.

Члан 7.

Комисија врши проверу испуњености услова за извођење учења кроз рад код Послодавца из члана 11. Закона на следећи начин:

– провера испуњености услова из члана 11. тач. 1)–2) Закона врши се увидом у објекте у којима ће бити реализовано учење кроз рад за конкретан образовни профил за који се ученик образује, на основу реализоване посете Послодавцу од стране члана Комисије – представника министарства надлежног за послове образовања;

– провера испуњености услова из члана 11. тачка 3) Закона врши се увидом у Регистар о издатим лиценцама за инструктора који води Комора;

– провера испуњености услова из члана 11. тачка 4) Закона врши се увидом у достављену документацију из члана 5. став 3. овог правилника, на основу реализоване посете Послодавцу од стране члана Комисије – инспектора рада и изјаве Послодавца да је учење кроз рад организовано у складу са прописима којима се утврђује опасан рад за децу, односно превентивне мере за безбедан и здрав рад младих, за сва радна места на којима се спроводи учење кроз рад и

– провера испуњености услова из члана 11. тачке 5) и 7) Закона врши се на основу података добијених од надлежних органа који воде службену евиденцију о тим подацима.

Члан 8.

Председник Комисије сазива седницу Комисије на којој се утврђује план посета Послодавцима.

План посете садржи:

– назив Послодавца;

– подручје рада Послодавца;

– опис послова за свако од радних места на којем се обавља учење кроз рад;

– датум реализације посете;

– списак одговорних лица са којима ће Комисија обавити разговор;

– списак лиценцираних инструктора; 

– списак радних и помоћних просторија и опреме за рад наведених у Захтеву.

Посета се реализује према утврђеном плану посета.

Комора је у обавези да достави писмено обавештење Послодавцу о датуму реализације посете Комисије уз план посете најкасније седам дана пре планираног термина посете.

Члан 9.

Након извршене провере испуњености услова за извођење учења кроз рад код Послодавца, Комисија је дужна да у року од осам дана од дана извршене посете сачини предлог у ком, на основу утврђених чињеница, констатује:

1) да Послодавац испуњава услове за извођење учења кроз рад, уколико су испуњени сви услови у складу са Законом или

2) да Послодавац не испуњава услове за извођење учења кроз рад, уз таксативно навођење свих услова које Послодавац не испуњава и образложење околности на основу којих је утврђено да Послодавац не испуњава те услове.

Комисија доставља Комори предлог из става 1. овог чланa у року од три дана.

Одлучивање по Захтеву Послодавца

Члан 10.

Комора, нa прeдлoг Кoмисиje, Послодавцу који је испунио све прописане услове издаје Потврду о испуњености услова за извођење учења кроз рад, у року од 15 дана од дана пријема предлога Кoмисиje из члана 9. овог правилника.

Комора, на предлог Комисије, Послодавцу који није испунио све прописане услове издаје решење којим утврђује да Послодавац не испуњава услове за извођење учења кроз рад и које је коначно у управном поступку.

Поступак за утврђивање престанка испуњености услова

Члан 11.

Иницијативу за покретање поступка за утврђивање престанка испуњености услова за извођење учења кроз рад може поднети свако заинтересовано лице.

Иницијатива из става 1. овог члана подноси се Комори, која о томе обавештава Комисију у року од осам дана од дана пријема иницијативе.

Уколико Комисија утврди да је Послодавац престао да испуњава услов прописан Законом који се односи на инструкторе, даје налог Послодавцу да одреди друга лица која предлаже за похађање обуке и полагање испита за инструктора, у складу са Законом.

Уколико утврди да је Послодавац престао да испуњава услове прописане Законом, Комисија предлаже Комори да донесе решење о престанку испуњености услова за извођење учења кроз рад.

На основу предлога Комисије из става 4. овог члана, председник Коморе доноси решење о престанку испуњености услова за извођење учења кроз рад код Послодавца које је коначно у управном поступку.

Завршне одредбе

Члан 12.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења за рад код послодавца („Службени гласник РС”, бр. 46/18 и 74/19).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02.01 број 5/25

У Београду, 17. јула 2020. године

Привредна комора Србије

Председник,

Марко Чадеж, с.р.