Редакцијски пречишћен текст 

 

 

 

На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о коморама здравствених радника („Службени гласник РС”, број 107/05),

Скупштина коморе биохемичара Србије на седници одржаној 9. јуна 2006. године донела је

СТАТУТ

Коморе биохемичара Србије

"Службени гласник РС", бр. 70 од 22. августа 2006, 26 од 5. марта 2014, 14 од 23. фебруара 2018, 85 од 16. јуна 2020.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Статут) се уређују: назив, седиште, заступање и представљање Коморе, послови и задаци које обавља Комора, чланство, права и дужности чланова Коморе, организација Коморе, огранци Коморе и њихова надлежност, органи Коморе, састав и избор органа Коморе и њихова надлежност, обављање стручних послова за Комору, средства Коморе, надзор над законитошћу рада и друга питања неопходна за рад Коморе.

Члан 2.

Комора биохемичара Србије (у даљем тексту: Комора) је обавезна професионална организација дипломираних фармацеута медицинске биохемије, дипломираних фармацеута специјалиста медицинске биохемије и доктора медицине специјалиста клиничке биохемије (у даљем тексту: биохемичари) који у здравственим установама и приватној пракси односно код другог послодавца обављају послове биохемичара.

Члан 3.

Комора се оснива ради унапређења услова за обављање професије биохемичара и заштите њихових интереса и интереса грађана у пружању здравствене заштите, организованог учешћа и утицаја на уређивању и спровођењу здравствене заштите, као и ради остваривање других циљева везаних за професију биохемичара.

Члан 4.

Назив Коморе је „Комора биохемичара Србије”.

Назив Коморе на енглеском језику: SERBIAN CHAMBER OF BIOCHEMISTS.

Седиште Коморе је у Београду.

Комора је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим статутом.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 5.

Комора има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика пречника 32 mm, с грбом Републике Србије у средини и исписаним текстом „Република Србија, Комора биохемичара Србије – у Београду”. Комора има штамбиљ правоугаоног облика величине 55 mm и 25 mm са истим текстом као и печат, са додатком простора за број деловодног протокола и датум.

Огранак Коморе има печат и штамбаљ, који су истоветни печату и штамбиљу из става 2. овог члана, уз назнаку организационе јединице огранка Коморе.

Текст печата и штамбиља исписује се на српском језику, ћириличким писмом.

Комора има знак, чији облик, садржину и употребу утврђује Управни одбор Коморе.

Члан 6.

Комору представља и заступа директор Коморе.

Директор може, и оквиру својих овлашћења, одредити писменим пуномоћјем друго лице за заступање Коморе.

Члан 7.

Рад Коморе и њених органа је јаван.

Члан 8.

Комора има три огранка као организационе јединице Коморе.

II. ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ КОМОРЕ

 Члан 9.

Комора врши поверене послове и остале задатке и послове предвиђене законом и овим статутом посредством својих органа и огранака.

Брисан је ранији став 2. (види члан II Одлуке - 14/2018-270)

*Службени гласник РС, број 14/2018

II.1 Поверени послови

Члан 10.

У вршењу поверених послова Комора утврђује садржај и податке који се воде у именику, начин вођења, и образац извода из именика, уверења, потврде и евиденција као и поступак уноса у именик из члана 9. овог статута у складу са законом.

Члан 11.

У вршењу поверених послова у складу са законом, Комора посебно:

– утврђује садржај и образац, уверења, евиденција и потврда као и поступак уписа у именике које води Комора,

– на захтев биохемичара врши упис биохемичара у именик свих чланова Коморе,

– издаје лиценцу члановима Коморе који су уписани у именик чланова Коморе, обнавља и одузима лиценцу члановима Коморе,

– утврђује садржај, податке и образац легитимације као и идентификациони број члановима Коморе који имају лиценцу,

– обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

Члан 12.

Комора у складу са законом води следеће именике:

– именик свих чланова Коморе који води огранак Коморе,

– именик издатих, обновљених и одузетих лиценци чланова Коморе који води Комора,

– именик изречених дисциплинских мера члановима Коморе који води огранак Коморе

Именик издатих, обновљених и одузетих лиценци члановима Коморе води се по службеној дужности у складу са законом.

Именик из става 2. овог члана садржи податке неопходне за издавање, обнављање и одузимање лиценце, у складу са законом.

На основу достављених извештаја огранка Коморе о упису у имених из алинеје 1. става 3. овог члана, Комора води евиденцију о члановима уписаних у имених свих чланова Коморе односно о изреченим дисциплинским мерама члановима Коморе.

Члан 13.

Именик Коморе састоји се из уписника (регистра) и збирке исправа.

Уписник (регистар) у Именик чланова коморе који води Огранак Коморе садржи редни број и датум извршеног уписа, као и следеће рубрике редом:

А) Лични подаци:

– Име, (име једног родитеља), презиме

– Матични број (ЈМБГ)

– Датум и место рођења

– Држављанство

– Националност

– Адреса становања и контакт телефон

– Адреса електронске поште (e-mail)

Б) Подаци о образовању, научном и наставном звању:

– Број и датум универзитетске дипломе

– Број и датум Уверења о положеном стручном испиту

– Број и датум започете специјализације

– Број и датум завршене специјализације

– Број и датум завршене уже специјализације

– Број и датум стицања академског звања магистра наука

– Број и датум стицања научног степена доктора наука

– Број и датум одлуке о стицању научног/наставног звања

– Број и датум стицања примаријата

Ц) Подаци о запослењу:

– Запослење: (1. незапослен, 2. на стажу, 3. запослен у државној установи, 4. запослен у приватној установи/пракси, 5. оснивач приватне установе/праксе)

– Назив, адреса, контакт телефон, e-mail установе у којој је заснован радни однос

– Назив, адреса, контакт телефон, е-mail установе у којој се обавља допунски рад

– Назив, адреса, контакт телефон, е-mail установе у којој се обавља приправнички стаж

– Број решења о извршеној регистрацији приватне установе/праксе код надлежног органa (Агенција за привредне регистре или Трговински суд)

– Број решења министарства надлежног за послове здравља о испуњености услова за почетак рада и обављање здравствене делатности

– Датум почетка рада односно престанка рада

Д) Попуњава стручна служба Коморе

– Идентификациони број

– Број и датум решења о упису у Именик Коморе

– Напомена.

Уписник (регистар) именика изречених дисциплинских мера члановима Коморе садржи: позив на редни број и датум извршеног уписа у именик чланова Коморе, остале елементе из става 2. овог члана, датум коначности изречене дисциплинске мере, врсту дисциплинске мере, као и време њеног трајања.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 14.

Именик из члана 13. овог статута води се као књига и као збир података укњижених електронским путем.

Подаци о уписнику и електронске обраде морају бити идентични.

Уписивање података и издавање уверења извода из евиденције и потврда, врши се на лични захтев члана Коморе или физичког и правног лица које има интерес у складу са законом.

Извод из именика садржи захтеване податке из члана 13. овог статута који се воде у именику као јавној књизи.

Уверење садржи податке из евиденције који се воде у именику као јавној књизи.

Потврда садржи податке који не представљају садржај уверења.

На захтев законом овлашћеног лица документа из ст. 4, 5. и 6. овог члана, Комора је дужна да изда одмах, најкасније у року од три дана.

Члан 15.

Уписник из члана 13. овог статута је састављен од листа хартије формата А4, са рубрикама по редоследу наведеним у члану 13. овог статута (образац ЕВ-1).

У уписник из става 1. овог члана уписују се подаци за сваког појединог члана Коморе.

Сваки лист уписника оверен је печатом и потписом директора Коморе или лица које он овласти.

Измене и допуне података у уписнику врше се обавезним уписивањем датума извршене измене или допуне на обрасцу са идентичним подацима утврђеним у ставу 1 овог члана (образац ЕВ-2).

Члан Коморе подноси захтев за упис у чланство Коморе на обрасцу ЕВ-1 са документацијом из става 2. члана 13. овог статута.

Члан 16.

Уверење, извод из евиденције и потврда, садрже у горњем углу знак Коморе, датум издавања, ознаку да је уверење, извод из евиденције или потврда, захтеване податке и потпис директора Коморе или лица које он овласти.

Однос између обавезних рубрика уписника именика утврђује Управни одбор Коморе.

Управни одбор Коморе може одлуком утврдити и друге рубрике у уписнику именика, поред обавезних.

На издавање уверења, извода из евиденције и потврда о чињеницама о којима Комора води евиденцију сходно се примењују одредбе законског прописа о управном поступку о издавању уверења.

Члан 17.

Збирка исправа је заједничка збирка за све именике и састоји се од докумената утврђених законом и овим статутом као доказ о испуњавању услова за чланство у Комори.

Збирка исправа садржи документа или оверене фотокопије докумената из става 2. члана 13. овог статута.

Збирка исправе за сваког члана Коморе појединачно одлаже се у јединствени досије који као редни број носи редни број уписа у именик свих чланова Коморе.

Члан 18.

Идентификациони број члана Коморе одговара броју са којим је уписан у именик свих чланова Коморе.

Легитимација садржи податке о имену и презимену члана Коморе, идентификациони број, датум издавања и време важења лиценце.

Облик легитимације одговара облику и величини картице за електронску употребу.

О боји легитимације и другим елементима садржаја исте одлучује Управни одбор Коморе.

II.2 Остали послови

Члан 19.

Остали послови Коморе обављају се у складу са законом и овим статутом.

Комора води посебну евиденцију чланова Коморе који обављају приватну праксу, а који су уписани у регистар код надлежног органа.

Врсту података за евиденцију из става 2. овог члана утврђује Управни одбор Коморе.

II.3 Сарадња са здравственим институцијама

Члан 20.

У остваривању послова из члана 9. став 1. овог статута Комора сарађује са Министарством здравља, факултетима здравствене струке, Републичким фондом за здравствено осигурање, Институтом за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, стручним удружењима, референтним здравственим установама и другим субјектима.

*Службени гласник РС, број 14/2018

III. ЧЛАНСТВО

Члан 21.

Чланство у Комори је част, право и обавеза за све биохемичаре који обављају професију здравствене делатности у државним здравственим установама, приватној пракси, установама социјалне заштите, заводима за извршење затворских санкција, у државним органима, на здравственим факултетима, односно у школама здравствене струке, амбулантама медицине рада, као и у другим установама где се обавља здравствена делатност у складу са Законом о здравственој заштити.

Обавезни чланови Коморе јесу дипломирани фармацеути медицинске биохемије, дипломирани фармацеути специјалисти медицинске биохемије и доктори медицине специјалисти клиничке биохемије, који као професију у Републици Србији обављају послове биохемије у здравственим установама и приватној пракси, односно код другог послодавца и то: у установама социјалне заштите, заводима за извршење заводских санкција, у државним органима, на факултетима, односно у школама здравствене струке, амбулантама медицине рада које образују послодавци и у другим установама у којима се обавља здравствена делатност у складу са законом.

Kомора, осим обавезних чланова из става 2. овог члана, има и почасне чланове, добровољне чланове и чланове донаторе у складу са овим статутом.

Почасни члан Коморе може бити биохемичар који није обавезни члан Коморе, као и други стручњак здравствене струке из земље и иностранства који је допринео развоју биохемијске струке и науке.

Донатор Коморе може постати сваки грађанин Србије или страни држављанин, који Комори завешта покретну, непокретну имовину или финансијска средства.

Почасног члана и донатора Коморе бира Скупштина Коморе на предлог Управног одбора, без права да бирају и да буду бирани у органе и тела Kоморе.

Част и право да буду добровољни чланови Коморе имају биохемичари који нису у обавези да буду чланови Коморе: незапослени, биохемичари који не обављају послове здравствене делатности, биохемичари који су у пензији а нису радно ангажовани и биохемичари држављани РС који живе и раде у иностранству. Добровољни чланови могу добити лиценцу, у обавези су да плаћају чланарину, не могу бирати и бити бирани за чланове органа и тела Коморе.

*Службени гласник РС, број 14/2018

**Службени гласник РС, број 85/2020

Члан 22.

Обавезни чланови Коморе, поред обавеза утврђених законом, имају следећа права и дужности:

– да стално прате развој биохемије и других наука и да се стручно усавршавају;

– да стечена знања и вештине преносе на млађе колеге;

– да у обављању своје професије примењују само проверене и научно доказане методе и поступке у превенцији, дијагностици, терапији и рехабилитацији болести, а да нове методе и поступке уводе и примењују у складу са законом;

– да чувају професионалну тајну;

– да брину о свом и достојанству личности грађана коме пружају здравствену заштиту;

– да грађанима, укажу хитну медицинску помоћ увек и на сваком месту;

– да воде прописану медицинску документацију и да достављају извештаје у складу са законом;

– да се стручно усавршавају и да се специјализују, у складу са законом;

– да траже и добију правну и другу помоћ према могућностима Коморе;

– да учествују на скуповима које организује Комора;

– да бирају и буду бирани у све органе Коморе; и

– да остварују друга права која за своје чланове обезбеђује Комора.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 23.

Члану Коморе мирује чланство у Комори за време привремене забране вршења позива биохемичара по одлуци Суда части Коморе.

Члану Коморе престаје обавезно чланство у Комори:

1) привременим губитком лиценце према члану 185. Закона о здравственој заштити;

2) лишењем пословне способности, од дана правноснажности одлуке о лишењу пословне способности;

3) даном престанка да као професију обавља послове биохемичара из члана 21. став 2. овог Статута, чиме члан прелази у статус добровољног члана Коморе у складу са Законом. Добровољно чланство траје до поновног започињања обављања послова биохемичара или до подношења захтева члана за испис и брисање из именика Kоморе.

Чланство у Комори престаје:

1) на основу захтева члана за испис и брисање из Именика Коморе, а од дана достављања решења о брисању из Именика Коморе;

2) смрћу.

Члану органа Коморе престаје мандат:

1) исписом из Именика Kоморе;

2) оставком;

3) разрешењем;

4) у случају када је против члана Скупштине Kоморе изречена правоснажна и извршна пресуда којом је изречена казна затвора;

5) смрћу.

Члан органа Коморе може бити разрешен пре истека мандата на који је изабран ако обавља функцију на начин на који се не обезбеђује остваривање задатака Коморе, односно остваривање задатака органа Коморе у коме је изабран.

Поступак за разрешење члана органа Коморе може покренути писменим путем најмање једна трећина чланова Скупштине Коморе састављена од једне трећине чланова Скупштине Коморе из сваког огранка понаособ.

*Службени гласник РС, број 85/2020

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА КОМОРЕ

Члан 24.

Комора је обавезна, професионална и јединствена организација биохемичара за територију Републике Србије коју чине огранци Коморе.

Комора има три огранка као своје организационе јединице, и то:

1. Огранак Београд, са седиштем у Београду,

2. Огранак Војводина, са седиштем у Новом Саду,

3. Огранак Ниш, са седиштем у Нишу.

1. Огранци коморе

Члан 25.

Огранци коморе, на територије Републике Србије, су:

1. Огранак Београд – Београд (Стари град, Вождовац, Нови Београд, Земун, Сурчин, Савски венац, Врачар, Палилула, Раковица, Младеновац, Обреновац, Барајево, Гроцка, Звездара, Лазаревац, Сопот, Чукарица), Колубарски округ – Ваљево, Моравички округ – Чачак, Златиборски округ – Ужице, Мачвански округ – Шабац, Подунавски округ – Смедерево, Браничевски округ – Пожаревац, Шумадијски округ – Крагујевац, Рашки округ – Краљево); за овај огранак седиште је Београд.

2. Огранак Војводина – (Северно-бачки округ – Суботица, Јужно-бачки округ – Нови Сад, Западно-бачки округ – Сомбор, Сремски округ – Сремска Митровица, Средње-банатски округ – Зрењанин, Северно-банатски округ – Кикинда, Јужно-банатски округ – Панчево); за овај огранак седиште је Нови Сад.

3. Огранак Ниш – (Нишавски округ – Ниш, Зајечарски округ – Зајечар, Борски округ – Бор, Расински округ – Крушевац, Пиротски округ – Пирот, Топлички округ – Прокупље, Пчињски округ – Врање, Поморавски округ – Јагодина, Косовски округ – Приштина, Косовско-поморавски округ – Гњилане, Косовско-митровачки округ – Косовска Митровица, Призренски округ – Призрен, Пећки округ – Пећ); за овај огранак седиште је Ниш.

*Службени гласник РС, број 14/2018

2. Послови и задаци огранка

Члан 26.

Огранак Коморе, поред послова утврђених законом, врши и следеће послове:

1. даје мишљење, предлоге и примедбе надлежним органима Коморе о свим питањима и надлежности Коморе;

2. заступа интересе чланова Коморе на свом подручју;

3. доноси програм рада огранка и извештај о материјално-финансијском пословању огранка;

4. одлучује о употреби средстава огранка до висине која је одређена одлуком органа Коморе;

5. врши по пријави упис у именик у складу са законом и о томе доноси решење;

6. води евиденцију чланова Коморе на свом подручју;

7. одлучује о другим питањима у складу са овим статутом.

Члан 27.

Стручне послове огранка Коморе обавља Стручна служба Коморе.

3. Организација огранка Коморе

Члан 28.

Огранак Коморе има овлашћено лице за обављање послова огранка Коморе у складу са законом и овим статутом.

Огранак Коморе има одбор као орган огранка Коморе састављен од председника и два члана које бирају чланови Скупштине Коморе из огранка Коморе.

Одбор огранка Коморе обавља послове из тач. 1. и 3. члана 26. овог статута и друге послове у складу са овим статутом и општим актима Коморе.

На рад одбора огранка Коморе сходно се примењују одредбе Пословника о раду Управног одбора Коморе.

V. ОРГАНИ КОМОРЕ

Члан 29.

Комора има органе који обављају послове и задатке у складу са законом.

Мандат чланова органа Коморе траје четири године.

Избор и разрешење чланова Скупштине Коморе, органа Коморе, органа огранка Коморе врше се већином гласова присутних чланова Скупштине Коморе.

а) Начин избора

Члан 30.

Избори за Скупштину Коморе врше се у складу са Одлуком за спровођење избора, коју доноси Скупштина на предлог Управног одбора, а одлуком се утврђује: начин и поступак спровођења избора, број изборних јединица, структура чланства по изборним јединицама Коморе, рокови за спровођење избора; састав, избор и делатност изборних комисија; и друга питања од значаја за спровођење избора, да би се конституисали органи Коморе.

Одлуком о расписивању избора за Скупштину Коморе и друге органе Коморе, утврђује се:

– број изборних јединица;

– начин образовања изборног тела у изборним јединицама:

– структура и број чланова који се бирају у свакој изборној јединици;

– огранак у којем се врше допунски или превремени избори;

– рокови за спровођење избора;

– и друга питања од значаја за спровођење избора, да би се конституисали органи Коморе.

*Службени гласник РС, број 26/2014

**Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 30а

Председник Скупштине Kоморе дужан је да у року од 90 дана пре истека мандата Скупштине распише изборе, Одлуком о расписивању избора за чланове нове Скупштине Kоморе која садржи датум одржавања избора и рокове од којих почињу тећи изборне радње.

У случају његове спречености или нерасписивања избора у року из става 1. овог члана, изборе расписује потпредседник Скупштине Kоморе.

Избори за нове чланове Скупштине одржавају се најкасније 15 дана пре истека мандата Скупштине.

Одлука о расписивању избора Скупштине објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 30б

Органи за спровођење избора за Скупштину Коморе су:

– Централна изборна комисија Коморе биохемичара Србије, и

– изборна комисија изборне јединице.

Чланове Централне изборне комисије Коморе и чланове изборних комисија изборних јединица бира Скупштина важећег сазива, а на предлог Управног одбора Коморе.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 30в

Kонститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине у важећем сазиву, одмах након проглашења коначних резултата избора тако да се седница одржи до истека мандата важећег сазива Скупштине коморе.

У случају његове спречености или незаказивања седнице у року из става 1. овог члана, седницу заказује потпредседник Скупштине Kоморе у важећем сазиву.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 30г

Допунски избори за Скупштину се расписују када није изабран укупан број чланова Скупштине прописан Статутом или када се у току рада Скупштине број чланова услед смрти, исписа из Именика Коморе, оставке или опозива смањи тако да отежава рад Скупштине.

Допунски избори се врше на оним бирачким местима на којима према Статуту и Одлуци и Правилима за спровођење избора није изабран кандидат, односно изабрани кандидат није више члан Скупштине.

Ванредни избори за Скупштину расписују се када услед смрти, оставке или опозива број чланова Скупштине сведе на број којим се онемогућава рад Скупштине.

На допунске и ванредне изборе сходно се примењују правила избора предвиђена овим статутом.

*Службени гласник РС, број 14/2018

**Службени гласник РС, број 85/2020

1. Скупштина Коморе

Члан 31.

Скупштина, као највиши орган Коморе обавља послове и задатке у складу са законом.

Скупштина Коморе образује сталне и повремене комисије и радна тела.

Сталне комисије Скупштине Коморе су:

1. Комисија за израду општих аката,

2. Комисија за материјално-финансијско пословање.

Сталне комисије имају председника и два члана.

Повремене комисије и радна тела Скупштина Коморе образује по потреби.

а) Састав

Члан 32.

Скупштина Коморе има 45 чланова, и то:

– из огранка Београд 25,

– из огранка Војводина девет,

– из огранка Ниш 11 чланова.

Из округа Београд чланови Скупштине су: осам дипломираних фармацеута медицинских биoхемичара, девет дипломираних фармацеута специјалиста медицинске биохемије, осам доктора медицине – специјалиста клиничке биохемије и специјалиста медицинске биохемије; у овај број чланова Скупштине Коморе урачунава се и 10 биохемичара који обављају здравствену делатност у приватној пракси.

Из округа Војводина чланови Скупштине су: три дипломирана фармацеута медицинскa биoхемичарa, три дипломирана фармацеута специјалиста медицинске биохемије, три доктора медицине – специјалиста клиничке биохемије и специјалиста медицинске биохемије; у овај број чланова Скупштине Коморе урачунавају се и четири биохемичара који обављају здравствену делатност у приватној пракси.

Из округа Ниш чланови Скупштине су: два дипломирана фармацеута медицинска биoхемичара, један дипломирани фармацеут специјалиста медицинске биохемије, осам доктора медицине – специјалиста клиничке биохемије и специјалиста медицинске биохемије; у овај број чланова Скупштине Коморе урачунавају се и три биохемичара који обављају здравствену делатност у приватној пракси. У оквиру броја чланова Скупштине Коморе округа Ниш је и један представник са подручја Косова и Метохије.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 33.

Скупштина Коморе бира из редова својих чланова председника и заменика председника.

Председик и заменик председника Скупштине за свој рад одговарају Скупштини Коморе.

Члан 34.

Председнику и заменику председника Скупштине Коморе престаје функција и пре истека периода на који су изабрани ако им престане својство члана Скупштине или ако то сами затраже.

Председник и заменик председника Скупштине могу бити разрешени и пре истека периода на који су бирани ако своју функцију не врше на начин којим се обезбеђује остваривање задатака Скупштине.

б) Надлежност

Члан 35.

Скупштина Коморе, поред законом утврђених послова, у оквиру својих надлежности обавља и следеће послове:

1. доноси правилник о организацији и раду Коморе;

2. доноси општи акт којим се уређује начин провере стручне оспособљености биохемичара за обављање професије;

3. доноси општи акт којим се утврђује садржај и начин давања стручних мишљења биохемичара;

4. доноси општи акт којим се утврђује поступак и начин давања мишљења на програме приправничког стажа, специјализација и ужих специјализација и иновација знања и провере оспособљености биохемичара за примену савремених достигнућа;

5. доноси општи акт којим се утврђују повреде професионалне дужности и угледа чланова Коморе;

6. усваја годишњи изештај о раду Скупштине Коморе и других органа и тела Коморе;

7. бира почасне чланове Коморе, као и донаторе;

8. доноси одлуку о додели признања Коморе – повеља, диплома и захвалница;

9. доноси одлуку о додели признања Коморе – повеља, диплома и захвалница;

10. расправља о сарадњи са другим коморама у земљи и иностранству;

11. доноси годишње и стратешке планове и програме рада и развоја Коморе;

12. обавља и друге послове утврђене законом, статутом и општим актима Коморе;

13. обавља у друге послове утврђене Статутом и општим актима Коморе.

*Службени гласник РС, број 26/2014

**Службени гласник РС, број 14/2018

в) Начин рада

Члан 36.

Скупштина Коморе ради у седницама.

Скупштину Коморе сазива председник Скупштине Коморе, који руководи њеним радом, потписује одлуке и документа која Скупштина усвоји.

Заменик председника Скупштине Коморе замењује председника у случају његове спречености.

Рад Скупштине Коморе је јаван.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 37.

Скупштина Коморе заседа редовно једанпут годишње.

По потреби Скупштина се може сазвати и на ванредно заседање.

Скупштину на редовно заседање сазива председник Скупштине по сопственој иницијативи или на предлог Управног одбора Коморе.

Скупштину Коморе на ванредно заседање сазива председник Скупштине Коморе по сопственој иницијативи или на предлог Управног одбора, Надзорног одбора или директора Коморе.

Ванредно заседање Скупштине Коморе може се сазвати и на предлог најмање трећине чланова Скупштине Коморе или два огранка Коморе.

Ванредно заседање Скупштине Коморе сазива се у року од 30 дана од дана пријема предлога.

Предлог за сазивање ванредне седнице скупштине из ст. 4. и 5. овог члана мора бити састављен у писменој форми са предлогом и тачкама дневног реда и материјалом који се односи на предлог.

Председник Скупштине је дужан да на предлог овлашћених предлагача из ст. 4. и 5. овог члана сазове ванредну седницу према предлогу и тачкама дневног реда садржаним у њиховом предлогу.

У случају да председник Скупштине не сазове седницу са предложеним дневним редом и у року одређеном у ставу 6. овог члана, предлагачи могу сазвати седницу Скупштине, најкасније у даљем року од 30 дана.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 38.

Позив за седницу Скупштине доставља се члану Скупштине, по правилу најкасније пет дана, а у изузетним случајевима три дана пре одржавања седнице.

Члан 39.

Скупштина пуноважно ради ако је седници присутно више од половине чланова Скупштине Коморе.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, осим ако законом или овим статутом није другачије одређено.

Одлука о изменама и допунама Статута и других општих аката Коморе доноси се већином гласова свих чланова Скупштине Коморе.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 40.

О питањима из своје надлежности Скупштина одлуке доноси јавним гласањем.

Скупштина Коморе може одлучити да се о одређеним питањима из своје надлежности одлуке доносе тајним гласањем.

Члан 41.

На седници Скупштине Коморе води се записник.

Записник из става 1. овог члана води лице стручне службе Коморе које одреди директор Коморе.

Члан 42.

Пословником о раду Скупштине ближе се уређује начин рада Скупштине, права и дужности председника Скупштине у вези са њеним радом, права и дужности чланова Скупштине, и друга питања од значаја за рад Скупштине.

2. Управни одбор

Члан 43.

Управни одбор је орган управљања Коморе.

Управни одбор води пословну политику и извршава обавезе Коморе на основу закона, Статута, општих аката Коморе и одлука Скуштине Коморе.

Члан 44.

Управни одбор има пет чланова, које бира Скупштина Коморе из реда својих чланова, и то: четири члана представника биохемичара из здравствених установа и једног члана представника биохемичара који обављају приватну праксу.

Члан 45.

Управни одбор има председника и заменика председника.

Члан 46.

Мандат председника, заменика председника и чланова Управног одбора траје четири године.

Члан 47.

Управни одбор, поред послова утврђених законом у оквиру своје надлежности, обавља следеће послове:

1. доноси план рада Управног одбора;

2. доноси пословник о свом раду и општа акта која не доноси Скупштина Коморе;

3. доноси предлог одлуке о висини чланарине и начину наплате;

4. доноси предлог одлуке о висини накнаде за упис у именик чланова Коморе за издавање и обнављање лиценце, као и за издавање извода, уверења и потврда;

5. утврђује предлог за почасног члана Коморе и донатора Коморе;

6. одлучује по жалбама на одлуке директора Коморе када је то прописано законом;

7. решава о жалбама на решење огранка Коморе о упису у именик Коморе и на поступак издавања уверења о чињеницама о којима Комора води евиденцију у складу са законом;

8. одлучује о употреби средстава Коморе до висине утврђене Одлуком Скупштине Коморе;

9. предлаже критеријуме за избор у органе Коморе и упућује их Скупштини на усвајање;

10. обавља и друге послове у складу са законом, овим статутом, општим актима Коморе и послове које му повери Скупштина и други органи Коморе.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 48.

Управни одбор ради у седницама којима присуствује већина од укупног броја чланова Управног одбора.

Члан 49.

Управни одбор пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова Управног одбора.

Члан 50.

Седницу Управног одбора сазива и њеним радом руководи председник Управног одбора, а у случају његове спречености заменик председника Управног одбора.

Члан 51.

Председник Управног одбора дужан је заказати седницу Управног одбора у року од седам дана од дана пријема образложеног предлога, предлога најмање 1/3 чланова Управног одбора, или на предлог директора коморе.

Члан 52.

Управни одбор одлуке из своје надлежности доноси јавним гласањем.

Члан 53.

Управни одбор може пословником о раду Управног одбора ближе утврдити начин рада Управног одбора, права и дужности председника Управног одбора и чланова Управног одбора и друга питања од значаја за рад Управног одбора.

3. Надзорни одбор

Члан 54.

Надзорни одбор Коморе је орган који врши контролу материјално-финансијских послова Коморе.

Надзорни одбор је самосталан и независан у свом раду.

Члан 55.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина Коморе из реда својих чланова, и то: два члана представника биохемичара из здравствених установа и једног члана представника биохемичара који обављају приватну праксу.

Члан 56.

Надзорни одбор има председника и заменика председника.

Председника и заменика председника бира Скупштина Коморе.

Члан 57.

Мандат председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора траје четири године.

Члан 58.

Надзорни одбор у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

1. доноси пословник о свом раду;

2. доноси план рада;

3. врши надзор у погледу ангажовања средстава Коморе;

4. разматра извештај о материјално-финансијском пословању Коморе и огранака Коморе;

5. обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

Органи и одговорни радници Коморе дужни су да Надзорном одбору ставе на увид потребну документацију и пруже обавештења од значаја за вршење надзора.

Члан 59.

Надзорни одбор ради у седницама којим присуствује већина од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Члан 60.

Седницу Надзорног одбора сазива и њеним радом руководи председник Надзорног одбора, а у случају његове спречености заменик председника Надзорног одбора.

Члан 61.

Председник Надзорног одбора дужан је заказати седницу Надзорног одбора у року од седам дана од пријема образложеног предлога, најмање два чланова Надзорног одбора, или на предлог директора Коморе.

Члан 62.

Надзорни одбор одлуке из своје надлежности доноси јавним гласањем.

Члан 63.

Надзорни одбор може пословником о раду Надзорног одбора ближе утврдити начин рада Надзорног одбора, права и дужности председника Надзорног одбора и чланова Надзорног одбора и друга питања од значаја за рад Надзорног одбора.

4. Одбори Коморе

Члан 64.

Комора има Етички одбор Коморе (у даљем тексту: Етички одбор) у складу са законом, као и Одбор за припрему и рад Скупштине Коморе.

Председника, заменика председника и чланове одбора из става 1. овог члана бира Скупштина Коморе.

Одбори из става 1. овог члана раде у седницама.

Члан 65.

Етички одбор има седам чланова, од којих су четири члана представници биохемичара који раде у државним здравственим установама, a три у приватној пракси.

Уколико председник Етичког одбора није члан Скупштине Коморе, има право да присуствује седницама Скупштине, али без права да гласа.

Етички одбор, поред послова утврђених законом, у сарадњи са Управним одбором утврђује предлог кодекса професионалне етике биохемичара и предлаже исти Скупштини Коморе на усвајање.

У обављању послова из свог делокруга Етички одбор сарађује нарочито са другим коморама здравствених радника, факултетима здравствене струке, научним установама и референтним установама из здравствене делатности као и другим субјектима, у земљи и иностранству.

Етички одбор има пословник о свом раду.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 65а

Брисан је (види члан XXII Одлуке - 14/2018-270)

Члан 66.

Одбор за припрему и рад Скупштине Коморе (у даљем тексту: Одбор за припрему) има пет чланова, и то четири члана из реда биохемичара који раде у здравственим установама и једног у приватној пракси.

Одбор за припрему разматра питања од интереса за рад Скупштине, даје мишљење и предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука у вези са стручним питањима које Скупштина разматра, по потреби усаглашава ставове између биохемичара о стручним питањима и др.

Комора може посебним општим актом утврдити и шири делокруг Одбора за припрему.

5. Комисија за посредовање

5.1. Састав и делокруг

Члан 67.

Комисија за посредовање Коморе има три члана – председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе.

Комисија из става 1. овог члана усмерава, даје упутства и тумачења потребна за рад комисија за посредовање огранка Коморе и обавља друге послове из свог делокруга које јој повере органи Коморе

Комисија за посредовање огранка Коморе посредује у споровима између чланова Коморе или између чланова Коморе и корисника здравствених услуга у складу са законом.

Комисија за посредовање огранка Коморе има три члана – председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе из огранка Коморе.

Комисија за посредовање огранка Коморе заузима ставове споразумно или већином гласова.

Комисија за посредовање огранка Коморе именује посредника у спору.

Посредник може бити лице које није члан Коморе.

Члан 68.

Поступак посредовања окончава се измирињем, или констатацијом да посредовање није успело.

Поступак за мирење независан је од поступка Суда части.

Ако поступак за мирење не успе ништа од онога што је у току поступка за мирење учињено и изјављено усмено или писмено не обавезује странке.

5.2. Поступак посредовања

Члан 69.

Захтев за поступак за мирење могу Комисији за посредовање поднети обе странке у спору или само једна од њих.

Подношењем захтева на начин прописан ставом 1. овог члана или ако је захтев заједнички или ако захтев једне прихвата и друга страна, започиње поступак за мирење.

Сматра се да су стране у спору прихватиле надлежност Комисије за посредовање која се односи на поступак за мирење моментом његовог започињања.

Члан 70.

Свака страна може у свако доба одустати од поступка за мирење.

У поступку за мирење странке могу учествовати лично или преко овлашћеног пуномоћника.

Када захтев за покретање поступка поднесе једна страна Комисија за посредовање обавештава противну страну и позива је да се изјасни да ли прихвата захтев за покретање поступка, а ако је прихвата, да у остављеном року писмено изложи чињенично стање и своје гледиште и поднесе сва потребна документа.

Ако друга страна у остављеном року не одговори или не прихвати захтев за покретање поступка Комисија за посредовање ће обавестити стране да се поступак за мирење не може спровести.

Када једна страна прихвати захтев друге стране за покретање поступка за мирење оне могу обавестити Комисију за посредовање о предлогу за именовање посредника.

Ако стране у поступку не поднесу предлог из става 5. овог члана, Комисија за посредовање ће предложити посредника.

Члан 71.

Ако стране у поступку прихвате посредника за спровођење поступка за мирење, посредник за мирење испитује стављене предлоге, проучава поднета документа и прикупља сва потребна обавештења.

Посредник може, у случају потребе, саслушати странке у спору.

На основу спроведеног поступка посредник подноси странкама предлог за решење спора.

Стране у поступку нису дужне да прихвате поднети предлог.

Резултати у поступку за мирење констатују се у записнику који потписује посредник за мирење и стране у спору.

Расподелу трошкова за мирење врши посредник за мирење ако се стране у спору нису споразумеле о трошковима у споразуму, што се констатује у записнику.

Споразум странака у спору је закључен када стране у спору, после прочитаног записника у коме је констатовано да су се споразумеле, тај записник потпишу.

Члан 72.

Споразум странака у спору, постигнут на начин из члана 71. овог статута има карактер поравнања постигнутом у вансудском поступку.

Посредник за мирење не може бити именован за судију суда части, нити учествовати у расправи у којој се спор, по коме није постигнут споразум о измирењу решава пред судом части.

Комора води евиденцију о сваком завршеном или незавршеном поступку посредовања, на начин и по поступку предвиђеним за мере који је изрекао суд части.

6. Директор Коморе

Члан 73.

Директор Коморе је инокосно-пословодни орган који руководи радом Коморе и радом Стручне службе Коморе.

За директора Коморе може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове: да има пет година радног искуства.

Члан 74.

Директор Коморе поред послова утврђених законом обавља и следеће послове:

1. врши наредбодавна права за употребу средстава Коморе и одлучује о употреби ових средстава до висине одређене одлуком Скупштине Коморе;

2. доноси друге опште акте којима се уређују права, обавезе и одговорност запослених у Стручној служби Коморе;

3. доноси решења о зарадама и другим примањима радника Стручне службе Коморе и друга решења о остваривању права по основу рада;

4. организује рад Стручне службе Коморе;

5. бира извршиоце у Стручној служби Коморе;

6. организује рад или непосредно информише јавност о раду Коморе;

7. организује одговарајући облик информисања чланова о раду Коморе;

8. остварује сарадњу Коморе са надлежним државним органима, здравственим и другим установама;

9. подноси извештај о свом раду органима Коморе

10. обавља и друге послове на које је овлашћен законом, статутом, и општим актима и одлукама органа Коморе.

7. Суд части

Члан 75.

Суд части је орган Коморе који се образује ради утврђивања повреда професионалне дужности или угледа члана Коморе, као и утврђивање одговорности и изрицања дисциплинских мера за те повреде.

а) Организација и начин избора

Члан 76.

Судови части Коморе се образују као:

1. судови части првог степена;

2. суд части другог степена.

Члан 77.

Суд части првог степена има три члана, а суд части другог степена пет чланова.

Уколико судови части првог и другог степена у свом саставу немају дипломираног правника, стручну консултацију у вођењу поступка обавља дипломирани правник са положеним правосудним испитом, по овлашћењу директора Коморе.

Судови части имају председника и заменика председника суда части.

Заменик председника суда части замењује председника суда у случају одсутности.

Заменик председника суда части бира се из реда чланова суда части.

Чланови суда части имају заменике чланова који учествују у раду у случају спречености члана суда части.

Седиште суда части првог степена је у седишту огранка Коморе.

Седиште суда части другог степена је у седишту Коморе.

*Службени гласник РС, број 14/2018

Члан 78.

Председника и заменика председника суда части, чланове суда части и заменике бира Скупштина Коморе на предлог Управног одбора Коморе.

Члан суда части првог степена мора имати пребивалиште на подручју суда части првог степена.

Члан 79.

Мандат председника, заменика председника и чланова суда части у њихових заменика је четири године.

Брисан је ранији став 2. (види члан XXIV Одлуке - 14/2018-270)

Избор судије суда части обавља се на начин и по поступку за избор члана органа Коморе.

Разрешење чланова суда части обавља се на начин и по поступку за њихов избор.

б) Надлежност

Члан 80.

Суд части првог степена утврђује повреде професионалних дужности или угледа члана Коморе, у складу са законом, овим статутом и општим актима Скупштине Коморе.

Суд части првог степена за учињене повреде из става 1. овог члана може изрећи меру утврђену законом.

Члан 81.

Суд части другог степена, по жалби, преиспитује одлуке суда части првог степена и доноси коначну одлуку.

Рок за изјављивање жалбе је 15 дана од дана достављања одлуке суда части.

в) Дисциплински поступак пред Судом части

1. Поступак пред Судом части првог степена

Члан 82.

У случају основане сумње да је члан Коморе извршио повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе, на основу притужби грађана или других околности, или ако постоји захтев странке, директор Коморе или лице које он овласти покреће дисциплински поступак, писменим предлогом за покретање поступка за изрицање дисциплинске мере пред надлежним судом части.

Поступак се може покренути или водити на писмени предлог странке.

Писмени предлог за покретање дисциплинског поступка мора бити снабдевен потребним доказима који потврђују основаност сумње да је члан Коморе извршио повреду професионалане дужности или угледа члана Коморе.

Члан 83.

Суд части обавља усмену расправу ради утврђивање предмета дисциплинског поступка и када има да изврши увиђај или саслушање сведока или вештака.

Оцењивање осталих доказа суд части по правилу врши ван усмене расправе, на седници суда части.

Изрицање дисциплинске мере суд врши већином гласова чланова суда части.

О извршеној усменој расправи, спровођењу других доказа и већању и гласању при изрицању дисциплинских мера води се записник.

Брисан је ранији став 5. (види члан XXV Одлуке - 14/2018-270)

Члан 84.

Суд части по правилу доноси одлуку у року од 30 дана од момента започињања поступка.

Суд води евиденцију о поднетим предлозима за покретање дисциплинског поступка.

На рокове за покретање поступка, сам поступак, доказивање, усмену расправу, записник, саслушање странака, права на одбрану, и достављање сходно се примењују одредбе закона које регулишу управни поступак, ако законом или овим статутом није другачије одређено.

2. Поступак по жалби

Члан 85.

Жалба се доставља ожалбеном суду преко суда части првог степена, који истом доставља потребну документацију о предмету.

Жалба се може изјавити због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, због повреда правила поступка која би била од утицаја на изречену дисциплинску меру, ако је диспозитив побијане одлуке нејасан или у противречности са изреченом дисциплинском мером, као и због саме изречене дисциплинске мере.

Члан 86.

Ожалбени суд може изречену дисциплинску меру потврдити, изменити или поништити и вратити првостепеном суду части на поновни поступак или жалбу усвојити и укинути изречену дисциплинску меру.

Уколико жалбу изјави странка по чијем предлогу одлуку о дисциплинској мери првостепени суд части уопште није донео, ожалбени суд одредиће рок не дужи од једног месеца за доношење одлуке, или сам решити ствар.

Члан 87.

На поступак по жалби сходно се примењују одредбе закона који регулише управни поступак уколико законом или овим статутом није другачије одређено.

г) Врсте, повреде професионалних дужности или угледа члана Коморе

Члан 88.

Члан Коморе врши повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе ако:

1) поступа у супротности са одредбама закона којим се уређује здравствена заштита и закона којим се уређује здравствено осигурање у пружању здравствене заштите пацијентима;

2) повреди етички кодекс;

3) обавља здравствену делатност нестручно, односно у супротности са савременим достигнућима биохемијске науке и праксе, или ако начини стручну грешку;

4) својим понашањем према пацијентима, другим члановима коморе или трећим лицима повреди углед професије;

5) у обављању здравствене делатности злоупотреби средства здравственог осигурања;

6) не испуњава обавезе члана коморе утврђене законом, статутом и другим општим актима коморе.

Кривична или прекршајна одговорност, односно одговорност члана коморе из радног односа код послодавца, не искључује дисциплинску одговорност члана коморе по овом статуту.

За повреде професионалне дужности или угледа члана Коморе из става 1. овог члана суд части може изрећи једну од следећих дисциплинских мера:

1) јавну опомену;

2) новчану казну у висини до 20% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици, у месецу који претходи месецу у коме се казна изриче, по подацима републичког органа надлежног за послове статистике;

3) привремену забрану самосталног рада у обављању одређених послова здравствене делатности;

4) привремену забрану самосталног рада у обављању здравствене делатности.

Дисциплинске мере из става 3. тач. 1) и 2) овог члана изричу се за лакше повреде професионалне дужности и угледа члана коморе.

Дисциплинска мера из става 3. тачка 2) овог члана може се изрећи у трајању од једног до шест месеци.

Дисциплинске мере из става 3. тач. 3) и 4) овог члана изричу се за тежу повреду професионалне дужности и угледа члана коморе.

Дисциплинске мере из става 3. тач. 3) и 4) овог члана не могу трајати краће од шест месеци, ни дуже од једне године, а у изузетним случајевима могу трајати до пет година.

*Службени гласник РС, број 14/2018

д) Извршење одлука суда части

Члан 89.

Коначна одлука суда части, изречена по поступку и на начин предвиђен овим статутом, извршава се и евидентира у складу са чл. 90. и 91. овог статута.

Члан 90.

Мере јавне опомене као и друге изречене мере извршавају се јавним објављивањем.

Мера новчане казне извршава се одбијањем одговарајућег износа месечне зараде почев од прве наредне исплате по коначности одлуке.

Мера привремене забране самосталног рада у обављању одређених послова здравствене делатности и мера привремене забране самосталног рада у обављању здравствене делатности почињу тећи почев од првог наредног месеца почев од коначности одлуке.

Члан 91.

Под јавним објављивањем сматра се објављивање на огласној табли Коморе и у једном од средстава јавног информисања, а у року од осам дана од дана коначности одлуке.

Изречена мера сматра се објављеном у једном од средстава јавног информисања објављивањем у гласилу Коморе.

Правоснажна одлука надлежног суда на основу захтева за судску заштиту има се јавно објавити на начин и у року утврђеним овим статутом.

Евиденцију изречених мера води суд на основу коначних и правоснажних одлука о њиховом изрицању, на начин и по поступку који утврђује председник суда части другог степена.

*Службени гласник РС, број 14/2018

VI. СРЕДСТВА КОМОРЕ

Члан 92.

Комора стиче средства за рад у складу са законом.

Члан 93.

Средства Коморе воде се на рачуну.

Посебно се евидентирају и воде средства огранка Коморе, која се употребљавју односно користе према одлукама надлежног органа Коморе у складу са законом.

Средства огранка Коморе се воде на подрачуну Коморе.

Члан 94.

Наредбодавац за извршење финансијског плана Коморе, односно употребу средстава Коморе је директор коморе и лице овлашћено за огранак Коморе.

Члан 95.

Одлуком Скупштине Коморе утрђује се који износ средстава на подручју огранка Коморе са подручја остаје огранку Коморе, а који износ средстава се уплаћује на рачун Коморе.

Члан 96.

Одлуком Управног одбора Коморе утврђује се износ висине средстава са којима може да располаже директор Коморе и лице овлашћено за огранак Коморе.

Одлуком Управног одбора Коморе утврђују се износ и критерујуми за употребу средстава издвојених у фонд узајамне помоћи чланова Коморе.

VII. ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА КОМОРЕ

а) Организација и надлежност

Члан 97.

Стручне, правне, финансијске, административне, техничке и друге послове Коморе за потребе Коморе обавља Стручна служба Коморе.

Члан 98.

Организацију Стручне службе Коморе која је јединствена за целу Комору утврђује Управни одбор Коморе на предлог директора Коморе.

Послови из надлежности огранка Коморе обављају се у огранку Коморе.

Члан 99.

Радом Стручне службе Коморе руководи директор Коморе.

Члан 100.

Извршиоце у стручној служби Коморе, у складу са законом, бира директор Коморе.

Послове из става 2. члана 98. овог статута обавља радник стручне службе Коморе или друго овлашћено лице, уколико их не обавља орган огранка Коморе.

Наредбодавац за располагање средствима огранка Коморе је лице из става 2. овог члана.

Лице из става 2. овог члана доноси решење о упису у именик чланова Коморе и обавља друге послове у складу са законом и овим статутом.

Лице из става 2. овог члана руководи радом огранка Коморе и одговорно је за свој рад директору Коморе.

Члан 101.

За законитост рада Стручне службе Коморе одговоран је директор Коморе.

Брисан је ранији став 2. (види члан XXVII Одлуке - 14/2018-270)

VIII. НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОШЋУ РАДА КОМОРЕ

Члан 102.

Надзор над законитошћу рада Коморе врши министарство за послове здравља, а о финансијском и рачуноводственом пословању министарство надлежно за послове финансија.

Сви органи Коморе, дужни су да обезбеде услове за вршење надзора из става 1. овог члана.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 103.

Скупштина Коморе је дужна да у року од три месеца од дана почетка рада Коморе донесе статут и друга општа акта предвиђена законом и овим статутом.

Члан 104.

Измене и допуне овог статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.

Овај статут ступа на снагу по добијању сагласности министарства за послове здравља у складу са законом, а у року од осам дана од дана објављивања.

Овај статут се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У Београду, 9. јуна 2006. године

Председник Скупштине,

проф. др Нада Мајкић-Singh, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕНИ" ТЕКСТ ОДЛУКЕ

Одлука о изменама и допунама Статута Коморе биохемичара Србије: "Службени гласник РС", број 14/2018-270

XXIX

Ове измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана након објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а објављује се након прибављања сагласности од стране Министарства здравља Републике Србије.

Измене и допуне Статута Коморе објављују се на web страни Коморе.

Одлука о изменама и допунама Статута Коморе биохемичара Србије: "Службени гласник РС", број 85/2020-190

IV

Ове измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана након објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а објављује се након прибављања сагласности од стране Министарства здравља Републике Србије.

Измене и допуне Статута Коморе објављују се на веб страни Коморе биохемичара Србије.