Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 44. став 3. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка и 57/11),

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање на седници одржаној 15. децембра 2011. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

"Службени гласник РС", бр. 52 од 22. маја 2012, 62 од 26. јуна 2012 - исправка, 73 од 27. јула 2012 - исправка, 1 од 4. јануара 2013, 7 од 23. јануара 2013 - исправка, 112 од 16. октобра 2014, 114 од 23. октобра 2014 - исправка, 18 од 13. фебруара 2015, 19 од 8. марта 2017, 29 од 24. марта 2017 - исправка, 2 од 16. јануара 2019, 82 од 22. новембра 2019 - др. правилник, 5 од 22. јануара 2020 - др. правилник

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник је престао да важи 30. јануара 2020. године , осим одредаба члана 10, Обрасца ОПП и Обрасца реверса, који престају да важе 31. децембра 2020. године (види члан 32. Правилника - 5/2020-39).

Чл. 1. до 9.

Престали су да важе (види члан 32. Правилника - 5/2020-39)

VI. ИСПОРУKA ПОМАГАЛА

Члан 10.

Осигурано лице у складу са овим правилником остварује право на помагала, делове помагала, потрошни материјал за поједина помагала и одржавање помагала код правних и физичких лица – произвођача помагала, односно других правних и физичких лица која имају дозволу за обављање промета медицинских средстава; у апотекама са којима Републички фонд има закључен уговор, а за стоматолошке надокнаде у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа (у даљем тексту: испоручиоци помагала).

Испоручилац помагала одговоран је за квалитет, безбедност и ефикасност помагала.

Испоручилац помагала из става 1. овог члана, за помагала из члана 2. став 3. овог правилника потребно је да има:

– решење Агенције за привредне регистре о регистрацији испоручиоца као привредног субјекта,

– решење Министарства здравља да може да се баве производњом, односно прометом медицинских средстава и

– решење Агенције за лекове и медицинска средства за упис помагала у Регистар медицинских средстава, осим апотека и здравствених установа које делатност обављају на основу закона и имају уговор са Републичким фондом о пружању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања.

Испоручилац помагала из става 1. овог члана, за помагала из члана 2. став 4. овог правилника, потребно је да има:

– решење Агенције за привредне регистре о регистрацији испоручиоца као привредног субјекта и

– решење Министарства здравља да може да се баве производњом, односно прометом медицинских средстава.

Републички фонд, за потребе обезбеђивања осигураном лицу помагала, делова помагала и потрошног материјала за поједина помагала закључује уговоре о испоруци помагала са испоручиоцима из става 1. овог члана, по ценама прописаним у складу са чланом 3. став 3. овог правилника.

Уговори из става 5. овог члана закључују се по захтеву испоручиоца помагала поднетог на основу јавног позива.

Уговори из става 5. овог члана закључују се на период од три године.

*Службени гласник РС, број 112/2014

**Службени гласник РС, број 18/2015

***Службени гласник РС, број 19/2017

****Службени гласник РС, број 2/2019

Чл. 10а до 78.

Престали су да важе (види члан 32. Правилника - 5/2020-39)

 

Прилози

ОБРАСЦИ