Zakon

На основу члана 13. став 2. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 – др. закон, 83/18 и 9/20),

Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, уз сагласност министра одбране и министра унутрашњих послова, доноси

НАРЕДБУ

о одређивању условно забрањених зона LY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY R12 Милешевка

"Службени гласник РС", број 128 од 26. октобра 2020. године

1. Овом наредбом одређују се условно забрањене зоне LY R10 Увац (у даљем тексту: LY R10), LY R11 Tрешњица (у даљем тексту: LY R11) и LY R12 Милешевка (у даљем тексту: LY R12), као и услови за одвијање летења цивилних ваздухоплова у овим зонама.

2. LY R10, LY R11 и LY R12 су делови ваздушног простора Републике Србије који су одређени следећим вертикалним и хоризонталним границама:

1) вертикална граница: 2.100 m надморске висине;

2) хоризонталнa граница је одређенa линијама које се спајају у тачкама које имају следеће географске координате:

LY R10

LY R11

LY R12

43°32'57.85"N

19°47'1.64"E

43°29'26.33"N

20°0'15.13"E

43°18'5.60"N

20°1'39.17"E

43°20'15.08"N

19°52'50.19"E

43°27'17.16"N

19°52'55.13"E

43°31'33.63"N

19°43'11.75"E

44° 9'32.79"N

19°32'21.70"E

44° 8'25.70"N

19°35'22.29"E

44° 8'4.39"N

19°34'44.20"E

44° 7'46.61"N

19°30'57.95"E

44° 9'12.59"N

19°30'28.30"E

Круг полупречника 5,7 km, са центром у координати:

43°21'40.60"N 

19°45'39.99"E

3. Летење цивилних ваздухоплова, укључујући и беспилотне ваздухоплове, у зонама из тачке 1. ове наредбе дозвољено је само ако је оператер ваздухоплова прибавио одобрење за лет, које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.

4. Захтев за издавање одобрења из тачке 3. ове наредбе подноси се најкасније 30 дана пре дана намераваног лета.

5. Одобрење из тачке 3. ове наредбе издаје се ако су испуњени сви следећи услови:

1) ако је поднета сагласност управљача заштићеног подручја које се налази у зонама из тачке 1. ове наредбе, издата у складу са законом којим се уређује заштита природе;

2) ако су испуњени сви услови за безбедно обављање лета;

3) ако је ваздухоплов, изузев у случају беспилотних ваздухоплова, опремљен SSR транспондером Mод C или Мод S;

4) ако су за намеравани лет позитивно мишљење дали министарство надлежно за унутрашње послове и министарство надлежно за послове одбране.

6. Оператер ваздухоплова коме је издато одобрење за лет у некој од зона из тачке 1. ове наредбе је дужан да све време обављања лета има укључен SSR транспондер.

7. Ова наредба се не примењује на ваздухоплове у стању нужде, ваздухоплове којима се лет обавља у сврху хитног медицинског превоза, гашења пожара или трагања и спасавања или ако се цивилни ваздухоплов користи за оперативне послове министарства надлежног за послове одбране или министарства надлежног за унутрашње послове.

8. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 5/1-01-0008/2020-0004

У Београду, 14. октобра 2020. године

Директор,

Мирјана Чизмаров, с.р.