Zakon

 

На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10),

Републичка агенција за просторно планирање доноси

 

ОДЛУКУ

о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена на животну средину

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

 

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног плана подручја посебне Борско-мајданпечког рударског басена (у даљем тексту: Просторни план) на животну средину, на следећи начин:

– значај Просторног плана на заштиту животне средине и одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна средина, природне вредности и обезбеди одрживи развој на подручју Просторног плана;

– потребе да се у планирању просторног развоја подручја Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;

– чињенице да Просторни план представља оквир за припрему и реализацију просторних планова, развојних пројеката, програма и инвестиционих одлука.

3. Стратешка процена се ради за оквирно подручје Просторног плана које обухвата целе територије општина Бор и Мајданпек.

4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области просторног планирања, заштите животне средине, заштите природе и другој релевантној документацији.

5. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и природних добара, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.

Стратешком проценом неће бити разматрана питања везана за јонизујуће зрачење, јер на подручју Просторног плана нема загађивача који емитују такав негативан утицај.

6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Просторног плана, садржи:

– Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Просторног плана, однос Просторног плана према релевантним планским и другим документима;

– Опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;

– Процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју Просторног плана; варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину, поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја;

– Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима;

– Програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана;

– Приказ коришћене методологије;

– Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Просторног плана са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у Просторни план;

– Учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени;

– Извод из Стратешке процене (закључак – нетехнички резиме).

7. Носилац израде Стратешке процене је Републичка агенција за просторно планирање.

8. Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, телекомуникација, енергетике, економије и регионалног развоја, туризма, заштите животне средине и просторног планирања, заштите споменика културе, заштите природе, као и други заинтересовани органи и организације, доставиће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке све расположиве податке, услове и документацију од значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада носиоцу израде Стратешке процене.

9. Рок за израду Стратешке процене је 15 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.

Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег профила.

Стратешка процена се обавља у складу са европским и међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената.

10. Средства за израду Стратешке процене обезбеђује РТБ Бор Група – Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о.

11. Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида о Нацрту Просторног плана, у трајању од 30 дана, у зградама скупштина општина Бор и Мајданпек.

12. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради Просторног плана.

13. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена на животну средину („Службени гласник РС”, број 59/11) и Одлука о измени Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена на животну средину („Службени гласник РС”, број 83/13).

14. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

15. Ова одлука оступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена.

 

Број 350-725/2013-01

У Београду, 4. децембра 2013. године

Републичка агенција за просторно планирање

Директор,

мр Драган Дунчић, с.р.