Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 18. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 16. став 4. Статута Бошњачког националног вијећа,

Бошњачко национално вијеће, на сједници одржаној 6. септембра 2013. године у Новом Пазару, донијело је

 

ОДЛУКУ

о утврђивању покретних и непокретних културних добара од посебног значаја за бошњачку националну заједницу

"Службени гласник РС", број 97 од 6. новембра 2013, 82 од 7. октобра 2016.

 

Члан 1.

Овом одлуком се утврђују врсте материјалних непокретних културних добара од посебног значаја за бошњачку националну заједницу у Републици Србији из периода средњег вијека, османског периода и XX вијека:

Период средњег вијека

I Стећци

II Богумилска молитвена станишта

Османски период

III Џамије и месџиди

IV Мусале

V Надгробни споменици, нишани и мезарлуци

VI Чесме, шадрвани и себиљи

VII Ханови

VIII Хамами

IX Сахат куле

X Мејташи

XI Тврђаве, утврђења, куле и бедеми

XII Мектеби и медресе

XIII Ћуприје и мостови

XIV Вакуфске зграде

XV Старе породичне бошњачке куће, ограде и капије

XVI Турбета

XVII Кахве, кахване, ресторани, дућани

XVIII Текије

XIX Безистани

XX Амбијенталне цјелине

XX вијек

XXI Резиденцијални објекти

Члан 2.

Конкретна материјална непокретна културна добара по врстама из члана 1. ове одлуке су:

Период средњег вијека

I Стећци:

1. Побрежје, Касидол, Сухо Поље, Подгора, Восковина (Прибој)

2. Некропола стећака у Вапи (Сјеница)

II Богумилска молитвена станишта:

1. Пећина Паљево, општина Тутин

Османски период

III Џамије и месџиди:

1. Алтун Алем џамија (Нови Пазар), 1516–1528, вакиф: Муслихудин Абдул Гани

2. Ахмед-бег силхдар (Лејлек) џамија (Нови Пазар), половина XV вијека, вакиф: Ахмед-бег силахдар

3. Хаџи Хурем (Бор) џамија (Нови Пазар), 1560/61, вакиф: Хаџи Хурем.

4. Султан Валиде џамија (Сјеница) 1870/ вакуф: Пертевнихал Валиде султан.

5. Хасан (Арап) Челебијина (Нови Пазар), 1528, вакиф: Хасан Челеби.

6. Ибрахим-пашина џамија (Пријепоље), 1572, вакиф: Ибрахим-паша син Скендербега херцеговачког субаше.

7. Дибак Исхак (Табак Исхак) џамија (Нови Пазар), 1468, вакиф: Дибак Исхак.

8. Искендер Челебијина (Мелајска) џамија (Нови Пазар), 1528, вакиф: Искендер Челеби.

9. Хајрудин (Паричка) џамија (Нови Пазар) 1528, вакиф: Хајрудин Бајрамли.

10. Гази Синан-бегова џамија (Нови Пазар), 1528, вакиф: Синан-бег рудар.

11. Чалапверди џамија (Нови Пазар),1540, вакиф: Чалапверди.

12. Ферхадија (Требињска) џамија (Нови Пазар), 1540, вакиф: Хаџи Ферхад.

13. Курд Челебијина (Ејуп-пашина) џамија (Нови Пазар), 1604, вакиф: Курд Челеби.

14. Синан-бегова (Вакуфска) џамија (Пријепоље), половина XVI вијека, вакиф: Синан-бег Бољанић Бајрамагић.

15. Хасан-агина џамија (Прибој), 1758, вакиф: Хасан-ага.

16. Бали-бегова џамија (Ниш), 1521, вакиф: Гази Бали-бег Јахјапашић.

17. Ислам-агина (Хадровић) џамија (Ниш), 1870, вакиф: Ислам-ага.

18. Ахмед Војвода (Кораћка) џамија (Нови Пазар), 1516, вакиф: Ахмед Војвода.

19. Бајракли џамија (Београд), 1575.

20. Џамија Мелаје (Тутин), 1806.

21. Џамија Градац (Тутин) 1791.

22. Џамија Ђерекаре (Тутин) 1860.

IV Мусале:

1. Мусала у Пријепољу (Пријепоље), 1660.

V Надгробни споменици, нишани и мезарлуци:

1. Јермишко мезарје (Нови Пазар), XV вијек

2. Старо мезарје Газилар (Нови Пазар), XV вијек

3. Велико мезарје – Арапов гроб (Нови Пазар), XVI вијек

4. Хисарџичко старо градско гробље

5. Пријепољско старо градско гробље

6. Тутинско старо градско гробље

7. Сјеничко старо градско гробље

8. Нововаршко старо градско гробље

9. Прибојско старо градско гробље

VI Чесме, шадрвани и себиљи:

1. Чесма Халимача (Нови Пазар), XVI вијек

2. Чесма Медреса (Нови Пазар), XVI вијек, вакиф: Синан-бег

3. Чесма Ћиримиџиница (Нови Пазар), почетак XX вијека, вакиф: непознат

4. Чесма Алевача (Нови Пазар) XV вијек, вакиф: Дибак Исхак

5. Чесма Мехмед-паше Соколовића (Београд), XVI вијек, вакиф: Мехмед-паша Соколовић

6. Чесма Промуклица (Тутин)

VII Ханови:

1. Амир-агин хан (Нови Пазар), XVI вијек, вакиф: Амир-ага Хаџифејзагић

2. Смаилбеговића хан (Нови Пазар), XIX вијек, вакиф: породица Самилбеговић

VIII Хамами:

1. Гази Иса-бегов хамам (Нови Пазар), 1489, вакиф: Иса-бег Исхаковић

2. Хамам у Новопазарској бањи (Нови Пазар), 1593, вакиф: хфз. Ахмед паша

3. Хамам на Калемегдану (Београд), XVIII вијек,

IX Сахат куле:

1. Сахат кула у Пријепољу (Пријепоље), XVI вијек

X Мејташи:

1. Мејташ у Новој Вароши (Нова Варош)

2. Мејташ код Ахмед-бег силхадар џамије (Нови Пазар), XV вијек

3. Мејташ код Искендер Челебијине џамије (Нови Пазар), 1528. године

XI Тврђаве, утврђења, куле и бедеми:

1. Новопазарска тврђава (Нови Пазар) палисад XV вијек, данашња форма

XVII вијек

2. Хисарџик (Хисарџик, Пријепоље) XIV вијек, босански властелин Косача

3. Кршле изнад некадашње тврђаве (Сјеница) XIX вијек

XII Мектеби и медресе:

1. Мектеб уз Алтун-алем џамију (Нови Пазар)

XIII Ћуприје и мостови:

1. Ћуприја у Жвалама, Урсуле (Сјеница)

XIV Вакуфске зграде:

1. Руждија у Новом Пазару, Музеј „Рас” (Нови Пазар), XIX вијек

2. Руждија у Пријепољу, Музеј Пријепоља (Пријепоље), XIX вијек

XV Старе породичне бошњачке куће, ограде и капије:

1. Јусуфагића кућа (Пријепоље), XIX вијек

2. Јусовића кула (Пријепоље), XVIII вијек

3. Кућа Шушевића (Нови Пазар), XIX вијек, градитељ: Назиф еф. Шушевић

4. Ћатовића кућа (Сјеница), 1883, градитељ: Мустај-паша Ћатовић

5. Хамазагића кућа (Тутин), 1850, градитељ: Вехбија-ага

XVI Турбета:

1. Ахмед Гурби-бабино турбе (Нови Пазар), 1771

2. Турбе Хасан и Смаил-бабе (Нови Пазар)

3. Хаџи Хуремово турбе (Нови Пазар), XVI вијек

4. Гази Мустафино турбе (Нови Пазар), XVIII вијек

5. Турбе Шејх Салиха у Сјеверину (Прибој)

XVII Кахве, кахване, ресторани и дућани:

1. Кахва „Теферич” (у склопу Гази Иса-беговог хамама), реновирана 1960. Стара чаршија (Нови Пазар)

XVIII Текије

1. Текија на Јермишима (Нови Пазар)

XIX Безистани

1. Безистан (Нови Пазар), XV вијек

XX Амбијенталне цјелине

1. Новопазарска тврђава са старом чаршијом

2. Стара чаршија у Пријепољу

3. Вакуф у Пријепољу

4. Бошњачка махала у Новој Вароши

5. Стари Прибој

6. Спаховска махала (Сјеница)

XX Вијек

XXI Резиденцијални објекти

1. Кајмакамија у Новој Вароши (бивша зграда среза), настала крајем XIX, почетком XX вијека

2. Кућа Чавића (Нови Пазар), 1912, градитељ: Шахсувар-бег Чавић

Члан 3.

Овом одлуком, а у складу са чланом 18. став 5. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, број 72/09) и Одлуком Извршног одбора Вијећа бр. 272-12-2006 и, као приоритети у предузимању мјера заштите, санације и реконструкције културних добара бошњачке националне заједнице у Републици Србији одређују се:

1. Општина Нови Пазар

– Гази Иса-бегов хамам

– Амир-агин хан

– Новопазарска тврђава са кулом Мотриљом

– Смаилбеговића хан (Граната)

2. Опшина Пријепоље

– Мусала

– Јусовића кула

3. Општина Нова Варош

– Мејташ на градском гробљу

4. Општина Прибој

– Турбе Шејх Салиха у Сјеверину

– Стећци у Побрежју и Касидолу

5. Општина Сјеница

– Ћатовића кућа

6. Општина Тутин

– Археолошки локалитет Глухавица

Члан 4.

Овом одлуком утврђују се сљедећа материјална покретна добра од посебног значаја за бошњачку националну заједницу у Републици Србији:

1. Ку’ран, најстарији примјерак преписа, писан руком (у Хисарџику), код Пријепоља, XVI вијек

2. Златна пекторала на бедему Новопазарске тврђаве (Нови Пазар), XV вијек

Члан 5.

Овом одлуком утврђује се листа нематеријалног културног наслеђа од посебног значаја за бошњачку националну заједницу у Републици Србији:

1. Усмена епика Бошњака (епске пјесме Бошњака, тзв. крајешнице пјеване уз гусле),

2. Санџачка севдалинка и бошњачке игре из Санџака,

3. Санџачки ћилим,

4. Мевлудски обреди,

5. Теферичи,

6. Касиде,

7. Муштулук и муштулукчије,

8. Свадбени обичаји,

9. Погребни обреди и обичаји,

10. Муслихунлук,

11. Женске свадбарске пјесме уз тепсију,

12. Хићаје,

13. Хамајлије,

14. Слијевање страве,

15. Чума и моруна,

16. Купљење желуца и завијање пупка,

17. Дизање врата и гука,

18. Бајење и учење на воду,

19. Санџачка лексика у босанском језику,

20. Прело и сијело-посједак,

21. Санџачке дјечије игре,

22. Чобанске пјесме и хегање,

23. Обреди при сунећењу,

24. Кујунџиство,

25. Пазарски ћевап,

26. Санџачки суџук и пршута,

27. Сјенички сир,

28. Овчавина и јардум,

29. Пазарске мантије,

30. брисана је (види члан 2. Одлуке - 82/2016-35)

30. Дервишки молитвени зикр.

*Службени гласник РС, број 82/2016

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Р. бр. 1007-09/2013

У Новом Пазару, 25. октобра 2013. године

Предсједник Вијећа,

Есад Џуџевић, с.р.