Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС”, број 59/10),

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације је на седници од 15. априла 2011. године, донеo

 

 

ПЛАН НУМЕРАЦИЈЕ

"Службени гласник РС", бр. 32 од 13. маја 2011, 35 од 20. априла 2012, 64 од 24. јула 2013, 60 од 30. јуна 2016.

 

 

1. Општа одредба

 

Овим планом нумерације Републичка агенција за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) утврђује структуру бројева и адреса и одређује начин њихове употребе на територији Републике Србије.

Структура бројева и адреса, као и начин њихове употребе из става 1. ове тачке уређена је у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10, у даљем тексту: Закон) и препорукама Међународне уније за телекомуникације (у даљем тексту: ITU-T препорукама).

 

2. Структура бројева

 

Структура бројева који су предмет овог Плана нумерације одређена је у складу са ITU-T препорукама Е. 164 и Е. 212.

 

2.1. Међународни број

 

Међународни број садржи кôд земље (CC–Country Code) иза кога следи национални број (N(S)N–National (Significant) Number), као што је приказано на Слици 1.

 

Међународни број

Кôд земље

(Country Code)

Национални број

National (Significant) Number

CC

N(S)N

Слика 1. Структура међународног броја

 

У складу са ITU-Т препоруком Е.164 дужина међународног броја може износити највише 15 цифара.

Републици Србији је додељен кôд земље „381”.

Приликом успостављања међународне комуникационе везе са територије Републике Србије потребно је прво бирати међународни префикс „00” или „+”, затим кôд земље у којој се завршава позив и на крају национални број према плану нумерације те земље.

Међународни префикс није део међународног броја.

 

2.2. Национални број

 

У Републици Србији је у употреби отворени План нумерације (у даљем тексту: План).

Национални број садржи национални одредишни кôд (NDC–National Destination Code) иза кога следи претплатнички број (SN–Subscriber Number), као што је приказано на Слици 2.

 

Национални број

Национални одредишни кôд

(National Destination Code)

Претплатнички број

(Subscriber Number)

NDC

SN

Слика 2. Структура националног броја

 

Зависно од примене, национални одредишни кôд може да има географско или негеографско значење.

Приликом позивања претплатника из другог географског подручја или јавне мобилне комуникационе мреже, или приликом позивања броја који означава остале негеографске услуге, потребно је прво бирати национални префикс „0”, затим национални одредишни кôд и претплатнички број. Приликом иницирања позива са одредиштем унутар истог географског подручја (тзв. локални позив) бира се само претплатнички број.

Национални префикс није део националног броја.

 

2.2.1. Национални број за јавно доступне телефонске услуге на фиксној локацији

 

Национални број за јавно доступне телефонске услуге на фиксној локацији има географско значење. Национални одредишни кôд (NDC), у овом случају, одређује географско подручје и означава се као географски кôд (TC–Trunk Code). После географског кôда следи претплатнички број (SN–Subscriber Number), као што је приказано на Слици 3.

 

Национални број за јавно доступне телефонске услуге на фиксној локацији

Географски кôд

(Trunk Code)

Претплатнички број

(Subscriber Number)

TC

SN

Слика 3. Структура националног броја за јавно доступне телефонске услуге на фиксној локацији

 

Национални број за јавно доступне телефонске услуге на фиксној локацији може да садржи максимално 12 цифара. Географски кôд садржи највише две, а изузетно три цифре. За прву цифру претплатничког броја не могу се користити цифре „0” и „1”. Изузетно, док траје прелазни период од годину дана од дана ступања на снагу овог плана, за прву цифру претплатничког броја може се користити и цифра „1”.

Агенција, у складу са Законом, додељује операторима претплатничке бројеве за јавно доступне телефонске услуге на фиксној локацији у блоковима од 1.000, 10.000 и 100.000 узастопних бројева.

 

2.2.2. Национални број за услуге јавне мобилне комуникационе мреже

 

Национални број за услуге јавне мобилне комуникационе мреже има негеографско значење и састоји се од националног одредишног кôда (NDC–National Destination Code) и претплатничког броја (SN – Subscriber Number). Национални одредишни кôд се алтернативно означава и као приступни код (SDN code – Service or Destination Network code), као што је приказано на Слици 4.

 

Национални број за услуге јавне мобилне комуникационе мреже

Приступни кôд

(Service or Destination Network code)

Претплатнички број

(Subscriber Number)

SDN code

SN

Слика 4. Структура националног броја за услуге јавне мобилне комуникационе мреже

 

Национални одредишни кôд садржи најмање две цифре и почиње цифром „6”. Дужина претплатничког броја у јавној мобилној комуникационој мрежи износи шест или седам цифара. Дужина осталих бројева у јавној мобилној комуникационој мрежи који не припадају претплатницима може да буде краћа.

Приликом остваривања позива из јавне мобилне комуникационе мреже, осим за позиве упућене службама за хитне интервенције и службама помоћи, важи поступак бирања описан у тачки 2.2. став 4. овог плана.

Агенција, у складу са Законом, додељује двоцифрене приступне кôдове операторима за услуге јавне мобилне комуникационе мреже и троцифрене приступне кôдове осталим операторима (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) који на основу одговарајућег уговора, за пружање својих услуга осим приступне радио мреже не користе друге ресурсе оператора мобилне мреже. Агенција истовремено додељује и цео дозвољени опсег претплатничких бројева који следе иза тако додељеног приступног кôда.*

 

*Службени гласник РС, број 60/2016

 

 

2.2.3. Национални број за остале негеографске услуге

 

Национални број за остале негеографске услуге се састоји од националног одредишног кôда (NDC–National Destination Code) и претплатничког броја (SN–Subscriber Number). Национални одредишни кôд се алтернативно означава и као сервисни кôд (SDN code – Service or Destination Network code) или као ознака услуге као што је приказано на Слици 5.

 

Национални број за остале негеографске услуге

Сервисни кôд

(Service or Destination Network code)

Претплатнички број

(Subscriber Number)

SDN code

SN

Слика 5. Структура националног броја за остале негеографске услуге

 

Национални одредишни кôд за остале негеографске услуге садржи највише три цифре и почиње цифрама „7”, „8” и „9”. Национални одредишни кôд који почиње цифром „7” користи се за услугу универзалног приступног броја, услугу за комуникацију између уређаја, номадску телефонску услугу, услугу гласања телефоном, као и за друге врсте услуга у складу са овим планом. Национални одредишни кôд који почиње цифром „8” користи се за услугу бесплатног позива, као и за друге врсте услуга у складу са овим планом. Национални одредишни кôд који почиње цифром „9” користи се за услугу са додатом вредношћу. Национални број за остале негеографске услуге може да садржи максимално 9 цифара.

Агенција, у складу са Законом, додељује операторима негеографске бројеве за јавно доступне телефонске услуге у блоковима од 10, 100, 1.000 и 10.000 бројева.

 

2.3. Кратки кôдови

 

Кратки кôдови се употребљавају за приступ службама за хитне интервенције и службама помоћи, службама за пружање услуга од јавног интереса, комерцијалним службама, као и за услугу избора оператора.

Кратак кôд по правилу има негеографско значење и састоји се само од ознаке услуге или, опционо, од ознаке услуге и кôда оператора, као што је приказано на Слици 6.

 

Кратак кôд

Ознака услуге

Кôд оператора

Слика 6. Структура кратког кôда

 

Кратки кôдови садрже најмање три, а највише пет цифара и почињу цифром „1”. Изузетно, кратак кôд може да садржи и шест цифара. У прелазном периоду који је утврђен на начин и у роковима из тачке 6. став 2. овог плана*, могу се користити и постојећи кратки кôдови који почињу цифром „9”.

Приступ службама за хитне интервенције и службама помоћи се обезбеђује из свих јавних комуникационих мрежа поступком локалног бирања. Приликом иницирања позива према осталим кратким кôдовима може се бирати само кратак кôд без бирања префикса.

Агенција, у складу са Законом, додељује кратке кôдове појединачно операторима.

Кратки кôдови из тачке 4. овог плана, који се односе на „Службе за хитне интервенције и службе помоћи” и „Услуге од јавног интереса” (табеле 4 и 5), када је за услугу дефинисан само један број, додељују се операторима на неекслузивној основи, односно више од једног оператора може користити исти кратак кôд.*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

3. Структура адреса

 

3.1. Кôд међународне сигнализационе тачке (ISPC)

 

Кôд међународне сигнализационе тачке (ISPC-International Signalling Point Code), се користи за идентификацију међународних сигнализационих тачака у међународним сигнализационим мрежама које раде са ITU-T системом сигнализације No7. Структура кôда међународне сигнализационе тачке мора бити у складу са форматом међународног кôда сигнализационих тачака у ITU-T препоруци Q.708.

Кôд међународне сигнализационе тачке је дужине 14 бита и подељен је на три дела чије су дужине 3, 8 и 3 бита, као што је приказано на Слици 7. Прва два дела дефинишу кôд сигнализационог подручја у међународној мрежи (SANC-Signalling Area Network Code), који додељује ITU-T. Трећи део представља идентификацију сигнализационе тачке и у пуном капацитету, који обухвата осам тачака, доступан је за доделу.

 

N M L

K J I H G F E D

C B A

3 бита

8 бита

3 бита

Кôд сигнализационог подручја мреже

SANC

Идентификација

сигнализационе тачке

Кôд међународне сигнализационе тачке (ISPC)

Слика 7. Структура кôда међународне сигнализационе тачке

 

Кôд међународне сигнализационе тачке најчешће се представља у облику x-y-z: где „x” означава декадну нумеричку вредност прва три бита (NML) и може добити вредности од 0 до 7; „y” представља декадну нумеричку вредност следећих осам бита (KJIHGFED) и може добити вредност од 0 до 255; а „z” представља декадну нумеричку вредност последња три бита (CBA) и може добити нумеричку вредност од 0 до 7.

 

3.2. Кôд националне сигнализационе тачке (NSPC)

 

Кôд националне сигнализационе тачке (NSPC- National Signalling Point Code) идентификује сигнализациону тачку у националној сигнализационој мрежи која ради у складу са ITU-T системом сигнализације No7. Структура кôда националне сигнализационе тачке мора бити у складу са форматом међународног кôда сигнализационе тачке у ITU-T препоруци Q.704.

Кôд националне сигнализационе тачке је дужине 14 бита и подељен је на два дела чије су дужине по 7 бита. Први део (А) представља број административног подручја, а други део (B) представља број сигнализационе тачке унутар административног подручја, као што је приказано на Слици 8.

 

А (7 бита)

B (7 бита)

Слика 8. Структура кôда националне сигнализационе тачке

 

Поред формата A-B, кôд националне сигнализационе тачке може да се представи и бројем који одговара декадној нумеричкој вредности свих 14 бита, односно има нумеричку вредност од 0 до 16 383.

Додела кôдова националних сигнализационих тачака у оквиру постојећих и нових административних подручја је у надлежности Агенције. Оператори којима су додељени кôдови националних сигнализационих тачака настављају да их користе у складу са овим планом.

 

3.3. Кôд мобилне мреже (MNC)*

 

*Службени гласник РС, број 64/2013

 

Код мобилне мреже, односно MNC кôд (MNC – Mobile Network Code) је део међународне ознаке IMSI (IMSI – International Mobile Subscriber Identification), чија је структура, критеријуми доделе и употреба одређена ITU-T препоруком Е.212 и њеним припадајућим анексима. У складу са наведеном препоруком, MNC кôд се може доделити операторима мобилне мреже (PLMN – Public Land Mobile Network), операторима (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) који на основу одговарајућег уговора, за пружање својих услуга осим приступне радио мреже не користе друге ресурсе оператора мобилне мреже, операторима фиксне мреже (PSTN – Public Switched Telephone Network) за апликације као што су SMS и TEXT поруке, операторима сателитске мреже, као и за потребе пружања услуге универзалне персоналне комуникације (UPT – Universal Personal Telecommunications).**

IMSI број се састоји од три дела, као што је приказано на Слици 9, при чему се користе само цифре 0 до 9 и то:*

– мобилни кôд земље (MCC – Mobile Country Code), дужине 3 цифре, који додељује Међународна унија за телекомуникације према ITU-T препоруци Е.212. Републици Србији је додељен кôд „220”;*

– кôд мобилне мреже (MNC – Mobile Network Code), дужине 2 цифре, који додељује Агенција и може бити од „00” до „99”. MNC кôд у комбинацији са MCC кôдом једнозначно одређује електронску комуникациону мрежу;*

– идентификациони број мобилне станице (MSIN – Mobile Station Identification Number), дужине највише 10 цифара, који је у надлежности оператора који имају додељен MNC кôд. MSIN једнозначно идентификује појединачног претплатника у оквиру електронске комуникационе мреже оператора.*

 

MCC*

MNC*

MSIN*

3 цифре*

2 цифре*

Највише 10 цифара*

IMSI број*

Највише 15 цифара*

Слика 9. Структура IMSI броја*

 

*Службени гласник РС, број 64/2013

**Службени гласник РС, број 60/2016

 

 

4. Попис бројева и адреса за нумеричко подручје Републике Србије

 

 

Географско подручје

Национални одредишни кôд

(Географски кôд)

Пирот

10

Београд

11

Пожаревац

12

Панчево

13

Ваљево

14

Шабац

15

Лесковац

16

Врање

17

Ниш

18

Зајечар

19

Нови Пазар

20

Нови Сад

21

Сремска Митровица

22

Зрењанин

23

Кикинда

230

Суботица

24

Сомбор

25

Смедерево

26

Прокупље

27

Косовска Митровица

28

Гњилане

280

Призрен

29

Урошевац

290

Бор

30

Ужице

31

Чачак

32

Пријепоље

33

Крагујевац

34

Јагодина

35

Краљево

36

Крушевац

37

Приштина

38

Пећ

39

Ђаковица

390

Табела 1*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

 

Услуга јавне мобилне комуникационе мреже

Национални одредишни кôд

(Приступни кôд)

оператори јавне мобилне комуникационе мреже са лиценцом

а=0,1...9 и а≠7

остали оператори

67а

а=0,1...9

Табела 2*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

 

Остале негеографске услуге*

Национални одредишни кôд*

услуга универзалног приступног броја*

70а (а = 0,1...9)*

услуга за комуникацију између уређаја (М2М, dial-up)*

72*

номадска услуга*

76*

услуга гласања телефоном*

78а (а = 0,1...9)*

услуга бесплатног позива*

800*

услуга претплатне телефонске картице*

808*

услуге са додатом вредношћу*

- послови маркетинга*

- забавни садржај*

- садржај за децу*

- хуманитарна помоћ*

- садржај за одрасле*

- игре на срећу*

 

900*

901*

904*

905*

906*

909*

Табела 3*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Службе за хитне интервенције и службе помоћи*

Кратки кôд*

служба за хитне интервенције*

112*

полиција*

192*

ватрогасна служба*

193*

хитна помоћ*

194*

војна хитна помоћ*

1976*

служба за обавештавање и узбуњивање*

1985*

БИА*

19191*

војна полиција*

19860*

позивни центар за несталу децу*

116000*

позивни центар за жртве криминала*

116006*

позивни центар за помоћ деци*

116111*

позивни центар за медицинске савете*

116117*

позивни центар за емоционалну помоћ*

116123*

Табела 4*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Услуге од јавног интереса*

Кратки кôд*

тачно време*

195*

телеграми*

196а (а = 0,1...9)*

универзални именик*

1180*

обавештење о бројевима телефона претплатника*

118аб*

(а,б = 0,1...9 и а≠0)*

пријава међународних разговора*

1901а*

(а = 0,1...9)*

пријава сметњи*

197аб*

(a = 5,7 ; б = 0,1...9)*

помоћ на путу*

1987*

Табела 5*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Комерцијалне услуге*

Кратки кôд*

услуге за које постоји шире интересовање, а које се пружају на комерцијалној основи*

189аб (а,б=0,1...9)*

197аб*

(а,б = 0,1...9 и а≠5,6,7)*

198аб (а,б = 0,1...9 и а≠5,6,7)*

199аб (а,б = 0,1...9)*

Табела 6*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Избор оператора*

Кратки кôд*

избор оператора*

10аб (а,б = 0,1...9)*

Табела 7*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

 

 

Кôд сигнализационог подручја мреже (SANC - Signalling Area Network Code)

Република Србија располаже са:

– четири SANC 2-040 (2-040-0, 2-040-1, 2-040-3 и 2-040-6),

– четири SANC 3-241 (3-241-0, 3-241-1, 3-241-2 и 3-241-3) и

– осам SANC 4-248 (4-248-0, 4-248-1, 4-248-2, 4-248-3, 4-248-4, 4-248-5, 4-248-6 и 4-248-7),

– осам SANC 7-227 (7-227-0, 7-227-1, 7-227-2, 7-227-3, 7-227-4, 7-227-5, 7-227-6 и 7-227-7),**

што омогућава идентификовање укупно 24 међународне сигнализационе тачке**.

Табела 8*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

 

5. Попис додељених бројева и адреса за нумеричко подручје Републике Србије

 

Подаци о додељеним бројевима и адресама за нумеричко подручје Републике Србије чине базу података о коришћењу нумерације и објављују се и ажурирају на Интернет страници Агенције са могућношћу свеобухватног претраживања.

База података из претходног става садржи следеће елементе: додељена нумерација (бројеви и адресе), услови доделе и коришћења, географска област њихове употребе, као и подаци о операторима којима је нумерације додељена.

 

6. Прелазне одредбе

 

У прелазном периоду који траје годину дана од дана ступања на снагу овог плана, за прву цифру претплатничког броја у оквиру националног броја за јавно доступне телефонске услуге на фиксној локацији, који има географско значење, може се користити и цифра „1”. *

За кратке кôдове утврђене тачком 4. овог плана прелазни период, у коме је могуће паралелно бирање постојећих кратких кôдова који почињу цифром „9” и кратких кôдова који почињу цифром „1”, траје закључно са 31. децембром 2012. године.*

Оператори су у обавези да најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу ових измена и допуна пусте у рад и омогуће бирање кратких кôдова који почињу цифром „1”.*

Сервисни кодови за услуге са ниском и високом вредношћу утврђени Планом нумерације Републике Србије за телекомуникационе мреже („Службени гласник РС”, бр. 57/08, 77/08, 105/08, 107/08 – исправка, 85/09, 43/10 и 47/10), у прелазном периоду из става 1. ове тачке*, ускладиће се са тач. 2.2.3. и 4. овог плана.

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

 

7. Завршне одредбе

 

Даном ступања на снагу овог плана престаје да важи План нумерације Републике Србије за телекомуникационе мреже („Службени гласник РС”, бр. 57/08, 77/08, 105/08, 107/08 – исправка, 85/09, 43/10 и 47/10).

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 1-01-3400-1/11

У Београду, 15. априла 2011. године

Председник

Управног одбора,

проф. др Јован Радуновић, с.р.