На основу чл. 36. и 38. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/03) и члана 18. тачка 11. Статута Републичке агенције за телекомуникације („Службени гласник РС”, број 78/05),

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, на седници од 24. марта 2006. године, донео је

 

 

ПРАВИЛНИК

о поступку издавања дозвола за јавне телекомуникационе мреже и јавне телекомуникационе услуге и вођењу регистра

"Службени гласник РС", број 29 од 7. априла 2006.

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се поступак издавања дозвола за јавне телекомуникационе мреже и јавне телекомуникационе услуге, као и начин вођења регистра тих дозвола.

Дозволе у смислу става 1. овог члана су лиценца (индивидуална лиценца) и одобрење (општа лиценца).

 

Члан 2.

Лиценца је дозвола коју Републичка агенција за телекомуникације (у даљем тексту: Агенција) издаје домаћем или страном физичком или правном лицу које намерава да изгради, поседује или експлоатише јавну телекомуникациону мрежу или да пружа јавне телекомуникационе услуге, у складу са Законом о телекомуникацијама (у даљем тексту: Закон).

 

Члан 3.

Одобрење је дозвола коју Агенција издаје сваком домаћем или страном физичком или правном лицу које намерава да експлоатише јавну телекомуникациону мрежу или да пружа јавне телекомуникационе услуге, на основу прописаних стандардних услова, у складу са Законом.

 

II. ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЦА

 

Члан 4.

Лиценца се издаје по окончању поступка јавног надметања, после доношења одлуке о избору најповољније понуде.

 

Члан 5.

Агенција организује и спроводи поступак јавног надметања у складу са чланом 37. Закона. У поступку организовања јавног надметања, Агенција:

1) припрема јавно надметање, укључујући одређивање датума и времена одржавања јавног надметања и објављивање јавног огласа;

2) образује Комисију за спровођење поступка јавног надметања;

3) именује лице које технички спроводи ток јавног надметања;

4) врши и друге послове од значаја за спровођење јавног надметања у складу са одлуком Управног одбора Агенције.

 

Члан 6.

Агенција објављује јавни оглас за учешће на јавном надметању (у даљем тексту: јавни оглас) у „Службеном гласнику Републике Србије”, као и најмање једној широко доступној међународној публикацији и у најмање једном широко доступном домаћем средству јавног информисања (штампа, телевизија, интернет) најраније 45 дана пре дана одржавања јавног надметања.

Јавни оглас из става 1. овог члана обавезно садржи елементе утврђене чланом 37. став 2. Закона.

Датум и време одржавања јавног надметања Агенција може, по потреби, да измени. Изменом датума и времена одржавања јавног надметања, мења се и рок за подношење пријава за учешће на јавном надметању, с тим што рок не може бити краћи од 45 дана, од дана објављивања измене.

У случају из става 3. овог члана, Агенција објављује измену јавног огласа.

 

Члан 7.

Агенција обезбеђује под једнаким условима свим заинтересованим лицима приступ информацијама од значаја за јавно надметање.

 

Члан 8.

Јавно надметање спроводи Комисија коју образује Управни одбор Агенције.

Комисија, обезбеђује неопходне услове за одржавање јавног надметања.

Комисија има најмање пет чланова.

Чланови Комисије морају да имају одговарајућа стручна знања из области која је предмет јавног надметања.

Комисија из реда својих чланова именује председника Комисије.

Комисија се именује за једно или више јавних надметања.

 

Члан 9.

Комисија обавља следеће послове:

1) надгледа и спроводи јавно надметање;

2) региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању;

3) потписује записник;

4) проглашава јавно надметање успелим, односно неуспелим;

5) врши и друге послове од значаја за спровођење јавног надметања, у складу са Законом.

Комисија доноси одлуке већином гласова чланова Комисије.

Стручно консултативне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Агенција.

За обављање појединих стручних послова у поступку спровођења јавног надметања, Агенција може ангажовати друга домаћа или страна правна и физичка лица.

 

Члан 10.

Агенција ће, у складу са Законом и овим правилником, донети упутство којим ближе уређује процедуру јавног надметања.

 

Члан 11.

Учесници на јавном надметању дужни су да уплате депозит или да издају банкарску гаранцију. Висину и начин уплате депозита утврђује Управни одбор Агенције.

Накнаде за издавање лиценце

 

Члан 12.

За добијену лиценцу плаћа се једнократна накнада приликом издавања лиценце по окончању поступка јавног надметања, као и периодична годишња накнада и трошкови издавања или продужетка рока на који је издата лиценца.

Најмањи (почетни) износ једнократне накнаде, коју утврђује надлежно министарство у складу са Законом објављује се у огласу о јавном надметању.

Коначни износ накнаде утврђује се у поступку јавног надметања приликом избора најповољнијег понуђача.

Средстава остварена од накнаде из става 3. овог члана су приход буџета Републике Србије.

Висина периодичне годишње накнаде утврђује се у лиценци у износу који утврди Агенција и чини приход Агенције.

Осим накнада из ст. 3. и 5. овог члана, ималац лиценце је обавезан да плаћа и накнаде утврђене Законом и актима Агенције, које чине приход Агенције сагласно члану 19. Закона.

Ималац лиценце се може обавезати и да обезбеди гаранцију за плаћање једнократне накнаде за добијање лиценце.

 

III. ОДОБРЕЊЕ

 

Члан 13.

Агенција издаје одобрење за експлоатацију јавних телекомуникационих мрежа, односно за пружање јавних телекомуникационих услуга, под условима и на начин утврђен чланом 38. Закона и актима Агенције.

Уз пријаву за издавање одобрења, подносилац пријаве доставља следеће податке и информације које се односе на:

1. Подносиоца пријаве:

1) назив лица, адреса, седиште, ПИБ и матични број;

2) извод из регистра код Агенције за привредне регистре; 3) подаци о изворима финансирања и подаци о пребивалиштима /седиштима и именима/ називима физичких/правних лица, која имају у власништву више од 10% управљачких права;

4) профил компаније и циљеви пословања;

5) облици партнерства, уколико постоје.

2. Техничку документацију:

1) детаљан опис свих техничких аспеката у вези са пружањем захтеване услуге;

2) конфигурација мреже и опис интерфејса код пружања захтеване услуге;

3) опис опреме коју ће користити подносилац пријаве, не укључујући опрему оператора јавне фиксне телекомуникационе мреже;

4) друге релевантне податке о подносиоцу пријаве.

 

Накнада за одобрење

 

Члан 14.

Одобрење се издаје уз накнаду која се плаћа у складу са Законом и актима Агенције и чине приход Агенције сагласно члану 19. Закона.

 

IV. РЕГИСТАР ДОЗВОЛА

 

Члан 15.

Агенција сагласно члану 22. став 2. тачка 1. Закона води регистар дозвола.

Члан 16.

Регистар дозвола нарочито садржи:

1) назив лица, адреса, седиште, ПИБ и матични број;

2) извод из регистра код Агенције за привредне регистре;

3) податке о имаоцу дозволе и услове за измену дозвола;

4) податке о издатој дозволи, врсти јавних телекомуникационих мрежа, односно врсти јавних телекомуникационих услуга, остале податке о дозволи, као и информације о року на који се издаје дозвола;

5) износ и услови плаћања накнада;

6) податке о евентуалној одлуци о забрани обављања регистроване делатности;

7) податке о извршавању обавеза утврђених дозволом;

8) податке о изреченим санкцијама;

9) податке о одузимању дозволе, односно мировању права и обавеза из дозволе.

 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

Број 1-01-110-16/06

У Београду, 24. марта 2006. године

Председник

Управног одбора,

проф. др Јован Радуновић, с.р.