На основу члана 33. став 4. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/03) и члана 18. тачка 11. Статута Републичке агенције за телекомуникације („Службени гласник РС”, број 78/05),

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације на седници од 17. фебруара 2006. године, донео је

 

 

ПРАВИЛНИК

о утврђивању врста јавних телекомуникационих услуга за које се издаје лиценца

„Службени гласник РС“, број 29 од 7. априла 2006.

 

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се врсте јавних телекомуникационих услуга за које се издаје лиценца, након спроведеног поступка јавног надметања.

 

Члан 2.

Републичка агенција за телекомуникације (у даљем тексту: Агенција) издаје лиценцу за јавне телекомуникационе услуге у случају када се њихово коришћење заснива на ресурсима који су ограничени, а односе се на радио-фреквенције или нумерацију.

 

Члан 3.

Агенција издаје лиценце за следеће телекомуникационе услуге, и то:

1. услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже, које се, у целини или делимично, реализују преко јавне мобилне телекомуникационе мреже на одређеним радио фреквенцијама; 2. јавне говорне услуге која су на комерцијалној основи јавно понуђене услуге преноса и комутације говора у реалном времену између терминалних тачака јавне фиксне телекомуникационе мреже;

3. јавне услуге преноса података, које се пружају корисницима преко јавне мреже за пренос података;

4. услуге кабловске дистрибутивне мреже за дистрибуцију радио и телевизијских програма, као и за пружање других телекомуникационих услуга, уколико се користи бежични приступ;

5. услуге пејџинга;

6. услуге интернета, уколико користи сопствену инфраструктуру за бежични приступ;

7. за остале услуге које користе нумерацију.

 

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 1-04-110-6/06

У Београду, 17. фебруара 2006. године

Председник

Управног одбора,

проф. др Јован Радуновић, с.р.