Редакцијски пречишћен текст
 

На основу члана 14. став 1. тачка 11) и члана 61. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 50/06 – исправка),

Национални савет за научни и технолошки развој, на седници одржаној 16. маја 2008. године, донео је

 

ПРАВИЛНИК

о критеријумима и мерилима за додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности, научноистраживачки рад и финансирање центра изузетних вредности

Службени гласник РС, бр. 60 од 13. јуна 2008, 52 од 14. јуна 2013.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се критеријуми и мерила за додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности, научноистраживачки рад и финансирање центра изузетних вредности (у даљем тексту: Правилник).

Члан 2.

Статус центра изузетних вредности може стећи институт, односно факултет или њихов организациони део, односно њихови организациони делови, ако су поред услова прописаних овим правилником и Законом о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 50/06 – исправка) – (у даљем тексту: Закон), у временском периоду у последњих пет година остварили врхунске и међународно признате научне и стручне резултате и на основу тога имају развијену међународну научну, техничку и технолошку сарадњу.

Актом о оснивању заједничког центра изузетних вредности уређују се међусобна права и обавезе оснивача центра.

Ако статус центра изузетних вредности стекне организациони део или организациони делови института, односно високошколске установе, центар изузетних вредности нема својство правног лица.

II. ДОДЕЉИВАЊЕ, ПОТВРЂИВАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ СТАТУСА ЦЕНТРА ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ

Члан 3.

Акт о додели, потврђивању или одузимању статуса центра изузетних вредности доноси Национални савет за научни и технолошки развој, на основу одлуке Одбора за акредитацију научноистраживачких организација.

Да би Национални савет за научни и технолошки развој донео акт из става 1. овог члана, потребно је да Одбор за акредитацију научноистраживачких организација, претходно, спроведе поступак акредитације центра изузетних вредности.

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација може донети позитивну или негативну одлуку о акредитацији центра изузетних вредности, а на основу спроведеног поступка акредитације центра изузетних вредности.

Члан 4.

Поступак акредитације центра изузетних вредности, као и критеријуми и мерила за додељивање и потврђивање статуса центра изузетних вредности прописани су у чл. 11.–14. Правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације научноистраживачких организација („Службени гласник РС”, број 90/2006).

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација, сходно Закону о научноистраживачкој делатности и Правилнику о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације научноистраживачких организација, спроводи поступак акредитације сваке четврте године (редовни поступак), или у краћем року (ванредни поступак), за научноистраживачке организације које су уписане у Регистар научноистраживачких организација, као и поступак за потврђивање или одузимање статуса центра изузетних вредности.

На основу позитивне одлуке Одбора за акредитацију научноистраживачких организација о акредитацији центра изузетних вредности, Национални савет за научни и технолошки развој доноси акт о додели или потврђивању статуса центра изузетних вредности.

Ако Одбор за акредитацију научноистраживачких организација, у редовном или ванредном поступку из става 2. овог члана, у поступку акредитације утврди да акредитовани центар изузетних вредности коме је Национални савет за научни и технолошки развој доделио или потврдио статус центра изузетних вредности, престане да испуњава неки од услова који су прописани Правилником о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације научноистраживачких организација, тада доноси негативну одлуку о акредитацији центра изузетних вредности.

На основу негативне одлуке Одбора за акредитацију научноистраживачких организација из става 4. овог члана, Национални савет за научни и технолошки развој доноси акт о одузимању статуса центра изузетних вредности, а центар се брише из Регистра научноистраживачких организација.

Центар изузетних вредности који је добио негативну одлуку о акредитацији и акт Националног савета о одузимању сатуса центра изузетних вредности, може да понови захтев за акредитацију, по истеку годину дана од дана доношења акта о одузимању статуса центра изузетних вредности.

III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД ЦЕНТРА ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ

Члан 5.

Научноистраживачки рад центра изузетних вредности обухвата научна истраживања високог квалитета, рад са младим истраживачима, научно усавршавање истраживача у реномираним иностраним центрима, научно усавршавање младих истраживача из иностранства, развој међународне сарадње и организацију научних скупова, семинара и предавања као и учешће на међународним скуповима са предавањима по позиву и сл.

Центар изузетних вредности остварује признате научне резултате сопственим кадровским и материјалним капацитетима. Укупан квалитет научно истраживачког рада мора бити на високом научном нивоу по међународним стандардима. Центар изузетних вредности остварује квалитетно вођење младих истраживача кроз сарадњу са другим центрима у земљи и иностранству и кроз организовање научних семинара, летњих школа, интензивних научних курсева и сл. Центар изузетних вредности има просторне услове и опрему у складу са међународно признатим стандардима. Центар изузетних вредности има међународне пројекте и сарадњу са институцијама којима поред научне може да пружа и стручну помоћ у развоју одговарајуће делатности.

Центар изузетних вредности има своју интернет презентацију доступну целокупној научној јавности. 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТРА ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ 

Члан 6.*

Средствима из буџета Републике Србије финансирају се следеће активности акредитованог центра изузетних вредности:*

1) научно усавршавање истраживача;*

2) гостовања страних научника;*

3) усавршавање младих истраживача у реномираним иностраним научноистраживачким центрима;*

4) усавршавање младих истраживача из иностранства;*

5) учешће на међународним скуповима;*

6) набавка и сервисирање опреме за научни рад;*

7) финансирање докторских студија младих истраживача;*

8) организовање научних скупова;*

9) ангажовање техничара и стручних сарадника;*

10) финансирање трошкова заштите интелектуалне својине;*

11) финансирање издавачке делатности (књиге, поглавља у књигама реномираних страних издавача).*

У суфинансирању научноистраживачког рада центра изузетних вредности, поред оснивача, могу учествовати и друга домаћа и страна правна и физичка лица.* 

*Службени гласник РС, број 52/2013 

Члан 7.*

Министарство надлежно за научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Министарство) доноси одлуку о финансирању активности центра изузетних вредности на основу предлога плана активности који центар изузетних вредности подноси до првог децембра текуће године, за наредну годину.*

Центар изузетних вредности је обавезан да Министарству до краја децембра текуће године поднесе извештај о свом раду, као и финансијски извештај о утрошеним средствима за протеклу годину. Национални савет за научни и технолошки развој и Одбор за акредитацију научноистраживачких организација ће тада, у сарадњи са одговарајућим службама Министарства, формирати тело за прегледање и оцењивање извештаја центра.* 

*Службени гласник РС, број 52/2013 

Члан 7а*

Реализација активности из члана 6. став 1. овог правилника одређује се уговором између Министарства и центра изузетних вредности, или научноистраживачке организације чији је центар изузетних вредности организациони део. Средствима располаже руководилац центра изузетних вредности, у складу са правилима које прописује Министарство. Уговором између Министарства и центра изузетних вредности детаљно се регулишу њихова међусобна права и обавезе у погледу финансирања и реализације активности центра изузетних вредности из члана 6. овог правилника.* 

*Службени гласник РС, број 52/2013 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8.

Овај правилник објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-64/2008-01

У Београду, 16. маја 2008. године

Национални савет за научни и технолошки развој

Председник,

проф. др Градимир В. Миловановић, с.р.