Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 53. ст. 5. и 6, члана 57, члана 59. став 3. и члана 60. став 4. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, брoj 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије („Службени гласник РС”, број 78/09),

Управни одбор Агенције за хемикалије на седници одржаној 17. септембра 2010. године донео је

 

ПРАВИЛНИК

о увозу и извозу одређених опасних хемикалија

"Службени гласник РС", бр. 89 од 29. новембра 2010, 15 од 14. фебруара 2013, 114 од 23. октобра 2014.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се процедура и рокови у којима се спроводи поступак претходног обавештења, у којим случајевима није потребно даље спроводити поступак претходног обавештења, садржај обавештења о извозу, документа која се достављају ради спровођења тог поступка, Списак хемикалија за поступак претходног обавештења, процедура и рокови у којима се спроводи поступак давања сагласности на основу претходног обавештења, садржај захтева за спровођење тог поступка, Списак хемикалија за поступак давања сагласности на основу претходног обавештења, Списак земаља чланица Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини (у даљем тексту: Ротердамска конвенција) које захтевају информације о транзиту хемикалија, садржај тих информација и Списак опасних хемикалија и производа чији је извоз забрањен.

Поступак претходног обавештења

Члан 2.

Поступак претходног обавештења спроводи се за:

– хемикалије са Списка хемикалија за поступак претходног обавештења;

– хемикалије које садрже супстанцу са Списка хемикалија за поступак претходног обавештења у таквој концентрацији да се према пропису којим се уређују класификација, паковање, обележавање и рекламирање хемикалија, класификују као опасне;

– производе који садрже супстанцу са Списка хемикалија за поступак давања сагласности на основу претходног обавештења (у даљем тексту: PIC поступак) у неизреагованом облику односно смешу која садржи ту супстанцу у таквој концентрацији да се према пропису којим се уређују класификација, паковање, обележавање и рекламирање хемикалија класификују као опасни без обзира на присуство других супстанци.

Поступак претходног обавештења спроводи се за хемикалије из става 1. овог члана без обзира на начин коришћења у земљи у коју се извози.

Списак хемикалија за поступак претходног обавештења садржи редни број хемикалије, назив хемикалије, CAS број, EINECS број, тарифну ознаку царинске тарифе, подкатегорију хемикалије, ограничење коришћења хемикалије и дат је у Делу 1. Прилога 1. који чини саставни део овог правилника.

Члан 3.

Списак хемикалија за поступак претходног обавештења садржи и поједине хемикалије са Списка хемикалија за поступак давања сагласности на основу претходног обавештења, а које су посебно означене у том списку.

За хемикалије из става 1. овог члана спроводи се поступак претходног обавештења из члана 2. и PIC поступак из члана 16. овог правилника.

Члан 4.

Пре првог извоза хемикалије или производа из члана 2. овог правилника извозник је дужан да министарству надлежном за заштиту животне средине (у даљем тексту: Министарство)* поднесе захтев за спровођење поступка претходног обавештења најкасније 35* дана пре намераваног извоза, а сваке наредне календарске године најкасније 35* дана пре првог извоза у тој години.

Поступак из става 1. овог члана спроводи се за сваку земљу у коју се извози.

*Службени гласник РС, број 15/2013

 

Члан 5.

Уз захтев за спровођење поступка претходног обавештења извозник хемикалије или производа из члана 2. овог правилника доставља Министарству* безбедносни лист за ту хемикалију, односно производ као и информацију са подацима прописаним за припрему обавештења о извозу.

Информација из става 1. овог члана доставља се на Обрасцу који је дат у Прилогу 2. који чини саставни део овог правилника.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 6.

Ако подаци из захтева за спровођење поступка претходног обавештења и докумената достављених уз тај захтев нису довољни за припрему обавештења о извозу, Министарство* од извозника захтева да у року од 7 дана достави информације које недостају.

Ако извозник у року из става 1. овог члана не достави тражене информације, Министарство* закључком одбацује захтев као непотпун.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 7.

Ако захтев и документи достављени уз тај захтев садрже све прописане информације за припрему обавештења о извозу Министарство* одмах, а најкасније 15 дана пре првог извоза хемикалија и пре првог извоза у свакој наредној календарској години, доставља обавештење о извозу надлежном органу земље у коју се извози хемикалија или производ из члана 2. овог правилника, а извознику издаје потврду да је поступак претходног обавештења спроведен.

По добијању потврде из става 1. овог члана извозник може да извезе хемикалију или производ из члана 2. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 8.

Обавештење о извозу хемикалије садржи следеће делове:

1) идентитет хемикалије за коју постоји обавеза достављања обавештења о извозу,

2) идентитет смеше која се извози,

3) подаци у вези са извозом,

4) подаци о опасностима, односно ризицима од хемикалије и мерама предострожности,

5) подаци о физичко хемијским, токсиколошким и екотоксиколошким својствима хемикалије,

6) сажете информације о релевантном правном акту и

7) подаци о надлежним органима.

Део о називу хемикалије која подлеже обавештењу о извозу садржи: трговачки назив хемикалије, хемијски назив према међународно признатој номенклатури (нпр. IUPAC), CAS број, царински број према хармонизованом систему и др.

Део о идентитету смеше, односно производа који се извози садржи: трговачки назив и назив смеше, односно производа, концентрацију (%) за сваку супстанцу садржану у смеши, односно производу а која подлеже обавези обавештења о извозу.*

Део о подацима у вези са извозом садржи: очекивани датум извоза (дан, месец, година), очекивану количину хемикалије која се извози, предвиђену категорију коришћења (као индустријска хемикалија или пестицид) и предвиђен начин коришћења у земљи у коју се извози; име, адресу, телефон, факс и адресу електронске поште извозника, име, адресу, телефон, факс и адресу електронске поште увозника.

Део о подацима о опасностима, односно ризицима од хемикалије и о мерама предострожности садржи: класу опасности хемикалије, податке о опасностима, односно ризицима које та хемикалија представља, податке о мерама предострожности које треба предузети ради смањења изложености хемикалијама и њиховој емисији, додатне податке који могу бити корисни за земљу у коју се извози или их је она захтевала, уколико су доступни, као и податке о изворима тих података.

Део о физичко-хемијским, токсиколошким и екотоксиколошким својствима хемикалије садржи сажете податке о физичко-хемијским, токсиколошким и екотоксиколошким својствима хемикалије као и изворе (референце) тих података.

Део у коме се налазе сажете информације о коначном регулаторном поступку садржи правни основ за ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, податке о ступању на снагу прописа односно аката надлежних органа, податке о томе да ли се коначни регулаторни поступак односи на пестицид или индустријску хемикалију, информације о забрањеним начинима коришћења, информације о начинима коришћења који су и даље дозвољени, информације о процењеној количини хемикалије која је произведена, увезена, извезена или коришћена ако је та информација доступна, као и податке о изворима тих информација.

Део о подацима о надлежним органима садржи име, адресу, телефон, факс и e адресу електронске поште Министарства* и адресу, телефон, факс и адресу електронске поште надлежног органа земље у коју се извози.

Обавештење о извозу мора да садржи датум слања обавештења, потпис одговорног лица и печат.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 9.

Ако Министарство* у року од 30 дана од дана достављања обавештења не прими одговор о пријему обавештења од стране надлежног органа земље у коју се извози хемикалија или производ из члана 2. овог правилника, дужно је* да том органу поново достави обавештење.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 10.

Ако се обележавање хемикалије из члана 2. овог правилника промени било услед промене прописа којима се уређује класификација паковање, обележавање и рекламирање хемикалија или услед промене у саставу хемикалије, извозник је дужан да Министарству* поново поднесе захтев на начин из члана 4 овог правилника.

По добијању захтева Министарство* спроводи поступак из члана 7. овог правилника, а у обавештење о извозу уноси напомену: „Ревидирано“.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 11.

На захтев надлежног органа земље у коју се извози хемикалија или производ из члана 2. овог правилника, Министарство* доставља додатне податке о тој хемикалији или производу, ако извозник њима располаже.

Извозник је дужан да Министарству*, на његов* захтев, одмах достави додатне податке из става 1. овог члана, ако са њима располаже, односно да га* обавести да са тим подацима не располаже.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 12.

Ако одлагање извоза хемикалије из члана 2. овог правилника може изазвати опасност по здравље људи или животну средину у земљи у коју се извози, Министарство* може да одустане од спровођења поступка претходног обавештења, односно да овај поступак не спроведе до краја.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 13.

Поступак претходног обавештења не спроводи се ако су испуњени следећи услови:

– хемикалија се налази на списку Ротердамске конвенције;

– надлежни орган земље у коју се хемикалија извози доставио је Секретаријату Ротердамске конвенције одговор у вези са увозом те хемикалије и

– Секретаријат Ротердамске конвенције доставиo је Министарству* информацију о томе.

Изузетно од става 1. овог члана поступак претходног обавештења спроводи се ако то изричито захтева надлежни орган земље у коју се извози.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 14.

Поступак претходног обавештења не спроводи се за хемикалије, односно производе из члана 2. овог правилника ако је надлежни орган земље у коју се хемикалија, односно производ извози обавестио Министарство* да за извоз те хемикалије не треба спроводити поступак претходног обавештења.

*Службени гласник РС, број 15/2013

PIC поступак

Члан 15.

PIC поступак спроводи се за:

– хемикалије са Списка хемикалија за PIC поступак;

– хемикалије које садрже супстанцу са овог списка у таквој концентрацији да се према пропису којим се уређује класификација, паковање, обележавање и рекламирање хемикалија, класификују као опасне.

Изузетно од става 1. овог члана PIC поступак се не спроводи за хемикалију са списка Ротердамске конвенције ако се та хемикалија у земљи у коју се извози користи у категорији која није на списку Ротердамске конвенције за ту хемикалију.

Списак хемикалија за PIC поступак садржи редни број хемикалије, назив хемикалије, CAS број, EINECS број, тарифну ознаку царинске тарифе, подкатегорију хемикалије, ограничење коришћења хемикалије и ХС тарифни подброј царинске тарифе за смеше које садрже ту супстанцу и дат је у Делу 2. Прилогa 1.

Списак хемикалија за PIC поступак састоји се из Одељка А - додатне хемикалије за PIC поступак и Одељка Б – хемикалије са списка Ротердамске конвенције.

Члан 16.

Захтев за спровођење PIC поступка који подноси извозник садржи податке о извознику и увознику хемикалије и идентитету хемикалије.

Уз захтев из става 1. овог члана извозник доставља информацију из члана 5. став 2. овог правилника и безбедносни лист за ту хемикалију.*

Образац захтева из става 1. овог члана дат је у Прилогу 3. који чини саставни део овог правилника.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 17.

Ако у захтеву из члана 16. став 1. овог правилника нису наведени сви прописани подаци, Министарство* одмах од извозника захтева да у року од 7 дана достави податке који недостају.

Ако извозник у року из става 1. овог члана не достави тражене податке, Министарство* закључком одбацује захтев као непотпун.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 18.

Ако захтев који подноси извозник садржи све прописане податке Министарство* доставља обавештење о извозу надлежном органу земље у коју се извози хемикалија и од тог органа тражи сагласност за извоз те хемикалије.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 19.

Ако се хемикалија извози у земљу која је чланица Организације за економску сарадњу и развој (OECD) односно чланица ЕУ, Министарство* може у сваком појединачном случају да одлучи да не тражи сагласност ако је надлежан орган земље у коју се хемикалија извози донео акт којим се одобрава стављање у промет и коришћење те хемикалије.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 20.

Ако Министарство* у року од 30 дана од дана достављања захтева за сагласност за извоз те хемикалије не прими одговор од надлежног органа земље у коју се хемикалија извози, обавестиће тај орган да није примила одговор.

Ако Министарство* ни у року од 60 дана од дана достављања захтева за сагласност за извоз те хемикалије не прими одговор од надлежног органа земље у коју се хемикалија извози, може поново да обавести тај орган да није примила одговор.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 21.

Ако је добила одговор од надлежног органа земље у коју се хемикалија извози, Министарство* извознику издаје потврду да је спроведен PIC поступак са одговором надлежног органа земље у коју се хемикалија извози.

По добијању потврде из става 1. овог члана извозник поступа у складу са одговором надлежног органа земље у коју се извози, тако да извози хемикалију или одустаје од извоза.

*Службени гласник РС, број 15/2013

Члан 22.

Ако у року од 60 дана од дана достављања захтева за сагласност за извоз те хемикалије не прими одговор од надлежног органа земље у коју се хемикалија извози и ако не постоји службена информација о коначном регулаторном поступку којим се забрањује или строго ограничава употреба те хемикалије, Министарство може издати потврду да је спроведен PIC поступак са уписаном сагласношћу Министарства да се изврши извоз под условом да:*

1) постоји службени доказ земље у коју се хемикалија извози да је за ту хемикалију издат акт којим се дозвољава стављање у промет или*

2) да је у обавештењу о извозу наведено и потврђено од стране увозника да намеравани начин коришћења те хемикалије није у категорији која је за ту хемикалију наведена у Списку хемикалија за PIC поступак, као и да постоје службени докази да је та хемикалија у последњих пет година коришћена или увезена у земљу у коју се извози.*

Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана за хемикалије са Списка Ротердамске конвенције Mинистарство може одлучити да не изда потврду из става 1. овог члана ако је та хемикалија класификована као карциногена, категорија 1А или 1Б или мутагена, категорија 1А или 1Б или токсична по репродукцију, категорија 1А или 1Б или хемикалија испуњава критеријум да је перзистентна – биоакумулативна – токсична или веома перзистентна – веома биоакумулативна.*

За хемикалије са списка Ротердамске конвенције Министарство* може при одлучивању из става 1. овог члана размотрити могући утицај хемикалије на здравље људи и животну средину земље у коју се извози.

*Службени гласник РС, број 15/2013

 

Члан 23.

Захтев за добијање сагласности поново се подноси пре истека три године од календарске године када је сагласност добијена, осим ако је у сагласности одређен рок важења те сагласности.

Извоз хемикалије за коју је поново поднет захтев из става 1. овог члана, може да се настави док се чека добијање сагласности, али најдуже 12 месеци од дана поновног подношења захтева.

Захтев за добијање сагласности поново се подноси у року не дужем од 12 месеци од датума подношења првог захтева ако сагласност није добијена, а хемикалија је извезена у складу са чланом 22. овог правилника.

Ако је сагласност добијена после извоза хемикалије у складу са чланом 22. овог правилника примењују се рокови за поново подношење захтева из става 1. овог члана.

Транзит

Члан 24.

Списак земаља чланица Ротердамске конвенције које захтевају информације о транзиту хемикалија садржи назив земље која захтева те информације и информације о хемикалији које та земља захтева.

Списак из става 1. овог члана дат је у Прилогу 4. који је саставни део овог правилника.

Члан 25.

Извозник је дужан да у декларацији за извоз попуни поље 44. јединствене царинске исправе.

Опасне хемикалије и производи чији је извоз забрањен

Члан 26.

Списак опасних хемикалија и производа чији је извоз забрањен дат је у Прилогу 5. који је саставни део овог правилника.

Прилог 5. састоји се од Табеле 1. и Табеле 2.

Табела 1. садржи списак дуготрајних органских загађујућих супстанци са листи из Анекса А и Б Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама, а Табела 2. остале хемикалије чији је извоз забрањен.

Брисан је ранији став 4. (види члан 1. Правилника - 114/2014-15)

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-16/2010-01

У Београду, 17. септембра 2010. године

Председник

Управног одбора,

проф. др Бранимир Јованчићевић, с.р.

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о изменама Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија: "Службени гласник РС", број 15/2013-25

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 1. став 2. и члана 6. ст. 1. и 2. овог правилника које се примењују од 1. марта 2014. године.

 

 

ПРИЛОЗИ:

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Одредбама Правилника о изменама Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија ("Службени гласник РС", број 15/2013) Прилог 1. и Прилог 5. замењени су новим Прилогом 1. и Прилогом 5. (види члан 7. Правилника - 15/2013-25)

Одредбама Правилника о изменама Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија ("Службени гласник РС", број 114/2014) Списак хемикалија за поступак претходног обавештења дат у Делу 1. Прилога 1, Списак хемикалија за PIC поступак дат у Делу 2. Прилога 1. и Списак опасних хемикалија и производа чији је извоз забрањен дат у Прилогу 5, који су одштампани уз Правилник о увозу и извозу одређених опасних хемикалија („Службени гласник РС”, бр. 89/10 и 15/13) замењују се новим Списком хемикалија за поступак претходног обавештења датом у Делу 1. Прилога 1, Списком хемикалија за PIC поступак датом у Делу 2. Прилога 1. и Списком опасних хемикалија и производа чији је извоз забрањен датом у Прилогу 5. (види члан 2. Правилника - 114/2014-15).

 

Прилог 1. Део 1. - Списак хемикалија за поступак претходног обавештења

Прилог 1. Део 2. - Списак хемикалија за PIC поступак

Прилог 2. - Идентитет хемикалије за коју постоји обавеза достављања обавештења о извозу

Прилог 3. - Образац захтева за спровођење PIC поступка

Прилог 4. - Списак земаља чланица Ротердамске конвенције које захтевају информације о транзиту хемикалија

Прилог 5. - Списак опасних хемикалија и производа чији је извоз забрањен