Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

Неважећи акт

На основу члана 43. став 5. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 109/05 – исправка),

Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање, на седници одржаној 14. марта 2008. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања

„Службени гласник РС“, бр. 37 од 11. априла 2008, 10 од 2. марта 2010, 12 од 10. марта 2010 - исправка, 103 од 31. децембра 2010, 52 од 15. јула 2011, 106 од 5. децембра 2013, 118 од 30. октобра 2014, 141 од 24. децембра 2014, 4 од 22. јануара 2016, 119 од 29. децембра 2017, 1 од 11. јануара 2019.

Опште одредбе

Члан 1.

Овим правилником утврђују се врсте и стандарди медицинских средстава која се хируршким путем уграђују у људски организам (у даљем тексту: имплантати), и обезбеђују се из средстава обавезног здравственог осигурања осигураним лицима Републичког завода за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички завод).

Врсте имплантаната

Члан 2.

Овај правилник обухвата имплантанте који се користе у следећим гранама медицине, и то:

I. абдоминалној хирургији и гастроентерологији

II. васкуларној хирургији,

III. кардиологији,

IV. кардиохирургији,

V. ОРЛ и максилофацијалној хирургији,

VI. неурохирургији,

VII. онкологији,

VIII. оториноларингологији (ОРЛ),

IX. ортопедији,

X. офталмологији,

XI. урологији,

XII. гинекологији.

*Службени гласник РС, број 10/2010

**Службени гласник РС, број 141/2014

Листа имплантаната

Члан 3.

Према гранама медицине у којима се имплантанти користе, сачињена је Листа имплантаната која обухвата имплантанте по врстама (под заштићеним називима под којима су регистровани у Агенцији за лекове и медицинска средства) и основним стандардима, обележјима која их карактеришу.

Листа имплантаната одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Осигураним лицима Републичког завода уградња имплантаната из Листе имплантаната обавља се у здравственој установи са којом је Републички завод закључио уговор и која је простором, одговарајућом опремом и обученим кадром оспособљена за безбедно пружање одговарајуће врсте хируршке интервенције.

Квалитет имплантаната

Члан 5.

Сви материјали од којих су сачињени имплантати из Листе имплантаната морају бити биокомпатибилни и нешкодљиви за осигурано лице коме се уграђују.

Учешће осигураних лица

Члан 6.

Учешће осигураних лица за имплантате утврђује се у складу са општим актом Републичког завода.

Завршне одредбе

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01/2 број 54-639/08

У Београду, 14. марта 2008. године

Управни одбор Републичког завода

за здравствено осигурање

Председник,

др Рајко Косановић, с.р

 

ЛИСТА ИМПЛАНТАНАТА

I. АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандарди имплантаната

001.

Пуњење за циркуларне стаплере

Различите величине (25 mm, 28 mm, 31 mm) израђене од челика

002.

Мрежице за херније (киле)

Различите величине (6x11 cm, 8x15 cm, 15x15 cm, 20х30 cm, 30x30 cm, 30,5x30,5 cm) израђене од полипропилена и других биокомпатибилних синтетских материјала

003.

Двокомпозитна мрежица за хернију (килу)

Израђене од полипропилена и других биокомпатибилних синтетских материјала

097.

Стент за гастроинтестинални тракт

Различитих конструкција и начина експанзије, израђени од метала или металних легура

106.

Клипс

Различитих величина, израђени од титанијума, челика, гуме, пластике, полимера и других композитних материјала

*Службени гласник РС, број 10/2010

**Службени гласник РС, број 12/2010

***Службени гласник РС, број 141/2014

II. ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандарди имплантаната

004.

Тубуларни графтови за васкуларну хирургију

Различите величине, израђене од дакрона и политетрафлуороетилена

005.

Бифуркациони графтови

Различите величине, израђени од дакрона и политетрафлуороетилена

108.

Тубуларни графтови са гранама

Различите величине, израђени од дакрона и политетрафлуороетилена

098.

Спирале за ендоваскуларно затварање крвних судова

Различитих димензија израђених од метала или металних легура

104.

Пачеви за ојачавање зида крвног суда

Дупли велур или полиестер

*Службени гласник РС, број 4/2016

III. КАРДИОЛОГИЈА И ИНТЕРВЕНТНА РАДИОЛОГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандарди имплантаната

007.

Пејсмејкер VVIR

Генератор и одговарајућа електрода

009.

Пејсмејкер VDDR

Генератор и одговарајућа електрода

010.

Пејсмејкер DDDR

Генератор и одговарајуће електроде

109.

Пејсмејкер CRT-p

Генератор и одговарајуће електроде

110.

Пејсмејкер CRT-D

Генератор и одговарајуће електроде

111.

Пејсмејкер ICD-VR

Генератор и одговарајућа електрода

112.

Пејсмејкер ICD-DR

Генератор и одговарајуће електроде

113.

Електрода за ICD

Oдговарајућа електрода зa ICD

013.

Електроде за пејсмејкерe

Биполарне или униполарне, електроде за коронарни синус

014.

Адаптери за некомпатибилне генераторе

 

015.

ILR (insertibilni loop recorder)

016.

Каротидни стент

Различите величине, израђен од метала или легурa метала

017.

Периферни стент

Различите величине, израђен од метала, металних легура, биодеградибилних материјала, са или без лека

114.

Покривени периферни стент

Различите величине, израђен од метала или легурa метала покривени дакроном или политетрафлуороетиленом

018.

Коронарни стент

Различите величине, израђен од безбојног челика, титанијума, нитинола, других компоненти метала, легура, полимера или биодеградибилних материјала и ресорптивних материјала, са или без лека

115.

Покривени коронарни стент

Различите величине, израђен од безбојног челика, титанијума, нитинола, других компоненти метала, легура или полимера покривени дакроном или политетрафлуроетиленом

019.

Аортни стент графт

Различите величине, израђен од метала или легурa метала покривени дакроном или политетрафлуoроетиленом

020.

Затварач септалног дефекта (ASD, VSD, PDA)

Различите величине, израђен од легура метала

116.

Васкуларни чеп за затварање крвних судова

Различите величине, израђен од легура метала

117.

Транскатетерска аортна валвула – ТАВИ1

Различите величине, израђени од легурa метала и биолошког материјала различитог порекла

118.

Атријални оклудери1

1Одобрава се на основу одлуке комисије Републичког фонда за здравствено осигурање.

*Службени гласник РС, број 4/2016

IV. КАРДИОХИРУРГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандарди имплантаната

021.

Биолошке валвуле за шавну и/или безшавну имплементацију

 

022.

Механички срчани залисци

Израђени од метала

023.

Пачеви

Израђени од вештачког материјала (дакрона, горатекса и слично) или биолошког перикарда (коњског или перикарда говечета)

024.

Биолошки прстенови за реконструкцију срчаних залистака

 

025.

Механички прстенови за реконструкцију срчаних залистака

Израђени од метала зализака

026.

Слободни графтови – Тубуларни графтови за кардиохирургију

Различите величине, израђене од дакрона и политетрафлуороетилена

027.

Композитни графтови са вештачким механичким или биолошким залистком

 

104.

Систем механичке стимулације рада леве коморе

Имплантабилни делови и спољашњи делови за напајање

*Службени гласник РС, број 4/2016

V. ОРЛ И МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандарди имплантаната

028.

Плочице са завртњима различитих профила

Различите величине (профила: 1,0; 1,5; 2,0; 2,3; 2,6) израђене од титанијума

029.

Орбитални имплант

Различитих величина, са магнетом или без магнета, израђени од силикона или акрилата

030.

Неуро-пач

Израђене од полиестеруретана

031.

Имплантати за стабилизацију обтуратор протезе

Израђени од титанијума

032.

Имплантати за стабилизацију протезе лица Израђени од титанијума

 

033.

Хидроксиапатит прах (реконструктивни материјал)

 

VI. НЕУРОХИРУРГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандарди имплантаната

034.

Клипс

Различитих величина, израђени од титанијума или челика

035.

Шрафови

Различитих величина, израђени од титанијума или челика

036.

Вентрикуларни катетер

 

037.

Дура графт (вештачка дура)

 

102.

Вагус нерв стимулатор

 Генератор и електрода

131.

Имплантибилни непуњиви двоканални неуростимулатор за третман бола стимулацијом кичмене мождине перкутано и хируршки

Могућност снимања целог тела МР-ом 1,5 Т

132.

Перкутани проводник са 8 електрода за имплантацију у епидурални простор кичменог канала

Дужина проводника 75 cm, могућност снимања целог тела МР-ом 1,5 Т х 2 (два сета)

133.

Сет екстензија за имплантацију проводника са електродама у епидурални простор кичменог канала

8 контаката х 2 (два сета)

134.

Утикач за неискоришћени канал неуростимулатора

Сет са утикачем и резервном навлаком за екстензију

135.

Хируршки проводник са 16 електрода за имплантацију у епидурални простор кичменог канала

Конфигурација 5–6–5 или 2 х 8; дужина 65 или 90 cm, могућност снимања целог тела МР-ом 1,5 Т

136.

Имплантибилни пуњиви двоканални неуростимулатор за дубокомождану стимулацију/DBS/

Могућност снимања целог тела МР-ом 1,5 Т

137.

Проводник са 4 цилиндричне електроде за дубокомождану стимулацију

Дужина проводника 28 или 40 cm х 2 (два сета)

138.

Базални прстен за DBS

Од 14 mm за покривање краниотомије х 2 (два сета)

139.

Истегљива екстензија за четвороканалне проводнике за DBS

Дужина екстензије 60 или 95 cm х 2 (два сета)

140.

Имплантибилни непуњиви двоканални неуростимулатор за DBS или два једноканална неуростимулатора

Могућност снимања целог тела МР-ом 1,5 Т

141.

Програмабилна имплатибилна пумпа за доставу лекова за терапију бола и спастицитета

Запремина пумпе 40 ml или 20 ml; могућност снимања целог тела МР-ом 1,5 Т и 3 Т; подесиви проток пумпе 0,048 ml/дан – 24 ml/дан

142.

Сет катетера за доставу лека у интертекални простор за терапију бола и спастицитета

Дводелни

143.

Сет делова за имплантацију катетера у интертекални простор за доставу лекова за терапију бола и спастицитета

Део за фиксацију и ослобађање катетера; конектор спиналног и сегмента пумпе

*Службени гласник РС, број 119/2017

VII. ОНКОЛОГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандарди имплантаната

038.

Имплантант за дојку (после извршене мастектомије)

Различитих величина, израђени од силикон гела

099.

Трахеални стент

Различитих димензија, израђени од пластике, метала или металних легура

100.

Трахеобронхијални стент

Различитих димензија, израђени од пластике, метала или металних легура

*Службени гласник РС, број 10/2010

VIII. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандарди имплантаната

039.

Аерационе цевчице

Различитих величина, израђене од титанијума, пластике, керамике

040.

Парцијалне протезе за средње ухо

Различитих величина, израђене од титанијума

041.

Тоталне протезе за средње ухо

Различитих величина, израђене од титанијума

042.

Трахеоезофагеалне говорне (вокалне) протезе

Различитих величина, израђене од силикона

043.

Тубуси за ларинго трахеалне стенозе

Различитих величина, израђене од силикона

044.

Кохлеарни имплантат

Имплантибилни део и заушни процесор

101

БАХА систем

Имплантабилни делови и аудиопроцесор

103

Вибрант систем

Имплантабилни делови и аудиопроцесор

*Службени гласник РС, број 103/2010

**Службени гласник РС, број 52/2011

IX. ОРТОПЕДИЈА

*Службени гласник РС, број 1/2019

IX.1

Шифра

Врста имплантата

Стандарди имплантата (особине)

144.

Toтaлнa бeсцeмeнтнa eндoпрoтeзa кукa

Феморални стем: метал, легура титанијума

Феморална глава: метал, легура кобалта и хрома; или керамика

Ацетабуларна компонента (ринг): метал, легура титанијума; или инокс

Ацетабуларни инсерт: полиетилен са укрштеним везама (UHMWP highly-cross-linked); или керамика; или систем двоструке мобилности

145.

Toтaлнa хибриднa eндoпрoтeзa кукa

Феморални стем: метал, легура кобалта и хрома; или инокс

Феморална глава: метал, легура кобалта и хрома; или инокс

Ацетабуларна компонента (ринг): метал, легура титанијума; или инокс

Ацетабуларни инсерт: полиетилен са укрштеним везама (UHMWP highly-cross-linked); или систем двоструке мобилности

146.

Toтaлнa цeмeнтнa eндoпрoтeзa кукa

Феморални стем: метал, легура кобалта и хрома; или инокс

Феморална глава: метал, легура кобалта и хрома; или инокс

Ацетабуларна компонента (капа): полиетилен (UHMWP); или highly-cross-linked UHMWP

147.

Eндoпрoтeзa кoлeнa тoтaлнa

Феморална компонента ЦР или ПС: метал, легура кобалта и хрома; или керамика

Тибијална компонента: метал, легура титанијума; или легура кобалта и хрома; или керамика

Инсерт ЦР или ПС: полиетилен UHMWP

Пателарна компонента: UHMWP

148.

Eндoпрoтeзa кoлeнa уникoндилaрнa

Феморална компонента: метал, легура кобалта и хрома; или керамика

Тибијална компонента: метал, легура титанијума; или легура кобалта и хрома; или керамика

Инсерт: полиетилен UHMWP

149.

Рeвизиoни eндoпрoтeтски систeм кукa мoдулaрни

Феморални стем модуларни: метал, легура титанијума

Феморална глава: метал, легура кобалта и хрома; или керамика

Ацетабуларна компонента (ринг) ревизиони: метал, легура титанијума; или инокс

Ацетабуларни инсерт: полиетилен са укрштеним везама (UHMWP highly-cross-linked); или керамика; или систем двоструке мобилности; или повећане стабилности

Ревизиони надградни додаци: трабекуларни метал, легура титанијума; или танталум

150.

Рeвизиoни eндoпрoтeтски систeм кукa мoнoблoк

Феморални стем моноблок: метал, легура титанијума

Феморална глава: метал, легура кобалта и хрома; или керамика

Ацетабуларна компонента (ринг) ревизиони: метал, легура титанијума; или инокс

Ацетабуларни инсерт: полиетилен са укрштеним везама (UHMWP highly-cross-linked); или керамика; или систем двоструке мобилности; или повећане стабилности

Ревизиони надградни додаци: трабекуларни метал, легура титанијума; или танталум

151.

Рeвизиoни eндoпрoтeтски систeм кoлeнa ЦЦК

Феморална компонента ревизиона (могућност постављања стемних екстензија): метал, легура кобалта и хрома

Тибијална компонента примарна или ревизиона (могућност постављања стемних екстензија): метал, легура титанијума; или легура кобалта и хрома

Инсерт ПС или ЦЦК: полиетилен UHMWP

Пателарна компонента: UHMWP

Стемне екстензије: метал, легура титанијума или кобалт хрома

Ревизиони надградни додаци: метал, легура кобалт хрома; трабекуларни метал-танталум

152.

Рeвизиoни eндoпрoтeтски систeм кoлeнa „шaркaсти” или ротационо „шаркасти“ РХК

Феморална компонента ревизиона (могућност постављања стемних екстензија): метал, легура кобалта и хрома

Тибијална компонента ревизиона (могућност постављања стемних екстензија): метал, легура титанијума; или легура кобалта и хрома

Инсерт РХК: полиетилен UHMWP

Пателарна компонента: UHMWP

Стемне екстензије: метал, легура титанијума или кобалт хрома

Ревизиони надградни додаци: метал, легура кобалт хрома; трабекуларни метал-танталум

153.

Пaрциjaлнa eндoпрoтeзa кукa пo типу Aустин Moрe

Стем: метал, легуре титанијума, кобалт хрома, инокс

154.

Пaрциjaлнa бипoлaрнa (биaртикулaрнa) eднoпрoтeзa кукa

Стем: метал, легуре титанијума, кобалт хрома, инокс

Феморална глава: биартикуларна

155.

Тотална ендопротеза рамена

Стем: метал, легуре титанијума, кобалт хрома, инокс

Гленоидална компонента: метал; или полиетилен

156.

Тотална реверзна ендопротеза рамена

Стем: метал, легуре титанијума, кобалт хрома, инокс

Гленоидална компонента: метал; или полиетилен

Реверзни гленохумерални систем

157.

Парцијална ендопротеза рамена

Стем: метал, легуре титанијума, кобалт хрома, инокс

158.

Ендопротеза лакта

Метал, легуре титанијума, кобалт хрома, инокс

159.

Ендопротетски систем за шаку

Метал, полиетилен, силикон

160.

Ресекциони-туморски имплантати свих сегмената локомоторног система „Ready made”

Метал, легуре титанијума, кобалт хрома, полиетилен

161.

Ресекциони-туморски имплантати свих сегмената локомоторног система „Cast made“

Метал, легуре титанијума, кобалт хрома, полиетилен

*Службени гласник РС, број 1/2019

IX.2

Шифра

Врста имплантата

Стандарди имплантата (особине)

162.

Киршнерове игле

Различите дужине и дијаметра израђене од инокса

163.

Ендеров клин

Различите дужине и дијаметра израђене од инокса

164.

Интрамедуларни закључавајући клинови за остеосинтезу проксималног фемура

Метал, легура титанијума или инокс

165.

Интрамедуларни закључавајући клинови за остеосинтезу тела фемура

Метал, легура титанијума или инокс

166.

Интрамедуларни закључавајући клинови за остеосинтезу тибије

Метал, легура титанијума или инокс

167.

Интрамедуларни закључавајући клинови за остеосинтезу хумеруса

Метал, легура титанијума или инокс

168.

Унутрашњи фиксатор

Метал, самодинамизирајући

*Службени гласник РС, број 1/2019

IX.3

Шифра

Врста имплантата

Стандарди имплантата (особине)

169.

Анатомске закључавајуће, перипротетичне и кабловске плоче са серклажима-кабловима

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

170.

Серклажи-каблови (слободни)

Метал, кобалт хром или инокс, самозакључавајући

171.

Специфичне закључавајуће анатомске плоче са закључавајућим завртњима (ЛЦП)

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

172.

Угаоне плоче

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

173.

Дечије угаоне плоче

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

174.

Динамичке плоче

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

175.

Тубуларне плоче

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

176.

Семитубуларне плоче

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

177.

Фиксациони завртњи за плоче

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

178.

Медицинска жица

Метал, инокс

179.

Канулирани завртњи

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

180.

Клинови за фиксацију кости

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

181.

Завртњи за фиксацију кости

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

*Службени гласник РС, број 1/2019

IX.4

Шифра

Врста имплантата

Стандарди имплантата (особине)

182.

Уградни материјал за торакалну, лумбалну и сакралну кичму (ССИ)

Куке, матице, конектори, шипке, спојнице, завртњи

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

183.

Уградни материјал за предњу вратну кичму

Плочице, завртњи

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

184.

Уградни материјал за међупршљенску, интеркорпоралну фузију вратног и лумбалног сегмента кичменог стуба

Материјал полимер

185.

Уградни материјал за задњу вратну кичму и потиљачну кост

Матице, конектори, шипке, спојнице, завртњи, плочице

Метал, легура титанијума или инокс или кобалт хром

186.

Уградни материјал – Сет за минимално-инвазивну (перкутану) стабилизацију патолошких прелома пршљенова убризгавањем коштаног цемента

Радиопакна високофлуидна смола (цемент), пoсудe зa мeшaњe, пиштoљи и цеви зa aпликoвaњe цeмeнтa, игле

187.

Експандибилни вештачки пршљен

Самозакључавајући, метал легура титанијума

188.

Дискус имплантат

Метал, полиетилен

*Службени гласник РС, број 1/2019

IX.5

Шифра

Врста имплантата

Стандарди имплантата (особине)

189.

Остеоиндуктивни материјал

Индуктивни материјал за попуњавање коштаног дефекта

190.

Остеокондуктивни материјал

Кондуктивни материјал за попуњавање коштаног дефекта

191.

Коштани цемент

Метилметакрилат, са или без антибиотика

*Службени гласник РС, број 1/2019

IX.6

Шифра

Врста имплантата

Стандарди имплантата (особине)

192.

Динамизирајући спољашњи фиксатор по Илизарову

Различите дужине и дијаметра израђене од инокса или титанијума

193.

Киршнер игле са оливом

Различите дужине и дијаметра израђене од инокса

194.

Спољашњи фиксатор

Унилатерални или мултилатерални, клинови

Материјал метал или карбонска влакна

*Службени гласник РС, број 1/2019

IX.7

Шифра

Врста имплантата

Стандарди имплантата (особине)

195.

Комплет за реконструкцију лигамената колена

Клинови и завртњи.

Материјал титанијум или ПЛЛ киселина

Упредени конац

196.

Уградни материјал за реконструктивну хирургију рамена, скочног зглоба и кука

Сидра, завртњи и клинови.

Материјал титанијум или ПЛЛ киселина различите дужине и дијаметра

Упредени конац

197.

Комплет за реконструкцију акромиоклавикуларних лигамената

Дугме, материјал титанијум

Упредени конац

*Службени гласник РС, број 1/2019

X. ОФТАЛМОЛОГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандарди имплантаната

090.

Флексибилна интраокуларна сочива

Различите величине, израђене од силикона, акрилата, коламера и других материјала

091.

Ригидна интраокуларна сочива

Различите величине, израђене од акрилата и других материјала

119.

Имплант за енуклеације –евисцерације

Од различитог материјала и облика

120.

Чепови за сузне путеве

Од различитог материјала и облика

121.

Тубе за сузне путеве

Од различитог материјала и облика

122.

Импланти за уградњу код лагофталмуса

Од различитог материјала и облика

123.

Еписклералне силиконске пломбе за хирургију аблације ретине

Различитог облика

124.

Еписклерални силиконски серклажи за хирургију аблације ретине

Различитог облика

125.

Капсуларни тензиони прстен

Од акрилата и других материјала и облика

126.

Силиконска уља

Различите густине

127.

Интраокуларна сочива других типова

Израђена од других материјала

*Службени гласник РС, број 4/2016

XI. УРОЛОГИЈА И НЕФРОЛОГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандарди имплантаната

092.

Катетер за нефростому

Различите величине, израђен од силикона

093.

Катетер за цистостому

Различите величине, израђен од силикона

094.

Флексибилни уретеро-пелвични стент уретер

Различите величине (дужине)

095.

Перитонеумски катетер

Израђен од силиконске гуме са два муфа од дакрона, различитог облика (прав, облик лабудовог врата)

096.

Артерио-венски графт за хемодијализу

Различитих промера и дужине, израђен од политетрафлуороетилена

128.

Тунелизовани васкуларни катетер за хемодијализу

Различитих промера и дужине, са два муфа

129.

Протезе тестис

Различитих димензија

130.

Ендопаста за лечење рефлукса деце и претрансплантациону примену у одраслих

Deflux, Vantris или аналози3

1Службени гласник РС, број 4/2016

XII. ГИНЕКОЛОГИЈА

Шифра

Врста имплантанта

Стандард имплантаната

107.

Клипс

Различитих величина, израђени од титанијума, челика, гуме, пластике, полимера и других композитних материјала

*Службени гласник РС, број 141/2014