Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 9. став 7. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010) и члана 13. тачка 8. Статута Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС”, број 73/2010),

Управни одбор Завода за заштиту природе Србије, на седници одржаној 20. јуна 2011. године донео је

 

 

ПРАВИЛНИК

о висини и начину обрачуна и наплате таксе* за издавање акта о условима заштите природе

"Службени гласник РС", бр. 73 од 30. септембра 2011, 106 од 5. децембра 2013.

 

*Службени гласник РС, број 106/2013

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се висина и начин обрачуна и наплате накнаде за издавање акта о условима заштите природе из надлежности Завода за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Накнада).

Акт о условима заштите природе издаје се у форми решења (у даљем тексту: Решење о условима).

 

Члан 2.

  Према врсти и предмету захтева одређује се висина таксе, и то:*

  Просторно планска документација и урбанистичко технички документи:*

1. План детаљне регулације *

20.000,00 динара*

2. Урбанистички пројекат*

20.000,00 динара*

  Пројекти:*

1. Пејзажно архитектонско уређење*

10.000,00 динара*

2. Истраживања (односи се на све ресурсе)*

25.000,00 динара*

3. Експлоатација*

25.000,00 динара*

4. Рекултивација*

30.000,00 динара*

 Техничка документација, за изградњу објекта, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију:*

 1. Хидроелектране, по објекту:*

 

 – мање од 2 МW*

20.000,00 динара*

 – 2–10 МW*

30.000,00 динара*

 – више од 10 МW*

40.000,00 динара*

 2. Ветрогенератори, по стубу:*

 

 – до 5*

30.000,00 динара*

 – од 6 до 10*

50.000,00 динара*

 – преко 10*

70.000,00 динара*

 3. Соларне електране, по површини (m2):*

 

 – до 5.000*

20.000,00 динара*

 – од 5.001 до 10.000*

30.000,00 динара*

 – преко 10.000*

50.000,00 динара*

 4. Привредни/индустријски/комерцијални објекти*

25.000,00 динара*

 5. Стамбени објекти, по објекту и површини (m2):*

  

 – до 100*

10.000,00 динара*

 – преко 100*

18.000,00 динара*

 6. Куће за одмор (викенд објекти), по објекту и површини (m2):*

  

 – до 50*

15.000,00 динара*

 – од 50 до 100*

20.000,00 динара*

 – преко 100*

25.000,00 динара*

 7. Посебна врста објеката (РБС, соларни и др.)*

20.000,00 динара*

 8. Други објекти, зграде (помоћни, економски..)*

10.000,00 динара*

 9. Туристички и услужни објекти*

25.000,00 динара*

   Инфраструктурни објекти, изградња, реконструкција, санација и одржавање:*

 1. Линијски инфраструктурни објекти и комунална инфраструктура*

30.000,00 динара*

 Студија процене утицаја на животну средину*

35.000,00 динара*

 Оцена прихватљивости*

35.000,00 динара*

 Остало (привредне и културне манифестације, мото трке и др.)*

10.000,00 динара*

 

*Службени гласник РС, број 106/2013

 

Члан 3.

Такса* се не наплаћује за издавање Решења о условима за израду:

– Просторног плана Републике Србије,

– регионалних просторних планова,

– просторних планова јединица локалне самоуправе,

– просторних планова подручја посебне намене,

– генералних урбанистичких планова,

– планова генералне регулације и

– шумских, риболовних, ловних и водопривредних основа.

 

*Службени гласник РС, број 106/2013

 

Члан 4.

Ослобођени су плаћања таксе за издавање решења о условима:*

1. управљачи природних добара, за активности у природном добру,*

2. републички, покрајински и органи локалне самоуправе,*

3. установе (делатност образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања и здравствене заштите животиња),*

4. Црвени крст, Црвени полумесец и њихове подружнице, удружења која воде бригу о особама са посебним потребама и слично,*

5. црква и верске заједнице – осим за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију комерцијалних објеката,*

6. физичка лица у заштићеним природним подручјима за радове/активности којима се унапређује природно добро,*

7. физичка лица за изградњу соларних панела на породичним и викенд објектима и*

8. физичка лица у заштићеним природним подручјима за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију стамбених, помоћних и некомерцијалних објеката у оквиру домаћинства.*

 

*Службени гласник РС, број 106/2013

 

Члан 5.

Наведени износи такса*, из члана 2. овог правилника, се умањују за 50% за издавање Решења о условима за:

– физичка лица – којa обављају дозвољене активности/делатности у заштићеним природним подручјима на традиционалан начин,

– физичка лица - за водоснабдевање и унапређење инфраструктуре у сеоским домаћинствима,

– физичка лица – за изградњу стамбених, помоћних и некомерцијалних објеката у сеоским домаћинствима и

– правна лица – за потребе водоснабдевања становништва пијаћом водом – правна лица – за потребе водоснабдевања становништва пијаћом водом и јавну канализацију*.

 

*Службени гласник РС, број 106/2013

 

Члан 6.

Обвeзник плаћања таксе је подносилац захтева за издавање Решења о условима.*

 

*Службени гласник РС, број 106/2013

Члан 7.

Брисан је (види члан 7. Правилника - 106/2013-91)

 

Члан 8.

Такса се уплаћује у корист Завода за заштиту природе Србије уплатом на текући рачун Завода, у року од пет дана од дана достављања предрачуна.*

Такса је приход Завода за заштиту природе Србије.*

 

*Службени гласник РС, број 106/2013

 

Члан 9.

Брисан је (види члан 9. Правилника - 106/2013-91)

 

Члан 10.

Ступањем на снагу овог правилника, ставља се ван снаге Правилник о одређивању врсте послова и услуга које се обављају са трећим лицима уз накнаду и начин утврђивања те накнаде („Службени гласник РС”, број 11/97).

 

Члан 11.

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

 

 

01 број 005-1295/2

У Београду, 20. јуна 2011. године

Председник Управног одбора,

Зорица Исоски, с.р.