Zakon

Неважећи акт

 

 

 

 

 

Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 172. став 2, члана 173. став 2, члана 176. став 1, члана 177. став 1, члана 179. став 3, члана 182, члана 188. став 2, члана 237. тачка 3) и члана 249. став 1. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11 и 93/12),

Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси

ПРАВИЛНИК

о летачком особљу

"Службени гласник РС", бр. 33 од 10. априла 2013, 61 од 10. јула 2015, 37 од 11. маја 2018, 63 од 17. августа 2018, 69 од 14. септембра 2018.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови под којима се издају дозволе летачког особља и уписују овлашћења у те дозволе, време на које важе овлашћења која су уписана у дозволу летачког особља, услови под којима се мењају, суспендују или стављају ван снаге дозволе летачког особља и овлашћења која су уписана у те дозволе, обрасци дозвола летачког особља, поступак по коме се проверава стручна оспособљеност летачког особља, услови под којима се издаје, мења, суспендује или ставља ван снаге потврда о праву на обучавање центра за обуку летачког особља, време на које се издаје образац потврде о праву на обучавање центра за обуку летачког особља, услови под којима се обука, звања и други услови које је војно ваздухопловно особље остварило за време обављања војне службе признају код полагања испита за издавање дозволе летачког особља, услови под којима се испитује здравствена способност летачког особља, поступак по коме се испитује здравствена способност летачког особља, време на које се испитује здравствена способност летачког особља и обрасци лекарског уверења.

Значење појединих израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) Агенција означава Европску агенцију за безбедност ваздушног саобраћаја (European Aviation Safety Agency);

2) дозвола пилота лаких ваздухоплова (LAPL) означава дозволу рекреативног пилота из члана 7. Основне уредбе (ЕЗ) бр. 216/2008;

3) Заједничке ваздухопловне власти (Joint Aviation Authorities – JAA) означава придружени орган Европске конференције цивилног ваздухопловства (European Civil Aviation Conference – ECAC) који је састављен од представникa цивилних ваздухопловних власти држава чланица;

4) извештај о конверзији означава извештај на основу кога дозвола може да буде конвертована у Part-FCL дозволу;

5) извештај о признавању означава извештај на основу кога може да се призна претходно искуство или квалификације;

6) JAR означава заједничке ваздухопловне захтеве усвојене од стране Заједничких ваздухопловних власти који су се примењивали до 30. јуна 2009. године;

7) JAR неусаглашена дозвола означава дозволу пилота издату или прихваћену од стране државе чланице у складу са националним прописима, али која није препоручена за међусобно прихватање у односу на одговарајући JAR;

8) JAR неусаглашено лекарско уверење пилота и JAR неусаглашен сертификат oвлашћених лекара означава лекарско уверење или сертификат издат или прихваћен од стране државе чланице у складу са националним прописима, али која није препоручена за међусобно прихватање у односу на одговарајући JAR;

9) JAR усаглашена дозвола означава дозволу пилота и припадајућа овлашћења, сертификате, ауторизације и/или квалификације издате или прихваћене у складу са националним прописима, који су усклађени са захтевима JAR и процедурама, од стране државе чланице која је применила релевантне захтеве JAR и која је препоручена за међусобно прихватање у оквиру система Заједничких ваздухопловних власти у односу на JAR;

10) JAR усаглашено лекарско уверење пилота и JAR усаглашен сертификат oвлашћених лекара означава лекарско уверење или сертификат издат или прихваћен у складу са националним прописима који су усклађени са захтевима JAR и процедурама, од стране државе чланице која је применила релевантне захтеве JAR и која је препоручена за међусобно прихватање у оквиру система Заједничких ваздухопловних власти у односу на JAR;

11) ЈАR усаглашен сертификат, одобрење или организација означава сертификат или одобрење издато или признато или организацију која је сертификована, одобрена, регистрована или призната, у складу са националним прописима који су у складу са захтевима JAR и процедурама, од стране државе чланице која је применила релевантне захтеве JAR и која је препоручена за међусобно прихватање у оквиру система Заједничких ваздухопловних власти у односу на JAR;

12) кредитирање означава признавање претходног искуства или квалификација;

13) надлежнa ваздухопловна власт (competent authority) у Републици Србији је Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије;

14) оператер означава свако правно или физичко лице које користи или намерава да користи један или више ваздухоплова;

15) Part-FCL дозвола означава дозволу летачког особља која испуњава захтеве из Анекса I Прилога 1. овог правилника;

16) посада ваздухоплова означава летачку посаду и кабинску посаду;

17) сертификат ваздухопловно медицинског центра означава потврду о праву испитивања здравствене способности у смислу закона којим се уређује ваздушни саобраћај у Републици Србији;

18) сертификат испитивача означава ауторизацију испитивача у смислу закона којим се уређује ваздушни саобраћај у Републици Србији;

19) сертификат центра за обуку означава потврду о праву на обучавање ваздухопловног особља у смислу закона којим се уређује ваздушни саобраћај у Републици Србији;

20) Уредба (EЗ) бр. 216/2008 (Основна уредба) означава Уредбу Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 216/2008 од 20. фебруара 2008. године о основним правилима у области цивилнoг ваздухопловства и оснивању Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја;

21) Чикашка конвенција означава Конвенцију о међународном цивилном ваздухопловству (Чикаго, 1944. године);

22) члан кабинске посаде означава одговарајуће квалификованог члана посаде, осим летачке посаде или техничког члана посаде, коме је оператер доделио да обавља дужности везане за безбедност путника и лета.

Појам „држава чланица” који се користи у Прилогу 1. овог правилника означава државе чланице Европске уније, Републику Србију и државе за које је у оквиру система Заједничких ваздухопловних власти (ЈАА) издата препорука за међусобно прихватање („mutual recognition recommandation”).

*Службени гласник РС, број 61/2015

Преузимање прописа Европске уније

Члан 3.

Ближи услови који се односе на летачко особље дати су у Прилозима 1. и 2. који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Прилогом 1. овог правилника преузимају се Анекси I-VII Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 од 3. новембра 2011. године која ближе прописује техничке захтеве и управне процедуре за летачко особље, која је измењена и допуњена следећим уредбама:

1) Уредба Комисије (ЕУ) бр. 290/2012 од 30. марта 2012. године;

2) Уредба Комисије (ЕУ) бр. 70/2014 од 27. јануара 2014. године;

3) Уредба Комисије (ЕУ) бр. 245/2014 од 13. марта 2014. године;

4) Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/445 од 17. марта 2015. године;

5) Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2016/539 од 6. априла 2016. године.

Анексом I Прилога 1. овог правилника прописују се услови под којима се издају дозволе летачког особља и уписују овлашћења у те дозволе, време на које важе овлашћења која су уписана у дозволу летачког особља и поступак по коме се проверава стручна оспособљеност летачког особља.

Анексом II Прилога 1. овог правилника прописују се услови за конверзију важеће националне дозволе и овлашћења за авионе и хеликоптере.

Анексом III Прилога 1. овог правилника прописују се услови за прихватање дозвола издатих од стране или у име трећих држава.

Анексом IV Прилога 1. овог правилника прописују се услови под којима се испитује здравствена способност летачког особља, време на које се испитује здравствена способност летачког особља, услови под којима се издају сертификати овлашћеним лекарима (АМЕs), лекарима специјалистима опште медицине (GMPs) и лекарима специјалистима медицине рада (ОНMPs).

Анексом V Прилога 1. овог правилника прописују се квалификације кабинске посаде укључене у операције јавног авио-превоза.

Анексом VI Прилога 1. овог правилника прописују се услови под којима се мењају, суспендују или стављају ван снаге дозволе летачког особља, услови под којима се суспендују или стављају ван снаге овлашћења која су уписана у дозволу летачког особља, обрасци дозвола летачког особља, услови под којима се мења, суспендује или ставља ван снаге потврда о праву на обучавање центра за обуку летачког особља, време на које се издаје и образац потврде о праву на обучавање центра за обуку летачког особља и посебни захтеви који се односе на ваздухопловно медицинске центре и ваздухопловно медицинску сертификацију.

Анексом VII Прилога 1. овог правилника прописују се услови под којима се издаје потврда о праву на обучавање центра за обуку летачког особља, уверење о градацији уређаја за симулирање летења и сертификат ваздухопловно медицинског центра.

Прилогом 2. овог правилника прописују се допунски услови за примену Анекса I-VII уредби из става 2. овог члана.

Прихватљиви начини усаглашавања (Acceptable means of compliance (AMC)) и Упутства (Guidance Material (GM)), на које упућују одредбе овог правилника, примењују се као препоручена пракса и доступни су путем Интернета.

*Службени гласник РС, број 61/2015

**Службени гласник РС, број 37/2018

Издавање пилотских дозвола и лекарских уверења

Члан 4.

Пилоти ваздухоплова из члана 4. став 1. тач. (б) и (ц) и став 5. Основне уредбе (ЕЗ) бр. 216/2008 морају да испуне техничке захтеве и управне процедуре прописане у Анексима I и IV Прилога 1. овог правилника.

Независно од права ималаца дозвола дефинисаних у Анексу I Прилога 1. овог правилника, имаоци дозвола пилота издатих у складу са главама Б и Ц Анекса I Прилога 1. овог правилника могу да обављају летове из члана 6. став 4а Уредбе (ЕУ) бр. 965/2012, чиме се не доводи у питање усклађеност са било којим додатним захтевима за превоз путника и развој комерцијалних операција који су дефинисани у главама Б или Ц Анекса I Прилога 1. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 61/2015

Постојеће националне пилотске дозволе

Члан 5.

JAR усаглашене дозволе издате или прихваћене од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат) пре ступања на снагу овог правилника сматра се да су издате у складу са овим правилником и замениће се дозволама чији је формат и садржај прописан у Part-ARA најкасније до 8. априла 2018. године.

JAR неусаглашене дозволе, укључујући сва припадајућа овлашћења, сертификате, ауторизације и/или квалификације издате или прихваћене од стране Директората пре ступања на снагу овог правилника, конвертују се у Part-FCL дозволе, у складу са одредбама Анекса II Прилога 1. овог правилника или у складу са извештајем о конверзији.

Извештај о конверзији израђује Директорат уз консултацију са Агенцијом и мора да:

1) садржи опис националних захтева на основу којих су издате пилотске дозволе;

2) садржи опис обима права која су дата пилотима;

3) назначи за које захтеве из Анекса I Прилога 1. овог правилника се тражи признавање;

4) назначи сва ограничења која морају да буду садржана у Part-FCL дозволама и све захтеве које пилот мора да испуни у циљу укидања ових ограничења.

Извештај о конверзији мора да садржи копије свих докумената који су потребни за приказивање елемената наведених у тач. 1 – 4. става 3. овог члана, укључујући копије одговарајућих националних захтева и процедура.

Приликом израде извештаја о конверзији мора се водити рачуна о томе да се пилотима дозволи да што дуже одрже тренутни обим својих активности.

Имаоцима овлашћења инструктора летења на класи или ауторизације испитивача овлашћених за сложене (complex) ваздухоплове високих перформанси са једним пилотом, приликом конверзије у Part-FCL сертификат, издаје се сертификат инструктора летења на типу или сертификат испитивача за авионе са једним пилотом.

Директорат може да одобри пилоту ученику да увежбава ограничена права летења без надзора инструктора, пре него што испуни све захтеве који су потребни за издавање дозволе пилота лаких ваздухоплова (LAPL) под следећим условима:

1) права се ограничавају на летење унутар ваздушног простора Републике Србије или дела тог простора;

2) права се ограничавају на летење на ограниченом географском подручју и на летење једномоторним клипним авионом максималне масе у полетању не веће од 2.000 kg и без права на превоз путника;

3) одобрење се издаје на основу појединачне процене безбедносног ризика извршене од стране инструктора, након процене безбедносног ризика од стране Директората;

4) Директорат подноси периодичне извештаје Комисији и Агенцији сваке три године.

До 8. априла 2019. године Директорат може издати пилоту ауторизацију за коришћење ограниченог права на летење авионом по правилима за инструментално летење, пре него што пилот испуни све потребне захтеве неопходне за издавање овлашћења за инструментално летење у складу са овим правилником, уз следеће услове:

1) Директорат издаје те ауторизације само када је то оправдано одређеним посебним локалним потребама које није могуће испунити са овлашћењима утврђеним овим правилником;

2) права добијена ауторизацијом заснивају се на безбедносној процени ризика коју обавља Директорат, узимајући у обзир обим обуке потребне за достизање траженог нивоа оспособљености пилота;

3) права која проистичу из ауторизације морају да буду ограничена на ваздушни простор Републике Србије или делове тог простора;

4) ауторизација се издаје подносиоцу захтева након завршене одговарајуће обуке са овлашћеним инструктором и демонстрирања оспособљености пред овлашћеним испитивачем, на начин који одреди Директорат;

5) Директорат мора да обавести Комисију, Агенцију и државе чланице EASA о специфичностима те ауторизације, укључујући своје образложење и безбедносну процену ризика;

6) Директорат мора да прати активности повезане са ауторизацијом како би обезбедио прихватљив ниво безбедности и предузео одговарајуће мере у случају утврђивања повећаног ризика или било којих других безбедносних проблема;

7) Директорат мора да преиспита безбедносна питања која су повезана са увођењем ауторизације и поднесе извештај Комисији најкасније до 8. априла 2017. године.

*Службени гласник РС, број 61/2015

Овлашћење за инструментално летење са правом навигације засноване на могућностима ваздухоплова

*Службени гласник РС, број 37/2018

Члан 5а

Пилот може да лети у складу са навигационим поступцима заснованим на могућностима ваздухоплова након што, у оквиру овлашћења за инструментално летење (IR), стекне право навигације засноване на могућностима ваздухоплова (у даљем тексту: PBN право).

Изузетно од става 1. овог члана, пилоти који поседују дозволу професионалног пилота (CPL), дозволу пилота вишечлане посаде (MPL) или дозволу транспортног пилота (ATPL) са уписаним овлашћењем за инструментално летење, а који су запослени код оператера ваздухоплова који обавља јавни авио-превоз (CAT) или некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловима (NCC), а чији ваздухоплови не испуњавају све захтеве пловидбености за PBN летове, могу да до 25. августа 2020. године наставе да лете на PBN рутама, али само у одређеном ваздушном простору за који се захтева навигациона спецификација RNAV 5 (основна просторна навигација B-RNAV) или навигациона спецификација RNAV 1 (прецизна просторна навигација P-RNAV).

Пилот стиче PBN право након што испуни следеће захтеве:

1) заврши теоријску обуку, укључујући PBN, у складу са FCL.615 Анекса I (Part-FCL);

2) заврши практичну обуку, укључујући PBN, у складу са FCL.615 Анекса I (Part-FCL);

3) положи практичан испит у складу са Додатком 7 Анекса I (Part-FCL) или практичан испит или проверу стручности у складу са Додатком 9 Анекса I (Part-FCL).

Захтеви из става 3. тач. 1) и 2) овог члана су испуњени када надлежна ваздухопловна власт процени да је стручна оспособљеност стечена кроз обуку или познавање PBN операција једнака стручној оспособљености стеченој кроз обуке из тач. 1) и 2) и када пилот на задовољавајући начин прикаже такву оспособљеност испитивачу током провере стручности или практичног испита из става 3. тачка 3) овог члана.

Након завршетка практичног испита или провере стручности из става 3. тачка 3) овог члана податак о успешно демонстрираној процени стручне оспособљености за PBN право се уписује у књижицу летења пилота или у еквивалентни документ и потписује од стране испитивача који је спровео практичан испит или проверу стручности.

Пилоти који поседују овлашћење за инструментално летење (IR) без PBN права могу да лете само на рутама и прилазима за које се не захтева PBN право и за обнову њиховог овлашћења за инструментално летење (IR) до 25. августа 2020. године се неће захтевати елементи који се односе на PBN, а након тог датума PBN право ће се захтевати за свако овлашћење за инструментално летење (IR).

*Службени гласник РС, број 37/2018

**Службени гласник РС, број 63/2018

***Службени гласник РС, број 69/2018

Постојећа национална лекарска уверења пилота и сертификати овлашћених лекара

Члан 6.

JAR усаглашена лекарска уверења пилота и сертификати овлашћених лекара издати или прихваћени од стране Директората пре ступања на снагу овог правилника сматрају се лекарским уверењима и сертификатима издатим у складу са овим правилником.

JAR усаглашена лекарска уверења пилота и сертификати овлашћених лекара замениће се у складу са форматом прописаним у Part-ARA најкасније до 8. априла 2017. године.

JAR неусаглашена лекарска уверења пилота и сертификати овлашћених лекара издати пре ступања на снагу овог правилника важе до датума њиховог следећег продужења или до 8. априла 2017. године, у зависности од тога шта је раније.

Продужење важења сертификата из ст. 1. и 2. овог члана се врши у складу са одредбама Анекса IV Прилога 1. овог правилника.

Конверзија квалификација за пробне летове

Члан 7.

Пилотима који су пре ступања на снагу овог правилника обављали пробне летове категорије 1. и 2. на начин који је прописан у Анексу Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 1702/2003 или онима који су обучавали пилоте за пробне летове, квалификације за пробне летове се конвертују у овлашћења за пробне летове у складу са Анексом I Прилога 1. овог правилника и, ако је примењиво, у сертификате инструктора за овлашћење за пробне летове.

Конверзија из става 1. овог члана се спроводи у складу са елементима наведеним у извештају о конверзији који испуњава захтеве из члана 5. ст. 3 – 5. овог правилника.

Постојеће националне дозволе инжењера летача

Члан 8.

Имаоци дозвола инжењера летача које су издате у складу са Анексом 1 Чикашке конвенције, подносе Директорату захтев за конверзију у Part-FCL дозволе.

Дозволе инжењера летача се конвертују у Part-FCL дозволе у складу са извештајем о конверзији који испуњава захтеве из члана 5. ст. 3 – 5. овог правилника.

Приликом подношења захтева за дозволу транспортног пилота авиона (ATPL(А)), кандидат мора да испуни захтеве о признавању из одредбе FCL.510.A (ц) 2) Анекса I Прилога 1. овог правилника.

Услови за прихватање дозвола из трећих држава

Члан 9.

Директорат може да прихвати дозволе, овлашћења или сертификате, као и пратеће медицинске сертификате, издате од стране или у име трећих држава, у складу са одредбама Анекса III Прилога 1. овог правилника.

Кандидати за Part-FCL дозволу који поседују најмање еквивалентну дозволу, овлашћење или сертификат издат од стране треће државе у складу са одредбама Анекса 1 Чикашке конвенције мора да испуњава све захтеве из Анекса I Прилога 1. овог правилника, осим што захтеви који се односе на трајање обуке, број часова и часове специфичне обуке могу да буду смањени.

Кредит који се даје кандидату се одређује од стране Директората на основу препоруке одобреног центра за обуку.

Имаоцима дозвола транспортног пилота (ATPL) издатих од стране или у име треће државе у складу са Анексом 1 Чикашке конвенције који су испунили захтеве у погледу искуства за издавање дозволе транспортног пилота (ATPL) на одговарајућој категорији ваздухоплова како је прописано у Глави Ф Анекса I Прилога 1. овог правилника, може да се призна у потпуности испуњење захтева у погледу похађања обуке пре полагања теоријског и практичног испита, ако дозвола треће државе садржи важеће овлашћење за летење на типу ваздухоплова који се користи за ATPL практичан испит.

Овлашћења за летење на типу авиона или хеликоптера могу да се издају имаоцима Part-FCL дозвола који испуне захтеве за издавање тих овлашћења прописане од стране треће државе.

Овлашћење из става 5. овог члана се ограничава на ваздухоплове регистроване у тој трећој држави и може да се укине када пилот испуни захтеве из тачке Ц.1 Анекса III Прилога 1. овог правилника.

Директорат врши продужење, односно обнову важења овлашћења за летење на типу авиона које је издато са ограничењем из става 6. овог члана, ако ималац овлашћења достави доказе да испуњава услове за продужење, односно обнову важења овлашћења прописане од стране треће земље у којој је овлашћење стечено.

*Службени гласник РС, број 61/2015

Признавање обуке започете пре ступања на снагу овог правилника

Члан 10.

Обуке започете пре ступања на снагу овог правилника у складу са захтевима и процедурама Заједничких ваздухопловних власти, а под надзором Директората, признају се у потпуности за стицање Part-FCL дозвола у складу са Анексом I Прилога 1. овог правилника, под условом да се обука и испит заврше најкасније до 8. априла 2016. године.

Обуке које су започете у складу са одредбама Анекса 1 Чикашке конвенције пре ступања на снагу овог правилника признају се у сврху стицања Part-FCL дозвола на основу извештаја о признавању израђеног од стране Директората уз консултацију са Агенцијом.

Извештај о признавању мора да опише обим обуке, укаже за које захтеве из Анекса I Прилога 1. овог правилника се даје кредит и, ако је примењиво, укаже које захтеве кандидат мора да испуни у циљу стицања Part-FCL дозволе.

Извештај о признавању мора да укључи копије свих докумената који су потребни за приказ обима обуке и националних захтева и процедура у складу са којима је обука започета.

Обука за стицање овлашћења за летење на типу и подаци о оперативној усклађености

*Службени гласник РС, број 61/2015

Члан 10а

Када анекси овог правилника упућују на податке о оперативној усклађености утврђене у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 748/2012, а ти подаци нису доступни за одговарајући тип ваздухоплова, кандидат на обуци за стицање овлашћења за летење на типу мора да испуни само услове утврђене анексима Уредбе (ЕУ) бр. 1178/2011.

Обуке за стицање овлашћења за летење на типу, које су одобрене пре него што је у подацима о оперативној усклађености за одговарајући тип ваздухоплова у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 748/2012 одобрен минималан садржај обуке пилота за стицање овлашћења за летење на типу, морају да укључе обавезне елементе обуке најкасније до 18. децембра 2017. године или две године од одобравања података о оперативној усклађености, у зависности од тога шта је последње.

*Службени гласник РС, број 61/2015

Признавање обуке и звања стечених у војној служби

Члан 11.

Кандидати за признавање обуке и звања стечених у војној служби морају да, у циљу добијања Part-FCL дозволе, поднесу пријаву Директорату.

Знање, искуство и вештине стечене у војној служби се признају у циљу испуњења одговарајућих захтева из Анекса I Прилога 1. овог правилника у складу са елементима извештаја о признавању установљеног од стране Директората уз консултацију са Агенцијом.

Извештај о признавању мора да:

1) опише националне захтеве на основу којих су стечене војне квалификације и сертификати;

2) опише обим права која су пилотима дата;

3) назначи у погледу којих захтева из Анекса I Прилога 1. овог правилника се врши признавање;

4) назначи сва ограничења која морају да се упишу у Part-FCL дозволе и све захтеве које пилоти морају да испуне у циљу уклањања тих ограничења;

5) садржи копије свих докумената који су потребни за приказ горе наведених елемената, укључујући копије одговарајућих националних захтева и процедура.

Услови за признавање обуке и звања стечених у војној служби

*Службени гласник РС, број 61/2015

 

Члан 11а

Лицима која су оспособљена за пилота у Војној академији Војске Србије, односно у оружаним снагама држава претходница, за стицање дозволе пилота авиона и хеликоптера, признаје се војна служба под следећим условима:

1) За стицање дозволе приватног пилота авиона или хеликоптера (PPL(A/H)), кандидат мора да:

– испуни услове прописане у FCL.210.А односно FCL.210.H који се односе на искуство и признавање времена летења;

– положи испит из предмета „Ваздухопловни прописи” из одредбе FCL.215;

– положи практичан испит у складу са одредбом FCL.235.

2) За стицање дозволе професионалног пилота авиона или хеликоптера (CPL(A/H)), кандидат мора да:

– испуни услове који се односе на искуство прописане у Додатку 3 Анекса I (CPL модуларни програм обуке – Авиони – тачка 12, односно, CPL модуларни програм обуке – Хеликоптери – тачка 11);

– положи теоријски испит из предмета прописаних у FCL.310;

– положи практичан испит у складу са одредбом FCL.320.

3) За стицање дозволе транспортног пилота авиона или хеликоптера (ATPL(A/H)), кандидат мора да:

– испуни услове прописане у FCL.510.А (б), односно FCL.510.H (б), који се односе на захтевано искуство;

– заврши теоријску обуку у одобреном центру за обуку (ATO) у складу са FCL.515 (а);

– положи теоријски испит из предмета прописаних у FCL.515 (б);

– положи практичан испит у складу са одредбом FCL.520.А, односно FCL.520.H.

4) За стицање овлашћења за инструментално летење (IR), кандидат мора да:

– испуни услове прописане у FCL.610;

– испуни услове прописане у FCL.615 (а) 2) који се односе на захтевану практичну обуку;

– заврши додатну практичну обуку, ако руководилац обуке одобреног центра за обуку (ATO) процени да је она потребна;

– заврши теоријску обуку у одобреном центру за обуку (ATO) у складу са FCL.615 (а);

– положи теоријски испит из предмета прописаних у FCL.615 (б);

– положи практичан испит у складу са одредбом FCL.620.

5) За стицање овлашћења за летење на класи или типу ваздухоплова кандидат мора да достави доказ да је завршио обуку за одговарајућу класу или тип ваздухоплова у војсци, да испуњава услове из FCL.720.A за авионе, односно FCL.720.H за хеликоптере који се односе на потребно искуство и да положи практичан испит у складу са одредбом FCL.725 (ц).

Испит за стицање овлашћења за инструментално летење може да се комбинује са испитом за стицање овлашћења за летење на класи или типу ваздухоплова.

Пре приступања практичном испиту из става 1. овог члана на одговарајућој класи или типу цивилног ваздухоплова који поседује EASA потврду о типу, кандидат мора да, у одобреном центру за обуку (ATO), заврши додатну обуку, ако руководилац обуке тог центра процени да је обука потребна.

Практичан испит из става 1. овог члана може да се спроведе на одговарајућој класи или типу војног ваздухоплова за који је кандидат оспособљен у војсци, ако је тај ваздухоплов одговарајуће опремљен за ту намену и ако постоји еквивалентна класа или тип ваздухоплова који поседује EASA потврду о типу.

Ако је испит за стицање дозволе или овлашћења спроведен на класи или типу војног ваздухоплова у складу са ставом 4. овог члана, у рубрику XII дозволе („Овлашћења, сертификати и права”) се уписује ограничење за летење само на ваздухопловима који су уписани у Регистар ваздухоплова Републике Србије.

Ограничење из става 5. овог члана се укида кад ималац дозволе изврши проверу стручности или практичан испит на одговарајућем цивилном ваздухоплову који поседује EASA потврду о типу.

*Службени гласник РС, број 61/2015

Признавање војне обуке наставника летења и обуке за акробатско летење

*Службени гласник РС, број 61/2015

Члан 11б

За стицање сертификата инструктора летења на авиону или хеликоптеру (FI(A/H)), кандидат мора да достави доказе о томе да је завршио војни курс наставника летења и да положи процену оспособљености у складу са одредбом FCL.935.

Права стечена у складу са ставом 1. овог члана су ограничена на начин прописан у FCL.910.FI тач. (а) и (б), осим ако кандидат достави доказе да је у Војсци Србије, односно у оружаним снагама држава претходница, испунио услове прописане у FCL.910.FI тачка (ц).

За стицање овлашћења за акробатско летење кандидат мора да достави доказе о томе да је у Војсци Србије, односно у оружаним снагама држава претходница, завршио обуку за акробатско летење.

Права стечена у складу са ставом 3. овог члана су ограничена на летење на класи или типу ваздухоплова на којем је завршена обука за акробатско летење, под условом да кандидат поседује важеће овлашћење за летење на одговарајућој класи или типу ваздухоплова.

*Службени гласник РС, број 61/2015

Центри за обуку пилота

Члан 12.

Центри за обуку пилота морају да испуне техничке захтеве и управне процедуре прописане у Анексима VI и VII Прилога 1. овог правилника и морају да буду сертификовани.

Ако центар за обуку пилота поседује ЈАR усаглашени сертификат издат или прихваћен од стране Директората пре ступања на снагу овог правилника, сматраће се да поседује сертификат издат у складу са овим правилником, с тим да су права тог центра ограничена на она која се наводе у сертификату.

Центри за обуку пилота морају да прилагоде систем управљања, програме обуке, процедуре и приручнике како би се усагласили са Анексом VII Прилога 1. овог правилника најкасније до 8. априла 2014. године.

ЈAR усаглашени центри за обуку могу да пружају обуку за Part-FCL дозволу приватног пилота (PPL), за припадајућа овлашћења у складу са потврдом о праву на обучавање, као и за дозволу пилота лаких ваздухоплова (LAPL), без испуњавања одредби Анекса VI и VII Прилога 1. овог правилника, до 8. априла 2018. године, под условом да су регистровани пре 8. априла 2015. године.

Сертификати из става 2. овог члана замениће се сертификатима чији је формат и садржај прописан у Анексу VI Прилога 1. овог правилника најкасније до 8. априла 2017. године.

Центри за обуку пилота су дужни да најкасније до 25. августа 2020. године обезбеде да програм обуке за инструментално летење (IR) укључује обуку за PBN право која је у складу са захтевима Анекса I (Part-FCL) Прилога 1. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 61/2015

**Службени гласник РС, број 37/2018

Уређаји за симулирање летења

Члан 13.

Уређаји за симулирање летења (FSTDs) који се користе за обуку пилота, испите и провере, са изузетком развојних уређаја за обуку који се користе за обуку за пробне летове, морају да буду у складу са техничким захтевима и управним процедурама прописаним у Анексима VI и VII Прилога 1. овог правилника и морају да имају утврђен ниво градације.

ЈАR усаглашена уверења о градацији уређаја за симулирање летења (FSTD) издата или прихваћена од стране Директората пре ступања на снагу овог правилника сматрају се да су издата у складу са овим правилником.

Уверења из става 2. овог члана замениће се уверењима о градацији чији је формат и садржај прописан у Анексу VI Прилога 1. овог правилника најкасније до 8. априла 2017. године.

Ваздухопловно медицински центри

Члан 14.

Ваздухопловно медицински центри морају да испуне техничке захтеве и управне процедуре прописане у Анексима VI и VII Прилога 1. овог правилника и морају да буду сертификовани.

ЈАR усаглашени сертификати ваздухопловно медицинских центара издати или прихваћени од стране Директората пре ступања на снагу овог правилника сматрају се да су издати у складу са овим правилником.

Ваздухопловно медицински центри морају да прилагоде свој систем управљања, програме обуке, процедуре и приручнике тако да буду усаглашени са Анексом VII Прилога 1. овог правилника најкасније до 8. априла 2014. године.

Сертификати ваздухопловно медицинских центара из става 2. овог члана замениће се сертификатима чији формат и садржај прописан у Анексу VI Прилога 1. овог правилника најкасније до 8. априла 2017. године.

Здравствена способност кабинског особља

Члан 15.

Кабинско особље укључено у операције ваздухоплова наведене у члану 4(1)(б) и (ц) Основне уредбе (ЕЗ) бр. 216/2008 мора да испуни техничке захтеве и управне процедуре прописане у Анексу IV Прилога 1. овог правилника.

Здравствени прегледи и оцене чланова кабинског особља који су важећи на дан ступања на снагу овог правилника сматрају се важећим у складу са овим правилником до краја рока важења који је у њима назначен.

Дозволе кабинског особља

Члан 16.

Кабинско особље укључено у комерцијалне делатности ваздухоплова из члана 4(1)(б) и (ц) Основне уредбе (ЕЗ) бр. 216/2008 мора да буде квалификовано и да поседује одговарајућу дозволу у складу са техничким захтевима и управним процедурама прописаним у Анексима V и VI Прилога 1. овог правилника.

Дозволе кабинског особља које су издате пре ступања на снагу овог правилника у којима није назначен рок њиховог важења, сматрају се да су издате у складу са овим правилником.

Дозволе кабинског особља које су издате пре ступања на снагу овог правилника у којима је назначен рок важења, замениће се дозволама чији је формат и садржај прописан у Анексу VI Прилога 1. овог правилника, најкасније до истека рока важења који је у тим дозволама назначен.

Имаоцу дозволе кабинског особља која је издата на основу прописа који су важили до ступања на снагу овог правилника чији је рок важења истекао, издаје се дозвола чији је формат и садржај прописан у Анексу VI Прилога 1. овог правилника, ако ималац дозволе испуни следеће услове:

1) у центру за обуку заврши основну обуку из предмета Основе ваздухопловства и ваздухопловних прописа, ако је од истека важења дозволе до подношења захтева за издавање новог обрасца дозволе протекло мање од три године;

2) у центру за обуку заврши основну обуку из предмета Основе ваздухопловства и ваздухопловних прописа и положи испит у складу са CC.ТrА.220 (ц), ако је од истека важења дозволе до подношења захтева за издавање новог обрасца дозволе протекло више од три године, а мање од пет година;

3) у центру за обуку заврши основну обуку и положи испит у складу са CC.ТrА.220, ако је од истека важења дозволе до подношења захтева за издавање новог обрасца дозволе протекло више од пет година.

Центри за обуку кабинског особља

Члан 17.

Центри за обуку кабинског особља морају да испуне техничке захтеве и управне процедуре прописане у Анексима VI и VII Прилога 1. овог правилника и морају да буду сертификовани.

Ако центар за обуку кабинског особља поседује важећу потврду о праву на обучавање издату од стране Директората пре ступања на снагу овог правилника, сматраће се да поседује сертификат издат у складу са овим правилником.

Центри за обуку кабинског особља морају да прилагоде систем управљања, програме обуке, процедуре и приручнике како би се усагласили са Анексом VII Прилога 1. овог правилника најкасније до 8. априла 2014. године.

Потврде из става 2. овог члана замениће се сертификатима чији је формат и садржај прописан у Анексу VI Прилога 1. овог правилника најкасније до 8. априла 2017. године.

Примена овог правилника на JAR неусаглашенe дозволe

Члан 18.

Одредбе овог правилника сходно се примењују на продужење и обнову важења овлашћења и сертификата у JAR неусаглашеним дозволама.

Имаоци JAR неусаглашених дозвола пилота авиона и хеликоптера могу да користе права из тих дозвола за летење у јавном авио-превозу на ваздухопловима који су регистровани у Републици Србији, а имају EASA потврду о типу, најкасније до 8. априла 2014. године.

Имаоцима JAR неусаглашених дозвола пилота авиона и хеликоптера који нису поднели захтев за конверзију у Part-FCL дозволу издаје се нов образац дозволе, чији је изглед и садржај дат у Прилогу 2. овог правилника.

Брисан је ранији став 4. (види члан 9. Правилника - 61/2015-129)

*Службени гласник РС, број 61/2015

Примена овог правилника на ваздухоплове који немају EASA потврду о типу

*Службени гласник РС, број 61/2015

Члан 18а

За стицање овлашћења за летење на типу ваздухоплова који има EASA потврду о типу кандидат мора да поседује PART-FCL дозволу.

Имаоцу PART-FCL дозволе који је завршио обуку и положио испит за стицање овлашћења за летење на типу ваздухоплова који нема EASA потврду о типу овлашћење се уписује у дозволу која се издаје на обрасцу прописаном у Прилогу 2. овог правилника за JAR неусаглашене дозволе.

Обуку пилота за стицање овлашћења за летење на типу ваздухоплова који нема EASA потврду о типу може да врши инструктор летења на том типу ваздухоплова који поседује специјално одобрење за вршење те обуке издато од стране Директората.

У погледу осталих услова који се односе на стицање овлашћења за летење на типу ваздухоплова који нема EASA потврду о типу сходно се примењују одредбе овог правилника.

*Службени гласник РС, број 61/2015

Примена овог правилника на започете поступке

Члан 19.

Поступци који до дана ступања на снагу овог правилника нису окончани, окончаће се по одредбама прописа који је био на снази до дана ступања на снагу овог правилника.

Престанак важења других прописа

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи:

1) Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота авиона („Службени гласник РС”, бр. 30/08 и 2/11), осим одредбе JAR-FCL 1.017 Прилога 1. и одредбе члана 14. Прилога 2. тог правилника, које престају да важе 8. априла 2015. године;

2) Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота хеликоптера („Службени гласник РС”, број 101/08), осим одредбе JAR-FCL 2.017, која престаје да важи 8. априла 2015. године;

3) Правилник о утврђивању здравствене способности летачког особља у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС”, број 101/08), осим одредаба које се односе на здравствену способност кабинског особља које престају да важе дана 8. априла 2014. године и одредаба које се односе на здравствену способност пилота ултралаког авиона, пилота змаја, пилота параглајдера и падобранаца, које престају да важе дана 8. априла 2015. године;

4) Правилник о уписивању у дозволу пилота или контролора летења ICAO експертског нивоа 6 знања енглеског језика („Службени гласник РС”, број 14/10);

5) Правилник о условима и поступку издавања уверења о градацији уређаја за симулирање лета авиона („Службени гласник РС”, број 19/11);

6) Правилник о условима и поступку издавања уверења о градацији уређаја за симулирање лета хеликоптера („Службени гласник РС”, број 19/11);

7) Правилник о дозволама и центрима за обуку кабинског особља („Службени гласник РС”, број 98/11).

Правилник о дозволама летачког особља („Службени гласник РС”, број 30/05) и Правилник о условима које мора да испуњава центар за обуку летачког особља („Службени гласник РС”, број 37/05) престају да важе дана 8. априла 2015. године, осим одредаба које се односе на навигатора летача.

Ступање Правилника на снагу

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Изузетно од става 1. овог члана, следеће одредбе овог правилника се примењују од 8. априла 2014. године:

1) одредбе Главе Ц Анекса IV Прилога 1. овог правилника (Захтеви за здравствену способност кабинског особља);

2) одредбе које се односе на имаоце пилотских дозвола и пратећих лекарских уверења издатих од стране треће државе, који су укључени у некомерцијалне делатности ваздухоплова из члана 4(1)(б) и (ц) Основне уредбе (ЕЗ) бр. 216/2008;

3) одредбе тачке ORA.GEN.200 (а)(3) Анекса VII Прилога 1. овог правилника за имаоце уверења о градацији уређаја за симулирање летења (FSTD) који нису у оквиру одобреног центра за обуку и не поседују потврду о оспособљености за обављање јавног авио-превоза;

4) одредбе Анекса VI и VII Прилога 1. овог правилника за JAR неусаглашене одобрене центре за обуку и ваздухопловно медицинске центре.

Изузетно од става 1. овог члана, следеће одредбе овог правилника се примењују од 8. априла 2015. године:

1) одредбе Анекса I Прилога 1. овог правилника, и то:

(1) одредбе које се односе на ваздухоплове са вертикалним узлетањем, ваздушне бродове, балоне и једрилице;

(2) одредбе Главе Б (Дозвола пилота лаких ваздухоплова – LAPL);

(3) одредбе FCL.800 (Овлашћење за акробатско летење), FCL.805 (Овлашћење за вучу једрилица и транспарената), FCL.815 (Овлашћење за летење у планинским пределима) и FCL.820 (Овлашћење за пробне летове);

(4) у случају хеликоптера, одредбе Главе Ј, Одељак 8 (Посебни захтеви за инструктора за сарадњу вишечлане посаде – MCCI);

(5) одредбе Главе Ј, Одељак 10 (Посебни захтеви за инструктора за летење у планинским пределима – МI) и Одељак 11 (Посебни захтеви за инструктора за овлашћење за пробне летове – FТI);

2) одредбе Главе Б, Одељак 3 Анекса IV Прилога 1. овог правилника (Посебни захтеви за LAPL лекарска уверења);

3) одредбе Анекса VI и VII Прилога 1. овог правилника за центре за обуку који пружају обуку само за дозволе пилота лаких ваздухоплова (LAPL), дозволе приватног пилота (PPL), дозволе пилота балона (BPL) или дозволе пилота једрилице (SPL);

4) одредбе Анекса VI и VII Прилога 1. овог правилника за центре за обуку који пружају обуку само за стицање овлашћења за пробне летове у складу са одредбом FCL.820 Анекса I Прилога 1. овог правилника.

Број 1/0-01-0001/2013-0006

У Београду, 28. марта 2013. године

Управни одбор

Председник,

Милутин Мркоњић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о летачком особљу: "Службени гласник РС", број 61/2015-129

 

Члан 12.

Ступање Правилника на снагу

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба FCL.315.A, FCL.410.A тачка (а), FCL.725.Aтачка (ц), које се примењују од 8. априла 2018. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о летачком особљу: "Службени гласник РС", број 37/2018-45

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 25. августа 2018. године, осим одредбе члана 9. и Прилога 2. овог правилника, који се примењују од дана ступања на снагу овог правилника.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о летачком особљу ("Службени гласник РС", број 37/2018) измењен је и допуњен Прилог 1, а Прилог 2. је замењен новим Прилогом 2. (види члан 14. Правилника - 37/2018-45).

Прилози

Прилог 1

Прилог 2