Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 43. став 5. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 109/05 – исправка и 57/11),

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници од 25. јула 2012. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

"Службени гласник РС", бр. 88 од 11. септембра 2012, 41 од 10. маја 2013, 36 од 28. марта 2014, 37 од 2. априла 2014 - исправка, 88 од 23. октобра 2015, 82 од 8. септембра 2017 - исправка, 48 од 22. јуна 2018.

Члан 1.

Овим правилником уређују се стандарди материјала за програме дијализа које осигурана лица обављају у здравственим установама и кућним условима из средстава обавезног здравственог осигурања која обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд).

Члан 2.

Овим правилником уређују се стандарди материјала за следеће врсте дијализа:

1. Хемодијализе и то:1

1.1 нископропусну хемодијализу1

1.2 високопропусну хемодијализу1

1.3 хемодијафилтрацију1

2. Перитонеумске дијализе и то:

2.1 континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу – CAPD

2.2 аутоматску перитонеумску дијализу (АPD) и

2.3 интермитентну перитонеумску дијализу (болнички вид хроничног лечења)

2.1 Континуирана амбулаторна перитонеумска дијализа јесте:

2.1.1 са 4 кесе глукозног раствора од 2 литра (CAPD 1A),

2.1.2 са 4 кесе глукозног раствора од 2,5 литара (CAPD 1B),

2.1.3 са 5 кеса глукозног раствора од 2 литра (CAPD 1C),

2.1.4 са 5 кеса глукозног раствора од 2,5 литара (CAPD 1D),

2.1.5 са 3 кесе глукозног раствора од 2 литра и 1 кесом icodextrin-a (CAPD 2A),

2.1.6 са 3 кесе глукозног раствора од 2.5 литара и 1 кесом icodextrin-a (CAPD 2B)

2.1.7 са 4 кесе глукозног раствора од 2 литра и 1 кесом icodextrin-a (CAPD 2C),

2.1.8 са 4 кесе глукозног раствора од 2,5 литара и 1 кесом icodextrin-a (CAPD 2D),

2.1.9 са 4 кесе биокомпатибилног раствора од 2 литра (CAPD 3A),

2.1.10 са 4 кесе биокомпатибилног раствора од 2,5 литра (CAPD 3B),

2.1.11 са 5 кесa биокомпатибилног раствора од 2 литра (CAPD 3C) и

2.1.12 са 5 кесa биокомпатибилног раствора од 2,5 литра (CAPD 3D).

2.2 Аутоматска перитонеумска дијализа јесте:

2.2.1 са кесама у количини од 10 литара глукозног раствора (APD 1A),

2.2.2. са кесама у количини од 10 литара глукозног раствора и једном кесом од 2 литра глукозног раствора за додатну дневну измену (APD 1B),

2.2.3 са кесама у количини од 15 литара глукозног раствора (APD 1C),

2.2.4 са кесама у количини од 15 литара глукозног раствора и једном кесом од 2 литра глукозног раствора за додатну дневну измену (APD 1D),

2.2.5 са кесама у количини од 10 литара глукозног раствора и 1 кесом icodextrin-a (APD 2A),

2.2.6 са кесама у количини од 15 литара глукозног раствора и 1 кесом icodextrin-a (APD 2B),

2.2.7 са кесама у количини од 10 литара биокомпатибилног раствора (APD 3A),

2.2.8 са кесама у количини од 10 литара биокомпатибилног раствора и једном кесом од 2 литра биокомпатибилног раствора за додатну дневну измену (APD 3B),

2.2.9 са кесама у количини од 15 литара биокомпатибилног раствора (APD 3C) и

2.2.10 са кесама у количини од 15 литара биокомпатибилног раствора и једном кесом од 2 литра биокомпатибилног раствора за додатну дневну измену (APD 3D).

2.3 Интермитентна перитонеумска дијализа јесте:

2.3.1 са 6 кеса глукозног раствора од 2 литра (IPD 1A),

2.3.2 са 8 кеса глукозног раствора од 2 литра (IPD 1B) и

2.3.3 са 8 кеса глукозног раствора од 2,5 литара (IPD 1C)

3. Континуиранe поступке замене бубрежне функције и плазмаферезу који се обављају у случају терапијских опција и то:

3.1. Континуирана веновенска хемофилтрација (CVVH)

3.2. Континуирана веновенска хемодијализа (CVVHD)

3.3. Спора континуирана ултрафилтрација (SCUF)

3.4. Висока волумна веновенска хемодијафилтрација (HV-CVVHDF)1

3.5. Континуирана веновенска хемодијафилтрација (CVVHDF)

3.6. Хемоперфузија

3.7. Плазмафереза или плазмасепарација (PF ili MPS)

Изузетно, код осигураног лица код кога постоји изражена хипоалбуминемија (албумини испод 20 g/l) која се не може кориговати другим медицинским средствима и поступцима, привремено се уместо глукозног раствора примењује раствор амонокиселина једном дневно, до кориговања малнутриције, а најдуже до 3 месеца (CAPD+AK, APD+AK ).

Стандарди материјала односе се на дијализе које осигурана лица обављају у здравственим установама и кућним условима.

Стандарди материјала за хемодијализе из става 1. тачка 1. овог члана односе се на једну хемодијализу у трајању од најмање 4 сата дневно, а за највише 15 хемодијализа на месечном нивоу уколико се ради о хроничном програму дијализе.

Изузетно од става 4. овог члана, осигурано лице – трудница у току трудноће има право на стандарде материјала за дијализу из овог члана за онолики број дијализа колико је медицински индиковано и које се обављају искључиво у здравственој установи.2

Стандарди материјала за перитонеумске дијализе из става 1. тачка 2 овог члана односе се на дневне терапијске дозе, осим материјала неспецифичног за перитонеумску дијализу који је утврђен на месечном нивоу и материјала неопходног за перитонеумску дијализу који је утврђен приликом започињања перитонеумске дијализе.1

1Службени гласник РС, број 36/2014

2Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 3.

Стандарди материјала за дијализе из члана 2. овог правилника, утврђују се према медицинским и другим индикацијама.

Медицинске индикације за дијализе су терминална бубрежна слабост – уремија са клиренсом креатинина испод 15 ml/min уз постојање најмање једног од следећих услова:

– прогресија хиперкалемије преко вредности од 6 mmol/l;

– погоршање ацидозе и поред примењене конзервативне терапије (NaHCO3, 15 mmol/l и мање);

– хиперволемија;

– поремећај сензоријума;

– изражени гастроинтестинални симптоми код болесника са терминалном бубрежном слабошћу (мука, гађење, повраћање);

– перикардитис;

– смањење диурезе до олигоанурије;

– малнутриција.

Поред медицинских индикација из става 2. овог члана перитонеумска дијализа примењује се ако је испуњена најмање још једна од следећих индикација:

– на основу изразите жеље осигураног лица;

– код осигураног лица код кога је немогуће направити васкуларни приступ пре почетка дијализе или код кога је исцрпљена могућност формирања васкуларног приступа после вишегодишње употребе ХД;

– код осигураног лица које не подноси хемодијализу (кардиоваскуларна нестабилност, срчана инсуфицијенција, ангина пекторис, валвуларна срчана болест, аритмије, валвуларне протезе);

– код осигураног лица ради очувања преостале (резидуалне) бубрежне функције у случају планирања скорашње трансплантације;

– код осигураног лица која спада у педијатријску популацију;

– код осигураних лица која воде активан живот и имају изразиту потребу за независношћу;

– код осигураног лица које има пребивалиште на великој удаљености од дијализног центра;

– код осигураног лица које носи висок инфективни ризик за околину: хепатитис Б и Ц позитивни, HIV позитивни, уз сагласност осигураног лица.

Члан 4.

Друге индикације према којима се утврђују стандарди материјала за хемодијализе из члана 2. овог правилника одређују се на основу параметара ефикасности дијализе, индивидуализације лечења и процене ординирајућег лекара у дијализном центру, а у складу са дефинисаним процентима примене конкретних модалитета дијализе из члана 7. овог правилника.

Члан 5.

Друге индикације према којима се утврђују стандарди материја за перитонеумске дијализе из члана 2. овог правилника јесу:

 

1. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу:

1.1. са 4 кесе глукозног раствора од 2 или 2,5 литара (CAPD 1A и CAPD 1B) примењују се индикације из члана 3. овог правилника;

1.2. са 5 кеса глукозног раствора од 2 литра или 2,5 литара глукозног раствора (CAPD 1C и CAPD 1D) примењује се код:

– осигураног лица са високом телесном масом и ануријом;

– код умерено брзих транспортера или почетне ултрафилтрационе слабости.

1.3. са 3 или 4 кесе глукозног раствора од 2 литра или 2,5 литара и 1 кесом icodextrin-a (CAPD 2A,CAPD 2B, CAPD 2C и CAPD 2D) примењује се код:

– осигураног лица код кога стандарни глукозни раствори нису у стању да одржавају баланс течности (брзи транспортери, изражена слабост ултрафилтрације, анурија);

– осигураног лица са дијабетес мелитусом код кога примена стандардних глукозних раствора доводи до поремећаја у регулацији гликемије.

– 1.4. са 4 или 5 кеса биокомпатибилног раствора од 2 литра или 2,5 литра (CAPD 3A, CAPD 3B, CAPD 3C и CAPD 3D) примењује се код:

– осигураног лица који има бол у трбуху током дијализе са стандардним растворима;

– осигураног лица код кога је због дуготрајне употребе стандардних раствора дошло до оштећења перитонеумске мембране и који нема другу могућност лечења уремије, а према мишљењу лекара специјалисте у дијализном центру;

 

– 2. За аутоматску перитонеумску дијализу – примењује се код осигураног лица које поседује апарат за АПД односно циклер и које испуњава један од следећих oпштих услова:

– да води активан живот, те му је неопходан дан за дневне активности;

– да је дете са ТМ преко 10 kg;

– да има значајну УФ слабост, а при томе претходни модалитети ПД терапије нису дали жељене резултате, и које се из тачно дефинисаних разлога не може превести на програм ХД или трансплантације;

– да спада у групу хендикепираних и старих лица коме је потребна помоћ трећег лица при извођењу перитонеумске дијализе, а чији се чланови домаћинства могу обучити за руковање са циклером;

– да је „брзи транспортер”, односно да има такве карактеристике дијализне мембране да се измене морају радити убрзано.

Аутоматска перитонеумска дијализа са кесама у количини од 10 или 15 литара глукозног раствора (APD 1А и APD 1C) се примењују уколико су испуњени наведени општи услови.

Аутоматска перитонеумска дијализа са кесама у количини од 10 или 15 литара глукозног раствора и једном кесом од 2 литра глукозног раствора за додатну дневну измену (APD 1B и APD 1D) примењује се уколико ноћне измене нису довољне (незадовољавајући клиренси).

Аутоматска перитонеумска дијализа са кесама у количини од 10 или 15 литара глукозног раствора и 1 кесом icodextrin-a (APD 2A и APD 2B) примењује се код осигураног лица код кога претходна АПД није довољна за решавање ултрафилтрационе слабости и вишка течности.

Аутоматска перитонеумска дијализа са кесама у количини од 10 или 15 литара биокомпатибилног раствора (APD 3A и APD 3C) примењује се код осигураног лица које има бол у трбуху током дијализе са стандардним растворима или код осигураног лица код кога је због дуготрајне употребе стандардних раствора дошло до оштећења перитонеумске мембране, а које нема другу могућност лечења уремије.

Аутоматска перитонеумска дијализа са кесама у количини од 10 или 15 литара биокомпатибилног раствора и једном кесом од 2 литра биокомпатибилног раствора за додатну дневну измену (APD 3B и APD 3D) примењује се уколико ноћне измене нису довољне (незадовољавајући клиренси).

 

3. За интермитентну перитонеумску дијализу (болнички вид лечења) – примењује се као:

3.1. започињање лечења: свакодневно са 6 – 8 измена до отпочињања CAPD (око 2 недеље) (IPD 1A, IPD 1B и IPD 1C)

3.2. привремено лечење компликација CAPD/APD/HD (инфекције, декомпензације, субдијализираност, тромбоза фистуле или графта) (IPD 1A, IPD 1B и IPD 1C)

3.3. хронично (трајно) лечење: 13 – 15 пута месечно са 8 дијализних измена (IPD 1B и IPD 1C). Хронични вид лечења се примењује код осигураног лица које није у стању да самостално изводи перитонеумску дијализу (CAPD), у неком од наведених стања:

– код слепог, непокретног и осигураног лица са деформитетима (тежак артритис, неуролошке последице после цереброваскуларног инсулта);

– код осигураног лица са неадекватним хигијенским условима живота;

– код осигураног лица без подршке породице и расположиве патронажне службе.

Члан 6.

Стандарде материјала за хемодијализе чини:

А) материјал специфичан за хемодијализу

Б) материјал неопходан за рад апарата за хемодијализу и

В) материјал неспецифичан за хемодијализу

Стандарде материјала за перитонеумске дијализе чини:

А) материјал специфичан за перитонеумску дијализу и

Б) материјал неспецифичан за перитонеумску дијализу

В) Материјал неопходан за перитонеумску дијализу.1

1Службени гласник РС, број 36/2014

Члан 7.

Стандарди материјала по врстама хемодијализе за једну хемодијализу јесу:

 

А) МАТЕРИЈАЛ СПЕЦИФИЧАН ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ1

1. За нископропусну хемодијализу:1

Ред.
бр.1

Назив материјала1

Количина по дијализи1

1.1

Дијализатор, Синтетичко влакно, Low-flux 1.3–1.8 m² стерилисан без етиленоксида, КоА>600 ml/min1

11

2.1

АВ линија комплет, према типу дијализне машине1

11

3.1

Суви бикарбонат (прашак у одговарајућем паковању), 650–1150g, према типу дијализне машине или течни бикарбонат 10 l уколико машине не подржавају суви бикарбонат (8,4% бикарбонатни концетрат)1

11

4.1

Концентрат дијализни, кисели са или без глукозе финалне концетрације Na 138–140 mmol/l и опсега концентрације Ca 1,25–1,75 mmol/l1

5 l1

5.1

Игле за хемодијализу (14G, 15G, 16G, 17G)1

21

Нископропусна хемодијализа у здравственим установама обезбеђује се осигураним лицима до 10% од укупног броја дијализа у току године.1

2. За високопропусну хемодијализу:1

Ред.
бр.1

Назив материјала1

Количина по дијализи1

1.1

Дијализатор, Синтетичко влакно, high-flux 1.3–1.8 m² стерилисан без етиленоксида, КоА>600 ml/min1

11

2.1

АВ линија комплет, према типу дијализне машине1

11

3.1

Суви бикарбонат (прашак у одговарајућем паковању), 650–1150g, према типу дијализне машине или течни бикарбонат 10 l уколико машине не подржавају суви бикарбонат (8,4% бикарбонатни концетрат)1

11

4.1

Концентрат дијализни, кисели са или без глукозе финалне концетрације Nа 138–140 mmol/l и опсега концентрације Cа 1,25–1,75 mmol/l1

5 l1

5.1

Игле за хемодијализу (14G, 15G, 16G, 17G)1

21

Високопропусна хемодијализа у здравственим установама обезбеђује се осигураним лицима до 70% од укупног броја дијализа у току године.1

3. За хемодијафилтрацију:1

Ред.
бр.1

Назив материјала1

Количина по дијализи1

1.1

Дијализатор, Синтетичко влакно, high-flux 1.7–1 2.5 m²2 стерилисан без етиленоксида1

11

2.1

АВ линија комплет, према типу дијализне машине1

11

3.1

Суви бикарбонат (прашак у одговарајућем паковању), 650–1150g, према типу дијализне машине или течни бикарбонат 10 l уколико машине не подржавају суви бикарбонат (8,4% бикарбонатни концетрат)1

11

4.1

Концентрат дијализни, кисели са или без глукозе финалне концетрације Nа 138–140 mmol/l и опсега концентрације Cа 1,25–1,75 mmol/l1

5 l1

5.1

Игле за хемодијализу (14G, 15G, 16G, 17G)1

21

6.1

Линија за стерилни инфузат (супституциона линија)1

11

Хемодијафилтрација у здравственим установама обезбеђује се осигураним лицима до 20% од укупног броја дијализа у току године.1

1Службени гласник РС, број 36/2014

2Службени гласник РС, број 37/2014

 

Б) МАТЕРИЈАЛ НЕОПХОДАН ЗА РАД АПАРАТА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ

Ред.
бр.

Назив материјала

Количина
по дијализи

1.

Средство за стерилизацију и декалцификацију машина

у складу са техничком карактеристиком апарата

2.

Таблетирана со (NaCl)

500 gr

3.

Филтер за високо пречишћену воду неопходан за рад дијализне машине, по типу дијализне машине

2 нa 100 ХД

В) МАТЕРИЈАЛ НЕСПЕЦИФИЧАН ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ

Ред.
бр.

Назив материјала

Количина
по дијализи

1.

Хепарин

15,000 IU

2.1

Физиолошки раствор, 0,9% NaCl, до 2 литра, за припрему и завршетак ХД третмана са одговарајућим системом за инфузију1

11

3.

Бризгалица ПВЦ са иглом 20 ml

3

4.

Газа хидрофилна стерилна 1 m²

1

5.

Компресивни фластер хипоалергијски 1,25 cm/1m

1

6.

Маска хируршка од флиса са повезом/гумицом

1

7.

Папирни убрус

1

8.

Нестерилне гумиране и талкиране рукавице

4

9.

Непропусна подлошка испод руке 50 x 50 cm

1

10.

Повидон јод раствор 10%

5 ml

11.

Кеса пластична за отпадни материјал од 50 L

0.25

Стандарди материјала из става 1. овог члана тачка А) Материјал специфичан за хемодијализу, у тач. 1– 4. под редним бројем 4, тачка Б) Материјал неопходан за рад апарата за хемодијализу и тачка В) Материјал неспецифичан за хемодијализу, не односе се на осигурана лица која се лече хемодијализом у кућним условима.

 

1Службени гласник РС, број 36/2014

 

Члан 8.

Стандарди материјала по врстама перитонеумске дијализе јесу:

А) МАТЕРИЈАЛ СПЕЦИФИЧАН ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ1

1. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе глукозног раствора од 2 l (CAPD 1А)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина 
за један 
дан терапије
1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

4 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

4 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

2. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе глукозног раствора од 2,5 l (CAPD 1B)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,5 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

4 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. На 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

4 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

3. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 5 кеса глукозног раствора од 2,0 l (CAPD 1C)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

5 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

5 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

4. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 5 кеса глукозног раствора од 2,5 l (CAPD 1D)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,5 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

5 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

5 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

5. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 3 кесе глукозног раствора од 2,0 l и 1 кесом ikodextrin-а (CAPD 2А)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

3 комада1

2.1

Сет за ПД, раствор са ikodextrin-оm као осмотским средством, пуна и празна кеса од 2,0 l1

1 комад1

3.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

4.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

4 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

6. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 3 кесе глукозног раствора од 2,5 l и 1 кесом ikodextrin-а (CAPD 2B)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,5 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

3 комада1

2.1

Сет за ПД, раствор са ikodextrin-ом као осмотским средством, пуна и празна кеса од 2,0 l1

1 комад1

3.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

4.

Заштитна капица за продужетак катетера1

4 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

7. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе глукозног раствора од 2,0 l и 1 кесом ikodextrin-а (CAPD 2C)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

4 комада1

2.1

Сет за ПД, раствор са ikodextrin-ом као осмотским средством, пуна и празна кеса од 2,0 l1

1 комад1

3.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

4.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

5 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

8. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе глукозног раствора од 2,5 l и 1 кесом ikodextrin-а (CAPD 2D)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,5 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

4 комада1

2.1

Сет за ПД, раствор са ikodextrin-оm као осмотским средством, пуна и празна кеса од 2,0 l1

1 комад1

3.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

4.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

5 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

9. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе биокомпатибилног раствора од 2 l (CAPD 3А)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l биокомпатибилног раствора различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

4 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

4 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

10. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе биокомпатибилног раствора од 2,5 l (CAPD 3B)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,5 l биокомпатибилног раствора различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

4 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

4 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

11. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 5 кеса биокомпатибилног раствора од 2 l (CAPD 3C)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l биокомпатибилног раствора различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

5 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

5 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

12. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 5 кеса биокомпатибилног раствора од 2,5 l (CAPD 3D)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,5 l биокомпатибилног раствора различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

5 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

5 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

13. За аутоматску перитонеумску дијализу (АPD) са 10,0 l глукозног раствора (АPD 1А)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Кесе за АПД од 5 l, укупно до 10 l раствора дневно који је запакован у оригинална паковања, различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

2 комада1

2.1

Сет за припадајући АПД циклер1

1 комад1

3.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

4.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

1 комад1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

14. За аутоматску перитонеумску дијализу (АPD) са 10 l глукозног раствора и једном кесом од 2,0 l глукозног раствора за додатну дневну измену (АPD 1B)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Кесе за АПД од 5 l, укупно до 10 l раствора дневно који је запакован у оригинална паковања, различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

2 комада1

2.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

1 комад1

3.1

Сет за припадајући АПД циклер1

1 комад1

4.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

5.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

2 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

15. За аутоматску перитонеумску дијализу (АPD) са 15,0 l глукозног раствора (АPD 1C)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Кесе за АПД од 5 l, укупно до 15 l раствора дневно који је запакован у оригинална паковања, различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

3 комада1

2.1

Сет за припадајући АПД циклер1

1 комад1

3.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

4.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

1 комад1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

16. За аутоматску перитонеумску дијализу (АPD) са 15,0 l глукозног раствора и једном кесом од 2,0 l глукозног раствора за додатну дневну измену (АPD 1D)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Кесе за АПД од 5 l, укупно до 15 l раствора дневно који је запакован у оригинална паковања, различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

3 комада1

2.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

1 комад1

3.1

Сет за припадајући АПД циклер1

1 комад1

4.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

5.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

2 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

17. За аутоматску перитонеумску дијализу (АPD) са 10,0 l глукозног раствора и једним раствором ikodextrin-а (АPD 2А)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Кесе за АПД од 5 l, укупно до 10 l раствора дневно који је запакован у оригинална паковања, различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

2 комада1

2.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2.0 l раствора са ikodextrin-ом као осмотским средством1

1 комад1

3.1

Сет за припадајући АПД циклер1

1 комад1

4.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

5.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

2 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

18. За аутоматску перитонеумску дијализу (АPD) са 15,0 l глукозног раствора и једним раствором ikodextrin-а (АPD 2B)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Кесе за АПД од 5 l, укупно до 15 l раствора дневно који је запакован у оригинална паковања, различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

3 комада1

2.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2.0 l раствора са ikodextrin-ом као осмотским средством1

1 комад1

3.1

Сет за припадајући АПД циклер1

1 комад1

4.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

5.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

2 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

19. За аутоматску перитонеумску дијализу (АPD) са 10,0 l биокомпатибилног раствора (АPD 3А)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Кесе за АПД од 5 l, укупно до 10 l биокомпатибилног раствора дневно који је запакован у оригинална паковања, различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

2 комада1

2.1

Сет за припадајући АПД циклер1

1 комад1

3.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

4.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

1 комад1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

20. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 10 l биокомпатибилног раствора и једном кесом од 2,0 l биокомпатибилног раствора за додатну дневну измену (APD 3B)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Кесе за АПД од 5 l, укупно до 10 l биокомпатибилног раствора дневно који је запакован у оригинална паковања, различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

2 комада1

2.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l биокомпатибилног раствора различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

1 комад1

3.1

Сет за припадајући АПД циклер1

1 комад1

4.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

5.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

2 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

21. За аутоматску перитонеумску дијализу (АPD) са 15,0 l биокомпатибилног раствора (АPD 3C)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Кесе за АПД од 5 l, укупно до 15 l биокомпатибилног раствора дневно који је запакован у оригинална паковања, различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

3 комада1

2.1

Сет за припадајући АПД циклер1

1 комад1

3.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

4.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

1 комад1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

22. За аутоматску перитонеумску дијализу (АPD) са 15 l биокомпатибилног раствора и једном кесом од 2,0 l биокомпатибилног раствора за додатну дневну измену (АPD 3D)1

Ред.
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Кесе за АПД од 5 l, укупно до 15 l биокомпатибилног раствора дневно који је запакован у оригинална паковања, различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

3 комада1

2.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l биокомпатибилног раствора различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

1 комад1

3.1

Сет за припадајући АПД циклер1

1 комад1

4.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

5.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

2 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

23. За интермитентну перитонеумску дијализу (IPD) са 6 кеса глукозног раствора од 2 l (IPD 1А)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

6 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

6 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

24. За интермитентну перитонеумску дијализу (IPD) са 8 кеса глукозног раствора од 2 l (IPD 1B)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,0 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

8 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. На 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

8 комада1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

25. За интермитентну перитонеумску дијализу (IPD) са 8 кеса глукозног раствора од 2,5 l (IPD 1C)1

Ред. 
бр.
1

Назив материјала1

Количина за један дан терапије1

1.1

Сет за ПД, пуна и празна кеса од 2,5 l различитих концентрација глукозе, различитог електролитног састава1

8 комада1

2.1

Продужетак катетера1

1 ком. на 6 месеци*1

3.1

Заштитна капица за продужетак катетера1

1 комад1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

 

1Службени гласник РС, број 36/2014

 

Б) МАТЕРИЈАЛ НЕСПЕЦИФИЧАН ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ

1. за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу:

Ред. бр.

Назив материјала

Количина

1.

Течни сапун са антисептиком, оригинално паковање(а)

1 литар месечно

2.

Дезинфекционо средство за руке и површине на алкохолној бази, оригинално паковање(а)

1 литар месечно

3.

Папирна хируршка маска

До 150 комада месечно

4.

Фластер са газом, хипоалергијски 1m + 1m

8 комада месечно

 

2. за аутоматску перитонеумску дијализу:

Ред. бр.

Назив материјала

Количина

1.

Течни сапун са антисептиком, оригинално паковање(а)

1 литар месечно

2.

Дезинфекционо средство за руке и површине на алкохолној бази, оригинално паковање(а)

1 литар месечно

3.

Папирна хируршка маска

До 60 комада месечно

4.

Фластер са газом, хипоалергијски 1m + 1m

8 комада месечно

 

3. за интермитентну перитонеумску дијализу:

Ред. бр.

Назив материјала

Количина

1.

Течни сапун са антисептиком, оригинално паковање(а)

1 литар месечно

2.

Дезинфекционо средство за руке и површине на алкохолној бази, оригинално паковање(а)

1 литар месечно

3.

Папирна хируршка маска

240 комада месечно

4.

Фластер са газом, хипоалергијски 1m + 1m

12 комада месечно

 

В) МАТЕРИЈАЛ НЕОПХОДАН ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ

Ред. 
бр.1

Назив материјала1

Количина при започињању перитонеумске дијализе1

1.1

Перитонеумски катетер1

1 комад*1

2.1

Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетера1

1 комад*1

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара може се извршити превремена замена.1

 

1Службени гласник РС, број 36/2014

 

Члан 9.

Лечење перитонеумском дијализом која садржи раствор icodextrinа обезбеђује се на терет средстава обавезног здравственог осигурања 1 у складу са медицинским индикацијама из члана 5. тач. 1. и 2. овог правилника.

Лечење перитонеумском дијализом која садржи биокомпатибилне растворе обезбеђује се на терет средстава обавезног здравственог осигурања 1 у складу са медицинским индикацијама из члана 5. тач. 1. и 2. овог правилника.

Лечење аутоматском перитонеумском дијализом обезбеђује се на терет средстава обавезног здравственог осигурања 1 у складу са медицинским индикацијама из члана 5. тач. 1. и 2. овог правилника.

Лечење интермитентном перитонеумском дијализом обезбеђује се на терет средстава обавезног здравственог осигурања 1 у складу са медицинским индикацијама из члана 5. тачка 3. овог правилника.

1Службени гласник РС, број 88/2015

 

Члан 10.

Стандарди материјала за континуиране поступке замене бубрежне функције и плазмаферезу који се обављају у случају терапијских опција за осигурана лица су:1

Ред.
бр.
1

Терапијске опције1

Врста кита (садржај кита: филтер, пратећи систем линија и припадајућих садржаја) + отпадна кеса1

Дијализни раствор у кесама1

Супстициони раствор у кесама1

1.1

Континуирана веновенска хемодијафилтрација (CVVH)1

Сет за CVVH са филтером површине 0,6–0,9 m2 или 1,0–1,8 m2, а за педијатријски узраст са филтером површине 0,042–0,2m²; + отпадна кеса1

 

Супституциони раствор (35 ml/kg TM/h)1

2.1

Континуирана веновенска хемодијализа (CVVHD)1

Сет за CVVHD са филтером површине 0,6–0,9 m2 или 1,0–1,8 m2, а за педијатријски узраст са филтером површине 0,042–0,2m2; + отпадна кеса1

Дијализни раствор (до 1800 ml/h)1

3.1

Спора континуирана ултрафилтрација (SCUF)1

Сет за SCUF са филтером површине 0,6–0,9 m2 или 1,0–1,5 m2; + отпадна кеса1

 

4.1

Високо волумна веновенска хемодијафилтрација (HV-CVVHDF)1

Сет за HV-CVVHDF са филтером површине 0,6–0,9 m2 или 1,0–1,8 m2; + отпадна кеса1

Дијализни раствор (до 1800 ml/h)1

Супституциони раствор (до 70 ml/kg TM/h)1

5.1

Континуирана веновенска хемодијафилтрација (CVVHDF)1

Сет за CVVHDF са филтером површине 0,6–0,9 m2 или 1,0-1,8 m2, а за педијатријски узраст са филтером површине 0,042–0,2 m2; + отпадна кеса1

Дијализни раствор (до 1800 ml/h)1

Супституциони раствор (35 ml/kg TM/h)1

6.1

Хемоперфузија1

Сет за хемоперфузију1

 

7.1

Плазмафереза 
или плазмасепарација 
(PF или MPS)
1

Сет за плазмаферезу или за плазмасепарацију са филтером површине 0,15–0,60 m21

 

Супституциони раствор састављен од:1

Опција 1 – раствор састављен од 0.9% NaCl и 20% хуманих албумина,1

или1

Опција 2 – Свеже замрзнута плазма”1

Количине материјала из става 1. овог члана исказане су на основу потребне терапије за период од 24 часа.1

 

1Службени гласник РС, број 36/2014

 

Члан 11.

Стандарди материјала за дијализу јетре уз симултану замену бубрежне функције, која се обавља у случају терапијских опција за осигурана лица су:

Ред. бр.

Терапијске опције

Врста кита (садржај кита: филтер, пратећи систем линија и припадајућих садржаја, отпадна кеса)

Супстициони раствор
у кесама

(мин. измене 2L/h 48L/24h)

1.

Дијализа јетре са континуираним поступком замене бубрежне функције

Сет за дијализу јетре са сетом за CVVHDF по типу машине

Супституциони раствор у оригиналним кесама

2.

Дијализа јетре са хемодијализом

Сет за дијализу јетре са сетом за хемодијализу по типу машине

Стандардни концентрати за хемодијализу по типу машине (бикарбонатни и кисели)

3.

Дијализа јетре са хемодијализом у педијатрији

Сет за дијализу јетре са сетом за хемодијализу по типу машине

Стандардни концентрати за хемодијализу по типу машине (бикарбонатни и кисели)

Члан 12.

Стандарди материјала прописани чл. 7. и 8. овог правилника, не односе се на децу – осигурана лица.

Члан 13.

Утврђују се стандарди потрошног материјала из члана 7. овог правилника осигураним лицима која се лече хемодијализом у кућним условима:

 

А) Материјал специфичан за хемодијализу по једној хемодијализи из члана 7. став 1.1 тач. 1 – 2.2 под редним бр. 1 – 3. утврђује се у количинама датим у табелама.1

Материјал специфичан за хемодијализу по једној хемодијализи из члана 7. став 1,1 тачка 3.2 под редним бр. 1 – 3. и редним бројем 6. утврђује се у количинама датим у табелама.1

Материјал специфичан за хемодијализу по једној хемодијализи из члана 7. став 1.1 тач. 1 – 3.2 под редним бројем 4. концентрат дијализни, кисели са или без глукозе финалне концентрације Na 138 – 140 mmol/L и опсега концентрације Ca 1,25 – 1,75 mmol/L утврђује се у количини до 10 литара.1  

У1 тач. 1 – 3.2 уместо материјала под редним бр. 3. и 4. може да се испоручи оригинално паковање Bicart Select које садржи Bicart 720 g сувог бикарбоната, Select Cart 1200 g натријум-хлорида и Select Bag 1 литар киселог дијализног концентрата, у количини једно паковање за једну дијализу.1

 

1Службени гласник РС, број 41/2013

2Службени гласник РС, број 36/2014

 

Б) Материјал неопходан за рад апарата за хемодијализу

1. Средство за стерилизацију и декалцификацију машина за једну хемодијализу у складу са техничком карактеристиком апарата.2

за апарате марке ’Gambro’ Clin Cart A* – 4 комада месечно, ClinCart C* до 15 комада месечно и Dialox једно паковање од 10 литара на шест месеци1

– за апарате марке „Fresenius” Puristeril 3,5% – 1 канта од 10 l на 6 месеци

2. Таблетирана со 1,8 kg по једној хемодијализи

3. Филтер за високо пречишћену воду неопходан за рад дијализне машине, по типу дијализне машине:

– филтер за апарате марке „Gambro“ – 2 за 1 месец (U8000S),

– филтер за апарате марке Fresenius – 2 за 3 месеца (DIASAFE PLUS),

– филтер за апарате марке „Braun“ – 2 за 6 месеци (DIACAP ULTRA FLUID FILTER),

– филтер за апарат марке „Belco“ – 1 за 4 месеца (Мultipure) и 1 за 1 месец (Forclean)

 

1 Службени гласник РС, број 41/2013

  

В) Материјал неспецифичан за хемодијализу по једној хемодијализи:

– хепарин и.в. 3 ампуле по 5000 ИЈ,

– физиолошки раствор – 2 литра,

– систем за инфузију – 2 комада,

– шприцеви – 3 комада по 20 ml,

– ињекцијске игле – 3 комада;

– стерилне компресе 5 х 5 – 20 комада,

– непропусна подлошка испод руке 50 x 50 cm – 1 комад,

– компресивни фластер хипоалергијски 2,5 cm х 1,5 m,

– АВ игле – 2 комада,

– маска – 1 комад,

– нестерилне гумиране и талкиране рукавице – 4 комада,

– повидон јод 10 ml,

– кеса за смеће.

 

Г) Остали материјал неопходан за кућну дијализу по једној хемодијализи:

– средство за дезинфекцију руку и машина за дијализу 20 ml,

– средство за дезинфекцију АВ фистуле 20 ml,

– средство за дезинфекцију просторије 100 ml,

– алкохол 50 ml,

– муљни филтер – 3 комада месечно1 ,

– угљени филтер – 1 комад месечно,

– бактериолошки филтер – 1 комад месечно,

– тест траке за проверу остатка дезинфицијенса – 2 комада,

– формалдехид за РО 150 ml,

– цитостерил за РО 150 ml.

 

1 Службени гласник РС, број 41/2013

 

Члан 14.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр. 50/06 и 17/10).

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

01/2 број 54-2484/12

У Београду, 25. јула 2012. године

Управни одбор
Републичког фонда за здравствено осигурање

Председник,

др Рајко Косановић, с.р.