Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 55. став 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 109/05 – исправка и 57/11),

Управни одбор Републичког фонда за здравствeно осигурање, на седници од 25. јула 2012. године, донео је

 

ПРАВИЛНИК

о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

"Службени гласник РС", бр. 88 од 11. септембра 2012, 41 од 10. маја 2013, 63 од 19. јула 2013, 91 од 18. октобра 2013, 36 од 28. марта 2014, 80 од 21. септембра 2015, 114 од 31. децембра 2015, 109 од 30. децембра 2016.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се цене материјала за континуиране поступке замене бубрежне функције и плазмаферезу који се обављају у случају терапијских опција, цене материјала за дијализу јетре уз симултану замену бубрежне функције која се обавља у случају терапијских опција, накнада трошкова осигураним лицима која се дијализирају у кућним условима за утрошену електричну енергију и воду, потрошни материјал, сервисирање апарата за хемодијализу и набавка материјала за дијализе које обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) из средстава обавезног здравственог осигурања.

*Службени гласник РС, број 36/2014

Члан 2.

Брисан је (види члан 2. Правилника - 36/2014-121)

Члан 3.

Брисан је (види члан 3. Правилника - 36/2014-121)

Члан 4.

Утврђују се цене материјала за континуиране поступке замене бубрежне функције и плазмаферезу који се обављају у случају терапијских опција, без пореза на додату вредност, и то:

Ред. бр.

Терапијске опције

Врста кита (садржај кита: филтер, пратећи систем линија и припадајућих садржаја) + отпадна кеса

Дијализни раствор у кесама

Супстициони раствор у кесама

Цене по 
дијализи 
(у дин.)

1.

Континуирана веновенска хемодијафилтрација (CVVH)

Сет за CVVH са филтером површине 0,6–0,9 m2 или 1,0–1,8 m2, а за педијатријски узраст са филтером површине 0,042–0,2m2; + отпадна кеса

 

Супституциони раствор (35 ml/kg TM/h)

35.551,85

2.

Континуирана веновенска хемодијализа (CVVHD)

Сет за CVVHD са филтером површине 0,6–0,9 m2 или 1,0–1,8 m2, а за педијатријски узраст са филтером површине 0,042–0,2m2; + отпадна кеса

Дијализни раствор (до 1800 ml/h)

 

35.551,85

3.

Спора континуирана ултрафилтрација (SCUF)

Сет за SCUF са филтером површине 0,6–0,9 m2 или 1,0–1,5 m2; + отпадна кеса

36.251,85

4.

Високо волумна веновенска хемодијафилтрација (HV-CVVHDF)

Сет за HV-CVVHDF са филтером површине 0,6–0,9 m2 или 1,0–1,8 m2; + отпадна кеса

Дијализни раствор (до 1800 ml/h)

Супституциони раствор (до 70 ml/kg TM/h)

39.951,85

5.

Континуирана веновенска хемодијафилтрација (CVVHDF)

Сет за CVVHDF са филтером површине 0,6–0,9 m2 или 1,0–1,8 m2, а за педијатријски узраст са филтером површине 0,042–0,2 m2; + отпадна кеса

Дијализни раствор (до 1800 ml/h)

Супституциони раствор (35 ml/kg TM/h)

36.251,85

6.

Хемоперфузија

Сет за хемоперфузију

   

37.751,85

7.

Плазмафереза или плазмасепарација (PF или MPS)

Сет за плазмаферезу или за плазмасепарацију са филтером површине 0,15–0,60 m2

 

Супституциони раствор састављен од:

Опција 1 – раствор састављен од 0.9% NaCl и 20% хуманих албумина,

или

Опција 2 – Свеже замрзнута плазма”

33.697,22

*Службени гласник РС, број 36/2014

Члан 5.

Утврђују се цене материјала за дијализу јетре уз симултану замену бубрежне функције која се обавља у случају терапијских опција, без пореза на додату вредност, и то:

Ред. бр

Терапијске опције

Врста кита (садржај кита: филтер, пратећи систем линија и припадајућих садржаја, отпадна кеса)

Супстициони раствор у кесама (мин. измене 2L/h 48L/24h)

Цена по дијализи (у дин.)

1.

Дијализа јетре са континуираним поступком замене бубрежне функције

Сет за дијализу јетре са сетом за CVVHDF по типу машине

Супституциони раствор у оригиналним кесама

185.185,19

2.

Дијализа јетре са хемодијализом

Сет за дијализу јетре са сетом за хемодијализу по типу мaшине

Стандардни концентрати за хемодијализу по типу машине (бикарбонатни и кисели)

185.185,19

3.

Дијализа јетре са хемодијализом у педијатрији

Сет за дијализу јетре са сетом за хемодијализу по типу машине

Стандардни концентрати за хемодијализу по типу машине (бикарбонатни и кисели)

185.185,19

*Службени гласник РС, број 36/2014

Члан 6.

Осигураним лицима која обављају хемодијализу у кућним условима, утврђује се накнада трошкова за утрошену електричну енергију и воду у укупном износу од 278,82 динара, од чега 237,31 динар за електричну енергију и 41,51 динар за воду, за једну хемодијализу

Накнада трошкова за утрошену електричну енергију утврђује се за количину од 21 kWh, а накнада трошкова за утрошену воду утврђује се за количину од 522 литара за једну хемодијализу.

Усклађивање износа накнаде из става 1. овог члана врши се у случају промене цена електричне енергије и воде за 5 и више процената, према подацима овлашћених дистрибутера.

Одлуку о усклађивању износа накнаде из става 1. овог члана доноси Управни одбор Републичког фонда.

*Службени гласник РС, број 114/2015

**Службени гласник РС, број 109/2016

Члан 7.

Осигураним лицима која обављају хемодијализу у кућним условима, доставља се материјал специфичан за врсту дијализе и материјал неопходан за рад машине, на кућну адресу од стране изабраног понуђача РФЗО (у поступку јавне набавке) по следећој динамици и количини:

А) Материјал специфичан за хемодијализу по једној хемодијализи утврђује се у складу са општим актом Републичког фонда којим су прописани стандарди материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања осигураним лицима која се лече хемодијализом у кућним условима.

Б) Материјал неопходан за рад апарата за хемодијализу

1. Средство за стерилизацију и декалцификацију машина за једну хемодијализу у складу са техничком карактеристиком апарата.

Брисана је ранија тачка 2. (види члан 3. Правилника - 63/2013-270)

2. Филтер за високо пречишћену воду неопходан за рад дијализне машине, по типу дијализне машине:

– филтер за апарате марке „Gambro” – 2 за 1 месец (U8000S),

– филтер за апарате марке „Fresenius” – 2 за 3 месеца (DIASAFE PLUS),

– филтер за апарате марке „Braun” – 2 за 6 месеци (DIACAP ULTRA FLUID FILTER) – филтер за апарат марке „Belco” – 1 за 4 месеца (Мultipure) и 1 за 1 месец (Forclean).

*Службени гласник РС, број 63/2013

**Службени гласник РС, број 36/2014

Члан 8.

Осигураним лицима која обављају хемодијализу у кућним условима утврђује се накнада трошкова за материјал неспецифичан за хемодијализу, остали неопходни материјал, материјал неопходан за рад апарата за хемодијализу (у даљем тексту: потрошни материјал) и за трошкове за сервисирање апарата за хемодијализу у укупној вредности од 3.612,13 динара за једну хемодијализу.

Потрошни материјал из става 1. овог члана обухвата:

1) Материјал неспецифичан за хемодијализу по једној хемодијализи:

– хепарин и.в. 3 ампуле по 5000 ИЈ,

– физиолошки раствор – 2 литра,

– систем за инфузију – 2 комада,

– шприцеви – 3 комада по 20 ml,

– ињекцијске игле – 3 комада;

– стерилне компресе 5х5 – 20 комада,

– непропусна подлошка испод руке 50x50 cm – 1 комад,

– компресивни фластер хипоалергијски 2,5 cm х 1,5 m,

– АВ игле – 2 комада,

– маска – 1 комад,

– нестерилне гумиране и талкиране рукавице – 4 комада,

– повидон јод 10 ml,

– кеса за смеће.

2) Остали материјал неопходан за кућну дијализу по једној хемодијализи:

– средство за дезинфекцију руку и машина за дијализу 20 ml,

– средство за дезинфекцију АВ фистуле 20 ml,

– средство за дезинфекцију просторије 100 ml,

– алкохол 50 ml,

– муљни филтер – 3 комада месечно,

– угљени филтер – 1 комад месечно,

– бактериолошки филтер – 1 комад месечно,

– тест траке за проверу остатка дезинфицијенса – 2 комада,

– формалдехид за РО 150 ml,

– цитостерил за РО 150 ml.

3) Материјал неопходан за рад апарата за хемодијализу:

– таблетирана со 1,8 kg по једној хемодијализи.

Осигурано лице које се лечи хемодијализом у кућним условима дужно је да обезбеди одржавање апарата за кућну хемодијализу у исправном стању код овлашћеног сервисера.

Усклађивање износа накнаде трошкова из става 1. овог члана врши се за проценат раста потрошачких цена само у случају када су потрошачке цене повећане за више од 5% према подацима Републичког завода за статистику.

Одлуку о усклађивању износа накнаде из става 1. овог члана доноси Управни одбор Републичког фонда.

*Службени гласник РС, број 63/2013

Члан 9.

Осигураним лицима која обављају перитонеумску дијализу у кућним условима (CAPD ili APD) утврђује се накнада трошкова за неспецифичан материјал за перитонеумску дијализу у износу од 2.505,00 дин. зa APD на месечном нивоу и 3.090,00 дин. за CAPD на месечном нивоу, и то за:

– неспецифичан материјал за аутоматску перитонеумску дијализу: течни сапун са антисептиком, оригинално паковање(а) 1 литар месечно, дезинфекционо средство за руке и површине на алкохолној бази, оригинално паковање(а) 1 литар месечно, папирна хируршка маска до 60 комада месечно, фластер са газом, хипоалергијски 1m+ 1m 8 комада месечно

– неспецифичан материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу: течни сапун са антисептиком, оригинално паковање(а) 1 литар месечно, дезинфекционо средство за руке и површине на алкохолној бази, оригинално паковање(а) 1 литар месечно, папирна хируршка маска до 150 комада месечно, фластер са газом, хипоалергијски 1m + 1m 8 комада месечно.

Усклађивање износа накнаде трошкова из става 1. овог члана врши се у случају када је индекс потрошачких цена већи од 5% према подацима Републичког завода за статистику.

Одлуку о усклађивању износа накнаде из става 1. овог члана доноси Управни одбор Републичког фонда.

Члан 10.

Накнаду трошкова из члана 6. овог правилника, осигураним лицима исплаћује филијала Републичког фонда до 5. у месецу за протекли месец, а накнаду трошкова из чл. 8. и 9. овог правилника до 5. у месецу за текући месец.

Накнада трошкова осигураним лицима из става 1. овог члана, утврђује се на основу поднетог захтева, и потврде здравствене установе, у којој се осигурано лице лечи, о броју дијализа у току месеца.

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују на терет средстава здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр. 50/06, 67/06, 74/06, 84/06 – исправка, 31/07, 65/07, 95/07, 40/08, 90/08, 51/09, 96/09, 17/10, 24/10, 24/11 и 31/11).

Члан 12.

По добијању сагласности министра надлежног за послове здравља, овај правилник објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

 

01/2 број 54-2483/12

У Београду, 25. јула 2012. године

Управни одбор
Републичког фонда за здравствено осигурање

Председник,

др Рајко Косановић, с.р.